• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу

Верховна Рада України  | Закон від 23.06.2005 № 2711-IV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 23.06.2005
 • Номер: 2711-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 23.06.2005
 • Номер: 2711-IV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 33, ст.430)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005 , ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96 № 51-V від 28.07.2006 , ВВР, 2006, № 39, ст.339 № 522-V від 22.12.2006 , ВВР, 2007, № 10, ст.85 № 107-VI від 28.12.2007 , ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року )( Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 309-VI від 03.06.2008 , ВВР, 2008, № 27-28, ст.253 № 670-VI від 16.12.2008 , ВВР, 2009, № 15, ст.191 № 1701-VI від 05.11.2009 , ВВР, 2010, № 4, ст.36 № 2467-VI від 08.07.2010 , ВВР, 2010, № 48, ст.566 Кодексом № 2755-VI від 02.12.2010 , ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 Законами № 2856-VI від 23.12.2010 , ВВР, 2011, № 29, ст.272 № 2940-VI від 13.01.2011 , ВВР, 2011, № 32, ст.315 № 3205-VI від 07.04.2011 , ВВР, 2011, № 41, ст.413 № 3385-VI від 19.05.2011 , ВВР, 2011, № 45, ст.493 № 3610-VI від 07.07.2011 , ВВР, 2012, № 7, ст.53 № 3682-VI від 08.07.2011 , ВВР, 2012, № 14, ст.91 № 5410-VI від 02.10.2012 , ВВР, 2013, № 42, ст.586 № 5460-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2014, № 2-3, ст.41 № 238-VII від 15.05.2013 , ВВР, 2014, № 11, ст.137 № 1206-VII від 15.04.2014 , ВВР, 2014, № 24, ст.885 № 1571-VII від 03.07.2014 , ВВР, 2014, № 34, ст.1176 № 423-VIII від 14.05.2015 , ВВР, 2015, № 30, ст.269 № 1404-VIII від 02.06.2016 , ВВР, 2016, № 30, ст.542 № 1540-VIII від 22.09.2016 , ВВР, 2016, № 51, ст.833 № 2019-VIII від 13.04.2017 , ВВР, 2017, № 27-28, ст.312 )( У тексті Закону слова "Національна комісія регулювання електроенергетики України" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011 )( У тексті Закону слова "Міністерство палива та енергетики України" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )( У тексті Закону слова "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" в усіх відмінках замінено словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016 )
Цей Закон визначає комплекс організаційних та економічних заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу.
Метою цього Закону є сприяння поліпшенню фінансового становища підприємств паливно-енергетичного комплексу, запобіганню їх банкрутству та підвищенню рівня інвестиційної привабливості шляхом урегулювання процедурних питань та впровадження механізмів погашення заборгованості, надання суб’єктам господарської діяльності права їх застосування, визначення порядку взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розпорядників бюджетних коштів із суб’єктами господарської діяльності щодо застосування механізмів погашення заборгованості.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1.1. Підприємства паливно-енергетичного комплексу - гірничі підприємства (шахти, рудники, копальні, кар’єри, розрізи, збагачувальні фабрики), газодобувні підприємства, котельні, підключені до магістральних теплових мереж, а також підприємства, які на дату виникнення заборгованості мали ліцензію хоча б з одного виду діяльності:
( Абзац перший пункту 1.1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2467-VI від 08.07.2010 )
виробництва електричної енергії;
передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;
передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;
постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
оптового постачання електричної енергії;
транспортування природного газу магістральними трубопроводами;
транспортування природного і нафтового газу розподільними трубопроводами;
транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами;
постачання природного газу за регульованим тарифом;
1.2. Погашення заборгованості - заходи, спрямовані на зменшення та/або розстрочення кредиторської та дебіторської заборгованостей шляхом застосування механізмів списання, взаєморозрахунків, реструктуризації, часткової оплати на умовах, визначених цим Законом.
1.3. Учасники розрахунків - підприємства паливно-енергетичного комплексу, суб’єкти господарської діяльності, розпорядники коштів державного та місцевих бюджетів, державні цільові фонди, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, правонаступники ліквідованих фондів, що були передбачені законодавством, розпорядник цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, які мають дебіторську або кредиторську заборгованість та здійснюють заходи щодо її погашення на умовах, визначених цим Законом.
( Пункт 1.3 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
1.4. Заборгованість - підтверджена учасниками розрахунків на розрахункову дату сума коштів, яка:
1) підлягає сплаті за товари, роботи (послуги), спожиті у процесі виробництва (видобутку), передачі (транспортування) та/або постачання енергоносіїв, відповідно до укладених договорів або з інших підстав, передбачених законом, у тому числі суми пені, штрафних та фінансових санкцій, але не сплачена;
2) є податковим боргом та підлягає сплаті, але не сплачена, до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, у тому числі ліквідованих;
3) підлягає сплаті, але не сплачена, до цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі;
4) передбачена видатками бюджетів усіх рівнів, але не отримана суб’єктами господарської діяльності, у тому числі за пільгами та субсидіями, для сплати за спожиті енергоносії;
5) підлягає сплаті і виникла внаслідок відсутності у Державному бюджеті України минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для розрахунків за енергоносії, у тому числі за пільгами та субсидіями (трансфертами), спожиті підприємствами, організаціями, закладами та установами, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів;
6) є заборгованістю казенних підприємств, у тому числі тих, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов’язаннями з оплати електричної енергії у розмірі станом на 1 липня 2011 року, що є непогашеними на дату набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань врегулювання заборгованості за електричну енергію".
( Пункт 1.4 статті 1 доповнено підпунктом 6 згідно із Законом № 3682-VI від 08.07.2011 )
1.5. Енергоносії - кам’яне і буре вугілля, торф, інші види первинного твердого палива, кам’яновугільні брикети, інші види вторинного твердого палива, буровугільні і торф’яні брикети, газ нафтопереробки, нафтопродукти, природний газ, природні енергетичні ресурси (ядерна, гідравлічна та геотермальна енергія, інші природні ресурси), електрична і теплова енергія.
1.6. Реєстр підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості (далі - Реєстр) - автоматизована комп’ютерна база даних, яка ведеться оптовим постачальником електричної енергії та призначена для накопичення, систематизації і зберігання відомостей про підприємства паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, а також для видачі відповідних документів, які підтверджують участь підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, визначеної цим Законом, і забезпечення інформацією користувачів Реєстру.
1.7. Розрахунковий центр - підрозділ оптового постачальника електричної енергії - державного підприємства "Енергоринок", уповноважений здійснювати функції, визначені цим Законом, зокрема ведення Реєстру, координації дій учасників розрахунків під час проведення процедури погашення заборгованості.
1.8. Розрахункова дата - дата фіксації учасниками розрахунків сум кредиторської та дебіторської заборгованостей, що належать до погашення з використанням передбачених цим Законом механізмів. Розрахунковою датою встановлюється 1 січня 2013 року, а для казенних підприємств, у тому числі тих, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов’язаннями з оплати електричної енергії - 1 липня 2011 року.
( Пункт 1.8 статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2940-VI від 13.01.2011, № 3682-VI від 08.07.2011, № 238-VII від 15.05.2013; в редакції Закону № 1571-VII від 03.07.2014 )
1.9. Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості (далі - поточні рахунки для погашення заборгованості) - поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників розрахунків, відкриті в установах уповноваженого банку та призначені виключно для проведення грошових розрахунків для погашення заборгованості при застосуванні механізмів взаєморозрахунків та реструктуризації, на умовах, визначених цим Законом, операції на яких не можуть бути призупинені та на кошти на яких не може бути звернено стягнення відповідно до Закону Україну "Про виконавче провадження".
1.10. Звітність - періодичне та/або разове подання до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, документів, що складаються за наслідками підтвердження сум заборгованості та/або після застосування механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом. Порядок, зміст та періодичність подання звітності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі.
1.11. Виробник електричної енергії - суб’єкт господарської діяльності, який є власником або на інших підставах користується генеруючими потужностями і згідно з умовами відповідної ліцензії виробляє та продає електричну енергію.
( Пункт 1.12 статті 1 виключено на підставі Закону № 2467-VI від 08.07.2010 )
1.13. Постачальник природного газу за регульованим тарифом - суб’єкт господарської діяльності, який згідно з умовами відповідної ліцензії постачає природний газ безпосередньо споживачам на визначеній території за тарифами, які підлягають державному регулюванню.
1.14. Постачальник теплової енергії - суб’єкт господарської діяльності, який здійснює діяльність з виробництва та постачання теплової енергії безпосередньо споживачам на визначеній території за тарифами, що регулюються в порядку, встановленому законодавством.
Терміни "оптовий постачальник електричної енергії", "енергопостачальник" вживаються в цьому Законі у значенні відповідно до Закону України "Про електроенергетику".
Терміни "податковий борг", "податкові зобов’язання" вживаються в цьому Законі у значенні відповідно до Податкового кодексу України.
( Абзац тридцять перший статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010 )
Термін "розпорядник бюджетних коштів" вживається в цьому Законі у значенні відповідно до Бюджетного кодексу України.
Термін "арбітражний керуючий" вживається в цьому Законі у значенні відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
Стаття 2. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює відносини, пов’язані з проведенням комплексу заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу.
Дія цього Закону поширюється на підприємства паливно-енергетичного комплексу, а також інших учасників розрахунків, які мають або перед якими є заборгованість, що виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії.
Стаття 3. Порядок участі підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості
3.1. Для участі у процедурі погашення заборгованості шляхом застосування механізмів, визначених цим Законом, орган управління підприємства паливно-енергетичного комплексу приймає відповідне рішення. Підприємство паливно-енергетичного комплексу, яке прийняло рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, підлягає реєстрації шляхом внесення цього підприємства до Реєстру. Порядок ведення та користування даними Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
3.2. Внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру.
3.2.1. Для внесення до Реєстру підприємство паливно-енергетичного комплексу протягом одного місяця з дня набрання чинності цією статтею подає до розрахункового центру підтверджувальні документи, у тому числі:
копію рішення органу управління підприємства щодо участі у процедурі погашення заборгованості;
( Абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 виключено на підставі Закону № 5410-VI від 02.10.2012 )
копію установчих документів;
( Абзац п’ятий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 виключено на підставі Закону № 3205-VI від 07.04.2011 )
копії наявних ліцензій;
копію балансу підприємства та звіту про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованості станом на розрахункову дату та за останній звітний період;
довідку, складену підприємством у довільній формі, про обсяги та структуру дебіторської та кредиторської заборгованостей із зазначенням кредиторів, дебіторів, величини і видів заборгованості станом на розрахункову дату та за останній звітний період.
Підтверджувальні документи підписуються або засвідчуються уповноваженою особою підприємства. Повноваження особи, яка подає підтверджувальні документи, встановлюються відповідно до вимог законодавства. Відповідальність за повноту та достовірність даних, наведених у підтверджувальних документах, несуть учасники розрахунків.
( Абзац дев’ятий підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1206-VII від 15.04.2014 )
3.2.2. У разі, якщо на дату подання зазначених документів стосовно підприємства паливно-енергетичного комплексу порушено справу про банкрутство або за виконавчими документами здійснюється виконавче провадження, таке підприємство, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає до розрахункового центру копії судових рішень щодо заборгованості, а також довідку, складену в довільній формі, із зазначенням стадії провадження справи про банкрутство, та копію плану санації, затвердженого судом (у разі наявності).
3.2.3. Якщо державне, комунальне підприємство або господарське товариство, у статутному фонді якого частка держави становить не менше ніж 50 відсотків і яке є підприємством паливно-енергетичного комплексу, перебуває у процедурі банкрутства (підготовче, попереднє засідання, стадія розпорядження майном або санації підприємства), особа, що виконує функції управління таким підприємством-боржником, зобов’язана у термін, визначений цим Законом, здійснити заходи для внесення підприємства-боржника до Реєстру.
Відповідальність щодо здійснення заходів з внесення такого підприємства до Реєстру несе особа, що виконує функції органів управління підприємства-боржника.
3.2.4. У разі наявності всіх необхідних підтверджувальних документів розрахунковий центр не має права відмовити підприємству паливно-енергетичного комплексу у включенні його до переліку, що подається на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі.
3.2.5. Розрахунковий центр протягом десяти днів після закінчення терміну, встановленого для підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, для подачі підтверджувальних документів формує і подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, на затвердження перелік підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості.
3.2.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, протягом п’яти днів після надання розрахунковим центром переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості, видає наказ про затвердження такого переліку. Наказ центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі є підставою для внесення до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, визначених переліком. Підприємство паливно-енергетичного комплексу вважається таким, що бере участь у процедурі погашення заборгованості, з дня видання наказу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, про затвердження переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які прийняли рішення про участь у процедурі погашення заборгованості. Документом, що підтверджує участь підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, є виписка з Реєстру.
3.3. Підприємства, що внесені до Реєстру, зобов’язані надавати звітність центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі. Відповідальність за достовірність наданої звітності несе керівник підприємства.
3.4. Процедура погашення заборгованості підприємствами паливно-енергетичного комплексу діє до 1 вересня 2015 року, крім державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", що має стратегічне значення для енергетичної безпеки держави, для якого процедура погашення заборгованості діє до 1 січня 2016 року.
( Пункт 3.4 статті 3 в редакції Законів № 51-V від 28.07.2006, № 522-V від 22.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008; в редакції Закону № 309-VI від 03.06.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами № 670-VI від 16.12.2008, № 2940-VI від 13.01.2011, № 238-VII від 15.05.2013; в редакції Законів № 1571-VII від 03.07.2014, № 423-VIII від 14.05.2015 )
3.5. Виключення з Реєстру підприємства паливно-енергетичного комплексу здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.
3.5.1. У разі, якщо протягом трьох місяців з дня видання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, відповідного наказу підприємство паливно-енергетичного комплексу не надає звітності за результатами проведених розрахунків із застосуванням механізмів, визначених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, приймає рішення про виключення підприємства з переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.
3.5.2. У разі подання до розрахункового центру рішення підприємства паливно-енергетичного комплексу про припинення участі підприємства у процедурі погашення заборгованості розрахунковий центр протягом п’яти днів звертається з поданням до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, про виключення підприємства з переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.
3.5.3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, протягом п’яти днів після звернення розрахункового центру з поданням видає наказ про виключення підприємства з переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості.
3.5.4. Підприємство вважається виключеним із переліку підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, з дня видання відповідного наказу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, про що здійснюється відповідний запис у Реєстрі.
3.6. Користувачами Реєстру є:
органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
розпорядники бюджетних коштів;
державні цільові фонди;
підприємства - учасники розрахунків;
органи правосуддя та правопорядку.
3.7. Внесення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру є підставою для повернення господарським судом без розгляду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство.
Суддя господарського суду повертає заяву про порушення справи про банкрутство, якщо підприємство паливно-енергетичного комплексу внесено до Реєстру, про що виноситься відповідна ухвала. Ухвала господарського суду щодо відмови у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство направляється заявнику протягом п’яти днів з дня винесення ухвали.
Повернення заяви не перешкоджає можливості повторного звернення кредитором до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство підприємства-боржника після завершення його участі у процедурі погашення заборгованості.
Особливості участі у процедурі погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, щодо яких здійснюється провадження у справі про банкрутство (підготовче, попереднє засідання, стадія розпорядження майном або санації підприємства), визначаються статтею 4 цього Закону.
На строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості щодо такого підприємства зупиняється дія пункту 140 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки , затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", у частині заборони здійснення операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями.
На строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо цього підприємства із стягнення заборгованості, яка виникла до 1 січня 2013 року, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", крім рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, стягнення аліментів, та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року, і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України.
( Абзац шостий пункту 3.7 статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1701-VI від 05.11.2009, № 2940-VI від 13.01.2011, № 3385-VI від 19.05.2011, № 238-VII від 15.05.2013 )
Під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011 року, і заборгованості цих підприємств із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається.
( Пункт 3.7 статті 3 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 3385-VI від 19.05.2011 )
3.8. У разі дострокового виключення підприємства паливно-енергетичного комплексу з Реєстру для такого підприємства з дня виключення скасовується зупинення заходів примусового виконання рішень, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", відновлюється дія пункту 140 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки , затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", у частині заборони здійснення операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями, а також дія статті 4 цього Закону.
3.9. Для проведення розрахунків з використанням механізмів погашення заборгованості, визначених цим Законом, учасники розрахунків відкривають поточні рахунки для погашення заборгованості. Підприємства паливно-енергетичного комплексу - учасники розрахунків відкривають поточні рахунки для погашення заборгованості після їх внесення до Реєстру. Поточні рахунки для погашення заборгованості відкриваються на строк участі підприємств у процедурі погашення заборгованості. Строк, на який підприємства відкривають поточні рахунки для погашення заборгованості, подовжується на період розрахунків за договорами реструктуризації, які проводяться в порядку, визначеному статтею 10 цього Закону.
Стаття 4. Особливості участі у процедурі погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, щодо яких здійснюється провадження у справі про банкрутство
4.1. Участь підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, щодо якого здійснюється провадження у справі про банкрутство (підготовче, попереднє засідання, стадія розпорядження майном підприємства-боржника)
Відповідальність щодо здійснення заходів із внесення до Реєстру підприємства паливно-енергетичного комплексу, щодо якого прийняте рішення про проведення процедури розпорядження майном, несе особа, що здійснює функції органів управління підприємства-боржника.
У разі відсутності призначеного господарським судом арбітражного керуючого функції, покладені на нього цим Законом, виконуються органом управління підприємства-боржника.
Господарським судом приймається рішення про продовження терміну проведення підготовчого чи попереднього засідання, процедури розпорядження майном підприємства-боржника на строк, що відповідає строку процедури погашення заборгованості, визначеному цим Законом.
Під час участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості арбітражний керуючий зобов’язаний сприяти здійсненню органами управління підприємства-боржника заходів із погашення заборгованості, визначених цим Законом.
Розмір вимог кредиторів підприємства-боржника, що підлягають погашенню з використанням механізмів, визначених цим Законом, визначається з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 цього Закону.
На період дії процедури погашення заборгованості на учасників розрахунків не поширюється мораторій на задоволення вимог кредиторів щодо сум заборгованості, які підлягають погашенню на умовах, визначених цим Законом.
До закінчення процедури погашення заборгованості господарським судом не розглядаються клопотання про відкриття процедури санації, визнання підприємства-боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Протягом двох тижнів з дня завершення процедури погашення заборгованості арбітражний керуючий з органом управління підприємства паливно-енергетичного комплексу або орган управління підприємства-боржника (у разі відсутності арбітражного керуючого) надає господарському суду звіт про результати участі підприємства-боржника у процедурі погашення заборгованості та пропозиції щодо подальшого провадження у справі про банкрутство.
4.2. Участь підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості, щодо якого прийнято рішення про проведення санації
Відповідальність щодо здійснення заходів із внесення до Реєстру підприємства паливно-енергетичного комплексу, щодо якого прийнято рішення про проведення санації підприємства, несе особа, що здійснює функції органів управління підприємства-боржника.
Господарським судом приймається рішення про продовження процедури санації підприємства-боржника на строк, що відповідає строку процедури погашення заборгованості, визначеної цим Законом.
На арбітражного керуючого підприємства-боржника покладається обов’язок щодо здійснення всіх необхідних заходів для участі підприємства-боржника у процедурі погашення заборгованості.
Розмір вимог кредиторів, що підлягають погашенню з використанням механізмів згідно з цим Законом, визначається з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 цього Закону.
На період дії процедури погашення заборгованості на учасників розрахунків не поширюється мораторій на задоволення вимог кредиторів щодо сум заборгованості, які підлягають погашенню на умовах, визначених цим Законом.
До закінчення процедури погашення заборгованості господарським судом не розглядаються клопотання про визнання підприємства-боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
Протягом двох тижнів з дня завершення процедури погашення заборгованості арбітражний керуючий підприємства паливно-енергетичного комплексу надає господарському суду звіт про результати участі підприємства-боржника у процедурі погашення заборгованості та пропозиції щодо подальшого провадження у справі про банкрутство. У разі необхідності склад кредиторів та план санації підприємства-боржника підлягають перегляду.
Стаття 5. Розрахунковий центр та його функції
5.1. Для досягнення мети цього Закону, а також для координації дій учасників розрахунків - підприємств паливно-енергетичного комплексу у процесі підтвердження та погашення заборгованості у складі оптового постачальника електричної енергії - державного підприємства "Енергоринок" на період дії процедури погашення заборгованості утворюється розрахунковий центр.
5.2. Розрахунковий центр відповідно до завдань, покладених на нього:
веде Реєстр та видає документи, що підтверджують участь підприємств паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості;
( Абзац третій пункту 5.2 статті 5 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012 )
здійснює координацію дій учасників розрахунків у процесі погашення заборгованості;
здійснює аналіз та пошук можливих сприятливих механізмів погашення заборгованості для учасників розрахунків;
з метою розширення кола учасників розрахунків у процесі погашення заборгованості формує комп’ютерні бази даних стосовно пропозицій суб’єктів господарської діяльності щодо участі у проведенні взаєморозрахунків на умовах, визначених цим Законом, та супроводжує ведення таких баз даних;
визначає обсяги кредиторської заборгованості оптового постачальника електричної енергії, яка підлягає списанню на умовах, визначених цим Законом, у розмірі різниці між сумами дебіторської та кредиторської заборгованостей оптового постачальника електричної енергії, за погодженням з кредиторами оптового постачальника електричної енергії, та інформацію щодо цих обсягів подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі;
відповідає за збереження інформації, отриманої від учасників розрахунків у процесі виконання цього Закону.
Стаття 6. Підтвердження заборгованості
6.1. Однією з умов застосування кожного механізму погашення заборгованості, встановленого цим Законом, є підтвердження учасниками розрахунків сум заборгованості в тій частині, яку передбачається погасити на умовах, визначених цим Законом.
6.2. У процесі підтвердження заборгованості учасниками розрахунків самостійно в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на підставі відповідних документів встановлюються та уточнюються суми дебіторської та кредиторської заборгованостей, що підлягають погашенню. За результатами встановлення та уточнення сум заборгованості складається акт про наявність та розмір заборгованості, яку передбачається погасити із застосуванням механізмів, визначених цим Законом.
6.3. Залежно від причини виникнення та обраного механізму погашення заборгованості до документів, на підставі яких складається акт про наявність та розмір заборгованості, можуть бути віднесені документи, що відповідно до законодавства підтверджують наявність в учасників розрахунків кредиторської або дебіторської заборгованості, а також копії рішень відповідних органів виконавчої влади про ліквідацію юридичних осіб-боржників або кредиторів тощо.
6.4. Порядок підтвердження заборгованості при застосуванні різних механізмів її погашення на умовах, визначених цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Таким порядком повинні бути визначені:
( Абзац другий пункту 6.4 статті 6 виключено на підставі Закону № 5460-VI від 16.10.2012 )
утворення на державних підприємствах, а також у господарських товариствах, у статутних фондах яких частка держави становить більше ніж 50 відсотків, експертних комісій з погашення заборгованості;
склад документів, які необхідні для підтвердження заборгованості при застосуванні кожного механізму погашення заборгованості, визначеного цим Законом;
термін та процедура розгляду взаємних звернень учасників розрахунків стосовно підтвердження заборгованості;
процедура та термін надання відповідними органами виконавчої влади копій рішень про ліквідацію юридичних осіб, а також інформації про наявність їх правонаступників;
відповідальність керівників державних, комунальних підприємств, а також господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить більше ніж 50 відсотків, за недотримання термінів та порядку проведення процедури підтвердження сум заборгованості при зверненнях підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру.
Стаття 7. Особливості проведення взаєморозрахунків
7.1. У разі наявності в межах заборгованості рівних сум заборгованості, що підтверджені за встановленим порядком, дозволяється проведення взаєморозрахунків між:
7.1.1) споживачами електричної енергії та енергопостачальниками, енергопостачальниками та оптовим постачальником електричної енергії, оптовим постачальником електричної енергії та виробниками електричної енергії, виробниками електричної енергії та суб’єктами господарської діяльності - кредиторами виробників електричної енергії, підприємствами паливно-енергетичного комплексу та бюджетами всіх рівнів і державними цільовими фондами, бюджетами всіх рівнів та суб’єктами господарської діяльності;
7.1.2) споживачами продукції гірничих підприємств та гірничими підприємствами, гірничими підприємствами та бюджетами всіх рівнів і державними цільовими фондами, кредиторами гірничих підприємств, суб’єктами господарської діяльності;
7.1.3) споживачами природного газу та постачальниками природного газу за регульованим тарифом, постачальниками природного газу за регульованим тарифом та підприємствами, що здійснюють транспортування газу магістральними трубопроводами до газорозподільних мереж або безпосередньо до споживачів, Дочірньою компанією "Газ України", Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", газодобувними підприємствами та бюджетами всіх рівнів і державними цільовими фондами, суб’єктами господарської діяльності;
( Підпункт 7.1.3 пункту 7.1 статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2467-VI від 08.07.2010 )
7.1.4) споживачами теплової енергії та постачальниками теплової енергії, постачальниками теплової енергії та виробниками теплової енергії, виробниками теплової енергії та суб’єктами господарської діяльності - кредиторами виробників або постачальників теплової енергії, підприємствами паливно-енергетичного комплексу та бюджетами всіх рівнів і державними цільовими фондами.
7.2. Проведення взаєморозрахунків здійснюється шляхом послідовного виконання зобов’язань учасниками розрахунків на підставі відповідних угод та в разі наявності в межах заборгованості, зафіксованої на розрахункову дату, рівних сум заборгованості, що підтверджені при визначенні таких сум.
7.3. Для розширення сфери застосування механізму проведення взаєморозрахунків для погашення заборгованості за електричну енергію дозволяється переведення заборгованості за електричну енергію в порядку, визначеному чинним законодавством, у межах сум заборгованості, підтвердженої на розрахункову дату, з одного суб’єкта господарської діяльності - споживача електричної енергії на іншого суб’єкта господарської діяльності за умови, що останній має грошові вимоги в сумі, що дорівнює кредиторській заборгованості споживача електричної енергії, до оптового постачальника електричної енергії або виробника електричної енергії і такі грошові вимоги виникли у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг) до розрахункової дати.
7.4. Проведення взаєморозрахунків на умовах, визначених цим Законом, за участю бюджетів усіх рівнів дозволяється лише на суму заборгованості, що виникла з причин:
неповного фінансування передбачених державним та/або місцевими бюджетами видатків для розрахунків за енергоносії, спожиті підприємствами, організаціями та установами, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів;
неповної оплати видатків, передбачених бюджетами всіх рівнів на фінансування пільг та субсидій, встановлених законодавством відносно оплати за енергоносії;
невиконання зобов’язань з оплати енергоносіїв державними та комунальними підприємствами, у тому числі через невідповідність тарифів на електричну, теплову енергію та газ, що спожиті такими підприємствами, вартості товарів, робіт, послуг, які вони реалізовували, виконували або надавали в межах своєї господарської діяльності, за умов, що величина такої вартості визначалася або встановлювалася органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.
7.5. Органи державної податкової служби не мають права відмовити за зверненням учасників розрахунків - платників податків в укладенні договору щодо проведення взаєморозрахунків на умовах, визначених цим Законом.
7.6. У процесі проведення взаєморозрахунків для погашення заборгованості можуть використовуватися власні кошти учасників розрахунків та залучені кошти.
7.7. Взаєморозрахунки проводяться через поточні рахунки для погашення заборгованості, які відкриваються учасниками розрахунків. Взаєморозрахунки з погашення заборгованості за електричну енергію за участю постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та оптового постачальника електричної енергії здійснюються згідно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергії, встановленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
7.8. Порядок проведення взаєморозрахунків встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 8. Погашення заборгованості з частковою оплатою її суми
8.1. Для погашення сум заборгованості, які входять до складу заборгованості, у тому числі заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, між підприємствами паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, та іншими суб’єктами господарської діяльності після підтвердження заборгованості може використовуватися механізм погашення повної суми заборгованості шляхом її часткової оплати кредитору за ціною товару (робіт, послуг), що встановлюється сторонами, на основі укладення відповідного договору. При погашенні платниками податків заборгованості з частковою оплатою її суми сума такої заборгованості не включається до валових витрат кредиторів та до валового доходу дебіторів.
8.2. Вартість договору визначається виходячи із звичайної ціни товарів (робіт, послуг) на момент виникнення відповідного зобов’язання.
Звичайна ціна товарів (робіт, послуг) для цілей цієї статті застосовується у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
( Абзац другий пункту 8.2 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010 )
Вартість договору, однією із сторін якого є державне, комунальне підприємство або господарське товариство, у статутному фонді якого частка держави становить більше ніж 50 відсотків, визначається учасниками розрахунків та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі спільно з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової, бюджетної, податкової політики, державної політики економічного і соціального розвитку, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, Службою безпеки України.
( Абзац третій пункту 8.2 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )
8.3. Для розрахунків за договорами погашення повної суми заборгованості шляхом її часткової оплати, за винятком заборгованості за електричну енергію постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та оптового постачальника електричної енергії, використовуються поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності - учасників розрахунків.
8.4. Розрахунки за договорами погашення повної суми заборгованості за електричну енергію шляхом її часткової оплати здійснюються згідно з окремим алгоритмом оптового ринку електричної енергії, встановленим національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Стаття 9. Списання заборгованості
9.1. На умовах, визначених цим Законом, дозволяється списання заборгованості:
9.1.1) суб’єктів господарської діяльності - учасників розрахунків у складі:
а) заборгованості по зобов’язаннях за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якими минув строк позовної давності;
б) заборгованості по зобов’язаннях за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якими існують рішення судових органів, щодо яких минув строк пред’явлення виконавчого документа до виконання;
в) заборгованості по зобов’язаннях за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, оформлених векселями, щодо яких минув строк позовної давності;
г) заборгованості казенних підприємств, у тому числі тих, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, за зобов’язаннями з оплати електричної енергії у розмірі станом на 1 липня 2011 року, що є непогашеними на дату набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань врегулювання заборгованості за електричну енергію";
( Підпункт 9.1.1 пункту 9.1 статті 9 доповнено підпунктом "г" згідно із Законом № 3682-VI від 08.07.2011 )
9.1.2) підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесені до Реєстру, у складі:
а) заборгованості по зобов’язаннях за енергоносії та послуги з їх передачі (транспортування) та/або постачання, за якою не минув строк позовної давності та яка виникла з причин:
недостатності для задоволення грошових вимог підприємств паливно-енергетичного комплексу коштів та майна юридичних осіб, які перебувають у процесі ліквідації або ліквідовані відповідно до указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і в яких відсутні правонаступники;
відсутності в Державному бюджеті України минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для розрахунків за енергоносії, спожиті підприємствами, організаціями, закладами та установами, які фінансуються з Державного бюджету України;
відсутності у Державному бюджеті України минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування пільг та субсидій, встановлених законодавством при сплаті за спожиті енергоносії;
постачання енергоносіїв підприємствам, організаціям, закладам та установам, які фінансуються з Державного бюджету України, у сумах більших, ніж передбачено видатковими статтями Державного бюджету України;
відсутності в місцевих бюджетах минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для компенсації обсягів відповідних пільг та субсидій, встановлених законодавством стосовно сплати за енергоносії;
відсутності в місцевих бюджетах минулих років видаткових статей або передбачення видатковими статтями часткового фінансування видатків для розрахунків за енергоносії, спожиті підприємствами, організаціями, закладами та установами, що фінансуються з місцевих бюджетів;
постачання енергоносіїв підприємствам, організаціям, закладам та установам, які фінансуються з місцевих бюджетів, на більшу суму, ніж передбачено видатковими статтями місцевих бюджетів;
невиконання зобов’язань з оплати енергоносіїв державними та комунальними підприємствами, у тому числі через невідповідність тарифів на електричну, теплову енергію та газ, що спожиті такими підприємствами, вартості товарів, робіт, послуг, які вони реалізовували, виконували або надавали в межах своєї господарської діяльності, за умов, що величина такої вартості визначалася або встановлювалася органами державної влади чи органами місцевого самоврядування;
несплати населенням за електричну енергію та природний газ у розмірі заборгованості, що виникла до 1 січня 2002 року та є непогашеною станом на розрахункову дату;
невиконання казенними підприємствами, у тому числі тими, які були казенними станом на 1 січня 2011 року, зобов’язань з оплати електричної енергії у розмірі станом на 1 липня 2011 року, що є непогашеними на дату набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з питань врегулювання заборгованості за електричну енергію";
( Підпункт "а" підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 3682-VI від 08.07.2011 )
б) заборгованості по зобов’язаннях за товари, роботи (послуги), спожиті у процесі виробництва (видобутку), передачі (транспортування) та/або постачання енергоносіїв, за якими минув строк позовної давності;
в) сум пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих, але не сплачених, відповідно до законодавства України на суми податкових зобов’язань, що входять до складу податкового боргу, зафіксованого на розрахункову дату;
г) сум обов’язкових платежів до Державного інноваційного фонду та зборів на фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, що підлягали сплаті станом на 1 вересня 2002 року;
9.1.3) заборгованості за електричну енергію оптового постачальника електричної енергії та виробників електричної енергії в розмірі різниці між сумами дебіторської та кредиторської заборгованостей оптового постачальника електричної енергії, що визначається за погодженням з кредиторами оптового постачальника електричної енергії та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі спільно з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фінансової, бюджетної, податкової політики, державної політики економічного і соціального розвитку, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, Службою безпеки України;
( Підпункт 9.1.3 пункту 9.1 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012 )( Дію підпункту 9.1.4 пункту 9.1 статті 9 зупинено на 2006 рік згідно із Законом № 3235-IV від 20.12.2005 )
9.1.4) заборгованості зі сплати платежів до цільового галузевого фонду створення ядерно-паливного циклу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в паливно-енергетичному комплексі, за винятком сум, що підлягають перерахуванню до спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік".