Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Кабінет Міністрів України Постанова від 20.01.2021 №34
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 20.01.2021

Номер 34

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 січня 2021 р. № 34
Київ
Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
Кабінет Міністрів України
постановляє:
Внести до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 990 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 2, ст. 47; 2020 р., № 3, ст. 134), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2021 р. № 34
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
1. Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації — адміністратор центру надання адміністративних послуг, помічник нотаріуса, які вчиняють усі передбачені законодавством дії щодо прийняття та видачі документів для державної реєстрації;
реєстраційні дії — усі дії, що здійснюються державним реєстратором, уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації у реєстрах, крім надання інформації з них.".
2. В абзаці четвертому пункту 3 слова "та не перебували на посаді державного реєстратора або не виконували функції державного реєстратора" виключити.
3. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом:
1) розгляду звернень відповідно до Закону України "Про звернення громадян";
2) розгляду депутатських запитів, звернень відповідно до Закону України "Про статус народного депутата України";
3) аналізу інформації, опублікованої в засобах масової інформації чи оприлюдненої в Інтернеті;
4) перевірки відомостей, отриманих Мін’юстом під час реалізації повноважень у сфері державної реєстрації;
5) моніторингу реєстраційних дій в реєстрах;
6) проведення спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах щодо осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або на іншу посаду, що передбачає виконання функцій державного реєстратора (далі — посада державного реєстратора), перебували на посаді державного реєстратора в іншого суб’єкта державної реєстрації;
7) проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора та не перебували на посаді державного реєстратора у певного суб’єкта державної реєстрації.
Спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в реєстрах не проводиться у разі переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора в межах одного суб’єкта державної реєстрації чи переведення з посади державного реєстратора на іншу посаду державного реєстратора у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією суб’єкта державної реєстрації, передачі або делегування повноважень і функцій від одного суб’єкта державної реєстрації до іншого.".
4. Доповнити Порядок пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1. У разі виявлення під час здійснення контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації фактів неподання юридичною особою державному реєстратору визначеної Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи Мін’юст рекомендованим листом інформує про це керівника відповідної юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені такої юридичної особи (виконавчого органу), з вимогою щодо необхідності звернення такої особи у місячний строк до Мін’юсту для складення відповідно до законодавства протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене частиною шостою статті - 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення.".
5. У пункті 6:
1) абзац перший після слова "Мін’юсту" доповнити словом "вибіркового";
2) у підпункті 3 слова "(крім випадку проведення такої реєстраційної дії державними та приватними виконавцями)" виключити;
3) підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) проведення державним реєстратором реєстраційних дій протягом одного року з дня отримання ідентифікаторів доступу до відповідного реєстру у зв’язку з призначенням на відповідну посаду суб’єктом державної реєстрації, призначенням на посаду державного нотаріуса чи реєстрацією приватної нотаріальної діяльності, а також протягом шести місяців з дня відновлення доступу державного реєстратора до реєстрів;";
4) доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:
"5) проведення державним реєстратором реєстраційних дій протягом шести місяців з дня анулювання відповідно до закону доступу такого реєстратора до одного із реєстрів.";
5) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Перелік реєстраційних дій за критеріями, визначеними цим пунктом, для цілей проведення їх моніторингу надається технічним адміністратором реєстрів у строки та з періодичністю, що визначені Мін’юстом.".
6. Пункт 7 виключити.
7. У пункті 8:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"8. Спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в реєстрах проводиться у строк, що не перевищує двох місяців з дати надходження до Мін’юсту від суб’єкта державної реєстрації, на посаду державного реєстратора в якому претендує особа, відповідного запиту в паперовій формі, в якому обов’язково зазначаються такі відомості:";
2) в абзаці п’ятому слова "або виконувала функції державного реєстратора" виключити;
3) доповнити пункт після абзацу п’ятого новими абзацами такого змісту:
"електронна адреса для офіційного листування з Мін’юстом, зокрема для отримання інформації про результати спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах (крім випадку використання суб’єктом державної реєстрації системи електронного документообігу).
У разі відсутності у запиті в повному обсязі відомостей, передбачених цим пунктом, та/або наявності між такими відомостями та документами, доданими до запиту, суперечностей запит суб’єкта державної реєстрації не розглядається та не проводиться спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в реєстрах, про що Мін’юст невідкладно повідомляє суб’єкту державної реєстрації в електронній формі шляхом надсилання листа з використанням системи електронного документообігу чи у разі відсутності такої системи — на електронну адресу, зазначену в запиті. У разі відсутності у суб’єкта державної реєстрації системи електронного документообігу та відсутності у запиті відомостей про електронну адресу для офіційного листування з Мін’юстом повідомлення про залишення запиту суб’єкта державної реєстрації без розгляду та проведення спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах здійснюється шляхом надсилання листа в паперовій формі на поштову адресу відповідного суб’єкта. У відповідному листі зазначається вичерпний перелік підстав для залишення запиту суб’єкта державної реєстрації без розгляду та проведення спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах.".
У зв’язку з цим абзаци шостий — тринадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — п’ятнадцятим;
4) доповнити пункт після абзацу дванадцятого новими абзацами такого змісту:
"У разі відсутності засвідчених в установленому порядку документів, передбачених цим пунктом, перебіг строку спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах зупиняється, про що Мін’юст невідкладно повідомляє суб’єкту державної реєстрації в електронній формі шляхом надсилання листа з використанням системи електронного документообігу чи у разі відсутності такої системи — на електронну адресу, зазначену в запиті. У відповідному листі зазначається вичерпний перелік відсутніх документів.
Перебіг строку спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах продовжується з моменту отримання Мін’юстом таких документів з урахуванням часу, що минув до зупинення зазначеного строку.".
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — сімнадцятим;
5) в абзаці п’ятнадцятому слово "та" замінити словом ", що", а слова "або виконання функцій державного реєстратора" виключити;
6) абзац шістнадцятий після слова "запит" доповнити словами ", в електронній формі з використанням системи електронного документообігу чи у разі відсутності такої системи — на електронну адресу, зазначену в запиті";
7) абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"У разі коли за результатами спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах в діях особи виявлено одноразове грубе або неодноразові істотні порушення законів під час проведення реєстраційних дій в реєстрах, а також у разі, коли у Мін’юсту наявні відомості щодо неодноразового застосування до такого державного реєстратора протягом останніх дванадцяти місяців заходів, пов’язаних з тимчасовим блокуванням чи анулюванням доступу до реєстрів, зазначена особа вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку та не може бути призначена на посаду державного реєстратора.";
8) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У разі виявлення в діях особи порушень порядку проведення реєстраційних дій, які пов’язані з неправильним застосування програмних засобів ведення реєстрів та/або інших порушень, які не впливають на права та/або обов’язки відповідних суб’єктів правовідносин, особа може бути визнана такою, що пройшла спеціальну перевірку, за умови підвищення кваліфікації у строки, визначені Мін’юстом.".
8. У пункті 9 слова "за результатами" замінити словами "під час".
9. Пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. У рішенні Мін’юсту про проведення камеральної перевірки зазначаються прізвище, ім’я, по батькові державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації, стосовно яких прийнято рішення про проведення камеральної перевірки, та підстава проведення камеральної перевірки.
Відповідним рішенням утворюється комісія з проведення камеральної перевірки у складі не менше як трьох посадових осіб Мін’юсту
(далі — комісія).".
10. У пункті 11 слово "десять" замінити словом "п’ятнадцять".
11. У пункті 12:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"12. Мін’юст не пізніше ніж через два робочих дні з дня прийняття ним рішення про проведення камеральної перевірки надсилає суб’єкту державної реєстрації, у трудових відносинах з яким перебуває державний реєстратор, уповноважена особа, чи нотаріусу примірник відповідного рішення Мін’юсту в електронній формі з використанням системи електронного документообігу чи у разі відсутності такої системи — на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті суб’єкта державної реєстрації, до якого в разі потреби додається запит про надання копій документів та іншої інформації, що стосується предмета перевірки. У разі відсутності на його офіційному веб-сайті інформації про електронну адресу суб’єкта державної реєстрації чи у разі прийняття рішення про проведення камеральної перевірки щодо нотаріуса засвідчена відповідно до законодавства копія відповідного рішення Мін’юсту, запит про надання копій документів та іншої інформації, що стосується предмета перевірки, в паперовій формі надсилаються на поштову адресу відповідного суб’єкта, нотаріуса.";
2) абзац другий виключити;
3) в абзаці третьому слова "наступного робочого дня" замінити словами "двох робочих днів".
12. Доповнити Порядок пунктом 13-1 такого змісту:
"13-1. Результати камеральної перевірки викладаються у формі акта або довідки, які підписується усіма членами комісії.
У разі виявлення фактів порушень установленого законом порядку державної реєстрації складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.
В акті/довідці про проведення камеральної перевірки зазначаються:
дата проведення камеральної перевірки;
прізвище, ім’я та по батькові посадових осіб Мін’юсту, що проводили камеральну перевірку;
підстава проведення камеральної перевірки;
опис виявлених порушень порядку державної реєстрації
(з посиланням на відповідні норми законів) із зазначенням підтвердних документів чи відомостей з реєстрів (у разі складення акта);
пропозиції стосовно змісту рішення за результатами проведеної камеральної перевірки (у разі складення акта).
В акті про проведення камеральної перевірки зазначаються встановлені у діях державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації одноразове грубе чи неодноразові істотні порушення законів під час проведення реєстраційних дій в реєстрах.".
13. Пункт 14 викласти в такій редакції:
"14. За результатами проведення камеральної перевірки у разі виявлення фактів порушень встановленого законом порядку державної реєстрації на підставі акта комісії про проведення камеральної перевірки Мін’юстом приймається вмотивоване рішення про результати проведення камеральної перевірки та притягнення державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до передбаченої законом відповідальності з урахуванням вчинених одноразового грубого чи неодноразових істотних порушень законів під час проведення реєстраційних дій в реєстрах, а також з урахуванням наявних у Мін’юсті відомостей щодо неодноразового застосування до відповідного державного реєстратора протягом останніх дванадцяти місяців заходів, пов’язаних з тимчасовим блокуванням чи анулюванням доступу до реєстрів.".
14. Пункт 15 виключити.
15. Абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:
"16. У разі виявлення у діях державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації одноразового грубого чи неодноразових істотних порушень законів під час проведення реєстраційних дій в реєстрах, а також у разі, коли у Мін’юсту наявні відомості щодо неодноразового застосування до такого державного реєстратора протягом останніх дванадцяти місяців заходів, пов’язаних з тимчасовим блокуванням чи анулюванням доступу до реєстрів, застосовується пункт 2 частини другої статті - 37-1 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та/або пункт 2 частини другої статті - 34-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань".".
16. У пункті 20:
1) абзаци перший і другий викласти в такій редакції:
"20. Результати проведення камеральної перевірки (акти/довідки про проведення камеральної перевірки, рішення Мін’юсту про результати проведення камеральної перевірки та притягнення державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації, нотаріуса до передбаченої законом відповідальності) зберігаються в Мін’юсті разом з іншими матеріалами такої перевірки.
Мін’юст не пізніше ніж через два робочих дні з дня прийняття ним рішення про результати проведення камеральної перевірки та притягнення державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до передбаченої законом відповідальності надсилає суб’єкту державної реєстрації, у трудових відносинах з яким перебуває державний реєстратор, уповноважена особа, чи нотаріусу примірник відповідного рішення Мін’юсту та акт про проведення камеральної перевірки в електронній формі з використанням системи електронного документообігу чи у разі відсутності такої системи — на електронну адресу, розміщену на офіційному веб-сайті суб’єкта державної реєстрації. У разі відсутності на офіційному веб-сайті суб’єкта державної реєстрації інформації про електронну адресу чи у разі прийняття рішення про проведення камеральної перевірки щодо нотаріуса засвідчена відповідно до законодавства копія відповідного рішення Мін’юсту та акт про проведення камеральної перевірки в паперовій формі надсилаються на поштову адресу відповідного суб’єкта, нотаріуса.";
2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
"У разі складення комісією за результатами камеральної перевірки довідки про проведення камеральної перевірки така довідка у порядку, передбаченому абзацом другим цього пункту, надсилається Мін’юстом суб’єкту державної реєстрації, у трудових відносинах з яким перебуває державний реєстратор, уповноважена особа, чи нотаріусу.".
У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;
3) в абзаці четвертому слова "електронна копія відповідного рішення Мін’юсту, виготовлена шляхом сканування, у день його прийняття з використанням системи електронного документообігу" замінити словами "один примірник відповідного рішення Мін’юсту та акт про проведення камеральної перевірки в електронній формі з використанням системи електронного документообігу";
4) в абзаці п’ятому слова "електронна копія відповідного рішення Мін’юсту, виготовлена шляхом сканування, у день його прийняття надсилається з використанням системи електронного документообігу" замінити словами "один примірник відповідного рішення Мін’юсту в електронній формі з використанням системи електронного документообігу не пізніше двох робочих днів з дня його прийняття надсилається".
17. Пункт 21 виключити.
18. У пункті 22:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
"22. Тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації проводиться Мін’юстом у разі надходження від суб’єкта державної реєстрації, на посаду державного реєстратора в якому претендує особа, відповідного запиту в паперовій формі, в якому зазначаються такі відомості:";
2) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
"електронна адреса для офіційного листування з Мін’юстом, зокрема для отримання інформації про результати тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації.".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий — дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим — десятим.
19. Доповнити Порядок пунктом 22-1 такого змісту:
"22-1. Мін’юст протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту надходження запиту на проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації перевіряє дотримання суб’єктом державної реєстрації вимог пункту 22 цього Порядку у разі відсутності суперечностей між відомостями, зазначеними у запиті, та доданими до нього документами.
У разі відсутності у запиті в повному обсязі відомостей, передбачених
пунктом 22 цього Порядку, та/або наявності між такими відомостями та документами, доданими до запиту, суперечностей запит суб’єкта державної реєстрації не розглядається та не проводиться тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації, про що Мін’юст невідкладно повідомляє суб’єкту державної реєстрації в електронній формі шляхом надсилання листа з використанням системи електронного документообігу чи у разі відсутності такої системи — на електронну адресу, зазначену в запиті. У разі відсутності у суб’єкта державної реєстрації системи електронного документообігу та відсутності у запиті відомостей про електронну адресу для офіційного листування з Мін’юстом повідомлення про залишення запиту суб’єкта державної реєстрації без розгляду та проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом надсилання листа в паперовій формі на поштову адресу відповідного суб’єкта. У відповідному листі зазначається вичерпний перелік підстав для залишення запиту суб’єкта державної реєстрації без розгляду та проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації.".
20. Абзац перший пункту 23 викласти в такій редакції:
"23. Дата, час і місце проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації визначається за рішенням Мін’юсту.".
21. Абзац перший пункту 32 після слова "реєстратора" доповнити словами "або виконувати функції державного реєстратора".
22. У пункті 33:
1) абзац перший після слова "запит" доповнити словами ", в електронній формі з використанням системи електронного документообігу суб’єкту державної реєстрації, а у разі відсутності електронного документообігу з відповідним суб’єктом, така інформація надсилається на електронну адресу, зазначену у відповідному запиті на проведення тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації";
2) абзац другий виключити.
23. Доповнити Порядок пунктом 34 такого змісту:
"34. Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту під час здійснення контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації можуть бути оскаржені до суду.
У разі скасування судом рішення Мін’юсту за результатами проведення спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в реєстрах тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації, камеральної перевірки Мін’юст забезпечує повторне проведення таких перевірок/тестування відповідно до цього Порядку.
Повторна спеціальна перевірка діяльності державного реєстратора в реєстрах проводиться шляхом перевірки реєстраційних дій такого реєстратора в реєстрах із застосуванням вибіркового підходу, що охоплює інший період, ніж той, що вже перевірявся.".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 січня 2021 р. № 34
Київ
Про внесення змін до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань
Кабінет Міністрів України
постановляє:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!