Про Кабінет Міністрів України

Верховна Рада України Закон від 27.02.2014 №794-VII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 27.02.2014

Номер 794-VII

Статус Діє

Редакції
01.01.2021 внесення змін (закон від 03.12.2020 N 1052-IX /1052-20/) 06.12.2020 внесення змін (закон від 17.11.2020 N 1009-IX /1009-20/) 20.03.2020 внесення змін (закон від 04.03.2020 N 524-IX /524-20/) 27.12.2019 внесення змін (закон від 05.12.2019 N 341-IX /341-20/) 28.11.2019 внесення змін (закон від 31.10.2019 N 263-IX /263-20/) 17.11.2019 внесення змін (закон від 31.10.2019 N 264-IX /264-20/) 25.09.2019 внесення змін (закон від 19.09.2019 N 117-IX /117-20/) 11.01.2019 внесення змін (закон від 06.12.2018 N 2646-VIII /2646-19/) 04.11.2018 внесення змін (закон від 02.10.2018 N 2581-VIII /2581-19/) 21.10.2018 внесення змін (закон від 02.10.2018 N 2578-VIII /2578-19/) 28.08.2018 внесення змін (закон від 03.07.2018 N 2475-VIII /2475-19/) 07.03.2018 внесення змін (закон від 18.01.2018 N 2269-VIII /2269-19/) 11.11.2017 внесення змін (закон від 09.11.2017 N 2190-VIII /2190-19/) 11.10.2017 внесення змін (закон від 03.10.2017 N 2148-VIII /2148-19/) 03.08.2017 внесення змін (закон від 13.07.2017 N 2136-VIII /2136-19/) 25.03.2017 внесення змін (закон від 21.02.2017 N 1862-VIII /1862-19/) 05.01.2017 внесення змін (закон від 21.12.2016 N 1798-VIII /1798-19/) 01.01.2017 внесення змін (закон від 06.12.2016 N 1774-VIII /1774-19/) 01.05.2016 внесення змін (закон від 10.12.2015 N 889-VIII /889-19/) 06.03.2016 внесення змін (закон від 16.02.2016 N 1005-VIII /1005-19/) 16.01.2016 внесення змін (закон від 26.11.2015 N 848-VIII /848-19/) 01.01.2016 внесення змін (закон від 24.12.2015 N 911-VIII /911-19/) 09.12.2015 внесення змін (закон від 10.11.2015 N 766-VIII /766-19/) 26.04.2015 внесення змін (закон від 14.10.2014 N 1700-VII /1700-18/) 01.04.2015 внесення змін (закон від 02.03.2015 N 213-VIII /213-19/) 26.10.2014 внесення змін (закон від 14.10.2014 N 1697-VII /1697-18/) 19.04.2014 внесення змін (закон від 27.03.2014 N 1170-VII /1170-18/) 27.02.2014 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
7. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для звільнення з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім випадків, передбачених статтею 87-1 Закону України "Про державну службу", та крім працівників апарату Прем’єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерство.
( Частина сьома статті 47 із змінами, внесеними згідно із Законом № 117-IX від 19.09.2019 )
8. Патронатні служби Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерство, утворюються у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Державні службовці, інші працівники таких служб призначаються на посаду та звільняються з посади Державним секретарем Кабінету Міністрів України за поданням відповідно Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство.
9. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державного секретаря Кабінету Міністрів України.
10. Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою і діє на підставі цього Закону та Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
11. Кошторис та штатний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджує Державний секретар Кабінету Міністрів України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Стаття 48. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що утворюються Кабінетом Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень утворює Національну раду України з питань розвитку науки і технологій, тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Особливості діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій визначаються Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
( Частина перша статті 48 в редакції Закону № 848-VIII від 26.11.2015 )
2. До участі в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів можуть залучатися державні службовці, а також народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.
3. Завдання, склад та організація роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів визначаються Кабінетом Міністрів України.
4. Для оплати праці фахівців, залучених до роботи в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах, можуть виділятися кошти, передбачені для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України або відповідного центрального органу виконавчої влади.
Стаття 49. Акти Кабінету Міністрів України
1. Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, видає обов’язкові для виконання акти - постанови і розпорядження.
2. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів України.
3. Акти Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі розпоряджень Кабінету Міністрів України.
4. Акти Кабінету Міністрів України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
5. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр України.
6. Зупинення дії акта Кабінету Міністрів України Президентом України на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України має наслідком зупинення вчинення будь-якими органами, особами дій, спрямованих на виконання зупиненого акта Кабінету Міністрів України, здійснення повноважень, визначених цим актом.
7. Винесення Конституційним Судом України ухвали про відмову у відкритті провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України акта Кабінету Міністрів України, ухвали про припинення конституційного провадження у справі або визнання акта Кабінету Міністрів України таким, що відповідає Конституції України, відновлює дію цього акта.
Дія такого акта Кабінету Міністрів України не може бути повторно зупинена Президентом України на підставі пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України, крім випадків, якщо:
1) акт Кабінету Міністрів України, визнаний Конституційним Судом України таким, що відповідає Конституції України, внаслідок внесення змін до Конституції України стає неконституційним;
2) до відповідного акта Кабінету Міністрів України, щодо якого Конституційним Судом України було винесено ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі або прийнято рішення про визнання його таким, що відповідає Конституції України, внесені зміни, що суперечать Конституції України.
8. Акт Кабінету Міністрів України може бути оскаржений до суду в порядку та у випадках, установлених законом.
Стаття 50. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України
1. Право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
2. Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
3. Проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України Секретаріатом Кабінету Міністрів України, міністерствами, центральними органами виконавчої влади (крім тих, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України), державними колегіальними органами, місцевими державними адміністраціями.
Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також вноситися в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністром України, Першим віце-прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністрами України, а також міністром, який не очолює міністерство. Такі проекти за дорученням відповідних членів Кабінету Міністрів України можуть готуватися Секретаріатом Кабінету Міністрів України, якщо предмет їх правового регулювання не належить до компетенції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
( Частина третя статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2190-VIII від 09.11.2017, в редакції Закону № 117-IX від 19.09.2019 )
4. Проекти актів Кабінету Міністрів України, внесені на його розгляд, реєструються Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Зареєстровані проекти актів Кабінету Міністрів України вносяться до бази даних електронної комп’ютерної мережі. Їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. До підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України можуть залучатися народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.
6. Проекти актів Кабінету Міністрів України, що мають важливе суспільне значення та визначають права і обов’язки громадян України, підлягають попередньому оприлюдненню в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 51. Прийняття актів Кабінету Міністрів України
1. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України приймаються на засіданнях Кабінету Міністрів України шляхом голосування більшістю голосів від посадового складу Кабінету Міністрів України, визначеного відповідно до статті 6 цього Закону. Якщо проект рішення отримав підтримку рівно половини посадового складу Кабінету Міністрів України і за цей проект проголосував Прем’єр-міністр України, рішення вважається прийнятим.
2. Після підписання акта Кабінету Міністрів України внесення до його тексту будь-яких змін, у тому числі виправлення орфографічних і стилістичних помилок, здійснюється в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.
Стаття 52. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України
1. Постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.
У випадках, передбачених законом, постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.
3. Акти Кабінету Міністрів України з питань державної митної справи набирають чинності в порядку, визначеному Митним кодексом України.
4. Акти Кабінету Міністрів України включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів України.
5. Офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюється в газеті "Урядовий кур’єр" та Офіційному віснику України, а також в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти Кабінету Міністрів України оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
( Частина п'ята статті 52 в редакції Закону № 2578-VIII від 02.10.2018 )
Розділ X
СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Стаття 53. Умови оплати праці та іншого забезпечення Прем’єр-міністра України
1. Умови оплати праці Прем’єр-міністра України, його транспортного, медичного та іншого забезпечення на час виконання Прем’єр-міністром України своїх повноважень визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 54. Умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів України
1. Умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до законодавства.
2. Члени Кабінету Міністрів України мають право виключно на щорічну відпустку тривалістю тридцять календарних днів.
( Частина друга статті 54 із змінами, внесеними згідно із Законом № 889-VIII від 10.12.2015 )
Стаття 55. Матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів України
1. Член Кабінету Міністрів України забезпечується службовим транспортним засобом.
2. Член Кабінету Міністрів України, не забезпечений житлом, забезпечується службовим житлом на час перебування на посаді.
Службові житлові приміщення, призначені для заселення членами Кабінету Міністрів України, перебувають у державній власності.
Виключення житлових приміщень, що надаються членам Кабінету Міністрів України на час перебування на посаді, з числа службових не допускається.
3. Член Кабінету Міністрів України має право на позачергове придбання проїзних квитків на всі види міжміського транспорту в межах території України.
4. Члену Кабінету Міністрів України на період здійснення його повноважень видається в установленому порядку дипломатичний паспорт України.
5. У разі смерті члена Кабінету Міністрів України надається допомога на його поховання.
Стаття 56. Гарантії трудових прав членів Кабінету Міністрів України
1. Час роботи на посаді члена Кабінету Міністрів України зараховується до стажу державної служби, загального і безперервного стажу роботи, стажу роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати та одержання одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу років, виплату винагороди за підсумками роботи.
Стаття 57. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України
1. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України здійснюється на загальних засадах відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Тимчасово, по 30 вересня 2017 року, у період роботи особи (крім осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") на посаді члена Кабінету Міністрів України, пенсії, призначені відповідно до законодавства України, не виплачуються.
( Частина перша статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законами № 213-VIII від 02.03.2015, № 889-VIII від 10.12.2015, № 1774-VIII від 06.12.2016, № 2148-VIII від 03.10.2017 - застосовується з 1 жовтня 2017 року, № 2581-VIII від 02.10.2018 )( Стаття 57 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015 )
Розділ XI
ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Дія статті 57 цього Закону поширюється також на пенсіонерів з числа членів колишніх Ради Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів України, яким пенсію призначено до набрання чинності цим Законом.
3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 23, ст. 160, № 38, ст. 384; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 2, ст. 4, № 7, ст. 64, № 14, ст. 89, № 15, ст. 97, ст. 98, № 17, ст. 147, ст. 154, № 38, ст. 499, № 47, ст. 659; 2014 р., № 4, ст. 61; 2013 р., № 50, ст. 693).
4. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом їх положення застосовуються в частині, що не суперечить Конституції України та цьому Закону.
5. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із Конституцією України та цим Законом;
2) прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із Конституцією України та цим Законом.
Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ
м. Київ
27 лютого 2014 року
№ 794-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Кабінет Міністрів України
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України
1. Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів.
3. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України
1. До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:
1) забезпечення державного суверенітету та економічної самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції та законів України, актів Президента України;
2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і всебічного розвитку особистості;
3) забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;
5) забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави;
6) забезпечення рівних умов для розвитку всіх форм власності; здійснення управління об’єктами державної власності відповідно до закону;

30 днiв передплати безкоштовно!