Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини". Перелік від 31.05.2006 №784

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Положення від 31.05.2006 №784
Остання редакція від 21.08.2019. Внесення змін (постанова від 14.08.2019 N 709 /709-2019-п/)
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 2006 р. N 784
Київ
( Постанова втратила чинність в частині оплати праці на підставі Постанови КМ N 521 від 23.08.2016 )
Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 952 від 10.07.2006 N 950 від 18.07.2007 N 7 від 14.01.2009 N 464 від 13.05.2009 N 245 від 11.03.2011 N 431 від 10.09.2014 N 157 від 24.02.2016 N 669 від 30.08.2017 N 709 від 14.08.2019 ) ( У тексті Постанови слова "Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" в усіх відмінках замінено словами "Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 669 від 30.08.2017 )
Відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" та Указу Президента України від 25 червня 2002 р. N 581 "Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Покласти на Міністерство юстиції функції органу, відповідального за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини, координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини.
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 709 від14.08.2019 )
2. Перейменувати посаду Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини на посаду Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
3. Установити, що:
представництво України в Європейському суді з прав людини, координація виконання його рішень та інформування про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах, в яких Україна є стороною, здійснюються Міністерством юстиції в установленому порядку через Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;
( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 від 24.02.2016; в редакції Постанови КМ N 709 від 14.08.2019 )
Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією Міністра юстиції.
( Абзац третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 669 від 30.08.2017 )
Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є заступником Міністра юстиції.
( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 669 від 30.08.2017 )
4. Затвердити Положення про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, що додається.
5. Міністерству юстиції подавати щороку в березні Кабінетові Міністрів України звіт про результати діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 709 від 14.08.2019 )
6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
( Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 245 від 11.03.2011 )
9. Центральним органам виконавчої влади протягом місяця визначити посадових осіб з числа заступників керівника відповідного органу для ефективного здійснення заходів щодо забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень і повідомити про це Уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини.
Запропонувати Верховному Суду, Державній аудиторській службі, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному банку, Службі безпеки, Генеральній прокуратурі, Центральній виборчій комісії, Державній судовій адміністрації, Національному антикорупційному бюро визначити посадових осіб з числа заступників керівника відповідного органу для ефективного здійснення заходів щодо забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання його рішень.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 709 від14.08.2019 )( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464 від 13.05.2009 )
11. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 1 і 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених цією постановою, які набирають чинності через два місяці після набрання чинності цією постановою.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 784
ПОЛОЖЕННЯ
про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини
( У тексті Положення слова "Комітету Міністрів Ради Європи" замінено словами "Комітету міністрів Ради Європи", а слово "регламент" в усіх відмінках - словом "Регламент" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 157 від 24.02.2016 )( У назві та тексті Положення слова "Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" в усіх відмінках замінено словами "Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 669 від 30.08.2017 )
1. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є посадовою особою Міністерства юстиції, на яку покладено повноваження щодо здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини (далі - Суд) під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 157 від 24.02.2016, N 669 від 30.08.2017, N 709 від 14.08.2019 )
2. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (далі - Уповноважена особа) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, Регламентом Суду та цим Положенням.
3. Уповноваженою особою призначається особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як три роки, володіє однією з офіційних мов Ради Європи.
4. Основними завданнями Уповноваженої особи є:
1) здійснення представництва України в Суді під час розгляду справ про порушення нею Конвенції, справ за заявами України стосовно порушення Конвенції іншими Договірними Сторонами, а також як третьої сторони під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб - резидентів України проти інших Договірних Сторін;
( Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 431 від 10.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 709 від 14.08.2019 )
2) координація роботи, пов'язаної з підготовкою матеріалів для розгляду справ у Суді та виконанням його рішень, співпраця з цією метою з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;
( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 від 24.02.2016 )
3) підготовка і внесення на розгляд Суду необхідних матеріалів, участь у слуханні справ, які ним розглядаються;
4) інформування Комітету міністрів Ради Європи в установленому ним порядку про хід виконання Україною рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною;
( Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 157 від 24.02.2016 )
5) аналіз обставин, що призвели до порушення Конвенції, та розроблення пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на усунення недоліків системного характеру, констатованих у рішеннях Суду;
( Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 709 від 14.08.2019 )
6) організація роботи із створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції та вжиття заходів відповідно до Регламенту Суду;
7) подання необхідної інформації уповноваженим особам, які проводять перевірку дотримання Конвенції.
5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:
1) вивчає факти та обставини справи про порушення Конвенції відповідно до запитів Суду;
2) відповідає в установленому порядку на запити Суду, надає докази, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження, а також іншу інформацію у справах про порушення Конвенції;
3) надсилає до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій запити стосовно надання матеріалів та інформації у справах про порушення Конвенції;
4) координує роботу з підготовки пропозицій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов’язаних із здійсненням представництва України в Суді та виконанням його рішень;
5) визначає заходи, необхідні для створення умов для проведення Судом розслідування у справах про порушення Конвенції;
6) визначає порядок вжиття заходів відповідно до Регламенту Суду;
7) виступає доповідачем під час розгляду в Суді справ щодо порушення Конвенції та/або організовує залучення з цією метою представників відповідних державних органів, юридичних радників, зокрема іноземних;
8) вживає заходів на виконання вказівок, наданих Судом відповідно до правила 39 Регламенту Суду;
9) координує виконання рішень Суду;
10) на умовах, визначених міжвідомчою робочою групою, надсилає до Суду пропозиції щодо дружнього врегулювання спору або односторонню декларацію;
11) готує і подає Комітету міністрів Ради Європи в установленому ним порядку інформацію та звіти про хід виконання рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною;
12) подає Мін’юсту пропозиції щодо методики проведення експертизи проектів законів та підзаконних актів, а також актів законодавства на відповідність Конвенції та практиці Суду;
13) розробляє пропозиції до навчальних програм з вивчення Конвенції та практики Суду;
14) подає державним органам та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо можливих шляхів запобігання порушенням прав людини в Україні;
15) вживає за необхідності заходів для залучення в установленому порядку представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, зокрема іноземних, для здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини та координації виконання його рішень;
16) виконує за дорученням Міністра юстиції інші функції.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 709 від 14.08.2019 )
6. Уповноважена особа має право:
1) звертатися із запитами до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та отримувати від них необхідні матеріали та інформацію;
( Підпункт 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 від 24.02.2016 )
2) ініціювати утворення експертних та робочих груп, залучення спеціалістів, науковців та юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, у тому числі іноземних, до вирішення питань, що належать до його компетенції;
( Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 157 від 24.02.2016 )
3) звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій із запитами щодо надання матеріалів та інформації, необхідних для забезпечення представництва України в Суді, координації виконання його рішень та інформування Комітету міністрів Ради Європи, а також щодо створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції та вжиття заходів відповідно до його Регламенту.
( Підпункт 3 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 709 від 14.08.2019 )( Пункт 6-1 виключено на підставі Постанови КМ N 245 від 11.03.2011 )
7. Діяльність Уповноваженого забезпечує Секретаріат Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який утворюється у складі центрального апарату Мін'юсту з правами департаменту. У разі відсутності Уповноваженої особи її обов'язки виконує керівник Секретаріату.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 7 від 14.01.2009, N 245 від 11.03.2011 )
8. Діяльність Уповноваженої особи на регіональному рівні забезпечують представники Уповноваженої особи, що працюють у складі головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі та очолюють регіональні відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 157 від 24.02.2016 )
9. Діяльності Уповноваженої особи, пов'язаній з роботою у Суді, а також з інформуванням Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду, сприяє МЗС через Постійне представництво України при Раді Європи.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 245 від 11.03.2011 )
10. Уповноважена особа має бланк з найменуванням своєї посади.
11. Забезпечення представництва Уповноваженої особи в Суді, витрати на яке не компенсуються Радою Європи, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 784
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950 від 18.07.2007 )
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (ЗП України, 1993 р., N 1-2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657):
1) в абзаці третьому пункту 2 постанови слова "Конституцією України" замінити словами " Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, практикою Європейського суду з прав людини";
2) у Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці другому пункту 1 слова "законодавству України" замінити словами "законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, практиці Європейського суду з прав людини";
у підпункті "а" пункту 4 слова "законами України" замінити словами "законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з прав людини";
пункт 9 доповнити підпунктом "д" такого змісту:
"д) висновок Мін'юсту, Головного управління Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції щодо відповідності нормативно-правового акта положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини";
підпункт "б" пункту 13 після слів "чинного законодавства" доповнити словами "та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод відповідно до практики Європейського суду з прав людини";
пункт 17 доповнити підпунктом "в-1" такого змісту:
"в-1) одержанням висновку Мін'юсту, Головного управління Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції про невідповідність нормативно-правового акта Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини".
( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 952 від 10.07.2006 )
4. У Порядку забезпечення представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 553 "Про організаційні заходи, пов'язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 17, ст. 1183):
1) у пункті 1 слова "Конвенції про захист прав і основних свобод людини" замінити словами "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод";
2) у пункті 2 слова "уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" замінити словами "Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини";
3) у пункті 4 слова "регіональним відділенням Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" замінити словами "представникам Уповноваженої особи";
4) пункт 9 викласти у такій редакції:
"9. У разі надходження повідомлення із Суду про те, що ним розглядається заява громадянина України або юридичної особи - резидента України, подана проти іншої держави-учасниці Конвенції, Уповноважена особа доводить зазначену інформацію до відома МЗС";
5) у тексті Порядку слово "уповноважений" в усіх відмінках замінити словами "Уповноважена особа" у відповідному відмінку.
5. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44, ст. 2772, N 50, ст. 3119; 2006 р., N 5, ст. 230, N 10, ст. 1083) у графі "Найменування посади" слова "Уповноважений у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" замінити словами "Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2006 р. N 784
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1 Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1998 р. N 557 "Про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 17, ст. 624).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. N 2257 "Про внесення зміни до Положення про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2453).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1925 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1998 р. N 557" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 30).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 р. N 1653 "Про внесення зміни до пункту 8 Положення про Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 50, ст. 3280).
5. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань оплати праці, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2005 р. N 1184 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 50, ст. 3119).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 травня 2006 р. N 784
Київ
Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"
Відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" та Указу Президента України від 25 червня 2002 р. N 581 "Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Покласти на Міністерство юстиції функції органу, відповідального за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини, координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини.
2. Перейменувати посаду Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини на посаду Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
3. Установити, що:
представництво України в Європейському суді з прав людини, координація виконання його рішень та інформування про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах, в яких Україна є стороною, здійснюються Міністерством юстиції в установленому порядку через Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;
Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією Міністра юстиції.
Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини є заступником Міністра юстиції.
4. Затвердити Положення про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, що додається.
5. Міністерству юстиції подавати щороку в березні Кабінетові Міністрів України звіт про результати діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
7. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.