Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

Верховна Рада України Закон від 24.06.2004 №1876-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 24.06.2004

Номер 1876-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
12. Внесення до реєстру конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є однією з підстав для присвоєння радіочастот, надання дозволів на реалізацію, а також на їх ввезення в Україну з-за кордону.
13. Порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах частот загального користування, визначає НКРЗ, а у смугах частот спеціального користування - Генеральний штаб Збройних Сил України.
Стаття 27. Стандартизація у сфері користування радіочастотним ресурсом України
1. Метою стандартизації у сфері користування радіочастотним ресурсом України є створення єдиної системи державних стандартів та інших нормативних документів, які визначають вимоги до радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися в Україні, а також гармонізація цих вимог з вимогами міжнародних нормативних документів.
2. Вимоги державних стандартів, інших нормативних документів щодо радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися в Україні, є обов'язковими для всіх виробників і постачальників радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, науково-дослідних, проектних організацій, а також для користувачів радіочастотного ресурсу України.
3. Державні стандарти розробляються та затверджуються відповідно до законодавства України про стандартизацію з урахуванням міжнародних стандартів та рекомендацій міжнародних організацій.
4. Стандарти, норми і правила, порядок проведення випробувань та/або досліджень у сфері використання радіочастотного ресурсу України, які розробляються та/або встановлюються ЦОВЗ, підлягають опублікуванню і є обов'язковими для виконання на території України.
Стаття 28. Метрологічне забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України
1. Метрологічне забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюється ЦОВЗ з метою забезпечення єдності й необхідної точності вимірювань відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".
2. Нормативною основою метрологічного забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України є державні стандарти, інші нормативні документи державної системи забезпечення єдності вимірювань, а також галузеві нормативні документи.
3. Вимоги метрологічного забезпечення у сфері користування радіочастотним ресурсом України є обов'язковими для виконання користувачами радіочастотного ресурсу України, виробниками і постачальниками радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, іншими установами та організаціями, які проводять випробування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.
Стаття 29. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв
1. Ввезення з-за кордону, реалізація та експлуатація радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються в Україні на дозвільній основі. Відповідні дозволи надаються УДЦР у порядку, встановленому НКРЗ.
2. Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації яких не потрібні дозволи, визначає НКРЗ.
3. Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий у встановленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам.
4. НКРЗ у межах своїх повноважень може запроваджувати додаткові заходи щодо недопущення ввезення з-за кордону, реалізації та експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не дозволених до застосування в Україні.
5. Порядок ввезення з-за кордону, розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначає Генеральний штаб Збройних Сил України.
Розділ VI
КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
Стаття 30. Засади і принципи користування радіочастотним ресурсом України
1. Основними принципами користування радіочастотним ресурсом України є:
1) зближення розподілу смуг, номіналів радіочастот і умов користування ними в Україні з міжнародним розподілом смуг, номіналів радіочастот;
2) відкритість, об'єктивність, недискримінаційність і прозорість умов та процедур планування, виділення і розподілу радіочастотного ресурсу України;
3) заохочення конкуренції на основі збалансування інтересів держави, суспільства і користувачів радіочастотного ресурсу України;
4) забезпечення рівності законних прав та інтересів усіх фізичних і юридичних осіб, які користуються або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.
2. Користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі:
1) ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію - суб'єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг;
2) ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, та дозволів на експлуатацію - суб'єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм;
3) дозволів на експлуатацію - спеціальними користувачами, технологічними користувачами та радіоаматорами.
3. У разі якщо заявлена потреба в радіочастотному ресурсі України перевищує його фактичну наявність, то вільні смуги, номінали радіочастот надаються в користування виключно на конкурсних або тендерних засадах.
4. Порядок проведення конкурсів або тендерів установлюється НКРЗ з дотриманням таких умов:
1) оголошення про проведення конкурсів або тендерів на отримання радіочастотного ресурсу України надається не пізніше ніж за 60 календарних днів до дня їх проведення і підлягає обов'язковій публікації в офіційному бюлетені НКРЗ і на її веб-сайті;
2) для участі в конкурсі або тендері на отримання радіочастотного ресурсу України суб'єкти господарювання не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення подають до НКРЗ повідомлення про намір взяти участь у конкурсі або тендері, а також документи, передбачені порядком їх проведення;
3) рішення про результати конкурсу або тендера оформлюється протоколом НКРЗ не пізніше ніж через п'ять робочих днів від дати їх проведення і публікується в офіційному бюлетені НКРЗ і на її веб-сайті.
5. Повідомлення про прийняте рішення за результатами конкурсу або тендера надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів від дати його оформлення.
6. Рішення про результати конкурсу або тендера може бути оскаржено в судовому порядку.
7. Користування радіочастотним ресурсом України загальними користувачами у смугах радіочастот спеціального користування не допускається.
8. Експлуатація (використання) на території України та ввезення з-за кордону безшнурових телефонів, мобільних терміналів, радіомікрофонів, радіокерованих іграшок та інших радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, типи яких визначаються НКРЗ у відповідному переліку, здійснюються на бездозвільній та безоплатній основі.
Стаття 31. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
1. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються НКРЗ суб'єктам господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг.
2. НКРЗ видає ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України одночасно з видачею ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій, що передбачає користування радіочастотним ресурсом України.
3. Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію на вид діяльності у сфері телекомунікацій, може претендувати на отримання ліцензій на додаткові смуги радіочастот для розвитку своєї діяльності відповідно до ліцензії на вид діяльності в порядку, передбаченому цим Законом.
4. Термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ, але не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій з використанням радіочастотного ресурсу України, а в інших випадках - не менше 5 років.
5. Користування радіочастотним ресурсом України для потреб телебачення і радіомовлення здійснюється на підставі ліцензії на мовлення та не потребує ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.
Стаття 32. Розгляд документів, що подаються для отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України
1. Суб'єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, що передбачає використання радіочастотного ресурсу України, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до НКРЗ із заявою про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України за встановленою НКРЗ формою.
2. У разі якщо заявлений вид діяльності потребує ліцензування відповідно до Закону України "Про телекомунікації", зазначена заява подається або надсилається до НКРЗ разом із заявою на отримання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності у сфері телекомунікацій. Ці заяви розглядаються одночасно.
3. Заява повинна містити відомості про смуги радіочастот, необхідні для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, а також про терміни початку та повного освоєння замовлених смуг радіочастот.
4. До заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України заявник додає:
1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
2) копії установчих документів (для юридичних осіб), засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб'єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;
4) план освоєння радіочастотного ресурсу України за встановленою НКРЗ формою;
5) документи, що підтверджують фінансове та кадрове забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом України.
5. НКРЗ забороняється вимагати від заявників інші документи, не передбачені цим Законом.
6. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу.
7. Заява про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України залишається без розгляду, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.
8. У разі якщо заява про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України залишена без розгляду, заявник інформується НКРЗ у письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом тижня від дати реєстрації заяви.
9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.
10. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України приймається НКРЗ протягом 60 робочих днів від дня реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.
11. Копія рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України надсилається (видається) заявникові одночасно з копією рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій України.
12. У разі якщо НКРЗ не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку НКРЗ повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має право звернутися до УДЦР за отриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію.
13. НКРЗ публікує реєстр виданих ліцензій та інформацію щодо процедур видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті.
Стаття 33. Видача ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України
1. НКРЗ повинна видати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
2. НКРЗ робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, який було видано заявнику при прийнятті заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.
3. Якщо заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення щодо видачі йому ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України не надав документа, що підтверджує внесення плати за її видачу, НКРЗ скасовує рішення про видачу ліцензії або приймає рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
4. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗ, і є захищеними документами суворої звітності.
5. Термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідає терміну дії відповідної ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.
6. У ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України зазначаються смуги радіочастот для здійснення операторської діяльності, перелік регіонів, де передбачається користування радіочастотним ресурсом України, терміни початку і освоєння радіочастотного ресурсу України та вид радіотехнології, який буде застосовуватися.
7. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, які видаються на конкурсних або тендерних засадах на один і той же вид радіотехнології, повинні містити однакові умови щодо смуг радіочастот, термінів їх освоєння тощо.
8. Інформація про видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України публікується в офіційному бюлетені НКРЗ та на її веб-сайті.
9. Користувач радіочастотного ресурсу України не може передавати права на користування радіочастотним ресурсом України будь-якій іншій фізичній або юридичній особі.
Стаття 34. Переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
1. Підставами для переоформлення ліцензії є:
1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
3) реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарювання шляхом зміни організаційно-правової форми, перетворення, злиття, приєднання. У цьому випадку ліцензії, отримані оператором телекомунікацій, переоформляються на його правонаступника;
4) заява суб'єкта господарювання про зменшення смуги радіочастот;
5) заява суб'єкта господарювання про зменшення кількості регіонів, у яких він користується визначеним радіочастотним ресурсом України.
2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом 30 робочих днів подати до НКРЗ заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.
3. НКРЗ видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії, або відмовляє в переоформленні ліцензії в разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах. Термін видачі переоформленої ліцензії на підставах пунктів 1, 2 і 3 частини першої цієї статті становить 10 робочих днів від дати реєстрації заяви і 60 робочих днів, якщо переоформлення відбувається на підставах пунктів 4 і 5 частини першої цієї статті.
4. У разі переоформлення ліцензії НКРЗ приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що переоформлялася, з внесенням відповідних змін до реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня.
5. Термін дії переоформленої ліцензії не може перевищувати терміну дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.
6. Суб'єкт господарювання, який подав до НКРЗ заяву про переоформлення ліцензії на підставах пунктів 1, 2 і 3 частини першої цієї статті та відповідні документи, може користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі довідки НКРЗ про прийняття цієї заяви до моменту видачі переоформленої на новому бланку ліцензії або прийняття рішення про відмову в переоформленні ліцензії.
7. Не переоформлена в установлений термін ліцензія у випадках, передбачених пунктами 1, 2 і 3 частини першої цієї статті, є недійсною.
8. Не підлягає переоформленню ліцензія у випадках, передбачених частиною другою статті 38 цього Закону.
Стаття 35. Видача дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
1. Підставами для видачі дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України є:
1) втрата ліцензії;
2) пошкодження бланка ліцензії.
2. У разі втрати або пошкодження бланка ліцензії користувач радіочастотного ресурсу України зобов'язаний звернутися до НКРЗ із заявою про видачу дубліката ліцензії. Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до НКРЗ подається пошкоджений бланк ліцензії.
3. НКРЗ зобов'язана протягом п'яти робочих днів від дати одержання заяви видати заявнику дублікат втраченої або пошкодженої ліцензії за умови надання документів, що підтверджують плату за видачу дубліката.
4. Термін дії дубліката ліцензії відповідає терміну дії втраченої або пошкодженої ліцензії.
5. У разі видачі дубліката ліцензії НКРЗ приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, і вносить відповідні зміни до реєстру виданих ліцензій не пізніше наступного робочого дня.
6. Користувач радіочастотного ресурсу України, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії, може здійснювати свою діяльність до отримання дубліката ліцензії на підставі відповідної довідки НКРЗ.
Стаття 36. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України
1. Ліцензійні умови користування радіочастотним ресурсом України є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік обов'язкових для виконання вимог.
2. Ліцензійні умови встановлюються НКРЗ.
Ліцензійні умови повинні обов'язково містити умови щодо:
1) визначення смуг, номіналів радіочастот;
2) визначення регіону, в якому дозволяється користування радіочастотним ресурсом України;
3) визначення радіотехнології;
4) термінів початку використання та повного освоєння визначеного радіочастотного ресурсу.
3. Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ.
Стаття 37. Продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
1. У разі якщо користувач радіочастотного ресурсу України має намір продовжити зазначений у ліцензії термін користування радіочастотним ресурсом України після його закінчення, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну дії ліцензії звернутися до НКРЗ із заявою встановленої НКРЗ форми.
2. НКРЗ не має права відмовити в продовженні терміну дії ліцензії, якщо ліцензіатом виконуються всі умови, зазначені в ліцензії, або ці умови не виконані з причин, які не залежали від користувача. Винятком є випадки, коли у смугах частот для радіотехнологій, зазначених у ліцензії, Планом використання радіочастотного ресурсу України не передбачено подальше використання зазначених радіотехнологій.
3. Рішення про продовження терміну дії ліцензії або про відмову в продовженні терміну її дії повинно бути направлено заявнику не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації заяви із зазначенням підстав відмови.
4. Рішення НКРЗ про продовження терміну дії ліцензії оформляється на бланку ліцензії.
5. Продовження строку дії ліцензії, яка була отримана на конкурсних або тендерних засадах, здійснюється без їх проведення.
6. Якщо користувач радіочастотного ресурсу України оскаржує рішення НКРЗ про відмову в продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в судовому порядку до закінчення строку її дії, виконання цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду.
Стаття 38. Анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України
1. Підставами для анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України є:
1) заява користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання ліцензії;
2) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
3) акт про встановлення факту передачі іншій юридичній або фізичній особі права на користування радіочастотним ресурсом України;
4) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України розпорядження про усунення порушень умов ліцензії;
5) акт про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу України у допуску посадових осіб ДІЗ для проведення перевірки, а також про вчинення перешкод, які не дають здійснювати перевірку в повному обсязі;
6) акт про повторне порушення користувачем умов ліцензії протягом року;
7) рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання - користувача радіочастотного ресурсу України;
8) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта господарювання.
2. Ліцензія анулюється у разі, якщо користувач з власної вини:
1) не розпочав користування радіочастотним ресурсом, визначеним у ліцензії, у визначені в ліцензії терміни;
2) припинив користування радіочастотним ресурсом, визначеним у ліцензії, на термін більше ніж на один рік;
3) не в повному обсязі використовує радіочастотний ресурс, визначений в ліцензії, у визначені ліцензією терміни. У цьому випадку ліцензія може бути переоформлена на смугу частот, яка фактично використовується.
3. У разі анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України плата, внесена за цю ліцензію, не повертається.
4. Розгляд питань про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі права на користування радіочастотним ресурсом України іншій особі, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень умов ліцензії, акта про повторну відмову ліцензіата в допуску представників ДІЗ для проведення перевірки, а також про вчинення перешкод, які не дають можливості проводити перевірку в повному обсязі, здійснюється з обов'язковим попереднім запрошенням ліцензіата або його представників.
5. НКРЗ має прийняти рішення про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України протягом 20 робочих днів від дати встановлення підстав для анулювання ліцензії. Дане рішення вручається або надсилається рекомендованим листом ліцензіату із зазначенням підстав анулювання ліцензії не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.
6. У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії, крім випадків, передбачених пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті, це рішення про анулювання ліцензії підлягає виконанню через три місяці після набрання ним чинності. У випадках, передбачених пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті, ліцензія анулюється від дня прийняття відповідного рішення.
7. Рішення про анулювання ліцензії, крім випадків, передбачених пунктами 7 і 8 частини першої цієї статті, набирає чинності через десять днів від дня його прийняття. Якщо ліцензіат протягом цього часу оскаржує дане рішення в судовому порядку, дія цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду.
8. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання ним чинності.
9. Рішення про анулювання ліцензії публікується в черговому офіційному бюлетені НКРЗ та у десятиденний термін після набрання ним чинності - на веб-сайті НКРЗ.
Стаття 39. Отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот
1. У разі необхідності отримання додаткової смуги радіочастот для подальшого розвитку підприємницької діяльності в тій радіотехнології, яка застосовується користувачем, він звертається до НКРЗ із заявою на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот. Форма заяви встановлюється НКРЗ.
2. НКРЗ розглядає заяву на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот і приймає відповідне рішення протягом 60 календарних днів від дня надходження заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення подовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.
3. У разі якщо НКРЗ не прийняла ніякого рішення у визначені цим Законом терміни, рішення про видачу заявленої ліцензії вважається прийнятим. У цьому випадку НКРЗ повинна видати заявнику в тижневий термін у безспірному порядку ліцензію, а заявник має право звернутися до УДЦР за отриманням у встановленому порядку дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів.
4. За результатами розгляду заяви на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот НКРЗ може прийняти рішення про видачу ліцензії, відмову у видачі ліцензії або проведення конкурсу чи тендера на отримання додаткової смуги радіочастот. Повідомлення про рішення НКРЗ надсилається (видається) заявнику протягом трьох робочих днів від дня його прийняття. Рішення НКРЗ про відмову у видачі дозволу на отримання додаткової смуги радіочастот може бути оскаржено в судовому порядку.
5. Додаткова смуга радіочастот може надаватися на умовах конкурсу або тендера тільки у випадку обмеженого радіочастотного ресурсу. НКРЗ оголошує конкурс або тендер на отримання додаткової смуги радіочастот, якщо обсяги радіочастотного спектра, замовлені претендентами на отримання радіочастотного ресурсу України, перевищують обсяги спектра, який підлягає розподілу.
Стаття 40. Дострокове впровадження нових радіотехнологій з ініціативи ліцензіата - користувача радіочастотного ресурсу України
1. Держава сприяє впровадженню нових радіотехнологій у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.
2. Користувач радіочастотного ресурсу України, який відповідно до закону здійснює операторську діяльність у певній смузі радіочастот та має наміри впровадити нову радіотехнологію в цій смузі радіочастот до закінчення терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, звертається до НКРЗ із відповідною заявою. Форма заяви встановлюється НКРЗ.
3. Заява користувача щодо дострокового впровадження нової радіотехнології розглядається НКРЗ протягом 60 календарних днів від дати реєстрації заяви. У разі необхідності міжнародної координації присвоєнь радіочастот термін прийняття відповідного рішення продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами. За результатами розгляду НКРЗ приймає рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології у смузі радіочастот, якою користується заявник, або про відмову в її достроковому впровадженні.
4. У разі прийняття рішення про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології НКРЗ зобов'язана, за потреби, внести на затвердження до Кабінету Міністрів України проект змін Плану використання радіочастотного ресурсу України. У разі затвердження змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України НКРЗ зобов'язана видати заявнику нові ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України в межах смуги радіочастот, яку використовує заявник. НКРЗ також зобов'язана видати зазначені ліцензії в разі, якщо впровадження нової радіотехнології не потребує внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України.
5. Термін дії нових ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ і не може бути меншим ніж термін дії відповідних попередніх ліцензій.
6. Копія рішення про надання згоди на дострокову зміну радіотехнології або про відмову в наданні такої згоди надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.
7. У рішенні про відмову в наданні згоди на впровадження нової радіотехнології зазначаються підстави відмови.
8. НКРЗ може відмовити заявнику у разі, якщо:
1) заявник не виконав умови чинної ліцензії;
2) заявник не підтвердив фінансову та технічну спроможність щодо впровадження нової радіотехнології.
9. Після усунення обставин, що стали підставою для відмови, заявник може повторно звернутися до НКРЗ.
10. Рішення НКРЗ про відмову у впровадженні нової радіотехнології може бути оскаржено в судовому порядку.
11. Порядок плати за отримання та видачу ліцензії при достроковому впровадженні нових радіотехнологій збігається з відповідним порядком для видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
Стаття 41. Висновок щодо електромагнітної сумісності
1. Висновок щодо електромагнітної сумісності у смугах частот загального користування надається УДЦР у порядку, визначеному НКРЗ. Висновок щодо електромагнітної сумісності у смугах частот спеціального користування надає Генеральний штаб Збройних Сил України. Затверджені ЦОВЗ методики розрахунків електромагнітної сумісності є обов'язковими для Генерального штабу Збройних Сил України та УДЦР.
2. Висновок дає право на встановлення, монтаж конкретних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв з визначеними умовами.
3. Суб'єкт господарювання, який має намір експлуатувати радіоелектронні засоби або випромінювальні пристрої, особисто або через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР із заявою про видачу висновку за встановленою НКРЗ формою.
4. Заява повинна містити позиції щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).
5. До заяви про видачу висновку заявник додає:
1) копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчену підписом та печаткою посадової особи суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або підписом та печаткою суб'єкта господарювання (для фізичної особи), а для радіоаматорів та інших фізичних осіб - ксерокопію документа, що засвідчує особу;
2) копію ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України - у разі, якщо її наявність передбачена законодавством;
3) пояснювальну записку, в якій надається обґрунтування необхідної смуги, номіналів радіочастот, що замовляються, інформація про призначення та характер радіомережі, тип радіоелектронних засобів, що планується використовувати в радіомережі, їх параметри. У пояснювальній записці також наводяться, за наявності, дані про зону обслуговування та орієнтовний частотний план;
4) схему організації радіозв'язку, що планується;
5) копії карт місцевості в масштабі 1:200000 або 1:100000 із зазначенням місць знаходження радіоелектронних засобів.
6. Висновок щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення надається на підставі подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. До подання додається заявка, форма якої встановлюється НКРЗ.
7. Заява про надання висновку залишається без розгляду, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) подано не всі документи, передбачені цією статтею;
3) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті;
4) радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, не входять до реєстру радіоелектронних засобів, дозволених до використання в Україні;
5) на радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, немає встановленого законодавством документа про підтвердження відповідності;
6) у Плані використання радіочастотного ресурсу України у зазначеній смузі радіочастот не визначена заявлена радіотехнологія.
8. У разі залишення заяви про надання висновку без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.
9. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.
10. Термін надання заявнику висновку не повинен перевищувати 30 діб від дати реєстрації заяви без урахування термінів погодження та міжнародної координації заявлених частотних присвоєнь. У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України термін надання висновку не повинен перевищувати 80 діб. У разі необхідності міжнародної координації термін надання висновку продовжується на термін, визначений Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними договорами.
11. У разі якщо за результатами розгляду відповідної заяви електромагнітну сумісність забезпечити неможливо, УДЦР надає заявникові письмове обґрунтування відмови.
12. Відмова в наданні висновку надається в разі:
1) негативних результатів міжнародної координації;
2) невиконання умов електромагнітної сумісності на заявлених радіочастотах з діючими або запланованими радіоелектронними засобами.
13. УДЦР має право на отримання від заявника додаткової інформації з питань, віднесених до його компетенції і які виникають при розгляді заяви, з продовженням терміну підготовки висновку за згодою заявника.
14. Термін дії висновку становить 6 місяців, за винятком висновків для радіоелектронних засобів мовлення, для яких встановлюється термін дії 12 місяців.
15. Висновки видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗ і які є захищеними документами суворої звітності.
16. Висновок надається УДЦР на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій стаціонарного розташування.
Стаття 42. Порядок отримання дозволів на експлуатацію
1. Користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі відповідно до цього Закону.
2. Дозволи на експлуатацію у смугах загального користування видаються на бланках, зразки яких затверджуються НКРЗ і які є захищеними документами суворої звітності.
3. Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот загального користування видає УДЦР. Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування видає Генеральний штаб Збройних Сил України.
4. Термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відповідної ліцензії на мовлення. Для загальних користувачів, яким не потрібна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за п'ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України.
5. Юридична та/або фізична особа, яка має намір здійснювати експлуатацію радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР. Форма заяви встановлюється НКРЗ.
6. Заява повинна містити позиції щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, термінів проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів на місці експлуатації, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).
7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію заявник додає:
1) копію свідоцтва про реєстрацію юридичної або фізичної особи, завірену нотаріально (для радіоаматорів - копію документа, що засвідчує особу);
2) копію висновку щодо електромагнітної сумісності;
3) для радіоелектронних засобів мовлення - копію ліцензії на мовлення або подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;
4) документ, що підтверджує оплату за висновок щодо електромагнітної сумісності.
8. Забороняється вимагати від заявників на отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів інші документи, не передбачені цим Законом.
9. Усі подані заявником документи після реєстрації заяви формуються в окрему справу.
10. Заява про видачу дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів залишається без розгляду, якщо:
1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
2) документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.
11. У разі залишення заяви про видачу дозволу на експлуатацію без розгляду УДЦР протягом тижня від дати реєстрації заяви інформує заявника в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав.
12. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу дозволу на експлуатацію.
13. Дозвіл на експлуатацію видається на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій.
14. УДЦР та Генеральний штаб Збройних Сил України ведуть реєстр присвоєнь радіочастот та несуть відповідальність за його достовірність.
15. НКРЗ публікує інформацію щодо процедур видачі дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті.
Стаття 43. Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію
1. УДЦР бере участь у приймальних випробуваннях радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації та з урахуванням їх результатів приймає рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію у строк, що не перевищує 45 днів від дати реєстрації заяви про видачу дозволу. Порядок проведення приймальних випробувань встановлюється НКРЗ.
2. Копія рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на експлуатацію надсилається (видається) заявникові протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.
3. У рішенні про відмову у видачі дозволу на експлуатацію зазначаються підстави відмови.
4. Одночасно з рішенням про видачу дозволу заявникові надсилається повідомлення про розмір та порядок оплати за видачу дозволу. Дозвіл видається заявникові не пізніше триденного терміну після пред'явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки висновку щодо електромагнітної сумісності та за видачу дозволу.
5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію є:
1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання дозволу;
2) невідповідність поданих документів технічним умовам, встановленим на експлуатацію радіоелектронного засобу;
3) неможливість видачі дозволу внаслідок раніше прийнятого рішення щодо обмеження радіочастотного ресурсу та розподілу його на конкурсних або тендерних засадах.
6. У разі відмови у видачі дозволу заявник може подати до УДЦР нову заяву про видачу дозволу після усунення обставин, що стали підставою для відмови у його видачі.
7. Заявник має право звертатися до НКРЗ у разі його незгоди з рішенням УДЦР або порушення УДЦР термінів та порядку розгляду заяви про видачу дозволу на експлуатацію.
8. Рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію може бути оскаржено в судовому порядку.
Стаття 44. Продовження дії дозволу на експлуатацію
1. Для продовження дії дозволу на експлуатацію користувач повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення терміну його дії звернутися до УДЦР із заявою на продовження терміну дії дозволу. Форму заяви встановлює НКРЗ.
2. Продовження дії дозволу на експлуатацію, який отримано на підставі відповідної ліцензії, здійснюється після продовження терміну дії цієї ліцензії.
3. УДЦР не має права відмовити в продовженні терміну дії дозволу, якщо користувачем радіочастотного ресурсу України виконуються всі умови, зазначені в дозволі.
4. Підставами для відмови в продовженні терміну дії дозволу є:
1) обмеження Планом використання радіочастотного ресурсу України терміну застосування відповідної радіотехнології;
2) порушення користувачем радіочастотного ресурсу України умов дозволу;
3) закінчення терміну дії ліцензії, на підставі якої було надано дозвіл.
5. Рішення про відмову в продовженні строку дії дозволів на експлуатацію операторів телекомунікацій направляється на затвердження в НКРЗ. Термін дії зазначених дозволів автоматично продовжується до прийняття рішення НКРЗ.
6. Рішення про відмову в продовженні терміну дії дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення направляється на затвердження в Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Термін дії зазначених дозволів автоматично продовжується до прийняття рішення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.
7. УДЦР інформує заявника про прийняте рішення не пізніше ніж через 15 робочих днів від дати реєстрації заяви.
8. У разі продовження дії дозволу на експлуатацію УДЦР видає дозвіл на новому бланку.
9. Порядок продовження дії дозволів на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.
Стаття 45. Анулювання дозволу на експлуатацію
1. Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється ДІЗ.
2. ДІЗ анулює дозволи на експлуатацію за рішенням НКРЗ або за власним рішенням, підставами для яких є:
1) анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
2) анулювання ліцензії на мовлення або відповідного подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо багатоканальних телесистем, які передбачають використання радіочастотного ресурсу України;
3) акт про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України приписів ДІЗ;
4) акт про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу в допуску представників НКРЗ та/або ДІЗ для проведення перевірки, а також про вчинення інших перешкод, які не дозволяють здійснювати перевірку в повному обсязі;
5) акт про те, що користувач з власної вини не розпочав експлуатацію радіоелектронного засобу у визначені дозволом терміни;
6) невикористання радіоелектронного засобу більше одного року;
7) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих користувачем радіочастотного ресурсу України для отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.
3. ДІЗ самостійно анулює дозволи на експлуатацію на підставі:
1) заяви користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання дозволу;
2) скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання - користувача радіочастотного ресурсу України;
3) нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи - користувача радіочастотного ресурсу України.
4. ДІЗ має прийняти рішення про анулювання дозволу на експлуатацію протягом 5 робочих днів від дати вручення порушнику відповідного припису та протягом 20 робочих днів від дати встановлення інших підстав для анулювання дозволу, передбачених цим Законом. Дане рішення вручається або надсилається рекомендованим листом користувачу радіочастотного ресурсу України із зазначенням підстав анулювання дозволу не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення.
5. Рішення ДІЗ про анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів оператора телекомунікацій повинно бути затверджено НКРЗ.
6. У разі виникнення підстав для анулювання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення НКРЗ звертається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за погодженням рішення про анулювання відповідного дозволу. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна прийняти відповідне рішення протягом місяця. У разі відмови в погодженні або недотримання зазначеного терміну дозвіл може бути анульований за рішенням суду.
7. Дозвіл на експлуатацію радіоелектронних засобів мовлення може бути анульовано за поданням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
8. Рішення про анулювання дозволу на експлуатацію може бути оскаржено в судовому порядку.
9. Рішення про анулювання дозволу на експлуатацію набирає чинності через десять днів від дня його прийняття. Якщо користувач радіочастотного ресурсу України протягом цього часу оскаржує дане рішення в судовому порядку, дія цього рішення призупиняється до завершення судового розгляду.
10. Порядок анулювання дозволів на експлуатацію у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.
Стаття 46. Переоформлення дозволів на експлуатацію
1. Підставами для переоформлення дозволу на експлуатацію є:
1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - власника дозволу;
2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - власника дозволу у разі, якщо їх діяльність не передбачає наявності ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
3) реорганізація юридичної особи - власника дозволу шляхом зміни організаційно-правової форми, перетворення, злиття, приєднання. У цьому випадку дозвіл переоформлюється на правонаступника попереднього власника.
2. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу власник дозволу зобов'язаний протягом 30 робочих днів подати до УДЦР заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.
3. УДЦР протягом 10 робочих днів від дати реєстрації заяви про переоформлення дозволу зобов'язаний надати переоформлений на новому бланку дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу, або відмовити в переоформленні дозволу в разі відсутності підстав для переоформлення чи недостовірності даних у поданих документах.
4. Переоформлений дозвіл видається за умови надання документів, що підтверджують оплату переоформлення.
5. У разі переоформлення дозволу УДЦР приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що переоформлявся, і вносить відповідні зміни до реєстру присвоєнь радіочастот.
6. Термін дії переоформленого дозволу дорівнює терміну дії дозволу, що переоформлявся.
7. Не переоформлений у встановлені терміни дозвіл є недійсним.
Стаття 47. Видача дубліката дозволів на експлуатацію
1. Підставами для видачі дубліката дозволу на експлуатацію є:
1) втрата дозволу;
2) пошкодження бланка дозволу.
2. У разі втрати або пошкодження бланка дозволу його власник зобов'язаний звернутися до УДЦР із заявою про видачу дубліката дозволу. Якщо бланк дозволу непридатний для користування внаслідок його пошкодження, разом із заявою до УДЦР подається пошкоджений бланк дозволу.
3. УДЦР зобов'язаний протягом п'яти робочих днів від дати одержання заяви видати заявнику дублікат втраченого або пошкодженого дозволу при наданні документів, що підтверджують оплату видачі дубліката.
4. Термін дії дубліката дозволу повинен відповідати терміну дії втраченого або пошкодженого дозволу.
5. У разі видачі дубліката дозволу УДЦР приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що був утрачений або пошкоджений, і вносить відповідні зміни до реєстраційних документів не пізніше наступного робочого дня.
6. Після подання до УДЦР заяви та відповідних документів для видачі дубліката дозволу і до отримання дубліката дозволу експлуатація радіоелектронного засобу здійснюється на підставі відповідної довідки УДЦР.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298), виклавши його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про радіочастотний ресурс України
Цей Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Терміни та їх визначення
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій;
випромінювальний пристрій - технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв'язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом;
висновок щодо електромагнітної сумісності (далі - висновок) - технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах;
дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі - дозвіл на експлуатацію) - документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах;
електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам;

30 днiв передплати безкоштовно!