Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

Верховна Рада України Закон від 24.06.2004 №1876-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 24.06.2004

Номер 1876-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Стаття 48. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу на експлуатацію
Власник дозволу на експлуатацію зобов'язаний письмово повідомляти УДЦР про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу, протягом 30 робочих днів після виникнення таких змін. Реєстрація змін підтверджується листом УДЦР, який надсилається власнику радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.
Стаття 49. Плата за видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України
1. За видачу, продовження, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України справляється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України і яка зараховується до Державного бюджету України.
2. Десять відсотків коштів, що надходять до Державного бюджету України як плата за видачу ліцензій, їх переоформлення, видачу їх дублікатів, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються на покриття витрат, пов'язаних з міжнародно-правовим захистом присвоєнь радіочастот, веденням відповідних реєстрів, виготовленням бланків.
Розділ VII
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ ЗАГАЛЬНИМИ КОРИСТУВАЧАМИ
Стаття 50. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення
1. Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення визначається цим Законом, законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".
2. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення визначає відповідно до законодавства про радіочастотний ресурс України користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення.
3. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення замовляє розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення.
4. Присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення, та видача відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів здійснюється УДЦР на підставі ліцензії на мовлення або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України.
5. Обмеження або тимчасове зупинення використання радіоелектронних засобів мовлення здійснюється ДІЗ виключно у випадках загрози для життя або здоров'я людей з обов'язковим інформуванням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у триденний термін.
6. Припинення використання радіоелектронних засобів мовлення здійснюється виключно на підставі анулювання відповідної ліцензії на мовлення або анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу мовлення. Анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.
Стаття 51. Особливості використання радіочастотного ресурсу України суднами, космічними системами та літальними апаратами
Використання радіочастотного ресурсу України суднами та іншими плавзасобами, космічними системами та літальними апаратами, включаючи відповідні засоби наземної інфраструктури, здійснюється з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних договорів України за участю відповідних центральних органів виконавчої влади.
Стаття 52. Особливості використання радіочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України
Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, які тимчасово перебувають на території України, визначається Кабінетом Міністрів України за поданням НКРЗ з урахуванням положень міжнародних угод та цього Закону.
Стаття 53. Особливості користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами
Користування радіочастотним ресурсом України радіоаматорами здійснюється відповідно до Регламенту аматорського радіозв'язку України, який затверджується НКРЗ з урахуванням рекомендацій громадських організацій радіоаматорів України та відповідних міжнародних організацій.
Стаття 54. Захист інтересів держави
1. Потреби всіх користувачів радіочастотного ресурсу України забезпечуються внесенням відповідних записів до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і до Плану використання радіочастотного ресурсу України.
2. Захист інтересів держави щодо питань міжнародної координації використання радіочастотного ресурсу здійснюється ЦОВЗ.
3. Міжнародна координація з іншими країнами присвоєнь радіочастот здійснюється НКРЗ із залученням за необхідності Генерального штабу Збройних Сил України.
Стаття 55. Використання радіочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного або воєнного стану
В умовах надзвичайного або воєнного стану на всій території України чи в окремих її регіонах можуть встановлюватися тимчасові обмеження на використання радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-яких форм власності та призначення. Обмеження здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 56. Радіозавади
1. УДЦР і ДІЗ вживають необхідних заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування.
2. Генеральний штаб Збройних Сил України вживає заходів щодо виявлення та припинення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот спеціального користування.
3. Власники радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, що створюють радіозавади тим радіоелектронним засобам, завадостійкість яких відповідає стандартам, нормам і правилам, повинні здійснити всі необхідні для усунення чи обмеження дії радіозавад заходи відповідно до приписів ДІЗ та Генерального штабу Збройних Сил України.
4. Порядок виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального та спеціального користування встановлюють відповідно НКРЗ та Генеральний штаб Збройних Сил України.
5. У разі якщо радіоелектронні засоби і випромінювальні пристрої, що створюють радіозавади, та обладнання, на яке впливають ці радіозавади, відповідають нормам і вимогам нормативних документів, але ці радіозавади заважають нормальному функціонуванню зазначеного обладнання, і якщо сторони не досягли згоди стосовно заходів щодо усунення радіозавад, ДІЗ та/або Генеральний штаб Збройних Сил України у відповідних смугах радіочастот повинні запропонувати обов'язкові для сторін заходи щодо усунення радіозавад, включаючи анулювання дозволів на експлуатацію.
6. Порядок взаємодії між НКРЗ та Генеральним штабом Збройних Сил України щодо виявлення та усунення дії радіозавад встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 57. Плата за користування радіочастотним ресурсом України
1. Користування радіочастотним ресурсом в Україні здійснюється на платній основі.
2. Користувачі радіочастотного ресурсу України сплачують щомісячний збір за користування наданим радіочастотним ресурсом, який вноситься в терміни, визначені відповідними законодавчими актами.
3. Кошти, що надходять від користувачів радіочастотного ресурсу України, зараховуються до Державного бюджету України.
4. Розмір щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом України встановлюється Кабінетом Міністрів України.
5. Користувачі, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують щомісячний збір за користування радіочастотним ресурсом України від дати видачі ліцензії.
6. Інші користувачі сплачують щомісячний збір за користування радіочастотним ресурсом України від дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів.
7. Сума збору за користування радіочастотним ресурсом України визначається платниками самостійно виходячи з розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот, визначеної у ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або дозволі на експлуатацію, по кожному регіону окремо.
8. Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової декларації визначається центральним податковим органом.
9. Від сплати за користування радіочастотним ресурсом України звільняються спеціальні користувачі і радіоаматори.
10. З метою забезпечення фінансування заходів щодо проведення конверсії та перерозподілу смуг радіочастот, впровадження та утримання системи радіочастотного моніторингу в смугах радіочастот спеціального користування в Державному бюджеті України окремими рядками передбачаються відповідні видатки в сумарному розмірі 30 відсотків зарахованих коштів від зборів за користування радіочастотним ресурсом України.
Стаття 58. Відповідальність за порушення законодавства про радіочастотний ресурс України
1. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України, несуть відповідальність у порядку, визначеному законами України.
2. За несвоєчасну сплату щомісячного збору за користування радіочастотним ресурсом України справляється пеня згідно із законами України.
3. У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.
Розділ VIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 59. Мета і загальні принципи міжнародного співробітництва
1. Метою міжнародного співробітництва щодо радіочастотного ресурсу є встановлення зв'язків з іншими державами для забезпечення України необхідним та достатнім радіочастотним ресурсом, його захисту та ефективного використання з урахуванням власних інтересів та можливостей.
2. Міжнародно-правовий захист присвоєнь радіочастот України здійснюється шляхом:
1) укладання міжнародних угод щодо використання радіочастотного ресурсу;
2) міжнародної координації присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України та інших країн;
3) участі в роботі міжнародних організацій з питань управління і використання радіочастотного ресурсу;
4) реєстрації в Міжнародному союзі електрозв'язку присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України;
5) участі в реалізації міжнародних проектів, пов'язаних з управлінням і використанням радіочастотного ресурсу, з урахуванням вимог інтересів і безпеки України;
6) гармонізації державних стандартів, норм і правил з міжнародними стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, які стосуються використання радіочастотного ресурсу України.
3. Виконання функцій України як держави - члена Міжнародного союзу електрозв'язку, відповідальність за виконання зобов'язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і зобов'язань за адміністративними регламентами, а також взаємодія і співробітництво з органами, які виконують функції адміністрацій зв'язку іноземних держав, покладаються на ЦОВЗ, яка виконує функції Адміністрації зв'язку і радіочастот України і в установленому порядку представляє інтереси України з питань, що стосуються управління і використання радіочастотного ресурсу, в інших всесвітніх, європейських та регіональних організаціях.
4. Міжнародна координація з питань використання радіочастот і радіоелектронних засобів у прикордонних зонах, присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України та інших країн, реєстрація у Міжнародному союзі електрозв'язку присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України здійснюється НКРЗ із залученням для цього інших центральних органів виконавчої влади та Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом застосовуються нормативно-правові акти в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Ліцензії та дозволи, які були видані користувачам радіочастотного ресурсу України до набрання чинності цим Законом, зберігають чинність протягом зазначеного в них терміну за умови дотримання вимог цього Закону.
4. Державна інспекція зв'язку України утворюється відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про телекомунікації".
5. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком" відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про телекомунікації" реорганізується в державне підприємство "Український державний центр радіочастот".
6. До затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України відповідно до вимог цього Закону Кабінет Міністрів України може визначати смуги радіочастот спільного користування та встановлювати порядок регулювання користування ними.
7. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
а) назву та абзац перший частини першої статті 145 викласти в такій редакції:
"Стаття 145. Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями
Порушення умов і правил, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та користування радіочастотним ресурсом України, передбачену ліцензіями";
б) статті 146 та 188-7 викласти в такій редакції:
"Стаття 146. Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також користування радіочастотним ресурсом України
Порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян - суб'єктів господарської діяльності - від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв";
"Стаття 188-7. Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку
Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів Державної інспекції зв'язку Національної комісії з питань регулювання зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунікації, поштовий зв'язок та радіочастотний ресурс України -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
в) у статті 147 слова "у розмірі від тридцяти до сорока" замінити словами "у розмірі від п'ятдесяти до двохсот";
г) у частині другій статті 243 цифри "148-1-148-4" замінити цифрами "148-1-148-4, 188-7";
2) у Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155):
а) у статті 1 визначення терміну "телемережі" викласти в такій редакції:
"телемережі - телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування";
б) пункт 6 статті 15 виключити;
в) пункт 3 статті 18 викласти в такій редакції:
"3) забезпечує державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації";
г) частину третю статті 37 виключити;
ґ) статтю 38 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Провайдери телекомунікацій здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій - резидентом України та копії ліцензії цього оператора на відповідний вид діяльності у випадках, передбачених законом";
д) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:
"2. Усі пункти частини першої цієї статті, крім пунктів 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17, поширюються також на провайдерів телекомунікацій";
е) частину третю статті 42 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку:
місцевого;
міжміського;
міжнародного";
є) частини першу і п'яту статті 45 викласти в такій редакції:
"1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що ліцензується, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до НКРЗ із заявою про видачу ліцензії за встановленим нею зразком";
"5. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається або надсилається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи НКРЗ";
ж) статтю 46 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. У разі якщо діяльність, що ліцензується, потребує використання обмеженого ресурсу (радіочастотного та/або номерного) термін прийняття рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії становить 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін надання ліцензії продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами. Ліцензія на вид діяльності у сфері телекомунікацій, який передбачає користування радіочастотним ресурсом України, видається одночасно з відповідною ліцензією на користування радіочастотним ресурсом України";
з) статтю 49 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Процедура продовження терміну дії ліцензії застосовується тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до цього Закону";
и) у частині другій статті 53 слово "адміністративні" виключити;
і) статтю 74 викласти в такій редакції:
"Стаття 74. Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав
Взаємодія операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших держав, розподіл між ними доходів від надання послуг міжнародного зв'язку, взаємоз'єднання мереж телекомунікацій загального користування тощо здійснюються відповідно до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв'язку на підставі міжнародних договорів України з відповідними державами та/або договорів операторів телекомунікацій України з операторами телекомунікацій інших країн";
ї) пункт 2 глави XIV "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"2. ЦОВЗ здійснює повноваження НКРЗ у повному обсязі до 1 січня 2005 року".
( Підпункт "ї" підпункту 2 пункту 7 розділу IX в редакції ЗаконуN 2119-IV від 21.10.2004 )
8. Кабінету Міністрів України:
1) у дванадцятимісячний термін:
а) провести із залученням ЦОВЗ, НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України аналіз існуючого стану використання радіочастотного ресурсу України і забезпечити створення реєстрів, передбачених цим Законом;
б) надати Верховній Раді України інформацію про фактичне використання радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального та спеціального користування;
в) забезпечити розробку першочергових заходів щодо конверсії радіочастотного ресурсу України для забезпечення подальшого розвитку діючих радіотехнологій;
г) забезпечити розробку пропозицій щодо конверсії радіочастотного ресурсу України для впровадження перспективних радіотехнологій;
ґ) забезпечити розробку та затвердити Національну таблицю розподілу смуг радіочастот та План використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;
д) забезпечити розробку міністерствами і відомствами нормативно-правових актів, визначених цим Законом;
2) у шестимісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом і забезпечити перегляд та скасування міністерствами і відомствами України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
3) у тримісячний термін внести Президенту України пропозиції щодо внесення змін, що випливають із цього Закону, до положень про органи, які здійснюють функції державного управління та регулювання у сфері радіочастотного ресурсу України".
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1876-IV
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298), виклавши його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про радіочастотний ресурс України
Цей Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Терміни та їх визначення
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій;
випромінювальний пристрій - технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв'язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом;
висновок щодо електромагнітної сумісності (далі - висновок) - технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах;
дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі - дозвіл на експлуатацію) - документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах;
електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам;

30 днiв передплати безкоштовно!