• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Закону України "Про державні цільові програми"

Верховна Рада України  | Закон від 09.02.2006 № 3421-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державні цільові програми"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.199 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3715-VI від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.166 N 5178-VI від 06.07.2012, ВВР, 2013, N 39, ст.517 Кодексом N 5403-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 Законами N 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 3, ст.25 N 931-IX від 30.09.2020 N 1414-IX від 27.04.2021 N 1818-IX від 21.10.2021 N 2573-IX від 06.09.2022 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390):
1) у пункті 3 статті 7 слово "державних" замінити словом "загальнодержавних";
2) пункт 3 статті 8, частину першу статті 13, пункт 5 статті 14, пункт 3 статті 15 і пункт 3 статті 16 після слова "державних" доповнити словом "цільових";
3) назву глави 2, назву, частини першу і другу статті 12 після слова "державні" доповнити словом "цільові".
2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 4, ст. 31):
у статті 6:
1) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Державні цільові та інші екологічні програми";
у частині першій слово "республіканські" замінити словом "цільові";
частину другу після слова "державних" доповнити словом "цільових";
у частині третій слово "державних" виключити;
2) у пункті "б" частини першої статті 13 слово "державних" замінити словом "загальнодержавних";
3) у пункті "б" частини першої статті 17 слово "республіканських" замінити словом "цільових".
3. В абзаці третьому частини другої статті 1 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996 р., N 35, ст. 162) слово "національних" замінити словами "державних цільових".
4. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19):
1) у частині першій статті 13 слова "переліку комплексних і цільових" виключити;
2) у частині четвертій статті 14 слова "комплексних і цільових загальнодержавних" замінити словами "державних цільових";
3) частину другу статей 18 і 19 після слова "державних" доповнити словом "цільових";
4) частину другу статті 20 після слова "державні" доповнити словом "цільові", а слова "обов'язковій попередній науковій експертизі" замінити словами "науковій експертизі, яка проводиться відповідно до закону";
5) у частині третій статті 24 слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1414-IX від 27.04.2021 )
6. У другому реченні частини першої статті 20 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) слова "національної програми" замінити словами "державних цільових програм".
7. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18):
1) у частині другій статті 1 слова "цільові державні галузеві" замінити словами "державні цільові";
2) частину першу статті 11 після слова "державними" доповнити словом "цільовими".
( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2573-IX від 06.09.2022 )( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 1818-IX від 21.10.2021 )
10. У частині другій статті 1 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова "національної програми" замінити словами "державних цільових програм".
11. У Законі України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 56; 1999 р., N 45, ст. 400):
1) частину восьму статті 4 викласти в такій редакції:
"Експертні ради обов'язково створюються для проведення наукової і науково-технічної експертизи проектів міждержавних, державних цільових програм";
2) в абзаці другому частини другої статті 5 слова "національні та державні" замінити словами "державні цільові";
3 у частині другій статті 10 слова "національних, державних" замінити словами "державних цільових".
( Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 931-IX від 30.09.2020 )( Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5178-VI від 06.07.2012 )
14. В абзаці третьому розділу V Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 182) слова "інших національних та державних" замінити словами "державних цільових".
( Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 848-VIII від 26.11.2015 )
16. Абзац другий статті 7 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46) після слова "державні" доповнити словом "цільові".
1) в абзаці другому пункту 2 статті 22 слово "національної" замінити словами "державних цільових";
2) у частині другій статті 25 слово "національною" замінити словами "державними цільовими".
18. У статті 8 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456):
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, передбачених державними цільовими програмами";
частину першу після слова "державними" доповнити словом "цільовими";
частину четверту після слова "державних" доповнити словом "цільових".
19. В абзацах третьому і четвертому статті 13, в абзаці другому частини першої, в абзаці третьому частини другої, в абзаці другому частин третьої - шостої статті 14, в абзаці четвертому частини першої статті 15, в абзаці другому статті 16, в абзаці п'ятому пункту "а" частини другої статті 18, в частинах першій, третій і четвертій статті 19, в абзаці другому частини першої статті 20 Закону України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90) слово "загальнодержавні" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові" у відповідному відмінку.
20. В абзаці другому статей 3 і 4, частині четвертій статті 17 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) слово "загальнодержавні" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові" у відповідному відмінку.
( Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI від 02.10.2012 )
22. У Законі України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 348):
1) у частині другій статті 8 слова "комплексних та" замінити словом "державних";
2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
"Кабінет Міністрів України або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади в межах виділених коштів розміщує відповідне державне замовлення на поставку продукції для державних потреб. Кабінет Міністрів України також затверджує та забезпечує виконання державних цільових програм громадських робіт".
23. У тексті Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 253) слова "державні наукові та науково-технічні програми" в усіх відмінках замінити словами "державні цільові наукові та науково-технічні програми" у відповідному відмінку.
24. У статті 9 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 5, ст. 47):
в абзаці тринадцятому слово "Національної" замінити словами "державних цільових";
в абзаці п'ятнадцятому слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".
( Пункт 25 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3715-VI від 08.09.2011 )
26. Абзац третій статті 8 Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269) викласти в такій редакції:
"розробляє і здійснює загальнодержавні програми розвитку Державної спеціальної служби транспорту в порядку, встановленому законом, у межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням цих програм".
27. В абзаці шостому частини третьої статті 3 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350) слова "загальнодержавних, державних" замінити словами "державних цільових".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
9 лютого 2006 року
N 3421-IV