Про приватизацію державного і комунального майна

Верховна Рада України Закон від 18.01.2018 №2269-VIII
Документ підготовлено в системі iplex
3. За рахунок коштів державного бюджету або відповідного місцевого бюджету для проведення заходів, пов’язаних з приватизацією, здійснюються такі видатки:
1) оплата послуг, що надаються:
особами та організаціями, залученими до робіт з проведення обов’язкового екологічного аудиту, аудиту, експертизи технічного стану, охорони та збереження об’єктів власності в особі органів приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;
суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації (корпоратизації), оцінки об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в державну або комунальну власність;
особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об’єкт;
депозитарними установами щодо депозитарного обліку цінних паперів та обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі органів приватизації, придбання і супроводження програмного забезпечення для здійснення процесу приватизації державного майна;
закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників держави або територіальної громади, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій;
2) витрати, пов’язані із:
забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації;
провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, управління майном державного сектору в процесі приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації, супроводженням веб-сайту Фонду державного майна України;
виконанням науково-дослідних робіт;
виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань органів приватизації;
придбанням комп’ютерної та офісної техніки, засобів зв’язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.
4. Оплата послуг радників здійснюється в порядку, визначеному частиною другою статті 19 цього Закону з урахуванням положень частини третьої статті 19 цього Закону.
5. Частина витрат, визначених частиною третьої цієї статті, може фінансуватися за рахунок технічної допомоги міжнародних фінансових організацій або коштів міжнародних фінансових організацій з урахуванням того, що у разі надходження від таких міжнародних донорів відповідної вимоги частина витрат, яка початково була покрита фінансуванням таких донорів і потім відшкодована покупцем, повинна бути невідкладно повернута таким міжнародним донорам протягом 10 робочих днів після здійснення повного розрахунку за договором купівлі-продажу.
Розділ IV
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Стаття 26. Оформлення угод приватизації
1. Під час приватизації об’єкта державної або комунальної власності шляхом його продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу.
Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюються відповідно до вимог законодавства.
Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, здійснюються в порядку, що затверджується Фондом державного майна України, та не можуть передбачати:
зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов’язань;
зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором купівлі-продажу.
2. До договору купівлі-продажу включаються передбачені умовами аукціону, викупу зобов’язання сторін щодо:
збереження основних видів діяльності підприємства;
технічного переозброєння, модернізації виробництва (сума інвестицій) та енергомодернізації об’єкта;
виконання встановлених мобілізаційних завдань;
погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;
забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом;
оплати послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх залучення), пов’язаних із виконанням заходів з приватизації об’єктів державної власності, зокрема:
проведення обов’язкового екологічного аудиту у випадках, передбачених законодавством;
надання послуг радника у випадках, передбачених цим Законом;
проведення оцінки майна в процесі приватизації у випадках, передбачених цим Законом.
До договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації можуть включатися гарантії продавця щодо розкриття інформації про стан об’єкта приватизації та/або суб’єкта господарювання, акції (частки) якого є об’єктом великої приватизації, та наявні (потенційні) обтяження такого об’єкта приватизації та/або майна суб’єкта господарювання, а також відповідальність за повноту та достовірність такої інформації.
З моменту переходу права власності на об’єкт приватизації покупець, який придбав об’єкт приватизації, зобов’язаний виконувати всі умови договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.
У разі укладення договорів купівлі-продажу під інвестиційні зобов’язання такі договори можуть містити умови щодо недопущення виникнення податкового боргу до виконання зобов’язань у визначені договором строки. Умови щодо недопущення податкового боргу обов’язково включаються до договорів купівлі-продажу під інвестиційні зобов’язання у випадках наявності у покупця чи отримання ним у результаті приватизації вирішального впливу на управління чи діяльність юридичної особи.
З моменту укладення договору купівлі-продажу до моменту переходу права власності укладення будь-яких правочинів та внесення змін до діючих правочинів, стороною яких є господарське товариство, акції або частки якого є об’єктом приватизації, здійснюються за погодженням з державним органом приватизації та покупцем, який придбав об’єкт приватизації.
3. Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є:
1) несплата протягом 60 днів коштів за об’єкт приватизації з дня укладення договору купівлі-продажу відповідно до його умов;
2) невиконання умов продажу об’єкта і зобов’язань покупця, визначених договором купівлі-продажу, в установлений таким договором строк;
3) подання органу приватизації неправдивих відомостей;
4) сплата за об’єкт приватизації коштів, отриманих з порушенням вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
5) невиконання зобов’язання покупця щодо недопущення скорочення чисельності працівників з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу;
6) продаж або в інший спосіб відчуження покупцем приватизованого об’єкта особам, визначеним частиною другою статті 8 цього Закону, протягом виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу.
Договір купівлі-продажу повинен містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо).
4. Договір купівлі-продажу не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, передбачених законом.
Усі пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу витрати у випадках, якщо нотаріальне посвідчення договору передбачене законодавством, покладаються на покупця.
5. Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва органи приватизації подають нотаріусу такі документи:
копія наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
копія наказу органу приватизації або рішення місцевої ради про приватизацію об’єкта;
акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);
витяг з інформації про приватизацію об’єкта, опублікованої в офіційних друкованих виданнях органів приватизації;
копія затвердженого органами приватизації протоколу про проведення аукціону;
довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації.
6. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування), крім випадків переходу права власності на пакет акцій.
Право власності на придбаний пакет акцій переходить до покупця після повної сплати ціни продажу разом з неустойкою (у разі її нарахування) за пакет акцій та з моменту зарахування пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі.
Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця не раніше дати отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, якщо отримання такого дозволу вимагається законом.
Приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації.
Якщо права користування такою земельною ділянкою, визначеною в абзаці четвертому цієї частини, не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації.
7. Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності, крім випадків приватизації об’єктів шляхом продажу без умов.
8. Укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснюються відповідно до законодавства.
9. На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано, у тому числі за рішенням суду, в разі невиконання іншою стороною зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки або визнано недійсним за рішенням суду.
10. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв’язку з невиконанням покупцем договірних зобов’язань приватизований об’єкт підлягає поверненню в державну (комунальну) власність.
Повернення покупцям коштів, сплачених за об’єкти приватизації, здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України, на підставі рішення суду з коштів, які надійшли від повторного продажу таких об’єктів (зменшених на суму збитків, неустойки, штрафів та будь-яких інших платежів, які належать до сплати покупцем згідно з цим Законом та/або договором купівлі-продажу), протягом п’яти робочих днів після надходження коштів від повторного продажу на рахунок державного органу приватизації.
Повернення коштів покупцям здійснюється в сумі, отриманій державними органами приватизації в результаті повторного продажу об’єктів, але не може перевищувати суми, сплаченої покупцем під час попереднього продажу.
У разі якщо об’єкт приватизації визнано банкрутом, кошти від повторного продажу покупцю не повертаються.
У разі повернення в державну (комунальну) власність об’єктів приватизації орган приватизації приймає рішення про повторний продаж такого об’єкта у порядку, визначеному цим Законом.
12. За згодою сторін у договорі купівлі-продажу об’єкта приватизації може передбачатися можливість вирішення спорів, що виникають між продавцем та покупцем у зв’язку з договором купівлі-продажу об’єкта приватизації чи на його підставі, у міжнародному комерційному арбітражному суді. При цьому якщо орган приватизації в договорі купівлі-продажу об’єкта приватизації передбачає вирішення спорів, що виникають між продавцем та покупцем у зв’язку з договором купівлі-продажу об’єкта приватизації чи на його підставі, у міжнародному комерційному арбітражному суді, але сторони не досягли згоди щодо вибору міжнародного комерційного арбітражного суду, в якому такий спір підлягає розгляду, будь-який спір, суперечка або претензія, що виникають стосовно укладеного договору купівлі-продажу об’єкта приватизації або пов’язані з ним, у тому числі щодо його порушення, припинення або недійсності, підлягають остаточному вирішенню шляхом арбітражу відповідно до Арбітражного регламенту Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольма.
13. Договір та інформація про внесені зміни або розірвання договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації підлягають опублікуванню в електронній торговій системі протягом 10 календарних днів з дня укладання, внесення таких змін або розірвання договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації.
Стаття 27. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу
1. Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу, укладеного з переможцем аукціону, та викупу об’єктів приватизації здійснює орган приватизації.
3. Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п’яти років, за винятком тих, для яких Фондом державного майна України за поданням аукціонної комісії може бути встановлено інший строк виконання зобов’язань.
4. Зобов’язання, визначені у договорі купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбавають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.
5. Відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов’язаннями, можливо виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Порядок надання згоди органами приватизації встановлюється Фондом державного майна України.
6. Забороняється подальше відчуження придбаного пакета акцій шляхом його дроблення до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, а також подальше відчуження приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань, визначених умовами аукціону, викупу.
7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять невиконані зобов’язання, що були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.
Новий власник, а також кредитор фінансування купівлі об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам до покупців об’єктів приватизації, встановленим статтею 8 цього Закону.
8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою органу приватизації, який є стороною цього договору, в установленому Фондом державного майна України порядку.
9. Проведення додаткової емісії акцій акціонерним товариством - емітентом до повного виконання покупцем пакета акцій такого товариства зобов’язань відповідно до укладеного договору купівлі-продажу може здійснюватися виключно за попередньою згодою органу приватизації.
10. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
11. Орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу об’єкта приватизації, а в разі їх невиконання застосовувати до нього санкції згідно із законом і захищати права держави або територіальної громади іншим чином, у тому числі звертатися до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації або визнання його недійсним.
12. Депозитарна установа, яка зафіксувала набуття прав на цінні папери нового власника, зобов’язана подати органу приватизації інформацію про нового власника приватизованого об’єкта на письмову вимогу органу приватизації.
Стаття 28. Правонаступництво власників
1. Особи, які придбали державні або комунальні підприємства як єдині майнові комплекси, є правонаступниками їх майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків відповідно до умов договору між продавцем і покупцем та законодавства України.
2. Правонаступництво щодо акцій (часток), придбаних у процесі приватизації, які належали державі (територіальній громаді) в майні суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних (комунальних) підприємств, підтверджується договором купівлі-продажу.
Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію
1. За порушення законодавства про приватизацію до винних осіб застосовується кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність відповідно до законів України.
2. Посадові особи органів приватизації, інших органів виконавчої влади несуть кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність за порушення законодавства про приватизацію.
3. Посадові особи підприємств, на балансі яких перебувають об’єкти приватизації, несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:
порушення вимог органів приватизації щодо своєчасного подання достовірної інформації про об’єкти приватизації, які підлягають продажу, або подання інформації не в повному обсязі - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
вчинення тих самих дій протягом року після накладення адміністративного стягнення - у розмірі від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення, за позовами державних органів приватизації.
4. У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення (у разі якщо нотаріальне посвідчення договору передбачено законодавством) покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку в розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.
5. У разі повного або часткового невиконання умов договорів купівлі-продажу встановлюється така відповідальність покупців:
у разі порушення встановлених умовами договору купівлі-продажу строків внесення інвестицій в установленому обсязі покупцями сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості невнесених інвестицій за кожний день прострочення;
у разі невиконання або неналежного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток) підприємства у зв’язку з визнанням такого підприємства банкрутом покупець сплачує штраф у розмірі 100 відсотків суми невиконаних ним зобов’язань, але не менш як 10 відсотків ціни придбаного об’єкта приватизації. При цьому достатнім підтвердженням факту невиконання або неналежного виконання умов договору купівлі-продажу є прийняття господарським судом постанови про визнання банкрутом підприємства, майно (акції, частки) якого є об’єктом купівлі-продажу. Порушення провадження у справі про банкрутство (введення процедури розпорядження майном, винесення ухвали про проведення санації) не звільняє покупця об’єкта приватизації від відповідальності за невиконання умов договору купівлі-продажу;
у разі недотримання покупцем зобов’язань щодо збереження протягом визначеного періоду основних видів діяльності приватизованого об’єкта покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків вартості придбаного майна;
у разі невиконання покупцем умов договору купівлі-продажу майна (акцій, часток) підприємства щодо виникнення податкового боргу покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків суми податкового боргу.
За недопущення працівників органів приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного або комунального майна на керівника приватизованого підприємства накладається штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.
Факт недопущення працівників органів приватизації до проведення ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного або комунального майна підтверджується складеним у присутності відповідних правоохоронних органів та підписаним працівниками державних органів приватизації актом про недопуск до проведення перевірки.
Форма акта про недопуск до проведення перевірки затверджується Фондом державного майна України.
Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в установленому порядку та перераховуються до Державного бюджету України.
Стаття 30. Особливості розгляду спорів щодо приватизації державного або комунального майна
1. Спори щодо приватизації державного або комунального майна, крім спорів, які виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, крім випадків, коли сторони погодили передачу таких спорів на вирішення міжнародному комерційному арбітражу відповідно до частини дванадцятої статті 26 цього Закону.
2. Строк позовної давності для звернення з позовом про визнання недійсними результатів приватизації об’єкта великої приватизації або договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації становить три роки.
Строк позовної давності для звернення з позовом про відмову в затвердженні протоколу аукціону, визнання недійсними результатів приватизації об’єкта малої приватизації або договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації становить три місяці. Строк позовної давності для звернення з позовом про оскарження рішення органу приватизації про недопущення до участі в аукціоні або про неукладення договору купівлі-продажу з переможцем аукціону складає один місяць з дня оприлюднення результатів аукціону.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що приватизація (продаж) об’єктів, щодо яких рішення про приватизацію було прийнято до набрання чинності цим Законом, здійснюється та завершується відповідно до вимог цього Закону, крім об’єктів, за якими:
дата проведення аукціону, конкурсу, викупу, продажу пакетів акцій (часток, паїв) господарських товариств, зазначена в опублікованому інформаційному повідомленні про продаж державного або комунального майна, припадає на день після набрання чинності цим Законом;
після завершення процедури продажу відбувається оформлення договору купівлі-продажу;
на момент прийняття рішення про їх приватизацію належали до об’єктів групи Г згідно з класифікацією об’єктів приватизації, встановленою Законом України "Про приватизацію державного майна", та щодо яких є дійсною оцінка, або Кабінетом Міністрів України визначено радника для надання послуг з підготовки до приватизації та продажу об’єктів приватизації за результатами проведення конкурсу.
3. Установити, що акти Кабінету Міністрів України і Фонду державного майна України з питань приватизації, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють до затвердження Кабінетом Міністрів України і Фондом державного майна України відповідних актів, передбачених цим Законом.
4. Установити, що приватизація об’єктів агропромислового комплексу, щодо яких на день набрання чинності цим Законом державними органами приватизації затверджені плани їх приватизації, здійснюється та завершується відповідно до вимог Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".
5. Установити, що уповноважені органи управління державним майном або корпоративними правами, управління яких вони здійснюють, у двотижневий строк з дня набрання чинності цим Законом мають подати Фонду державного майна України пропозиції про включення об’єктів права державної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації у році набрання чинності цим Законом, разом з інформацією, зазначеною у частинах четвертій, п’ятій статті 11 цього Закону, та основними показниками господарської діяльності за останні три роки та останній звітний період.
Фонд державного майна України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечує оприлюднення переліків об’єктів, що підлягають приватизації у році набрання чинності цим Законом, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.
6. Установити, що положення цього Закону щодо приватизації пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава, діють в частині, що не суперечить Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава".
7. Установити, що до 1 січня 2021 року за результатами опрацювання коментарів та пропозицій потенційних покупців до проекту договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації у порядку, встановленому частиною дев’ятою статті 19 цього Закону, орган приватизації на запит потенційного покупця має визначити в договорі купівлі-продажу об’єкта великої приватизації, що договір регулюється правом Англії та Уельсу, з урахуванням положень Закону України "Про міжнародне приватне право", крім положень, які регулюються імперативними нормами права України.
Положення щодо можливості застосування Закону України "Про міжнародне приватне право" до проекту договору купівлі-продажу об’єкта великої приватизації включаються на підставі висновків аукціонної комісії.
7-1. Установити, що об’єкти права державної власності, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованих територіях.
( Розділ V доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом № 145-IX від 02.10.2019 )
"7-2. Тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони із зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об’єктів великої приватизації не проводяться.
( Розділ V доповнено пунктом 7-2 згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020; в редакції Законів № 853-IX від 02.09.2020, N 1365-IX від 30.03.2021 )
8. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 348 із наступними змінами);
Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 350 із наступними змінами);
Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 188 із наступними змінами);
Закон України "Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 279; 2003 р., № 37, ст. 300; 2012 р., № 7, ст. 53);
Закон України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375 із наступними змінами);
Закон України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 39, ст. 466);
Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 349);
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 24, ст. 351);
пункт 3 Постанови Верховної Ради України "Про Державну програму приватизації майна державних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 38, ст. 567);
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 34, ст. 161);
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 41, ст. 189).
9. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
абзац перший частини шостої статті 120 доповнити словами "крім об’єктів державної власності, що підлягають продажу шляхом приватизації";
частину дев’яту статті 122 виключити;
абзац другий частини першої статті 128 виключити;
абзац третій частини другої статті 135 виключити;
2) у статті 146 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
частини другу і третю викласти в такій редакції:
"2. Приватизація державних (комунальних) підприємств здійснюється в порядку, встановленому законом.
3. Приватизація державних (комунальних) підприємств чи їх майна здійснюється шляхом:
купівлі-продажу об’єктів приватизації на аукціоні;
викупу об’єктів приватизації";
частину четверту після слів "громадянин України" доповнити словами "крім випадків, встановлених законом";
3) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
абзац другий частини третьої статті 331 викласти в такій редакції:
"У разі необхідності особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, може укласти договір щодо об’єкта незавершеного будівництва після проведення державної реєстрації права власності на нього відповідно до закону";
частину першу статті 345 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У результаті придбання єдиного майнового комплексу державного (комунального) підприємства у процесі приватизації до покупця переходять всі його права та обов’язки";
у частині другій статті 377 слова "багатоквартирних будинків" замінити словами "багатоквартирних будинків та об’єктів державної власності, що підлягають продажу шляхом приватизації";
4) частину другу статті 10 Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95) виключити;
5) у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362; 2013 р., № 26, ст. 264; 2014 р., № 33, ст. 1162):
у частині другій статті 32 слова "протягом строку його дії" замінити словами "та Законом України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" протягом строку їх дії";
у статті 34:
частину першу доповнити словами "(крім стратегічних інвесторів, які подають заявку на участь у конкурсі відповідно до Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава")";
перше речення частини третьої доповнити словами "(крім стратегічних інвесторів, які подають заявку на участь у конкурсі відповідно до Закону України "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава")";
6) у підпункті "а" пункту 2 частини другої статті 22 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64) слова "цілісного майнового комплексу" замінити словами "єдиного майнового комплексу";
7) у Законі України "Про управління об’єктами державної власності"(Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):
у частині другій статті 5:
пункти 9 і 10 виключити;
доповнити пунктом 17-3 такого змісту:
"17-3) визначає істотні умови договору, який укладається з Адміністратором електронної торгової системи та оператором електронного майданчика - юридичною особою, що має право використовувати електронний майданчик";
пункт 18 доповнити підпунктами "ш", "щ", "ю" та "я" такого змісту:
"ш) продажу об’єктів великої приватизації державної власності;
щ) проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації;
ю) відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків, розмір та порядок плати за участь у електронному аукціоні, визначення переможця за результатами електронного аукціону;
я) визначення додаткових умов продажу об’єктів малої приватизації";
пункт 23 викласти в такій редакції:
"23) за поданням Фонду державного майна України:
а) затверджує перелік об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації;
б) затверджує умови продажу об’єктів великої приватизації державної власності";
пункт 13 частини першої статті 5-2 викласти в такій редакції:
"13) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності придбання державою пакетів акцій (часток) господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), в інших власників та акцій додаткової емісії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
у пункті 1 частини першої статті 7:
підпункт "є" після слова "проведення" доповнити словом "аудиту";
підпункт "і" виключити;
абзац другий частини дев’ятої статті 11 викласти в такій редакції:
"Зазначені обмеження не поширюються на рішення органів управління господарських товариств, Фонду державного майна України або уповноважених органів управління про передачу об’єктів соціальної сфери, гуртожитків та об’єктів незавершеного капітального будівництва у комунальну власність (крім об’єктів соціальної сфери, гуртожитків та об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у господарському віданні чи в оперативному управлінні військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України) та на відчуження шляхом приватизації";
8) у статті 20 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 24, ст. 168):
абзац другий частини другої виключити;
абзаци третій і десятий частини третьої виключити;
9) у Законі України "Про Фонд державного майна України"(Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 28, ст. 311):
у статті 4:
у частині першій:
у пункті 3 слова "план приватизації або" виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) захист майнових прав державних підприємств, а також державних пакетів акцій (часток), що належать до сфери управління Фонду державного майна України на території України";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Фонд державного майна України подає:
щокварталу Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна;
щороку Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна";
у частині першій статті 5:
у пункті 2:
абзац другий виключити;
в абзаці четвертому слова "передприватизаційної підготовки" виключити;
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"утворює аукціонні комісії";
в абзаці шістнадцятому слова "плани приватизації майна, що перебуває в державній власності" виключити;
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
"переліки об’єктів малої приватизації";
абзац двадцять перший після слова "проведення" доповнити словом "аудиту";
в абзаці тридцятому слова "та реструктуризації" виключити;
у пункті 3:
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності придбання державою пакетів акцій (часток) господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), в інших власників та акцій додаткової емісії";
абзац тринадцятий виключити;
у тексті Закону слово "пай" в усіх відмінках і числах виключити;
( Підпункт 10 пункту 9 розділу V втратив чинність на підставі Кодексу № 2597-VIII від 18.10.2018 )
пункт 1 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
у статті 3 слова "на день набрання чинності цим Законом" виключити;
у статті 5:
частину першу після слова "нерезиденти" доповнити словами "міжнародні фінансові організації";
частину третю доповнити реченням такого змісту: "Національний банк України розглядає документи, подані стратегічними інвесторами для одержання такого погодження, протягом одного місяця з дня отримання повного пакета відповідних документів";
частини другу і третю статті 6 викласти в такій редакції:
"2. Радником з продажу пакетів акцій банків може бути юридична особа, яка відповідає таким кваліфікаційним критеріям:
1) наявність не менш як п’ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ;
2) відсутність кредиторських вимог до банків, щодо продажу пакетів акцій яких залучається радник, та заборгованості перед банками, щодо продажу пакетів акцій яких залучається радник;
3) відсутність поточних зобов’язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов’язаними особами банків;
4) відсутність зобов’язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.
3. Міністерство фінансів України залучає радника з продажу пакетів акцій банків у порядку, визначеному Міністерством фінансів України";
у частині першій статті 7:
в абзаці першому слова "без дроблення на частини" виключити;
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) залучення радника з продажу пакетів акцій банків";
у частині першій статті 9:
друге речення пункту 3 виключити;
пункт 8 доповнити словами "та розміру оплати послуг радника з продажу пакетів акцій банків";
статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Оплата послуг радника з продажу пакетів акцій банків та інших витрат, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків
1. Оплата послуг радника з продажу пакетів акцій банків та інших витрат, пов’язаних з продажем пакетів акцій банків, здійснюється банками відповідно до умов договору, укладеного між Міністерством фінансів України, банком та радником";
12) в абзаці четвертому пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2016 р., № 12, ст. 137) слова "забезпечує розроблення і виконання державних програм приватизації" виключити;
13) у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"(Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9 із наступними змінами):
абзац перший частини першої статті 27 після слів "інших речових прав" доповнити словами "крім державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва";
розділ IV доповнити статтею 27-1 такого змісту:
"Стаття 27-1. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва
1. Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва подаються такі документи:
1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом (у разі відсутності у Державному реєстрі прав зареєстрованого відповідного речового права на земельну ділянку);
2) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт (крім випадків, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів);
3) документ, що містить опис об’єкта незавершеного будівництва за результатами технічної інвентаризації такого об’єкта.
2. Для державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації, подаються такі документи:
1) копія наказу Фонду державного майна України про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;
2) копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта;
3) документ, що містить опис об’єкта незавершеного будівництва за результатами технічної інвентаризації такого об’єкта.
3. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва, набутого на підставі договору, здійснюється на підставі такого договору.
4. Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва на підставі рішення суду, що набрало законної сили, проводиться за правилами, визначеними частинами першою - третьою цієї статті.
5. Державна реєстрація обтяжень на об’єкти незавершеного будівництва проводиться відповідно до вимог, встановлених частиною другою статті 27 цього Закону";
14) частину першу статті 34 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542, № 51, ст. 839; 2017 р., № 9, ст. 67) доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) включення державних підприємств або пакетів акцій (часток) господарських товариств до переліку об’єктів малої або великої приватизації, що підлягають приватизації";
15) у Законі України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 21, ст. 241):
у статті 3:
у частині першій:
після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Капіталізація банків, частка держави в статутному капіталі яких перевищує 75 відсотків акцій (часток), за участю міжнародних фінансових організацій, здійснюється без попередньої згоди Національного банку України.
Банк, частка держави у статутному капіталі якого перевищує 75 відсотків акцій (часток), має право здійснити капіталізацію за участю міжнародної фінансової організації за спрощеною процедурою за рахунок грошових коштів або, за згодою між банком і міжнародною фінансовою організацією, за рахунок майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна".
У зв’язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - дванадцятим;
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"Банк має право здійснити капіталізацію за спрощеною процедурою в обсязі та за рахунок грошових коштів, джерела походження яких було перевірено Національним банком України під час надання попередньої згоди, крім випадків, визначених цим Законом";
у частині другій:
у пункті 1:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) наглядова рада приймає рішення про скликання загальних зборів, порядок денний яких включає лише питання про прийняття рішень, необхідних для проведення капіталізації, у тому числі про зміну розміру статутного капіталу банку згідно з цим Законом, затвердження змін до статуту банку у зв’язку із збільшенням його статутного капіталу, та процедурні питання проведення загальних зборів, затверджує порядок денний та повідомлення про проведення загальних зборів, яке не містить проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за десять робочих днів до дати їх проведення. Пропозиції до порядку денного загальних зборів не приймаються. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення загальних зборів";
підпункт "б" доповнити словами "яке не містить проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів";
абзац перший пункту 2 після слова "інвестори" доповнити словами "в тому числі міжнародні фінансові організації";
у пункті 3:
абзац перший доповнити словами "крім випадків, встановлених цим Законом";
абзац другий після слова "акцій" доповнити словами "крім випадків, встановлених цим Законом";
частину третю доповнити пунктами 9 та 10 такого змісту:
"9) переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій у разі капіталізації міжнародними фінансовими організаціями;
10) розміщення акцій за ціною, не нижчою за їх номінальну вартість";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. У разі капіталізації банку, частка держави у статутному капіталі якого перевищує 75 відсотків акцій (часток), за участю міжнародної фінансової організації, наглядова рада такого банку затверджує ринкову вартість акцій, визначену відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання загальних зборів, у порядку, встановленому цим Законом";
16) у пункті 1 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16 листопада 2017 року цифри "12, 28, 36, 37, 38, 39, 46 та 53" замінити цифрами "13, 29, 37, 38, 39, 40, 47 та 54" відповідно.
10. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
18 січня 2018 року
№ 2269-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про приватизацію державного і комунального майна
Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні основи приватизації державного і комунального майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) адміністратор електронної торгової системи - юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи;
2) аукціон - спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;
3) аукціон без умов - спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну без додаткових умов продажу об’єкта приватизації;
4) аукціон в електронній формі (електронний аукціон) - вид аукціону в режимі реального часу в Інтернеті;
5) аукціон із зниженням стартової ціни - спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким орган приватизації знижує стартову ціну об’єкта приватизації у встановленому цим Законом порядку;
6) аукціон з умовами - спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну і взяв на себе зобов’язання виконати умови продажу об’єкта приватизації;
7) аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій - спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким стартова ціна об’єкта приватизації покроково знижується в ході аукціону, з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій;
8) аукціон за методом вивчення цінових пропозицій - спосіб продажу об’єкта великої приватизації, за яким стартова ціна об’єкта приватизації визначається шляхом проведення органами приватизації вивчення попиту потенційних покупців (не менше двох);
9) викуп - спосіб продажу об’єкта приватизації одному покупцю;

30 днiв передплати безкоштовно!