Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України Закон від 15.12.2005 №3201-IV
Документ підготовлено в системі iplex
18) у статті 30:
у частині першій слова "здійснює обов'язкове" замінити словами "може здійснювати";
у частині третій слова "підлягає обов'язковому страхуванню" замінити словами "може бути застрахована";
19) у статті 32:
у частині четвертій:
в абзаці четвертому цифру і слово "5 відсотків" замінити цифрами і словом "20 відсотків";
в абзаці п'ятому цифри і слово "30 днів" замінити цифрами і словом "90 днів";
у частині п'ятій слова "угодою, визначеною" замінити словами "договором, визначені";
20) частину першу статті 36 доповнити словами "та Національний банк України у межах своїх повноважень";
21) у статті 37:
частину першу викласти у такій редакції:
"Власник сертифікату ФОН може отримувати дохід від управління ФОН управителем на умовах Правил ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН. Власник сертифікатів ФОН має право вимагати від управителя дотримання обмежень прав довірчої власності від здійснення управління ФОН. Після закінчення строку, на який був створений відповідний ФОН, власник сертифікатів при їх викупі емітентом має право на дохід у грошовій формі у сумі, що відповідає вартості частки чистих активів ФОН, яка припадає на належну йому кількість сертифікатів ФОН";
частину третю доповнити словами "та іншими актами законодавства про цінні папери";
22) в абзаці восьмому частини першої статті 38 слово "виготовлення" замінити словами "замовлення для виготовлення";
23) у статті 39:
абзац другий частини п'ятої викласти у такій редакції:
"емітентом - небанківською установою на окремому рахунку, відкритому у банку, в якому емітенту відкрито поточний рахунок";
частину восьму викласти у такій редакції:
"Кількість випусків сертифікатів ФОН одного емітента, що одночасно знаходяться в обігу, не обмежується";
24) частину першу статті 40 викласти у такій редакції:
"Розміщення сертифікатів здійснюється шляхом відкритого або закритого продажу";
частину другу виключити;
25) у статті 41:
частини сьому і восьму викласти в такій редакції:
"У разі емісії сертифікатів ФОН у бездокументарній формі на кожний випуск сертифікатів емітент оформлює глобальний сертифікат.
Обслуговування обігу сертифікатів ФОН, у тому числі депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів, здійснює обраний емітентом зберігач у Національній депозитарній системі відповідно до законодавства України";
частини дев'яту та десяту виключити;
26) частину першу статті 42 викласти у такій редакції:
"Дозвіл на право здійснення емісії сертифікатів ФОН емітентам надається відповідним уповноваженим органом, до компетенції якого відносяться нагляд та регулювання діяльності емітента у визначеному ним порядку";
27) в абзаці п'ятому частини першої статті 43 слова "що подаються заявником на власний розсуд" замінити словами "встановлені законодавством";
28) назву та частину першу статті 47 викласти у такій редакції:
"Стаття 47. Реєстрація власників сертифікатів ФОН
Ведення реєстру власників іменних сертифікатів ФОН незалежно від кількості власників таких сертифікатів без отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснює банк, обраний емітентом. Такий банк повинен мати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності зберігача. Облік та перехід прав власності за сертифікатами ФОН здійснюється відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні";
29) у статті 50:
у частині першій слова "цим банком" виключити;
у частині сьомій слова "до укладеної ними угоди" замінити словами "до укладеного ними договору";
частини дев'яту - дванадцяту замінити трьома частинами такого змісту:
"Зміна або розірвання іпотечного договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
У разі закінчення будівництва, зміни або розірвання іпотечного договору банк вносить в установленому законом порядку зміни щодо обтяження нерухомості іпотекою.
Нотаріус за повідомленням банку накладає заборону на відчуження збудованої нерухомості, яка є предметом іпотеки, якщо це передбачено іпотечним договором";
30) пункт 2 розділу VI "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:
"2. Відносини щодо залучення коштів в управління з метою фінансування будівництва житла та особливості управління ними регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону";
31) у тексті Закону слово "угода" в усіх відмінках і числах замінити словом "договір" у відповідному відмінку і числі.
( Пункт 18 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 79-IX від 12.09.2019 )
19. Частину третю статті 31 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 51, ст. 553) доповнити абзацом другим такого змісту:
"До прийняття спеціального закону з питань діяльності гарантійного фонду регулювання його діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України".
20. У Законі України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191; 2006 р., N 1, ст. 18):
1) у статті 1:
в абзаці другому слова "фонду банківського управління, що об'єднані у єдиний майновий комплекс" замінити словами "фонду банківського управління (далі - ФБУ), що об'єднані уповноваженим банком";
в абзацах третьому, четвертому та двадцять третьому слова "у єдиний майновий комплекс" виключити;
абзац четвертий після слів "у довірче управління" доповнити словами "на умовах, визначених Правилами ФБУ";
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"додаткові спеціальні резерви страхування коштів фондів банківського управління - грошові резерви, які відповідно до цього Закону формуються уповноваженим банком, в обов'язковому порядку та за рахунок своїх валових витрат, для гарантування виконання зобов'язань уповноваженого банку перед учасниками кожного з фондів банківського управління";
абзаци дев'ятий та одинадцятий доповнити словами "та накопиченого проценту";
абзац десятий після слів "спрямовані уповноваженими банками до пенсійного фонду банківського управління" доповнити словами "з фіксованою винагородою";
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"доход учасника ФБУ - доход ФБУ, розподілений між учасниками відповідного ФБУ";
абзац чотирнадцятий виключити;
у другому реченні абзацу шістнадцятого "уповноважені банки визначають" замінити словами "уповноважений банк визначає";
в абзаці сімнадцятому слова "порушення умов договору" замінити словами "дострокове розірвання договору";
в абзаці вісімнадцятому слова "якої необхідно" замінити словами "яких необхідно";
абзац дев'ятнадцятий викласти у такій редакції:
"представники учасника дитячого ФБУ - батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники), що набули відповідних прав згідно з діючим законодавством";
абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
"уповноважений банк - комерційний банк, з яким холдингова компанія "Київміськбуд" (далі - Київміськбуд) уклав угоду про надання повноважень відповідно до цього Закону";
в абзаці двадцять другому слова "уклав угоду" замінити словами "уклав договір";
в абзаці двадцять третьому слова "далі - ФБУ" замінити словом "ФБУ";
в абзаці двадцять четвертому слова "відповідно до цього Закону та згідно з умовами договору про цільові виплати з дитячого ФБУ" замінити словами "згідно з цим Законом та з умовами договору про цільові виплати з дитячого ФБУ";
доповнити абзацами такого змісту:
"вартість чистих активів ФБУ - величина, яка дорівнює загальній балансовій вартості активів за мінусом величини сформованого оперативного резерву, сум до з'ясування та вартості зобов'язань щодо сплати винагороди уповноваженому банку за проведення довірчих операцій з ФБУ. Оцінку вартості чистих активів уповноважений банк проводить щоденно;
інвестиційний портфель ФБУ - це сукупність цінних паперів, які придбаваються уповноваженим банком за рахунок активів ФБУ;
іпотечні сертифікати - цей термін використовується у значенні Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати";
кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкту рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів;
накопичений процент - процент за іпотечними сертифікатами, що накопичується з моменту останньої виплати доходів, отриманих за цими іпотечними сертифікатами; накопиченим процентом для цінних паперів в інвестиційному портфелі ФБУ визначається як різниця між вартістю придбання іпотечних сертифікатів та номінальною вартістю іпотечних сертифікатів;
пай - частка участі учасника ФБУ у пенсійному ФБУ пайового типу, дитячому ФБУ або іншому ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою";
2) у статті 2:
в частині першій цифри і слово "2006 року" замінити цифрами і словом "2011 року";
частину другу викласти в такій редакції:
"Уповноважені банки можуть залучати кошти у довірче управління за іншими програмами соціального забезпечення, започаткованими за погодженням з Київміськбудом. Кошти, залучені у ФБУ, створені уповноваженим банком, можуть спрямовуватися ним лише на придбання іпотечних сертифікатів";
3) текст статті 3 викласти в такій редакції:
"Уповноважений банк може одночасно здійснювати довірче управління кількома ФБУ.
Уповноважений банк здійснює управління ФБУ відповідно до Правил ФБУ та Договору довірчого управління.
Кошти ФБУ спрямовуються уповноваженими банками виключно на придбання іпотечних сертифікатів та формування оперативного резерву.
Уповноважений банк, укладаючи договори на придбання іпотечних сертифікатів, діє від свого імені та в інтересах учасників ФБУ.
Пенсійні ФБУ можуть бути з фіксованою винагородою та пайового типу.
Уповноважений банк здійснює управління ФБУ особисто, зазначаючи в договорах на придбання іпотечних сертифікатів, що він є управителем, а не власником грошових коштів.
Пенсійні ФБУ з фіксованою винагородою створюються за рахунок коштів, залучених уповноваженими банками за договорами пенсійних вкладів, укладеними відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" в редакції від 20 квітня 2000 року. В процесі функціонування пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою його учасники можуть здійснювати поповнення власних рахунків.
Пенсійні ФБУ пайового типу створюються з коштів, які знаходяться у довірчому управлінні уповноважених банків на підставі договорів, укладених після набрання чинності Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" в редакції від 7 лютого 2002 року.
Управління коштами учасника ФБУ включає такі дії:
формування інвестиційного портфеля ФБУ;
оцінка активів ФБУ;
визначення вартості чистих активів;
забезпечення збереження активів ФБУ;
формування оперативного резерву;
формування додаткового спеціального резерву страхування коштів ФБУ;
розподілення доходу ФБУ;
утримання винагороди за управління активами ФБУ;
виплата додаткових пенсійних та цільових виплат;
переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ;
виплата коштів учаснику ФБУ при їх вилученні з ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління;
передача сукупності активів та зобов'язань, що становлять ФБУ, до іншого уповноваженого банку, в разі заміни уповноваженого банку.
Кошти учасника ФБУ, отримані уповноваженим банком у довірче управління, відокремлюються від інших коштів уповноваженого банку, а також від коштів інших ФБУ.
Учасниками дитячого ФБУ є малолітні особи, яким на дату укладання договору довірчого управління не виповнилось 13,5 року.
Уповноважений банк на письмову вимогу учасника ФБУ може здійснювати переведення коштів учасника ФБУ з одного ФБУ в інший ФБУ, довірче управління якими він здійснює, крім переведення коштів учасників ФБУ у пенсійний фонд з фіксованою винагородою. Переведення коштів з рахунку одного учасника ФБУ на рахунок іншого учасника ФБУ заборонено. Порядок переведення коштів учасників ФБУ встановлюється Правилами ФБУ";
4) у статті 4:
частину третю викласти в такій редакції:
"Розрахунки за договорами довірчого управління, укладеними між учасником ФБУ і уповноваженим банком, здійснюються у національній валюті України";
частину шосту викласти в такій редакції:
"Кошти ФБУ спрямовуються виключно на придбання іпотечних сертифікатів та/або інших іпотечних цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, які мають зберігатися у зберігача цінних паперів на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я уповноваженого банку з відповідною відміткою";
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"Уповноважений банк зобов'язаний застосовувати заходи щодо забезпечення мінімального росту вартості чистих активів. Мінімальне значення росту вартості чистих активів встановлюється Правилами ФБУ".
У зв'язку з цим частини сьому - сімнадцяту вважати відповідно частинами восьмою - вісімнадцятою;
в частині дев'ятій слова "виплату доходів за договорами, які були укладені до набрання чинності цим Законом" замінити словами "виплату доходів за договорами довірчого управління";
частини десяту та одинадцяту замінити чотирма частинами такого змісту:
"Розподіл доходу ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою, уповноважений банк здійснює у день надходження доходу за іпотечними сертифікатами, придбаними за рахунок коштів ФБУ.
З доходу за іпотечними сертифікатами уповноважений банк утримує винагороду за управління ФБУ (винагороду за проведення довірчих операцій) та перераховує її з рахунку ФБУ на рахунок уповноваженого банку.
Доход ФБУ уповноважений банк розподіляє між його учасниками пропорційно належної їм кількості паїв.
Вартість паю розраховується уповноваженим банком щоденно та визначається як відношення вартості чистих активів до загальної кількості паїв у ФБУ на момент здійснення такого розрахунку".
У зв'язку з цим частини дванадцяту - вісімнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою - двадцятою;
частину п'ятнадцяту викласти в такій редакції:
"Для гарантування зобов'язань перед учасниками ФБУ в уповноважених банках створюються додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ";
після частини п'ятнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
"Додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ формуються за рахунок валових витрат уповноважених банків в порядку і розмірах, визначених внутрішніми положеннями уповноважених банків".
У зв'язку з цим частини шістнадцяту - двадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою - двадцять першою;
в частині сімнадцятій слово "законних" виключити;
друге речення частини двадцятої після слова "банків" доповнити словами "перед третіми особами";
частину двадцять першу викласти в такій редакції:
"Припинення діяльності ФБУ можливе лише після виконання уповноваженим банком усіх зобов'язань за договорами довірчого управління";
доповнити частинами такого змісту:
"Уповноважений банк, не менш ніж один раз на рік, надає учасникам інформацію про фінансовий стан ФБУ, інвестиції, здійснені за рахунок коштів ФБУ, загальну кількість паїв та вартість паю.
Цінні папери, придбані за кошти учасників ФБУ, мають зберігатися та обліковуватися у зберігача. Зберігачем цих цінних паперів може бути тільки юридична особа - банк, що має відповідну ліцензію, видану в установленому порядку згідно з законодавством.
У разі, якщо зберігачем є уповноважений банк відповідно до цього Закону, надання послуг щодо зберігання цінних паперів, придбаних за кошти учасників ФБУ, та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій за такими цінними паперами може здійснюватися ним у межах власного рахунку.
Права власності на цінні папери, придбані за кошти учасників кожного ФБУ та на цінні папери самого зберігача, повинні обліковуватися зберігачем на окремих рахунках у цінних паперах в системі обліку прав власності на цінні папери";
5) у статті 5:
а) у частині першій:
абзац п'ятий після слів "про додаткові пенсійні виплати" доповнити словом "відповідно";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"внески, спрямовані уповноваженими банками до додаткових спеціальних резервів страхування коштів ФБУ, включаються до складу валових витрат таких уповноважених банків";
після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Винагорода за управління коштами ФБУ складає такі види:
за проведення довірчих операцій. Розраховується як відсоток від доходу за іпотечними сертифікатами та/або іншими цінними паперами, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України для всіх ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою, та не може перевищувати 7 відсотків такого доходу або як відсоток від вартості чистих активів ФБУ в управлінні для всіх ФБУ, крім пенсійного ФБУ з фіксованою винагородою та не може перевищувати 2 відсотків від середньорічної вартості чистих активів ФБУ в управлінні. Ця винагорода утримується уповноваженим банком з коштів ФБУ самостійно;
за переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають переведенню, не може перевищувати 3 відсотків та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку;
за виплату коштів у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають поверненню учаснику ФБУ до оподаткування, не може перевищувати 5 відсотків та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку;
за видачу учаснику ФБУ довідок, не передбачених Правилами ФБУ, є фіксованою сумою, не може перевищувати 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та додатково вноситься учасником ФБУ на рахунок уповноваженого банку.
Розмір винагороди уповноваженого банку визначається внутрішніми положеннями та зазначається в правилах ФБУ. Розмір винагороди не може перевищувати граничні розміри, встановлені Законом".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною четвертою;
в частині четвертій слова "за управління ФБУ" замінити словами "за управління активами ФБУ";
6) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
"При досягненні учасниками пенсійного ФБУ пенсійного віку - 60 років для чоловіків та 55 років для жінок або при встановленні учаснику першої групи інвалідності у порядку, визначеному законодавством, учасники пенсійного ФБУ мають право на додаткові пенсійні виплати";
частину другу виключити;
в частині шостій після слів "банк спрямовує" доповнити словами "на оплату навчання";
в частині сьомій після слів "Цільові виплати сплачуються" доповнити словами "учасників дитячого ФБУ сплачуються";
частину восьму доповнити словами "та здійснюються шляхом безготівкового перерахування";
7) статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Особливості оподаткування у разі дострокового розірвання договору довірчого управління
Кошти, зняті з рахунку учасника ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління, оподатковуються згідно з законодавством.
Вилучення коштів із дитячого ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління до досягнення учасником дитячого ФБУ повноліття можливе лише за наявності письмової згоди органу опіки та піклування.
У разі звернення учасника ФБУ або його представника із заявою про зняття коштів з рахунку учасника ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління уповноважений банк утримує з коштів, що знаходяться на рахунку учасника, суму несплаченого податку з доходів фізичних осіб згідно з чинним законодавством та перераховує його до бюджету";
8) у статті 8 "Перехідні положення":
пункт 2 доповнити реченням такого змісту: "Укладення нових договорів пенсійних вкладів припиняється";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Уповноважені банки до випуску в обіг іпотечних сертифікатів мають право спрямовувати кошти, залучені у ФБУ, на придбання цінних паперів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, випущених емітентом з метою придбання (набуття) права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості, з подальшою обов'язковою конвертацією таких цінних паперів в іпотечні сертифікати";
9) у статті 9 "Прикінцеві положення":
а) після пункту 2 доповнити двома новими пунктами такого змісту:
"3. Уповноваженим банкам привести діючі Правила ФБУ у відповідність із нормами цього Закону.
4. Уповноваженим банкам, у термін до 1 січня 2008 року, привести склад інвестиційних портфелів ФБУ у відповідність із нормами цього Закону".
У зв'язку з цим пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 5-7;
б) у пункті 5:
в абзаці першому слова "недержавної неприбуткової самоврядної організації - Будівельної палати міста Києва як галузевої торгово-промислової палати" замінити словами "недержавних неприбуткових самоврядних організацій - Будівельної палати України та Будівельних палат міст та регіонів як галузевих регіональних торгово-промислових палат";
в абзацах другому та третьому слова "Будівельної палати міста Києва" замінити словами "Будівельних палат";
у частині другій слово і цифри "статті 12" замінити словом і цифрами "статті 12-14";
в) останній абзац пункту 6 виключити;
г) після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
"7. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України проаналізувати за підсумками 2000-2005 років та 2006-2010 років роботу ФБУ, створених уповноваженими банками відповідно до цього Закону, та розглянути питання щодо доцільності використання досвіду ФБУ в організації роботи системи недержавного пенсійного забезпечення України".
У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
( Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5080-VI від 05.07.2012 )( Пункт 22 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )
23. Статтю 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості".
24. Частину першу статті 49 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47-48, ст. 372) доповнити пунктами 17, 18 і 19 такого змісту:
"17) придбавати цінні папери, кредитний рейтинг яких не визначено Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України;
18) придбавати цінні папери емітентів, кредитний рейтинг яких не визначено уповноваженим Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України;
19) тримати кошти на банківських депозитних рахунках та в ощадних сертифікатах банків, кредитний рейтинг яких не визначено Рейтинговим агентством або кредитний рейтинг яких відповідає спекулятивному рівню за Національною шкалою, визначеною законодавством України".
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо національного рейтингування в Україні;
у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ,
15 грудня 2005 року
N 3201-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) у статті 163 слова "власників емітента" замінити словами "засновників (учасників) емітента чи їх посадових осіб";
2) у статті 221 та в частині першій статті 294 цифри "163-1 - 163-4" замінити цифрами "163 - 163-4";
3) у пункті 1 частини першої статті 255 в абзаці "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 166-9)" слово і цифри "(стаття 166-9)" замінити словом та цифрами "(статті 163, 166-9)".
2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144):
1) частину другу статті 163 після слова "векселі" доповнити словами "сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН), іпотечні сертифікати (сертифікати з фіксованою дохідністю, сертифікати участі)";
2) статтю 164 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Фінансові установи, які створили фонд операцій з нерухомістю та здійснюють залучення коштів фізичних та юридичних осіб в управління з метою фінансування будівництва житла, мають право випускати сертифікати фонду операцій з нерухомістю".
У зв'язку з цим частини шосту - восьму вважати відповідно частинами сьомою - дев'ятою.
3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):
1) частини третю та четверту статті 32 викласти у такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!