Про особливості оренди обєктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності

Верховна Рада України Закон від 08.07.2011 №3687-VI
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності
( Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 18, ст.157)
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5463-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2014, № 4, ст.61 № 1253-VII від 13.05.2014 , ВВР, 2014, № 28, ст.935 № 124-IX від 20.09.2019 , ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 155-IX від 03.10.2019 , ВВР, 2019, № 48, ст.325 - щодо набрання чинності див. пункт 1 розділу XII № 157-IX від 03.10.2019, ВВР, 2020, N 4, ст.25 )
Цей Закон визначає особливості передачі в оренду окремих об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, особливості оренди таких об'єктів.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Об'єкти паливно-енергетичного комплексу
1. Для цілей цього Закону термін "об'єкти паливно-енергетичного комплексу" вживається у такому значенні - цілісні майнові комплекси або системи цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), які забезпечують (призначені) та достатні для провадження господарської діяльності у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки.
2. Перелік майна, що входить до складу об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності (далі - об'єкт паливно-енергетичного комплексу) і передається в оренду, визначається відповідним договором.
( Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
( Частину першу статті 2 виключено на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
2. Відносини з передачі в оренду об'єктів паливно-енергетичного комплексу, не врегульовані цим Законом, регулюються Цивільним, Господарським, Земельним кодексами України, Законом України "Про оренду державного та комунального майна", іншими законодавчими актами.
( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
Стаття 3. Орган, уповноважений приймати рішення щодо доцільності передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду
( Назва статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
1. Рішення щодо доцільності передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду приймається уповноваженим органом управління - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі (далі - уповноважений орган управління).
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5463-VI від 16.10.2012, № 155-IX від 03.10.2019 )
Стаття 4. Суб'єкти, яким передаються в оренду об'єкти паливно-енергетичного комплексу
( Назва статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
1. Орендарем об'єкта паливно-енергетичного комплексу може бути юридична особа.
( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
2. Особа, з якою укладено договір оренди щодо об’єкта паливно-енергетичного комплексу, зобов’язана протягом 12 місяців з дня укладення відповідного договору привести свою матеріально-технічну базу та штат спеціалістів у відповідність з умовами провадження господарської діяльності, для якої об’єкт береться в оренду, а також одержати необхідні дозвільні документи на відповідний вид діяльності.
( Частина друга статті 4 в редакції Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
3. Під час оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу на період отримання орендарем необхідних дозвільних документів орендар має право на провадження господарської діяльності на об'єкті оренди на підставі дозвільних документів, що були видані підприємству, цілісний майновий комплекс якого (його структурного підрозділу) було орендовано, але не більш як протягом 12 місяців з дня укладення договору оренди.
( Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
Стаття 5. Ініціатива щодо передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду
( Назва статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
1. Рішення щодо доцільності передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду приймається уповноваженим органом управління за ініціативою:
( Абзац перший частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до цього Закону;
( Абзац другий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
уповноваженого органу управління.
Заяву (подання), в якій міститься ініціатива щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду, заінтересовані особи подають уповноваженому органу управління для розгляду. За результатами розгляду заяви (подання) уповноважений орган управління приймає рішення про передачу об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду або про відмову в його передачі в оренду.
( Абзац четвертий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
За результатами розгляду заяви (подання), аналізу ефективності та техніко-економічного обґрунтування передачі в оренду об'єкта паливно-енергетичного комплексу уповноважений орган управління приймає рішення щодо доцільності передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду, про що інформує ініціатора заяви (подання).
( Абзац п'ятий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
При прийнятті рішення про пропозицію щодо передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу в оренду або про відмову в його передачі в оренду одержання висновків органів Антимонопольного комітету України про можливість оренди та про умови договору оренди не є обов'язковим.
( Абзац шостий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
2. У разі прийняття уповноваженим органом управління рішення про передачу в оренду об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, здійснюється організаційно-технічна підготовка цього об'єкта до передачі в оренду. Після завершення такої підготовки оголошується конкурс на право отримання об'єкта в оренду.
( Абзац перший частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
Оголошення конкурсу на право отримання об'єкта в оренду здійснюється Фондом державного майна України за поданням уповноваженого органу управління протягом 10 робочих днів з дня отримання подання. Подання уповноваженого органу управління обов'язково повинно містити інформацію про об'єкт, що пропонується до оренди (найменування, характеристики тощо); строк, на який об'єкт передається в оренду; графік щорічного зменшення державної підтримки на часткове покриття витрат з собівартості продукції для вугледобувних підприємств.
( Абзац третій частини другої статті 5 виключено на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
Оголошення конкурсу на право оренди обов’язково повинно містити інформацію про об’єкт, що пропонується до оренди; строк, на який об’єкт передається в оренду.
( Абзац четвертий частини другої статті 5 в редакції Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
Стаття 6. Організаційно-технічна підготовка об'єктів паливно-енергетичного комплексу до передачі в оренду
( Назва статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
1. У строк, визначений уповноваженим органом управління, але не більше шести місяців з дня прийняття ним рішення щодо доцільності передачі об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності, в оренду, уповноважений орган управління спільно з підприємством, у господарському віданні або оперативному управлінні якого перебуває такий об'єкт, здійснює його організаційно-технічну підготовку до передачі в оренду.
( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
2. Організаційно-технічна підготовка об'єкта паливно-енергетичного комплексу до передачі в оренду включає:
( Абзац перший частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
проведення інвентаризації основних засобів і товарно-матеріальних цінностей у складі такого об'єкта;
впорядкування технічної та будівельної документації щодо такого об'єкта;
визначення вартості об'єкта відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України. При цьому вартість промислових запасів корисних копалин не враховується. Оцінка об'єкта, який передається в оренду, здійснюється відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність за рахунок підприємства, на балансі якого перебуває такий об'єкт;
( Постанови КМ № 1891, № 1222 )( Абзац четвертий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
виділення земельної ділянки, закріпленої за об'єктом, у натурі (на місцевості), оформлення землевпорядної документації;
економічне обґрунтування доцільності та обсягів надання державної підтримки на здешевлення кредитів на капіталовкладення та часткове покриття витрат із собівартості продукції для вугледобувного підприємства - орендаря чи концесіонера об'єкта паливно-енергетичного комплексу відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік на строк не більш як п'ять років з обов'язковим щорічним зменшенням навантаження на Державний бюджет України згідно з графіком.
3. Одночасно з організаційно-технічною підготовкою уповноважений орган управління разом з Фондом державного майна України готує проект конкурсної документації щодо оренди, яка включає:
( Абзац перший частини третьої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
кваліфікаційні вимоги для участі у конкурсі та умови конкурсу;
інструкцію для претендентів (у тому числі інформацію і вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення та оформлення заявок і конкурсних пропозицій, інформацію щодо кваліфікаційних вимог та умов конкурсу, інформацію стосовно об'єкта оренди, що повинна міститися в заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету України на отримання об'єкта в оренду);
( Абзац третій частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
проект договору;
інформацію про оголошення конкурсу.
Стаття 7. Конкурс на право оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу
1. У строк, визначений уповноваженим органом управління, але не більш як 10 робочих днів з дня прийняття ним рішення щодо доцільності передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду, уповноважений орган управління оприлюднює у друкованих засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняте рішення та перелік документів, які разом із заявою про намір взяти в оренду об'єкт паливно-енергетичного комплексу подаються заінтересованою особою до уповноваженого органу управління, а також строк подання таких документів.
У строк, визначений уповноваженим органом управління, але не більш як 30 календарних днів з дня оприлюднення зазначеної інформації, особи, які мають намір взяти в оренду об'єкт паливно-енергетичного комплексу, подають до уповноваженого органу управління заяву та документи, перелік яких визначається уповноваженим органом управління та які оприлюднено згідно з абзацом першим цієї статті.
Обов'язково до заяви подаються статутні документи; фінансово-економічні та статистичні відомості про орендаря; інвестиційний план експлуатації та розвитку об'єкта оренди; відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності; відомості про наявність досвіду експлуатації об'єктів паливно-енергетичного комплексу та можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.
За результатами розгляду поданих документів уповноважений орган управління приймає рішення щодо можливості участі заінтересованої особи в конкурсі на право оренди та письмово інформує таку особу про прийняте рішення.
2. Після завершення організаційно-технічної підготовки об'єкта паливно-енергетичного комплексу до передачі в оренду та розгляду поданих заінтересованими особами відповідно до частини першої цієї статті документів уповноважений орган управління передає Фонду державного майна України:
подання про проведення конкурсу на право оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу, яке обов'язково повинно містити інформацію про об'єкт, що пропонується до оренди (найменування, характеристики, строк, на який об'єкт передається в оренду, графік щорічного зменшення державної підтримки на здешевлення кредитів на капіталовкладення та часткове покриття витрат із собівартості продукції для вугледобувних підприємств);
документи, подані особами, щодо яких уповноваженим органом управління прийнято рішення про можливість їх участі в конкурсі оренди;
пропозиції щодо умов конкурсу, умов договору оренди;
пропозицію щодо кандидатури до складу конкурсної комісії.
Функції з управління об'єктом оренди Фонду державного майна України не передаються.
3. Фонд державного майна України протягом 10 робочих днів після отримання від уповноваженого органу управління подання і зазначених у частині другій цієї статті документів за погодженням з уповноваженим органом управління:
утворює конкурсну комісію, затверджує її склад та порядок роботи;
затверджує конкурсну документацію;
оголошує конкурс;
визначає розмір реєстраційного внеску для участі в конкурсі (у розмірі від одного до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
4. До участі у конкурсі оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу допускаються лише ті орендарі, які отримали відповідний висновок уповноваженого органу управління про можливість здійснювати оренду такого об'єкта.
5. Фонд державного майна України в десятиденний строк після затвердження конкурсної документації розміщує в офіційному друкованому виданні Фонду державного майна України та на своєму офіційному веб-сайті інформацію про оголошення конкурсу, яка, зокрема, повинна містити відомості про:
об'єкт, що пропонується до оренди, найменування, характеристики;
строк, на який об'єкт передається в оренду;
строк подання заявок на участь у конкурсі;
розмір реєстраційного внеску;
дату, час та місце розкриття конкурсних пропозицій;
строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;
щорічне зменшення державної підтримки на здешевлення кредитів на капіталовкладення та часткове покриття витрат із собівартості продукції для вугледобувних підприємств;
адресу, номери телефонів та інші контактні дані конкурсної комісії для отримання додаткової інформації;
кваліфікаційні вимоги для участі у конкурсі.
6. Заявки на участь у конкурсі подаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.
7. У заявці на участь у конкурсі зазначаються:
повне найменування претендента;
дані про його державну реєстрацію;
копія повідомлення уповноваженого органу управління щодо можливості участі в конкурсі;
відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування своєї діяльності;
відомості про наявність досвіду експлуатації об'єктів паливно-енергетичного комплексу та можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності;
інші відомості, у тому числі щодо підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам.
8. Конкурсна комісія в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її на предмет повноти поданих відомостей та відповідності претендента встановленим кваліфікаційним вимогам і за результатами такого розгляду приймає рішення про прийняття заявки, про що повідомляє претенденту в шестиденний строк.
Претендент, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.
Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.
9. Претендентів, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія після сплати ними реєстраційного внеску забезпечує конкурсною документацією та іншою необхідною інформацією (документами) для підготовки конкурсної пропозиції, у тому числі відомостями про:
умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для провадження відповідної діяльності;
обсяг робіт, що повинні бути профінансовані (виконані) орендарем;
обсяг та якість товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар;
основні обов'язки орендаря;
особливі вимоги з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці;
умови договору оренди.
10. Претенденти протягом 70 календарних днів з дня оголошення конкурсу подають конкурсній комісії конкурсні пропозиції та стають учасниками конкурсу. Претенденти мають право відкликати подані пропозиції та подати замість них нові до закінчення встановленого строку подання пропозицій.
11. Конкурсні пропозиції, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.
12. У разі коли не подано жодної конкурсної пропозиції, оголошується новий конкурс.
13. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія розкриває конкурсні пропозиції та протягом 15 календарних днів визначає їх відповідність конкурсній документації, готує висновки щодо визначення найкращих умов оренди, запропонованих учасниками конкурсу (розмір орендної плати, показники інвестиційного проекту, зокрема обсяг інвестицій, програма модернізації технологічного процесу та розвитку виробництва, рівень забезпечення соціальних гарантій).
Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови оренди відповідно до конкурсної документації.
14. На підставі висновків конкурсної комісії Фонд державного майна України за погодженням з уповноваженим органом управління протягом 10 календарних днів приймає рішення про визначення переможця конкурсу, про що не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення повідомляє переможцю та іншим учасникам конкурсу.
15. У разі коли конкурсну пропозицію подано лише одним учасником, Фонд державного майна України за погодженням з уповноваженим органом управління приймає рішення про визнання такого учасника переможцем конкурсу, якщо відповідно до висновку конкурсної комісії подані учасником конкурсні пропозиції відповідають конкурсній документації.
16. З переможцем конкурсу після погодження всіх умов і схвалення уповноваженим органом управління остаточної редакції Фонд державного майна України укладає договір оренди.
Умови договору, що укладається з переможцем конкурсу, не повинні відрізнятися від тих умов конкурсної пропозиції, які стали підставою для визнання його переможцем.
17. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, розглядаються в судовому порядку.
( Статтю 8 виключено на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
Стаття 9. Умови договору оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу
1. Істотними умовами договору оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, крім визначених Законом України "Про оренду державного та комунального майна", є:
( Абзац перший частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
1) в господарській діяльності:
порядок та умови відновлення переданого в оренду об'єкта та його повернення;
порядок та умови списання майна в складі об'єкта оренди;
обов'язки сторін договору щодо забезпечення збереження переданого в оренду об'єкта;
обов'язки щодо утримання об'єкта оренди згідно з вимогами норм та правил, що діють у відповідній сфері діяльності;
( Абзац п'ятий пункту 1 частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-IX від 20.09.2019 )
обов'язки орендаря щодо використання переданого в оренду об'єкта за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, що раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта, щодо видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки у гарантованих обсягах і належної якості;
порядок здійснення уповноваженим органом управління разом з Фондом державного майна України контролю за станом переданого в оренду об'єкта;
( Абзац восьмий пункту 1 частини першої статті 9 виключено на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
відповідальність сторін, у тому числі відповідальність орендаря за безпеку експлуатації об'єкта;
забезпечення виробництва продукції в обсягах та за визначеними показниками якості;
забезпечення застосування раціональних, екологічно безпечних і нешкідливих технологій;
забезпечення здійснення заходів з комплексного використання надр;
недопущення вибіркової підробки запасів, понаднормативних втрат паливно-енергетичних ресурсів;
забезпечення збереження та обліку матеріалів, а також відходів виробництва, які потрібні, але тимчасово не використовуються;
забезпечення приведення земельних ділянок, які вивільняються орендарем, у стан, придатний для використання, відповідно до Земельного кодексу України;
здійснення заходів щодо запобігання можливому шкідливому (небезпечному) впливу наслідків аварій, що виникли на об'єкті, переданому в оренду, і стихійного лиха;
виконання встановлених мобілізаційних завдань;
забезпечення виконання екологічних вимог та інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища, та розв'язання еколого-гідрогеологічних проблем, які виникають в процесі експлуатації об'єктів, переданих в оренду;
забезпечення постійного проведення моніторингу екологічного стану навколишнього природного середовища;
2) в економічній діяльності:
забезпечення зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості;
забезпечення своєчасної сплати податків та зборів, страхових внесків;
забезпечення щомісячної виплати заробітної плати працівникам підприємства в строки, передбачені у колективному договорі;
підвищення рівня заробітної плати з урахуванням інфляційних процесів та згідно з умовами, визначеними галузевою угодою;
забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, що склалася на момент передачі об'єкта в оренду;
страхування об'єкта оренди та інвестиційних зобов'язань за рахунок орендаря;
обсяги інвестування орендарем об'єктів оренди;
( Абзац дев'ятий пункту 2 частини першої статті 9 виключено на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
3) у соціальній діяльності:
забезпечення належного рівня безпеки проведення робіт та охорони праці;
забезпечення медичного та санітарно-побутового обслуговування працівників підприємств;
забезпечення збереження передбаченої колективним договором кількості робочих місць;
забезпечення виконання вимог галузевої угоди та колективного договору підприємства.
2. У разі коли об'єктом оренди є цілісні майнові комплекси, системи цілісних майнових комплексів підприємств, які забезпечують (призначені) та достатні для самостійного провадження господарської діяльності у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки, істотними умовами договору оренди, крім визначених частиною першою цієї статті, є:
недопущення псування розроблюваних і сумісних з ними родовищ вугілля в результаті проведення гірничих робіт, забезпечення збереження запасів вугілля родовищ, що консервуються;
забезпечення подання в установлені строки до відповідних органів державної статистики звітності щодо видобутку вугілля, стану запасів та втрат вугілля в надрах, стану та протяжності гірничих виробок;
забезпечення щорічних розрахунків і погодження обсягів дотацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
забезпечення формування фінансового резерву для закриття вугледобувних підприємств у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
забезпечення безоплатного надання вугілля на побутові потреби працівникам та пенсіонерам.
3. У разі коли під час передачі в оренду об'єкта паливно-енергетичного комплексу проводиться припинення державного підприємства, яке здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в оренду, договором визначаються гарантована кількість працівників, звільнених унаслідок припинення такого підприємства, які будуть працевлаштовані орендарем, та умови відбору таких працівників.
4. У разі необхідності отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції договір повинен містити відкладальну умову щодо набуття прав на об'єкт оренди після отримання відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України.
5. Договір оренди може визначати комплекс додаткових зобов'язань орендаря щодо поліпшення якості надання відповідних послуг та/або розвитку об'єкта оренди строком не менш як на п'ять років.
( Текст статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
Стаття 10. Нотаріальне посвідчення договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу
1. Договори оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу підлягають нотаріальному посвідченню.
2. Витрати на проведення нотаріального посвідчення договору оренди несе орендар.
Стаття 11. Повідомна реєстрація (облік) договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу
( Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
1. Укладені договори оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу підлягають реєстрації.
( Абзац перший частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 155-IX від 03.10.2019 )
Реєстрацію договорів оренди здійснює Фонд державного майна України.
( Абзац третій частини першої статті 11 виключено на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
Реєстрація є повідомною і здійснюється безоплатно.
2. Уповноважений орган управління після укладення договорів оренди веде їх облік.
Для ведення обліку договору оренди орендар подає протягом 10 робочих днів з дня нотаріального посвідчення договору уповноваженому органу управління заяву довільної форми, оригінал (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) укладеного договору, свідоцтва про державну реєстрацію орендаря як юридичної особи.
( Абзац другий частини другої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1253-VII від 13.05.2014 )
Протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених документів уповноважений орган управління бере на облік договір і протягом п'яти робочих днів з дня взяття на облік надсилає орендарю письмове підтвердження із зазначенням реєстраційного номера договору та дати ведення обліку.
( Частину третю статті 11 виключено на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ ОРЕНДИ ОБ'ЄКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Стаття 12. Особливості оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності
1. Орендарю належить право користування переданим в оренду об'єктом паливно-енергетичного комплексу. Передані в оренду об'єкти залишаються в державній власності.
2. Орендар забезпечує відповідно до умов договору використання орендованого об'єкта паливно-енергетичного комплексу за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, яке раніше здійснювало експлуатацію такого об'єкта. Для виробництва та надання відповідних товарів та послуг орендар може залучати інших юридичних осіб на умовах договору підряду (договору про надання послуг).
3. Орендар не має права передавати в суборенду орендований ним об'єкт паливно-енергетичного комплексу.
4. Продукція і доходи, одержані в результаті використання орендованого об'єкта паливно-енергетичного комплексу, належать орендареві.
5. Поточний ремонт орендованого об'єкта паливно-енергетичного комплексу проводить орендар за власний рахунок. Капітальний ремонт орендованого об'єкта проводиться у визначені договором оренди строки орендарем за рахунок амортизаційних відрахувань.
6. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження орендованого об'єкта несе орендар. Орендар страхує орендований об'єкт на свою користь.
7. Припинення державного підприємства або його структурного підрозділу, що здійснювало експлуатацію відповідного об'єкта до його передачі в оренду, здійснюється шляхом його ліквідації за рішенням уповноваженого органу управління.
Орендар стає правонаступником прав та обов'язків зазначеного державного підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу - правонаступником прав та обов'язків державного підприємства, пов'язаних з діяльністю такого структурного підрозділу.
8. Контроль за використанням переданого в оренду об'єкта паливно-енергетичного комплексу та виконанням орендарем умов договору оренди здійснюють уповноважений орган управління та Фонд державного майна України в порядку, визначеному договором оренди.
9. Орендна плата за користування об'єктом паливно-енергетичного комплексу вноситься орендарем у безготівковій формі незалежно від результатів його господарської діяльності в розмірі та строк, визначені договором оренди.
10. Земельні ділянки, які необхідні для розміщення та експлуатації об'єктів, переданих в оренду, надаються орендареві поза конкурсом шляхом укладення договорів оренди земельної ділянки з орендарем.
Стаття 13. Умови поліпшення орендованих об'єктів паливно-енергетичного комплексу
1. Держава зберігає право власності на передані в оренду об'єкти паливно-енергетичного комплексу, у тому числі реконструйовані або технічно переоснащені орендарями за рахунок амортизаційних відрахувань.
2. Нарахування амортизації на переданий в оренду об'єкт паливно-енергетичного комплексу здійснюється орендодавцем чи уповноваженим ним органом. Про суму нарахованих амортизаційних відрахувань орендареві повідомляється щокварталу в установлений договором оренди строк. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але не більш як на суму орендної плати) зменшується сума орендної плати, що підлягає сплаті орендарем за відповідний період.
На суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму орендної плати, орендар зобов'язаний в порядку та строк, визначені договором оренди, виконувати погоджені з орендодавцем роботи щодо поліпшення об'єкта оренди.
3. Орендар об'єкта паливно-енергетичного комплексу має право за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна.
Будь-яке поліпшення орендованого об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що не може бути відокремлене від орендованого об'єкта, не заподіявши йому шкоди, може здійснюватися орендарем лише за згодою орендодавця та уповноваженого органу управління.
Стаття 14. Строк дії договору оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, підстави його дострокового припинення
1. Строк дії договору оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу визначається сторонами під час його укладання і зазначається в самому договорі. Такий строк не може бути менше двох та більше двадцяти п'яти років.
2. Договір оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу строком більш як три роки вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення в установленому законодавством порядку.
3. Об'єкт паливно-енергетичного комплексу має бути переданий орендареві не пізніше ніж через шість місяців з дня укладення договору оренди. Про передачу об'єкта в оренду представниками орендодавця та орендаря складається акт приймання-передачі.
4. Договір оренди об'єкта паливно-енергетичного комплексу достроково припиняється у разі:
знищення орендованого об'єкта - з моменту встановлення факту такого знищення;
ліквідації юридичної особи - орендаря;
припинення підприємницької діяльності орендарем;
систематичного невиконання або грубого порушення орендарем умов договору оренди, неодержання орендарем протягом 12 місяців з дня укладення договору відповідних дозвільних документів на провадження господарської діяльності, а також в інших випадках, передбачених законом, - за рішенням суду;
взаємної згоди сторін.
5. Припинення дії договору оренди не звільняє сторони від виконання зобов'язань за договором, що на момент його припинення залишилися невиконаними. Зобов'язання щодо виробництва та/або надання відповідних товарів та послуг у встановленому договором обсязі та належної якості орендар несе до повернення орендованого об'єкта орендодавцеві.
6. З метою забезпечення виробництва та/або надання відповідних товарів та послуг у встановленому договором обсязі та належної якості орендодавець має право вимагати відстрочення припинення дії договору оренди на строк до трьох місяців, крім випадків припинення дії договору в разі знищення орендованого об'єкта.
7. У разі припинення дії договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди у строки і на умовах, визначених цим Законом і договором, та надати документи, що підтверджують відсутність будь-яких зобов'язань за об'єктом оренди.
Стаття 15. Порядок повернення об'єктів паливно-енергетичного комплексу в разі припинення дії договору оренди
1. У разі припинення дії договору оренди (крім випадків припинення дії договору внаслідок знищення орендованого об'єкта) переданий в оренду об'єкт паливно-енергетичного комплексу повинен бути повернутий орендодавцеві протягом 10 календарних днів з дня припинення дії договору.
У разі припинення дії договору оренди внаслідок знищення об'єкта оренди, що був застрахований на користь орендаря, останній зобов'язаний за власний рахунок відновити об'єкт та передати його орендодавцеві.
2. Орендар повертає орендодавцеві орендований об'єкт паливно-енергетичного комплексу разом з усіма поліпшеннями такого об'єкта, здійсненими за час його оренди, незалежно від суми нарахованих амортизаційних відрахувань за час оренди. При цьому орендар має право залишити за собою поліпшення орендованого об'єкта, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від такого об'єкта, не заподіюючи йому шкоди.
Інші поліпшення, здійснені за рахунок власних коштів орендаря, залишаються у власності орендодавця.
Не підлягають залишенню за орендарем поліпшення, здійснені ним за рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендований об'єкт.
3. Про повернення об'єкта паливно-енергетичного комплексу представниками орендодавця та орендаря складається акт приймання-передачі.
( Розділ III виключено на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.
2. Відносини, що виникли з договорів оренди чи концесії, укладених до набрання чинності цим Законом, регулюються законодавством, що діяло до набрання чинності цим Законом, якщо інше не встановлено договором.
Дія цього Закону, крім положень статті 4 та частини сьомої статті 12 та пунктів 3, 4 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, не поширюється на правовідносини щодо оренди, концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які виникли до набрання чинності цим Законом, або рішення щодо включення яких до переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, прийнято Кабінетом Міністрів України до набрання чинності цим Законом.
3. Орендарі чи концесіонери об'єктів паливно-енергетичного комплексу мають право брати участь у процедурі погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".
Центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належить прийняття рішення про участь у процедурі погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", у разі відповідного звернення орендаря чи концесіонера зобов'язаний включити підприємство до відповідного переліку.
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) статтю 16 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340) доповнити частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:
"Надання спеціальних дозволів на користування надрами суб'єкту господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс державного вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, здійснюється шляхом переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, виданих вугледобувному підприємству державного сектору економіки, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, на ім'я суб'єкта господарювання, який отримав цілісний майновий комплекс такого вугледобувного підприємства в оренду чи концесію, на строк дії такого спеціального дозволу та без проведення конкурсу (аукціону).
Під час оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного вугледобувного підприємства на період отримання орендарем чи концесіонером спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу орендар чи концесіонер здійснює видобуток вугілля та (або) лігніту (бурого вугілля) на об'єкті, переданому в оренду чи концесію, на підставі чинного спеціального дозволу на користування надрами та гірничого відводу державного вугледобувного підприємства, цілісний майновий комплекс якого передано в оренду чи концесію, але не більше 12 місяців з дня укладення договору оренди чи концесії";
2) частину другу статті 134 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках державної, комунальної власності".
У зв'язку з цим абзац двадцять третій вважати абзацом двадцять четвертим.
( Підпункт 3 пункту 4 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 157-IX від 03.10.2019 )
( Підпункт 4 пункту 4 розділу IV втратив чинність на підставі Закону № 155-IX від 03.10.2019 )
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
8 липня 2011 року
№ 3687-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності
Цей Закон визначає особливості передачі в оренду окремих об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, особливості оренди таких об'єктів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Об'єкти паливно-енергетичного комплексу
1. Для цілей цього Закону термін "об'єкти паливно-енергетичного комплексу" вживається у такому значенні - цілісні майнові комплекси або системи цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), які забезпечують (призначені) та достатні для провадження господарської діяльності у сфері видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки.
2. Перелік майна, що входить до складу об'єкта паливно-енергетичного комплексу, що перебуває у державній власності (далі - об'єкт паливно-енергетичного комплексу) і передається в оренду, визначається відповідним договором.
Стаття 2. Сфера дії цього Закону
2. Відносини з передачі в оренду об'єктів паливно-енергетичного комплексу, не врегульовані цим Законом, регулюються Цивільним, Господарським, Земельним кодексами України, Законом України "Про оренду державного та комунального майна", іншими законодавчими актами.
Стаття 3. Орган, уповноважений приймати рішення щодо доцільності передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду
1. Рішення щодо доцільності передачі об'єктів паливно-енергетичного комплексу в оренду приймається уповноваженим органом управління - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в паливно-енергетичному комплексі (далі - уповноважений орган управління).
Стаття 4. Суб'єкти, яким передаються в оренду об'єкти паливно-енергетичного комплексу
1. Орендарем об'єкта паливно-енергетичного комплексу може бути юридична особа.

30 днiв передплати безкоштовно!