• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Верховна Рада України  | Закон від 23.02.2012 № 4452-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 23.02.2012
 • Номер: 4452-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 23.02.2012
 • Номер: 4452-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
3-1) призначає працівників, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій, у тому числі збір інформації та копій документів, необхідних для підготовки проекту плану врегулювання, забезпечення проведення оцінки активів банку в порядку, встановленому Фондом (у тому числі заборгованості за кредитами перед банком, наявності та вартості забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами, заборгованості за цінними паперами, що є у власності банку, вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю та наявності і вартості забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю тощо);
( Частину третю статті 12 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
4) приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами відповідно до цього Закону та затверджує реєстри відшкодувань вкладникам у порядку та у черговості, що встановлені нормативно-правовими актами Фонду;
( Пункт 4 частини третьої статті 12 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
5) затверджує порядок визначення банків-агентів та визначає на підставі цього порядку банків-агентів;
6) приймає рішення про оплату Фондом витрат, пов’язаних із процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, у межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду;
7) встановлює вимоги до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунка з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб;
( Частину третю статті 12 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
8) встановлює додаткові вимоги до порядку розкриття банками інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів.
( Частину третю статті 12 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
4. Виконавча дирекція Фонду має такі повноваження у сфері регуляторної діяльності:
1) затверджує порядок проведення перевірок банків Фондом та участі працівників Фонду в інспекційних перевірках, що здійснюються Національним банком України у проблемних банках;
1-1) встановлює особливості виконання банками, віднесеними до категорії неплатоспроможних, вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та затверджує порядок здійснення ним контролю за неплатоспроможними банками у зазначеній сфері;
( Частину четверту статті 12 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019 )
2) приймає рішення про здійснення планових або позапланових перевірок банків Фондом чи про участь працівників Фонду в інспекційних перевірках, що здійснюються Національним банком України у проблемних банках;
3) затверджує плани перевірок та результати їх здійснення;
4) затверджує порядок та форми подання банками звітності до Фонду;
5) приймає рішення про подання банком інформації, іншої ніж звітність, відповідно до цього Закону.
5. Виконавча дирекція Фонду має такі повноваження при здійсненні тимчасової адміністрації та ліквідації банків:
( Абзац перший частини п'ятої статті 12 в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
1) визначає умови та порядок здійснення виведення неплатоспроможних банків з ринку та ліквідації банків відповідно до цього Закону;
( Пункт 1 частини п'ятої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
1-1) утворює колегіальні органи з питань консолідації та продажу активів різних банків та затверджує положення про них;
( Частину п'яту статті 12 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
2) делегує та відкликає всі або частину своїх повноважень колегіальним органам та/або уповноваженій особі (кільком уповноваженим особам) Фонду в обсягах, визначеним цим Законом;
( Пункт 2 частини п'ятої статті 12 в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
3) визначає додаткові вимоги до уповноваженої особи Фонду, правила контролю за уникненням конфлікту інтересів;
4) затверджує кошторис витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку в межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду;
5) затверджує кошторис витрат банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;
( Пункт 6 частини п'ятої статті 12 виключено на підставі Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
7) затверджує план врегулювання та зміни до нього;
8) погоджує умови відчуження всього або частини майна (активів) та всіх або частини зобов’язань з урахуванням черговості, визначеної статтею 52 цього Закону, приймаючому банку, умови продажу неплатоспроможного банку інвестору або утворення перехідного банку, передачу йому всього або частини майна (активів) та всіх або частини зобов’язань з урахуванням черговості, визначеної статтею 52 цього Закону, і його продажу інвестору;
( Пункт 8 частини п'ятої статті 12 в редакції Законів № 629-VIII від 16.07.2015, № 590-IX від 13.05.2020 )
8-1) приймає рішення про інвестування тимчасово вільних коштів банку, що ліквідується, в державні цінні папери (за умови достатності коштів для забезпечення ліквідаційної процедури);
( Частину п'яту статті 12 доповнено пунктом 8-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
9) ухвалює рішення про надання фінансової підтримки приймаючому банку;
9-1) ухвалює рішення про надання кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41-1 цього Закону;
( Частину п'яту статті 12 доповнено пунктом 9-1 згідно із Законом № 590-IX від 13.05.2020 )
10) затверджує звіт уповноваженої особи Фонду про виконання плану врегулювання і приймає рішення про припинення тимчасової адміністрації банку;
11) звертається до Національного банку України з пропозицією про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
12) визначає порядок складання та затверджує реєстр акцептованих вимог кредиторів;
13) затверджує результати інвентаризації майна банку та формування його ліквідаційної маси;
14) визначає порядок та способи реалізації майна банку, що ліквідується;
15) затверджує ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури;
( Пункт 15 статті 12 в редакції Закону № 590-IX від 13.05.2020 )( Пункт 16 частини п'ятої статті 12 виключено на підставі Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
17) приймає рішення про організацію та здійснення заходів, спрямованих на виявлення та документування фактів, рішень, дій або бездіяльності, якими завдано шкоду (збитки) неплатоспроможному банку або банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", та затверджує висновок (звіт) щодо виявлених фактів, рішень, дій або бездіяльності пов’язаних з банком осіб та інших осіб стосовно цього банку, якими завдано шкоду (збитки) банку, та розміру завданої цими особами шкоди (збитків);
( Частину п'яту статті 12 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
6. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення з інших питань, що випливають із цього Закону, мети діяльності Фонду, які не належать до компетенції адміністративної ради Фонду.
Стаття 13. Призначення на посаду та звільнення з посади директора - розпорядника Фонду
1. Директор - розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від її складу.
2. Директором - розпорядником Фонду може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту в галузі економіки, фінансів чи права, стаж роботи за фахом не менше ніж п’ять років, бездоганну ділову репутацію та не має непогашених судимостей за вчинення корисливих кримінальних правопорушень. Директор - розпорядник Фонду не може бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку.
( Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
3. Директор - розпорядник Фонду призначається на посаду строком на п’ять років з можливістю повторного призначення не більше ніж на один строк.
4. Директор - розпорядник Фонду може бути достроково звільнений з посади адміністративною радою Фонду в разі:
1) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
2) неможливості виконання покладених на нього обов’язків, у тому числі за станом здоров’я, що підтверджується відповідним медичним висновком;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
4) смерті або на підставі рішення суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
5) виявлення обставин, що свідчать про невідповідність директора - розпорядника Фонду вимогам, визначеним частиною другою цієї статті.
Стаття 14. Повноваження директора - розпорядника Фонду
1. Директор - розпорядник Фонду здійснює такі повноваження:
1) керує поточною діяльністю Фонду;
2) діє від імені Фонду і представляє його інтереси без довіреності у відносинах з державними органами, Національним банком України, банками, міжнародними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;
3) головує на засіданнях та керує діяльністю виконавчої дирекції Фонду;
4) підписує протоколи засідань, рішення виконавчої дирекції Фонду, а також договори, що укладаються Фондом;
5) розподіляє обов’язки між заступниками директора - розпорядника Фонду;
6) видає розпорядчі акти (накази, розпорядження, доручення), обов’язкові до виконання усіма працівниками Фонду;
7) призначає на посади та звільняє з посад працівників Фонду відповідно до законодавства України про працю.
2. Директор - розпорядник Фонду має право делегувати виконання окремих своїх повноважень іншим працівникам Фонду в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Фонду.
3. Директор - розпорядник Фонду несе персональну відповідальність за діяльність Фонду та виконання покладених на нього завдань.
Стаття 15. Внутрішній аудит
1. У Фонді створюється служба внутрішнього аудиту, що діє на підставі положення, затвердженого адміністративною радою Фонду за поданням виконавчої дирекції Фонду. Служба внутрішнього аудиту у своїй діяльності підзвітна адміністративній раді Фонду. Керівник служби внутрішнього аудиту призначається та звільняється з посади за погодженням з адміністративною радою Фонду.
( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
2. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:
1) здійснює періодичні перевірки діяльності Фонду на предмет дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів Фонду та рішень органів управління Фонду;
2) перевіряє результати фінансової та інвестиційної діяльності Фонду;
3) здійснює інші функції відповідно до положення про службу внутрішнього аудиту.
3. Служба внутрішнього аудиту регулярно (на перше число кожного кварталу) надає звіти адміністративній раді Фонду з висновками та пропозиціями щодо питань, віднесених до її повноважень. Звіти служби внутрішнього аудиту підлягають затвердженню адміністративною радою Фонду. Висновки та пропозиції служби внутрішнього аудиту є обов’язковими для врахування у діяльності Фонду.
( Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012 )
Стаття 16. Працівники Фонду
1. Для цілей цього Закону працівниками Фонду вважаються особи, які займають посади, передбачені штатним розписом.
2. Працівникам Фонду за переліком посад, що затверджується адміністративною радою Фонду, забороняється:
1) бути керівником, учасником або пов’язаною особою банку (крім перехідного банку);
( Пункт 2 частини другої статті 16 виключено на підставі Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
3) перебувати у трудових відносинах з банками;
4) займатися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.
3. Працівники Фонду та члени адміністративної ради Фонду під час виконання покладених на Фонд функцій перебувають під захистом закону:
( Абзац перший частини третьої статті 16 в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
1) працівники Фонду, у тому числі звільнені, та члени адміністративної ради Фонду, у тому числі звільнені, не несуть відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та спосіб, передбачені Конституцією України та законами України. Позови, подані проти працівників Фонду, у тому числі звільнених, та членів адміністративної ради Фонду, у тому числі звільнених, якщо позови пов’язані з виконанням ними їхніх повноважень у Фонді, вважаються позовами, поданими проти Фонду;
( Абзац другий частини третьої статті 16 в редакції Закону № 1588-IX від 30.06.2021 )
2) образа працівника Фонду, опір його законним діям та/або вимогам, інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на працівника Фонду функцій, погроза вбивством, насильством та/або знищенням чи пошкодженням його майна, а також погроза щодо його близьких родичів у зв’язку з виконанням цією особою посадових обов’язків тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
Фонд має право відповідно до законодавства за рахунок коштів Фонду:
( Абзац четвертий частини третьої статті 16 в редакції Закону № 3624-IX від 21.03.2024 )
укласти договір страхування відповідальності Фонду, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки його працівників, членів виконавчої дирекції Фонду, уповноважених осіб Фонду, за класом страхування 13, визначеним статтею 4Закону України "Про страхування";
( Абзац п'ятий частини третьої статті 16 в редакції Законів № 1588-IX від 30.06.2021, № 3624-IX від 21.03.2024 )
укласти договір страхування відповідальності членів виконавчої дирекції Фонду, уповноважених осіб Фонду, у тому числі за шкоду, заподіяну внаслідок професійної помилки таких осіб, за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону України "Про страхування";
( Абзац частини третьої статті 16 в редакції Закону № 3624-IX від 21.03.2024 )
укласти договір страхування від нещасного випадку членів виконавчої дирекції Фонду, уповноважених осіб Фонду за класом страхування 1, визначеним статтею 4 Закону України "Про страхування".
( Абзац частини третьої статті 16 в редакції Закону № 3624-IX від 21.03.2024 )
Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Фонду (його працівників), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки членів виконавчої дирекції Фонду та/або уповноважених осіб Фонду, відшкодовується Фондом згідно із законодавством та страховиками у разі укладення договорів страхування.
( Абзац восьмий частини третьої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3624-IX від 21.03.2024 )
Фонд забезпечує правовий захист працівників Фонду, в тому числі після їх звільнення з Фонду, зокрема шляхом надання їм правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями у галузі права, у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, пов’язаному з виконанням ними своїх повноважень у Фонді, за рахунок коштів Фонду.
( Частину третю статті 16 доповнено абзацом згідно із Законом № 1588-IX від 30.06.2021 )
4. Працівникам Фонду забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом (у тому числі інформацію, що становить банківську таємницю), яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням ними своїх посадових (службових) обов’язків, у тому числі після припинення трудових відносин з Фондом, крім випадків, установлених законом.
5. Положення пунктів 1 і 2 частини третьої та частини четвертої цієї статті поширюються на консультантів та/або аудиторів, інших осіб, залучених Фондом та/або уповноваженою особою Фонду відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Фонду до виконання функцій Фонду.
( Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012; текст статті 16 в редакції Закону 1586-VII від 04.07.2014 )
Розділ III
УЧАСТЬ У ФОНДІ
Стаття 17. Учасники Фонду
1. Учасниками Фонду є банки. Участь банків у Фонді є обов’язковою. Особливості участі перехідного банку у Фонді визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду.
2. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.
3. Банк зобов’язаний сплачувати до Фонду збори, визначені цим Законом, дотримуватися інших вимог цього Закону та нормативно-правових актів Фонду.
4. Фонд має право безоплатно одержувати від банку інформацію про його діяльність, пояснення з окремих питань, будь-які документи, необхідні для здійснення перевірки та виконання Фондом інших функцій, передбачених цим Законом. Банк зобов’язаний надавати Фонду на його вимогу або відповідно до вимог законодавства документи та іншу інформацію, необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом. Банки надають інформацію, що містить банківську таємницю, у порядку, встановленому Законом України "Про банки і банківську діяльність".
5. Фонд виключає банк з числа учасників Фонду в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
6. Фонд веде реєстр учасників Фонду в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Фонду.
7. Учасник Фонду зобов’язаний вести базу даних про вкладників у порядку, визначеному Фондом, із забезпеченням можливості щоденного формування інформації про вкладників з урахуванням відомостей, відображених у базі даних, щодо відсотків за вкладами фізичних осіб (зменшених на суму податку).
( Статтю 17 доповнено частиною сьомою згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Стаття 18. Інформація для вкладників
1. Банк зобов’язаний:
1) розміщувати у всіх приміщеннях банку, де вкладникам надаються банківські послуги, інформацію про систему обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб та про участь банку у Фонді;
2) виконувати інші заходи щодо інформування вкладників, передбачені цим Законом та нормативно-правовими актами Фонду.
2. Учасник Фонду в разі посилання у своїй рекламі на участь у Фонді зобов’язаний вказувати інформацію про граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, номер та дату видачі свідоцтва учасника Фонду.
3. Фонд інформує громадськість про свою діяльність шляхом опублікування інформації на офіційному сайті Фонду, а також шляхом проведення прес-конференцій, виступів на радіо і телебаченні та в інший спосіб.
Із періодичністю, встановленою виконавчою дирекцією Фонду, Фонд проводить оцінювання рівня поінформованості громадськості.
( Статтю 18 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
4. Фонд зобов’язаний один раз на рік, станом на 1 січня, розміщувати на своєму офіційному веб-сайті перелік учасників Фонду не пізніше одного місяця після настання відповідного строку. Фонд зобов’язаний додатково розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду.
( Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
5. Фонд зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дати, що передбачена законодавством для оформлення документа та/або надання інформації, розміщувати на своєму офіційному веб-сайті та на веб-сайті неплатоспроможного банку таку інформацію щодо неплатоспроможного банку та банку, що знаходиться в стадії ліквідації:
1) річну фінансову звітність відповідно до вимог законодавства;
2) квартальну фінансову звітність відповідно до вимог законодавства;
3) результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначенням незалежного суб’єкта оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку здійснена оцінка;
4) результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси;
5) рішення Фонду щодо затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна банку, затверджених виконавчою дирекцією Фонду, а також всі інші рішення Фонду стосовно неплатоспроможного банку;
6) кошторис витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;
7) про укладені договори між Фондом і третіми особами стосовно утримання і збереження активів банку, оцінки та реалізації майна банку, проведення аудиту, охорони майна та приміщень банку.
( Статтю 18 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
6. Фонд у встановленому ним порядку розміщує на своєму офіційному веб-сайті та на веб-сайті банку, що знаходиться в стадії ліквідації, відомості про боржників, які прострочили виконання зобов’язань (за основною сумою та процентами) перед цим банком, а також про вимоги банку до таких боржників. Опублікування таких відомостей не потребує отримання на це згоди боржника - фізичної особи.
( Статтю 18 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 1587-IX від 30.06.2021 )
Розділ IV
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОШТІВ ФОНДУ
Стаття 19. Джерела формування коштів Фонду
1. Джерелами формування коштів Фонду є:
1) початкові збори з учасників Фонду;
2) регулярні збори з учасників Фонду;
3) спеціальний збір до Фонду;
4) доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України, та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України;
( Пункт 4 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
4-1) кошти, залучені Фондом шляхом емісії корпоративних облігацій та/або видачі векселів Фонду;
( Частину першу статті 19 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
5) доходи, одержані у вигляді процентів, нарахованих Національним банком України за залишками коштів на рахунках Фонду, відкритих в Національному банку України;
6) кредити, залучені від Національного банку України у випадках, передбачених частиною другою статті 25 цього Закону;
( Пункт 6 частини першої статті 19 в редакції Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
7) неустойка (штрафи, пеня), що стягується відповідно до цього Закону;
8) кошти, що були внесені Національним банком України в розмірі 20 мільйонів гривень на день створення Фонду;
9) кошти з Державного бюджету України (у тому числі облігації внутрішньої державної позики);
( Пункт 9 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )( Пункт 10 частини першої статті 19 виключено на підставі Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )( Пункт 10-1 частини першої статті 19 виключено на підставі Закону № 590-IX від 13.05.2020 )
11) благодійні внески, гранти, технічна допомога у грошовій або не грошовій формі, у тому числі від іноземних осіб;
( Пункт 11 частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
11-1) кредити, залучені від небанківських фінансових установ та іноземних кредиторів;
( Частину першу статті 19 доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
12) кошти, отримані від виконання заходів, передбачених планом врегулювання, зокрема від продажу неплатоспроможного банку або перехідного банку, ліквідації банку;
13) доходи, отримані від надання Фондом фінансової підтримки у вигляді позики приймаючому або перехідному банку;
( Частину першу статті 19 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
13-1) доходи, отримані від надання кредиту перехідному банку відповідно до частини дванадцятої статті 41-1 цього Закону;
( Частину першу статті 19 доповнено пунктом 13-1 згідно із Законом № 590-IX від 13.05.2020 )
14) гарантійні внески, перераховані учасниками відкритого конкурсу у випадках, передбачених цим Законом;
( Частину першу статті 19 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
15) кошти, одержані від управління майном Фонду (у тому числі від відчуження, оренди тощо);
( Частину першу статті 19 доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
16) кошти, що надійшли від банків, процедура тимчасової адміністрації або ліквідації яких здійснюється Фондом, у межах затверджених кошторисів витрат, на відшкодування витрат, понесених Фондом на виведення їх з ринку.
( Частину першу статті 19 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 1588-IX від 30.06.2021 )
2. Кошти Фонду можуть формуватися з інших джерел, не заборонених законодавством України.
3. Значення цільового показника Фонду не може бути меншим за 2,5 відсотка суми гарантованих Фондом коштів вкладників банків-учасників у межах суми відшкодування.
З метою визначення розміру цільового фонду з урахуванням можливості настання кризових явищ у майбутньому Фонд здійснює розрахунки значення цільового показника Фонду та строку для його досягнення (у тому числі з урахуванням результатів стрес-тестування системи гарантування вкладів фізичних осіб, яке проводиться відповідно до частини четвертої статті 31 цього Закону).
У разі якщо розраховане Фондом значення цільового показника Фонду перевищує мінімальне, Фонд виносить питання про встановлення значення цільового показника Фонду та строку для його досягнення на розгляд Ради з фінансової стабільності для надання нею рекомендацій та прийняття адміністративною радою Фонду рішення відповідно до пункту 19 частини першої статті 9 цього Закону, але не більше одного разу на рік.
Досягнення розміру цільового фонду забезпечується шляхом накопичення Фондом відкоригованого капіталу.
Відкоригований капітал Фонду повинен забезпечувати покриття прогнозованого обсягу ризиків у банківській системі у разі настання кризових явищ у майбутньому (крім випадків наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України, підтверджених відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності).
Фонд у разі недосягнення встановленого значення цільового показника Фонду має право вжити заходів для накопичення капіталу Фонду на відповідний період за рахунок:
підвищення базових ставок регулярного збору з учасників Фонду згідно із статтею 22 цього Закону;
встановлення спеціального збору до Фонду згідно із статтею 23 цього Закону.
У разі нагальної потреби в підтримці ліквідності з метою своєчасного виконання Фондом завдання із забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб Фонд має право вжити заходів щодо:
залучення кредитів від Національного банку України згідно із статтею 25 цього Закону;
залучення кредиту та/або внеску на безповоротній основі від держави згідно із статтею 25 цього Закону.
Порядок, умови та період проведення розрахунку показників (цільового показника Фонду, розміру цільового фонду, ризику ліквідності, відкоригованого капіталу тощо) встановлюються нормативно-правовим актом Фонду.
( Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1586-VII від 04.07.2014, № 629-VIII від 16.07.2015, № 738-IX від 19.06.2020; в редакції Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
Стаття 20. Розпорядження коштами Фонду
1. Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.
2. Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України, не підлягають вилученню і можуть використовуватися Фондом виключно для:
1) виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам коштів за вкладами відповідно до цього Закону;
2) покриття витрат, пов’язаних з виконанням покладених на Фонд функцій та повноважень, зокрема, пов’язаних з процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку, у межах кошторису витрат Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду;
( Пункт 2 частини другої статті 20 в редакції Закону № 5411-VI від 02.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1586-VII від 04.07.2014, № 590-IX від 13.05.2020 )
2-1) погашення облігацій і виплата доходів за ними (сплата векселів), враховуючи витрати, пов’язані з їх розміщенням (видачею);
( Частину другу статті 20 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014; в редакції Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
2-2) покриття витрат, пов’язаних із залученими Фондом кредитами;
( Частину другу статті 20 доповнено пунктом 2-2 згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
3) забезпечення поточної діяльності Фонду, утримання його апарату, розвитку його матеріально-технічної бази в межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою Фонду;
4) надання фінансової підтримки приймаючому або перехідному банку;
( Пункт 4 частини другої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )( Пункт 5 частини другої статті 20 виключено на підставі Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )( Пункт 6 частини другої статті 20 виключено на підставі Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
7) надання кредиту перехідному банку, створеному з метою, визначеною пунктом 2 частини двадцятої статті 42 цього Закону, на підставі рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 частини другої статті 39 цього Закону, у порядку та на умовах , визначених нормативно-правовими актами Фонду;
( Частину другу статті 20 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014, в редакції Закону № 590-IX від 13.05.2020 )
8) формування статутного капіталу перехідного банку;
( Частину другу статті 20 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014, із змінами, внесеними згідно із Законом № 590-IX від 13.05.2020 )( Пункт 9 частини другої статті 20 виключено на підставі Закону № 629-VIII від 16.07.2015 )
10) повернення гарантійних внесків, перерахованих учасниками відкритого конкурсу у випадках, передбачених цим Законом;
( Частину другу статті 20 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
11) здійснення перерахувань до Державного бюджету України за рішенням виконавчої дирекції Фонду відповідно до цього Закону.
( Частину другу статті 20 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
3. Фонд має право інвестувати кошти в державні цінні папери України та облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України.
( Частина третя статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
4. Фонд здійснює інвестиційну діяльність на засадах затвердженого адміністративною радою Фонду інвестиційного плану виходячи із потреб забезпечення виконання функцій Фонду.
5. На майно, у тому числі кошти, Фонду не може бути накладений арешт, а також застосовані способи забезпечення позову.
( Статтю 20 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
6. Кошти, одержані Фондом у результаті відшкодування шкоди (збитків) за вимогами Фонду, передбаченими частинами п’ятою та десятою статті 52 цього Закону, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у черговості та порядку, визначених частинами першою та четвертою статті 52 цього Закону, після відшкодування витрат Фонду, понесених у зв’язку із стягненням шкоди (збитків).
( Статтю 20 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 1588-IX від 30.06.2021 )
Стаття 21. Початковий збір до Фонду
1. Банк - учасник Фонду протягом 30 календарних днів з дати видачі банківської ліцензії зобов’язаний сплатити до Фонду початковий збір у розмірі 1 відсотка свого статутного капіталу, крім випадків, передбачених цим Законом.
( Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
2. Банк - учасник Фонду, створений у результаті реорганізації, звільняється від сплати початкового збору в разі сплати початкового збору до Фонду банками, які реорганізувалися, та набуває усіх прав і обов’язків щодо участі у Фонді.
3. Перехідний банк звільняється від сплати початкового внеску до Фонду.
Стаття 22. Регулярний збір до Фонду
1. Учасник Фонду зобов’язаний станом на останній робочий день кожного кварталу здійснювати нарахування регулярного збору до Фонду. Розмір базової річної ставки збору становить 0,5 відсотка бази нарахування в національній валюті та 0,8 відсотка бази нарахування в іноземній валюті.
Виконавча дирекція має право прийняти рішення про збільшення на відповідний період розміру базової річної ставки регулярного збору до Фонду відповідно до умов, визначених частиною третьою статті 19 цього Закону.
( Частину першу статті 22 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2180-IX від 01.04.2022 )
У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку такий банк зобов’язаний у день прийняття зазначеного рішення нарахувати регулярний збір до Фонду за період з дня, наступного за днем закінчення останнього розрахункового періоду до дня, що передує дню запровадження процедури ліквідації, та сплатити його до Фонду протягом 15 днів.
( Абзац частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Базою нарахування є середньоарифметична за розрахунковий період сума щоденних балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.
( Абзац частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012 )
Фонд має право встановлювати своїм нормативно-правовим актом порядок розрахунку розміру регулярних зборів до Фонду у формі диференційованих зборів. Розрахунок розміру диференційованого збору проводиться шляхом зважування базової річної ставки збору за ступенем ризику. Розмір диференційованого збору має бути не менше розміру базової річної ставки.
Методика оцінки ступеню ризиків банку для розрахунку диференційованих зборів встановлюється нормативно-правовим актом Фонду, що підлягає погодженню з Національним банком України.
2. Учасник Фонду визначає залишки за вкладами в іноземній валюті, національній валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день такого визначення.
3. Учасник Фонду зобов’язаний здійснювати сплату регулярного збору до Фонду щоквартально до 15 числа місяця, наступного за кварталом, за який здійснюється сплата.
У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про перенесення строку сплати регулярного збору до Фонду.
( Частину третю статті 22 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )( Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012 )
4. Перехідний банк, утворений відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 цього Закону, звільняється від сплати регулярного збору до Фонду.
( Абзац перший частини четвертої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 590-IX від 13.05.2020 )
У разі втрати банком, утвореним відповідно до пункту 1 частини двадцятої статті 42 цього Закону, статусу перехідного такий банк зобов’язаний сплачувати регулярний збір на загальних підставах, починаючи з дня втрати ним статусу перехідного банку.
( Абзац другий частини четвертої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 590-IX від 13.05.2020 )( Статтю 22 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
Стаття 23. Спеціальний збір до Фонду
1. Фонд має право прийняти рішення про встановлення спеціального збору до Фонду у разі настання умов, визначених частиною третьою статті 19 цього Закону, або з метою погашення залучених кредитів.
( Частина перша статті 23 в редакції Закону № 1586-VII від 04.07.2014 )
2. Учасник Фонду зобов’язаний здійснити сплату спеціального збору до Фонду у строки та згідно з умовами, встановленими нормативно-правовими актами Фонду.
3. Загальний розмір спеціального збору, сплаченого учасниками Фонду протягом року, не має перевищувати розміру регулярного збору з учасника Фонду, сплаченого учасником Фонду за попередній рік.
4. Учасник Фонду, визнаний на дату запровадження спеціального збору неплатоспроможним банком, та перехідний банк звільняються від сплати спеціального збору до Фонду.
( Статтю 23 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1586-VII від 04.07.2014 )
Стаття 24. Пеня за несплату та несвоєчасну сплату зборів до Фонду, штрафи за адміністративні порушення
1. Банк (крім банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних) за несвоєчасну або неповну сплату зборів до Фонду сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення (включаючи день сплати).
( Частина перша статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015 )
2. Фонд має право звернутися до:
1) Національного банку України з вимогою про безспірне списання своєчасно не сплачених сум зборів до Фонду та нарахованої пені у випадку несплати учасником відповідних сум протягом одного місяця з дня сплати, встановленого цим Законом;
2) суду з позовом про стягнення з учасника Фонду своєчасно не сплачених сум зборів до Фонду та нарахованої пені.
3. Фонд накладає адміністративні штрафи на керівників банків відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
( Абзац перший частини третьої статті 24 в редакції Закону № 5411-VI від 02.10.2012 )( Абзац другий частини третьої статті 24 виключено на підставі Закону № 5411-VI від 02.10.2012 )
Протоколи про вчинення правопорушення складаються працівниками Фонду. Провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені цією статтею, здійснюються відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Стаття 25. Кредитування Фонду та фінансування системи гарантування вкладів фізичних осіб державою на безповоротній основі
1. Фонд відповідно до частини третьої статті 19 цього Закону періодично проводить розрахунок відкоригованого капіталу, розміру цільового фонду та ризику ліквідності (виникнення в прогнозних розрахунках дефіциту коштів, який неможливо подолати без залучення додаткового фінансування) з метою визначення розміру необхідного фінансування системи гарантування вкладів фізичних осіб із джерел, передбачених пунктами 6 і 9 частини першої статті 19 цього Закону.
2. У разі нагальної потреби в підтримці ліквідності для своєчасного виконання Фондом завдання із забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, з метою уникнення загрози стабільності банківської та/або фінансової системи України та забезпечення захисту інтересів вкладників банків Фонд має право звернутися до Національного банку України за отриманням кредиту (строком до одного року) та/або викупом державних цінних паперів України. Національний банк України приймає рішення про надання або відмову в наданні кредиту Фонду, у тому числі шляхом відкриття кредитної лінії, про викуп або відмову у викупі державних цінних паперів України на умовах та в порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.
3. За умови вичерпання можливостей поповнення коштів за рахунок джерел, визначених частиною першою (крім пункту 9) статті 19 цього Закону, та у разі необхідності підтримки ліквідності Фонд має право звернутися до Міністерства фінансів України із заявкою про надання коштів Фонду із зазначенням їх розміру за рахунок Державного бюджету України у вигляді:
1) кредиту, процентна ставка за яким встановлюється на рівні ринкової ставки за державними цінними паперами України порівнюваних строків погашення, випущених Кабінетом Міністрів України в період надання такого кредиту;
2) внеску держави на безповоротній основі.
4. У разі нагальної потреби в підтримці ліквідності, зумовленої наявністю ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи країни, підтверджених відповідним рішенням Ради з фінансової стабільності, Фонд має право отримати фінансування від держави у вигляді внеску на безповоротній основі.
5. Держава може надати Фонду кредит та/або внесок на безповоротній основі у вигляді коштів або облігацій внутрішньої державної позики України.
6. Держава може надати Фонду кредит шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики України на векселі Фонду.
7. У разі настання обставин, передбачених частиною третьою цієї статті, Міністерство фінансів України:
протягом 14 робочих днів з дня отримання заявки Фонду забезпечує надання Фонду кредиту та/або внеску держави на безповоротній основі у відповідному розмірі на підставі закону про Державний бюджет України на відповідний рік;
у разі відсутності в законі про Державний бюджет України на поточний рік бюджетних призначень у необхідному Фонду розмірі в місячний строк з дня отримання заявки Фонду розробляє та ініціює подання Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України відповідного законопроекту, що включає пропозиції Фонду, та протягом 14 календарних днів з дня набрання чинності прийнятим законом забезпечує надання відповідного фінансування.
8. Порядок надання державою Фонду кредиту та/або внеску держави на безповоротній основі визначається Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5411-VI від 02.10.2012; в редакції Закону № 1586-VII від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015; в редакції Закону № 2180-IX від 01.04.2022 )
Розділ V
ГАРАНТІЇ ФОНДУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ ЗА ВКЛАДАМИ
Стаття 26. Гарантії за вкладом
1. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень.
( Абзац перший частини першої статті 26 в редакції Закону № 5411-VI від 02.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1586-VII від 04.07.2014, № 629-VIII від 16.07.2015, № 1588-IX від 30.06.2021, № 2180-IX від 01.04.2022 )