• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Положення від 20.08.2014 № 363
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 серпня 2014 р. № 363
Київ
Про затвердження Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2014 р. № 363
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію ядерного регулювання України
1. Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії.
2. Держатомрегулювання у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Держатомрегулювання є:
1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії;
2) здійснення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії;
3) здійснення повноважень компетентного органу з фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок; з питань безпечного перевезення радіоактивних матеріалів відповідно до правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів; з питань аварійного оповіщення та інформування згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії.
4. Держатомрегулювання відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
2) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
3) готує загальнодержавні та інші програми з безпеки використання ядерної енергії;
4) координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, що згідно із законодавством відповідають за забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;
5) організовує і проводить наукові та науково-технічні дослідження у сфері безпеки використання ядерної енергії;
6) розробляє і здійснює заходи щодо формування культури безпеки у сфері використання ядерної енергії та культури захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
7) визначає критерії та вимоги безпеки, додержання яких обов’язкове під час використання ядерної енергії, відповідно до яких затверджує:
норми, правила з ядерної та радіаційної безпеки;
( Абзац другий підпункту 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 652 від 29.07.2020 )
норми, правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
нормативно-правові акти з питань організації та ведення обліку і контролю ядерних матеріалів, застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї;
вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;
8) погоджує проекти державних і галузевих стандартів з питань ядерної та радіаційної безпеки і охорони праці;
9) погоджує стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні процеси в частині забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;
10) затверджує вимоги щодо управління якістю діяльності з використання ядерної енергії в частині ядерної та радіаційної безпеки;
11) установлює порядок звільнення від регулюючого контролю діяльності, пов’язаної з радіоактивними матеріалами, та діяльності, що провадиться на майданчиках ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами (крім сховищ для захоронення радіоактивних відходів), після завершення робіт із зняття їх з експлуатації;
12) проводить оцінку безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
13) проводить державну експертизу:
ядерної та радіаційної безпеки ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, уранових об’єктів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
14) здійснює в установленому законодавством порядку ліцензування:
діяльності експлуатуючої організації на окремому етапі життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
діяльності, пов’язаної із здійсненням персоналом безпосереднього управління реакторною установкою;
діяльності посадових осіб експлуатуючої організації, до службових обов’язків яких належить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки;
діяльності з видобування, переробки уранових руд, переробки та зберігання радіоактивних відходів, використання джерел іонізуючого випромінювання, виробництва джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів;
( Абзац п’ятий підпункту 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 652 від 29.07.2020 )
підготовки персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад і спеціальностей , визначеним Кабінетом Міністрів України);
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
14-1) у разі застосування до ліцензіатів спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів відповідно до пункту 6 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" анулює або зупиняє дії ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 14-1 згідно з Постановою КМ № 847 від 29.07.2022 )
15) затверджує в установленому законодавством порядку діагностичні референтні рівні;
( Підпункт 15 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 652 від 29.07.2020 )
16) визначає перелік документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, а також вимоги щодо їх оформлення і змісту та порядок подання ліцензіатами звітної документації;
17) веде в установленому порядку єдиний реєстр виданих ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;
18) в установленому законодавством порядку видає:
дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення;
сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів;
окремі дозволи на виконання певних видів робіт чи операцій на етапах будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки, експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів;
висновки щодо додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки і фізичного захисту в разі експорту, імпорту, тимчасового вивезення, тимчасового ввезення, реекспорту та транзиту радіоактивних матеріалів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї;
дозволи на використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта за погодженням з експлуатуючою організацією;
18-1) вносить дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 18-1 згідно з Постановою КМ № 270 від 03.04.2019 )
19) затверджує умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки та на етапах експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів;
20) погоджує акти визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;
20-1) організовує роботу з визначення проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 20-1 згідно з Постановою КМ № 956 від 27.08.2022 )
21) погоджує концепції зняття з експлуатації ядерних установок;
22) надає керівникам підприємств приватної форми власності, які використовують джерела іонізуючого випромінювання, допуск до виконання особливих робіт;
23) затверджує порядок обліку радіоактивних відходів;
24) реєструє джерела іонізуючого випромінювання;
25) здійснює замовлення бланків ліцензій на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та затверджує порядок їх обліку і зберігання;
26) забезпечує організацію створення та функціонування єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення;
( Підпункт 26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 652 від 29.07.2020 )
27) подає до органів державної фіскальної служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, в результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
28) погоджує звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
29) веде державний облік ядерних матеріалів;
31) забезпечує обмін інформацією з Міжнародним агентством з атомної енергії щодо незаконного обігу радіоактивних матеріалів та щодо накопичення радіоактивних відходів в Україні;
( Підпункт 32 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 268 від 10.03.2023 )
33) затверджує порядок проведення інспекційних перевірок та інспекційних обстежень;
34) здійснює управління створенням та функціонуванням функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;
( Підпункт 34 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 450 від 06.06.2018 )
35) встановлює правила з радіаційної безпеки під час поводження з металобрухтом;
36) затверджує порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб, які забезпечують ядерну та радіаційну безпеку, суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, яка підлягає державному регулюванню, перевіряє знання з ядерної та радіаційної безпеки у зазначених персоналу і посадових осіб, бере участь у такій перевірці та контролює її;
37) готує щорічну доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні, відповідні звіти та огляди і подає їх Верховній Раді України, Президентові України, Кабінету Міністрів України, іншим органам державної влади, а також органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням;
38) оперативно сповіщає через засоби масової інформації про радіаційні аварії на території України, а також за її межами в разі можливості транскордонного перенесення радіоактивних речовин;
39) приймає на підставі інформації про безпеку ядерного судна, яке має намір зайти в територіальне море України, рішення щодо його заходження в територіальне море або щодо заборони такого заходження;
40) інформує громадськість з питань розроблення та впровадження державної політики з безпеки використання ядерної енергії;
41) здійснює державний нагляд за додержанням законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил з питань ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
( Підпункт 41 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 652 від 29.07.2020 )
42) застосовує в межах повноважень, передбачених законом, примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил з питань ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
( Підпункт 42 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 652 від 29.07.2020 )
43) здійснює контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
44) надсилає ліцензіатам, їх посадовим особам, керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування обов’язкові до виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії;
45) надсилає ліцензіатам, власникам чи керівникам підприємств, установ та організацій подання про невідповідність окремих осіб займаним посадам;
46) застосовує в установленому порядку фінансові санкції до підприємств, установ та організацій, інших суб’єктів підприємницької діяльності у разі порушення законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил з питань ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
( Підпункт 46 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 652 від 29.07.2020 )
47) притягує в установленому законом порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань ядерної та радіаційної безпеки;
48) обмежує, припиняє, зупиняє експлуатацію підприємств, установ, організацій, ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, установок з джерелами іонізуючого випромінювання у разі порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки або неспроможності додержання таких вимог;
49) відстороняє персонал від діяльності, пов’язаної із здійсненням безпосереднього управління реакторною установкою, та посадових осіб експлуатуючої організації від виконання службових обов’язків щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, у разі порушення ними законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил з питань ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
( Підпункт 49 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 652 від 29.07.2020 )
50) передає правоохоронним органам акти інспекційних перевірок та інспекційних обстежень про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
51) виконує функції єдиного національного пункту зв’язку згідно з Конвенцією про оперативне оповіщення про ядерні аварії, Конвенцією про допомогу в разі ядерної аварії або радіаційної аварійної ситуації та Конвенцією про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок;
52) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, забезпечує і вживає заходів для виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких організаціях, та зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань ядерної та радіаційної безпеки;
52-1) організовує (не рідше ніж один раз на 10 років) проведення оцінки нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії та діяльності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, для проведення якої запрошує міжнародних експертів, та інформує (за запитом) інші країни про результати такої оцінки;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 52-1 згідно з Постановою КМ № 268 від 10.03.2023 )
53) організовує та координує підготовку національних доповідей про вжиті Україною заходи до виконання зобов’язань, передбачених Конвенцією про ядерну безпеку, Об’єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, іншими міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції, затверджує такі доповіді та представляє їх у відповідних міжнародних організаціях;
54) здійснює міжнародний обмін оперативною інформацією про ядерні події в рамках міжнародної шкали ядерних подій;
55) координує взаємодію органів виконавчої влади з Міжнародним агентством з атомної енергії та іншими міжнародними організаціями, що провадять діяльність у сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки;
56) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держатомрегулювання, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;
57) здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
58) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Держатомрегулювання з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Держатомрегулювання, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
2) здійснює прогнозування розвитку персоналу, добір персоналу в апарат Держатомрегулювання, його територіальні органи та на керівні посади підприємств, що належать до сфери його управління, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців і працівників апарату Держатомрегулювання, його територіальних органів;
( Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 785 від 18.10.2017; в редакції Постанови КМ № 652 від 29.07.2020 )
3) контролює діяльність територіальних органів Держатомрегулювання;
4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держатомрегулювання, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
6) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;
7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;
8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
9) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті Держатомрегулювання, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління.
( Пункт 5 доповнено підпунктом 9 згідно з Постановою КМ № 268 від 10.03.2023 )
6. Держатомрегулювання має право:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
5) володіти спеціальними транспортними засобами для здійснення заходів реагування на надзвичайні ситуації.
7. Державний нагляд за додержанням законодавства, умов виданих документів дозвільного характеру, норм, правил з питань ядерної та радіаційної безпеки, вимог фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання здійснюють державні інспектори Держатомрегулювання, які мають право відвідувати безперешкодно в будь-який час підприємства, установи та організації незалежно від форми власності для проведення в межах повноважень, передбачених законом, відповідних перевірок, а також мають інші права, передбачені законом.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 652 від 29.07.2020 )
8. Держатомрегулювання здійснює повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
9. Держатомрегулювання під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.
10. Держатомрегулювання в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази Держатомрегулювання, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Нормативно-правові акти Держатомрегулювання підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
Накази Держатомрегулювання, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
11. Держатомрегулювання очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
Голова за посадою є Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 785 від 18.10.2017; в редакції Постанови КМ № 652 від 29.07.2020 )
12. Голова Держатомрегулювання:
1) очолює Держатомрегулювання, здійснює керівництво його діяльністю;
2) визначає пріоритети роботи Держатомрегулювання та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;
3) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, розробником яких є Держатомрегулювання;
4) в межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Держатомрегулювання та його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України;
5) представляє Держатомрегулювання у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
6) веде переговори та підписує міжнародні договори в межах наданих йому повноважень;
7) призначає на посаду за погодженням з головами відповідних місцевих держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів Держатомрегулювання;
8) призначає на посаду та звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Держатомрегулювання;
9) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
10) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держатомрегулювання, керівників його територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);
11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держатомрегулювання;
12) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держатомрегулювання;
12-1) укладає та розриває з державними службовцями апарату Держатомрегулювання контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
( Пункт 12 доповнено підпунктом 12-1 згідно з Постановою КМ № 652 від 29.07.2020 )
13) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Держатомрегулювання;
14) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Держатомрегулювання, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами;
15) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держатомрегулювання, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства та актам Держатомрегулювання;
16) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держатомрегулювання, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;
17) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
18) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;
19) дає в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держатомрегулювання та його територіальних органів доручення;
20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
21) підписує накази;
22) утворює комісії, робочі та експертні групи;
23) здійснює інші повноваження, визначені законом.
13. Голова Держатомрегулювання має двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
Заступники Голови за посадою є заступниками Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.
( Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 652 від 29.07.2020 )
14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держатомрегулювання, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Держатомрегулюванні може утворюватись колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання наказу Держатомрегулювання.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держатомрегулюванні можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держатомрегулювання.
15. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держатомрегулювання затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура апарату Держатомрегулювання затверджується його Головою.
Штатний розпис апарату та кошторис Держатомрегулювання затверджуються його Головою за погодженням з Мінфіном.
16. Держатомрегулювання є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.