Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

Верховна Рада України Закон від 24.06.2004 №1876-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 24.06.2004

Номер 1876-IV

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 48, ст.526 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2119-IV від 21.10.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.34 N 1089-IX від 16.12.2020 )
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298), виклавши його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про радіочастотний ресурс України
Цей Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Терміни та їх визначення
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій;
випромінювальний пристрій - технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв'язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом;
висновок щодо електромагнітної сумісності (далі - висновок) - технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах;
дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі - дозвіл на експлуатацію) - документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах;
електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам;
конверсія радіочастотного ресурсу України - виконання комплексу заходів, яким передбачена зміна радіослужб та/або радіотехнологій чи категорії користувачів радіочастотного ресурсу України для подальшого використання певної смуги або смуг радіочастот;
користування радіочастотним ресурсом - діяльність, пов'язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу;
користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, діяльність якої пов'язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства;
ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України - документ, який засвідчує право суб'єкта господарювання на користування радіочастотним ресурсом України протягом визначеного терміну в конкретних регіонах та в межах певних смуг, номіналів радіочастот з виконанням ліцензійних умов;Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України - нормативно-правовий акт, яким регламентується розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні і розподіл на смуги спеціального та загального користування;
План використання радіочастотного ресурсу України - нормативно-правовий акт, яким визначаються напрями використання радіочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу з визначенням певних смуг, номіналів радіочастот і дозволених в Україні радіотехнологій та термінів застосування діючих і перспективних радіотехнологій;
присвоєння смуг, номіналів радіочастот - реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу;
радіозавади - електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів;
радіозв'язок - електрозв'язок, який здійснюється з використанням радіохвиль;
радіоелектронний засіб - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами;
радіоелектронний засіб спеціального призначення - радіоелектронний засіб, призначений для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків;
радіослужби - визначені Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку служби передавання та/або приймання радіохвиль певними радіоелектронними засобами користувачів радіочастотного ресурсу;
радіотехнологія - сукупність способів формування, передавання, приймання (обробки) радіосигналів, які складають єдиний технологічний процес передавання та приймання радіосигналів і застосування якої передбачає використання радіочастотного ресурсу;
радіочастота - електромагнітна хвиля у просторі без штучного спрямовуючого середовища з певним номіналом частоти в межах радіочастотного спектра;
радіочастотний моніторинг - збирання, оброблення, збереження та аналіз даних про параметри випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які діють у відповідних смугах радіочастот;
радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях;
радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц;
розподіл смуг радіочастот - регламентування відповідним записом у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи декількома радіослужбами;
смуга радіочастот - частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот.
Стаття 2. Мета Закону
Метою цього Закону є створення правових засад для ефективного та раціонального використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення економічного, соціального, інформаційного та культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов'язань.
Стаття 3. Законодавство про радіочастотний ресурс України
Законодавство про радіочастотний ресурс України складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
Стаття 4. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на відносини між органами державної влади України, фізичними та юридичними особами щодо розподілу, виділення смуг радіочастот, присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам, користування радіочастотним ресурсом України, забезпечення конверсії радіочастотного ресурсу України, електромагнітної сумісності.
Розділ II
КОРИСТУВАЧІ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ
Стаття 5. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу України
1. Користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на спеціальні і загальні.
2. До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відносяться підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов'язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних обов'язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Державного бюджету України, а також Міністерства транспорту України в частині застосування радіоелектронних засобів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та забезпечення польотів.
3. До загальних користувачів радіочастотного ресурсу України відносяться користувачі, які не внесені до переліку, визначеного частиною другою цієї статті.
4. Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України поділяються на такі групи:
1) суб'єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;
2) суб'єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних засобів;
3) технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.
Стаття 6. Права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу України
1. Користувачі радіочастотного ресурсу України мають право на:
1) користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів;
2) оскарження в порядку, встановленому законодавством, рішень та дій Національної комісії з питань регулювання зв'язку (далі - НКРЗ), Генерального штабу Збройних Сил України, Державної інспекції зв'язку (далі - ДІЗ) та Українського державного центру радіочастот (далі - УДЦР);
3) відшкодування збитків від неправомірних дій чи бездіяльності НКРЗ, Генерального штабу Збройних Сил України, ДІЗ та УДЦР;
4) інші права, передбачені законодавством України.
2. Користувачі радіочастотного ресурсу України зобов'язані:
1) дотримуватися стандартів, норм і правил використання радіочастотного ресурсу України;
2) дотримуватися умов, визначених у ліцензіях на користування радіочастотним ресурсом України та в дозволах на експлуатацію;
3) повідомляти НКРЗ або Генеральний штаб Збройних Сил України для загальних і спеціальних користувачів відповідно про припинення користування радіочастотним ресурсом України;
4) надавати представникам ДІЗ або Генерального штабу Збройних Сил України для загальних і спеціальних користувачів відповідно інформацію щодо тактико-технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, а також пред'являти за їхньою вимогою відповідні ліцензії, дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи, які відносяться до питань користування радіочастотним ресурсом України;
5) вносити платежі та збори, передбачені законом, а також у встановленому НКРЗ порядку плату за радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування.
3. Спеціальні користувачі зобов'язані використовувати радіочастотний ресурс України виключно для виконання функціональних обов'язків без права використання його для здійснення підприємницької діяльності та/або передачі в користування іншим особам.
Стаття 7. Відповідальність користувачів радіочастотного ресурсу України
1. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за користування радіочастотним ресурсом України нараховується пеня відповідно до законодавства.
2. Сплата пені не звільняє користувача радіочастотного ресурсу України від обов'язку внести збір за всю надану йому смугу (смуги) радіочастот.
3. У разі виявлення порушення умов забезпечення електромагнітної сумісності відповідних радіоелектронних засобів з вини користувача радіочастотного ресурсу України, який застосовує ці радіоелектронні засоби, усі витрати на усунення ситуації, що склалася, покладаються на цього користувача.
Розділ III
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
Стаття 8. Засади управління радіочастотним ресурсом України
Основними засадами управління радіочастотним ресурсом України є:
1) визначення необхідного та достатнього для потреб України радіочастотного ресурсу, його реєстрація та міжнародний захист;
2) забезпечення максимального та ефективного використання радіочастотного ресурсу України;
3) забезпечення і захист інтересів, прав і свобод громадян у процесі використання радіочастотного ресурсу України;
4) забезпечення і захист інтересів держави;
5) чітке розмежування радіочастотного ресурсу України для потреб спеціальних та загальних користувачів.
Стаття 9. Органи державного управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України
Державне управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України здійснюють:
1) Кабінет Міністрів України;
2) центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку (далі - ЦОВЗ).
Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України
Кабінет Міністрів України:
1) затверджує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот і План використання радіочастотного ресурсу України;
2) координує діяльність центральних органів виконавчої влади щодо управління і користування радіочастотним ресурсом України;
3) забезпечує здійснення конверсії радіочастотного ресурсу України в обсягах та в терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України;
4) встановлює розмір зборів за користування радіочастотним ресурсом України;
5) встановлює розміри плати за видачу, переоформлення, продовження терміну, видачу дубліката ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.
Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку щодо управління у сфері користування радіочастотним ресурсом України
Центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку:
1) координує реалізацію державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом України;
2) визначає за участю НКРЗ необхідний і достатній для потреб України радіочастотний ресурс, відповідно до норм міжнародного права здійснює заходи щодо його закріплення за Україною і захисту на міжнародному рівні;
3) бере участь у створенні державних стандартів щодо користування радіочастотним ресурсом України;
4) розробляє на підставі пропозицій і за участю НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих осіб Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України і План використання радіочастотного ресурсу України та подає ці документи на затвердження Кабінету Міністрів України;
5) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України;
6) розробляє проекти законів, інших нормативно-правових актів щодо користування радіочастотним ресурсом України;
7) розробляє та затверджує інші нормативно-правові акти з питань, віднесених до його компетенції, щодо користування радіочастотним ресурсом України;
8) організовує проведення досліджень та розробку рекомендацій щодо ефективного користування радіочастотним ресурсом України;
9) затверджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу, надає висновки стосовно доцільності проведення і фінансування цих робіт;
10) здійснює обов'язки Адміністрації зв'язку України з питань виконання функцій України як держави - члена Міжнародного союзу електрозв'язку, несе відповідальність за виконання зобов'язань України за Статутом та Конвенцією Міжнародного союзу електрозв'язку і зобов'язань за адміністративними регламентами, а також з питань взаємодії і співробітництва з органами, які виконують функції адміністрацій зв'язку іноземних держав;
11) представляє інтереси України в інших всесвітніх, європейських та регіональних організаціях з питань користування радіочастотним ресурсом;
12) бере участь у розробці проектів міжнародних договорів України, пов'язаних з користуванням радіочастотним ресурсом;
13) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Розділ IV
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
Стаття 12. Орган регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України
1. Користування радіочастотним ресурсом України підлягає державному регулюванню.
2. Органом регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є Національна комісія з питань регулювання зв'язку (НКРЗ), яка утворюється відповідно до Закону України "Про телекомунікації".
Стаття 13. Засади регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України
1. Основними засадами регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є:
1) забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України в інтересах усіх категорій користувачів;
2) забезпечення рівних умов отримання радіочастотного ресурсу України на прозорих і недискримінаційних засадах;
3) забезпечення і захист інтересів держави;
4) нормативно-правове регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України;
5) прозорість, підзвітність регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України;
6) заохочення конкуренції в інтересах суспільства за умови ефективного користування радіочастотним ресурсом України;
7) забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів.
Стаття 14. Повноваження НКРЗ щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України
1. НКРЗ здійснює свої повноваження у смугах радіочастот загального користування.
2. Повноваженнями НКРЗ щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України є:
1) ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього Закону;
2) розробка та затвердження нормативно-правових актів (правил, положень, норм) щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України;
3) подання пропозицій ЦОВЗ та участь у розробці Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;
4) погодження проекту Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;
5) розробка та подання на затвердження до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо розміру щомісячних зборів за користування радіочастотним ресурсом України, розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження терміну дії, видачу дубліката ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
6) встановлення розмірів плати за видачу дозволів на експлуатацію;
7) встановлення тарифів на роботи (послуги) УДЦР;
8) координація та контроль за здійсненням державного нагляду щодо користування радіочастотним ресурсом України;
9) контроль за здійсненням радіочастотного моніторингу;
10) встановлення порядку реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв на території України та порядку ввезення їх із-за кордону;
11) здійснення координації робіт з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що виробляються в Україні та ввозяться з-за кордону;
12) здійснення контролю за виконанням Плану використання радіочастотного ресурсу України;
13) забезпечення за участю ЦОВЗ проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування;
14) забезпечення разом із ЦОВЗ та Генеральним штабом Збройних Сил України проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;
15) застосування санкцій, у тому числі штрафних, у порядку, передбаченому законом;
16) участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів;
17) подання пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України в частині фінансування заходів щодо забезпечення міжнародно-правового захисту інтересів України, проведення конверсії радіочастотного ресурсу України, здійснення ефективного розподілу радіочастотного ресурсу України, виділення і присвоєння радіочастот, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів і функціонування системи радіочастотного моніторингу;
18) здійснення аналізу виконання законів, інших нормативних актів та регламентуючих документів, що стосуються користування радіочастотним ресурсом України;
19) узгодження тематичних планів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу;
20) забезпечення міжнародної координації та міжнародного захисту частотних присвоєнь України, участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку та в інших міжнародних організаціях з питань, що належать до компетенції НКРЗ, організація в установленому порядку реалізації їх рішень, участь у розробленні проектів відповідних міжнародних договорів України;
21) управління та контроль за діяльністю ДІЗ та УДЦР відповідно до вимог цього Закону;
22) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
Стаття 15. Державна інспекція зв'язку
1. Державна інспекція зв'язку утворюється відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та цього Закону.
2. ДІЗ здійснює такі повноваження та несе відповідальність за:
1) здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України та запобігання правопорушенням при користуванні ним у смугах радіочастот загального користування;
2) підготовку матеріалів для прийняття НКРЗ рішень за наслідками перевірок;
3) притягнення в установленому законом порядку до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про радіочастотний ресурс України;
4) здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.
3. ДІЗ має право отримувати від УДЦР усі матеріали, необхідні для здійснення її функцій та повноважень.
4. ДІЗ діє на підставі положення, що затверджує НКРЗ.
Стаття 16. Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
1. Державне госпрозрахункове підприємство "Український державний центр радіочастот" утворюється відповідно до закону. УДЦР відноситься до сфери управління НКРЗ і здійснює свою діяльність на підставі статуту, який затверджується НКРЗ.
2. Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування.
3. УДЦР здійснює такі види діяльності:
1) присвоєння радіочастот, видача дозволів на експлуатацію, призначення позивних сигналів радіоелектронним засобам у смугах радіочастот загального користування;
2) ведення реєстру присвоєнь радіочастот;
3) проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України відповідно до цього Закону;
4) здійснення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв;
5) здійснення заходів щодо виявлення та усунення дії джерел радіозавад;
6) підготовка висновків для прийняття НКРЗ відповідних рішень щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України;
7) підготовка висновків для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення;
8) видача дозволів на ввезення з-за кордону і реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;
9) інші види діяльності, пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України і передбачені статутом УДЦР.
4. УДЦР здійснює роботи та надає послуги на договірних засадах. Перелік робіт та послуг, що виконує УДЦР, а також тарифи на них затверджуються НКРЗ у встановленому порядку.
5. Докладна інформація про перелік робіт та послуг, що виконуються УДЦР, а також тарифи на ці роботи та послуги публікуються в офіційному бюлетені НКРЗ та розміщуються на її веб-сайті.
6. За дорученням НКРЗ УДЦР бере участь у здійсненні нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом.
7. За дорученням НКРЗ УДЦР здійснює міжнародний захист, координацію радіочастот, бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку.
Стаття 17. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України
1. Повноваження Генерального штабу Збройних Сил України поширюються на смуги частот спеціального користування.
2. Генеральний штаб Збройних Сил України:
1) бере участь у розробці Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до цього Закону;
2) погоджує проект Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України відповідно до вимог цього Закону;
3) забезпечує присвоєння радіочастот та позивних сигналів у смугах радіочастот спеціального користування;
4) організовує виконання заходів щодо конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування;
5) видає спеціальним користувачам дозволи на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення;
6) здійснює заходи щодо забезпечення електромагнітної сумісності;
7) здійснює державний нагляд та радіочастотний моніторинг щодо користування радіочастотним ресурсом України у смугах частот спеціального користування;
8) веде реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот спеціального користування та здійснює облік присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування з метою відпрацювання мобілізаційних планів;
9) бере участь у заходах міжнародного співробітництва щодо радіочастотного ресурсу України в частині смуг радіочастот спеціального користування;
10) розробляє та затверджує нормативно-правові акти (правила, положення, норми) щодо користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот спеціального користування;
11) бере участь у підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів щодо радіочастотного ресурсу України в частині спеціальних користувачів;
12) затверджує тематичні плани науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо розподілу, виділення і присвоєння радіочастот, їх міжнародно-правового захисту, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, забезпечення функціонування системи радіочастотного моніторингу в частині спеціальних користувачів;
13) розробляє та подає в разі необхідності до Кабінету Міністрів України, ЦОВЗ та НКРЗ пропозиції щодо використання радіочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного та воєнного стану;
14) координує діяльність радіочастотних органів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України.
Стаття 18. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України
1. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України - комплекс заходів, які забезпечують використання радіочастотного ресурсу України відповідно до законодавства. Порядок здійснення державного нагляду щодо смуг радіочастот загального користування затверджується НКРЗ.
2. Метою державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України є забезпечення дотримання користувачами радіочастотного ресурсу України встановленого порядку користування радіочастотним ресурсом України, інтересів та безпеки держави і громадян України, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів будь-якого призначення та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України.
3. Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюють ДІЗ та Генеральний штаб Збройних Сил України в межах компетенції та в порядку, визначених законом.
4. При здійсненні державного нагляду посадові особи ДІЗ та Генерального штабу Збройних Сил України мають право:
1) доступу в установленому законом порядку на територію і в приміщення загальних та спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відповідно з метою перевірки використання розташованих у них радіоелектронних засобів, а також у разі, якщо зазначені засоби та/або високочастотні пристрої, що знаходяться в цих приміщеннях, створюють радіозавади;
2) перевіряти дотримання вимог законодавства щодо користування радіочастотним ресурсом України юридичними та фізичними особами, отримувати від них необхідні пояснення, матеріали та інформацію;
3) у межах своїх повноважень надавати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) стосовно усунення порушень і недоліків щодо користування радіочастотним ресурсом України;
4) складати в установленому законом порядку протоколи про вчинення адміністративного правопорушення щодо користування радіочастотним ресурсом України.
Стаття 19. Радіочастотний моніторинг
1. Радіочастотний моніторинг здійснюється з метою захисту присвоєнь радіочастот, визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу України, ефективності використання розподілених смуг радіочастот та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності використання та задоволення потреб користувачів радіочастотного ресурсу України.
2. Радіочастотний моніторинг здійснюється УДЦР та Генеральним штабом Збройних Сил України у смугах радіочастот загального та спеціального користування відповідно.
3. УДЦР та Генеральний штаб Збройних Сил України формують бази даних присвоєнь радіочастот в Україні, які використовуються для здійснення розподілу радіочастот, нагляду за їх використанням, забезпечення конверсії смуг радіочастот.
4. Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування здійснюється на платних засадах за рахунок загальних користувачів у встановленому НКРЗ порядку. Радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот спеціального користування здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
5. УДЦР подає до НКРЗ за наслідками проведення радіочастотного моніторингу відповідні пропозиції стосовно ефективності використання розподілених смуг радіочастот і внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України та Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України.
Стаття 20. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України
1. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України регламентує розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні та визначає смуги радіочастот спеціального та загального користування.
2. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України розробляється ЦОВЗ на основі Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку, на підставі пропозицій і за участю НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих органів державної влади. ЦОВЗ подає зазначену Таблицю на затвердження Кабінету Міністрів України після її погодження НКРЗ, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Генеральним штабом Збройних Сил України. Якщо окремі положення Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України погодити не вдалося, Кабінет Міністрів України розглядає альтернативні пропозиції заінтересованих відомств і приймає відповідне рішення. До розгляду питання про затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України на засідання Кабінету Міністрів України обов'язково запрошуються члени НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та представники Генерального штабу Збройних Сил України.
1) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами відповідно до Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку;
2) розподіл смуг радіочастот між радіослужбами в Україні;
3) розподіл смуг радіочастот на смуги спеціального та загального користування.
4. Зміни до Національної таблиці розподілу радіочастот України вносяться в порядку, визначеному цим Законом для її розробки та затвердження.
5. ЦОВЗ, з урахуванням інтересів України, організовує діяльність щодо зближення розподілу смуг радіочастот, визначеного Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, з розподілом смуг радіочастот, рекомендованим Міжнародним союзом електрозв'язку та ЄС.
6. ЦОВЗ публікує Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України в офіційному бюлетені НКРЗ та на її веб-сайті.
Стаття 21. План використання радіочастотного ресурсу України
1. Радіочастотний ресурс України використовується відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.
2. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України, інтересам України у сфері використання радіочастотного ресурсу України, її обороноздатності і безпеки, враховувати рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку, Європейської конференції адміністрацій пошт та електрозв'язку (СЕПТ), інших міжнародних організацій, членом яких є або має намір стати Україна, і передбачати виділення радіочастот визначеним радіотехнологіям.
3. План використання радіочастотного ресурсу України визначає:
1) перелік радіотехнологій, що використовуються в Україні, з визначенням смуг радіочастот та радіослужб, яким вони відповідають, а також терміни припинення їх розвитку та використання;
2) перелік перспективних для впровадження в Україні радіотехнологій із визначенням смуг радіочастот та радіослужб, яким вони відповідають, а також терміни їх впровадження.
4. План використання радіочастотного ресурсу України є постійно діючим нормативно-правовим актом, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ЦОВЗ.
5. План використання радіочастотного ресурсу України розробляється ЦОВЗ згідно з Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України на підставі пропозицій і за участю НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Генерального штабу Збройних Сил України, інших заінтересованих органів державної влади, а також громадських організацій - користувачів радіочастотного ресурсу України та інших суб'єктів підприємницької діяльності. ЦОВЗ подає зазначений План на затвердження Кабінету Міністрів України після його погодження НКРЗ, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та Генеральним штабом Збройних Сил України. Якщо окремі положення цього Плану погодити не вдалося, Кабінет Міністрів України розглядає альтернативні пропозиції заінтересованих відомств і приймає відповідне рішення. До розгляду питання про затвердження Плану використання радіочастотного ресурсу України на засідання Кабінету Міністрів України обов'язково запрошуються члени НКРЗ, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та представник Генерального штабу Збройних Сил України.
6. Перегляд Плану використання радіочастотного ресурсу України здійснюється не рідше одного разу на рік. Зміни до Плану вносяться за необхідністю в порядку, визначеному цим Законом для розробки та затвердження Плану.
7. ЦОВЗ розглядає пропозиції про зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України та вносить їх із своїми висновками до Кабінету Міністрів України протягом одного місяця від дня надходження пропозицій.
8. Кабінет Міністрів України розглядає внесені ЦОВЗ пропозиції про зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України протягом місяця від дати їх подання.
9. Порядок та терміни розробки Плану використання радіочастотного ресурсу України визначаються Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог цього Закону.
10. План використання радіочастотного ресурсу України повинен відповідати інтересам України щодо обороноздатності і безпеки держави, розвитку ринку телекомунікацій, телерадіопростору, впровадження прогресивних радіотехнологій і враховувати рекомендації Регламенту радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку та директиви ЄС.
11. Контроль за виконанням Плану використання радіочастотного ресурсу України покладається на НКРЗ.
Стаття 22. Конверсія радіочастотного ресурсу України
1. Конверсія радіочастотного ресурсу України передбачає комплекс заходів, у результаті виконання яких відбувається вивільнення частини радіочастотного ресурсу України (радіочастот та/або смуг радіочастот) для подальшого її використання користувачами інших категорій та/або впровадження інших стандартів і технологій.
2. Конверсія радіочастотного ресурсу України здійснюється на виконання та відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, а також згідно із стратегічними завданнями держави щодо впровадження сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій.
3. Кабінет Міністрів України координує проведення робіт з конверсії радіочастотного ресурсу України та несе відповідальність за здійснення конверсії в обсягах та у терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України.
4. Генеральний штаб Збройних Сил України, ЦОВЗ та НКРЗ забезпечують проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування та несуть відповідальність за здійснення конверсії в обсягах та у терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України.
5. Конверсія радіочастотного ресурсу України щодо смуг радіочастот спеціального користування здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України може залучати додаткові позабюджетні кошти. Кошти для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот спеціального користування передбачаються окремим рядком у Державному бюджеті України.
6. ЦОВЗ та НКРЗ забезпечують проведення конверсії радіочастотного ресурсу України щодо смуг радіочастот загального користування.
7. Вивільнені в результаті конверсії радіочастоти та/або смуги радіочастот використовуються відповідно до цього Закону.
Стаття 23. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот)
1. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України.
2. УДЦР здійснює присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам і випромінювальним пристроям у смугах радіочастот загального користування. Генеральний штаб Збройних Сил України здійснює присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам і випромінювальним пристроям у смугах радіочастот спеціального користування.
3. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, які заявляються, з діючими та вже заявленими радіоелектронними засобами різних категорій користувачів.
4. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах частот загального користування вносяться УДЦР до реєстру присвоєнь радіочастот і протягом трьох робочих днів публікуються на веб-сайті НКРЗ. Реєстр присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот) щоквартально публікується в офіційному бюлетені НКРЗ.
5. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах радіочастот спеціального користування реєструються Генеральним штабом Збройних Сил України.
6. Генеральний штаб Збройних Сил України і УДЦР щоквартально обмінюються реєстрами присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот).
7. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) можуть бути анульовані на підставі анулювання відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв згідно з цим Законом.
Стаття 24. Повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України
Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення:
1) надає пропозиції до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України та бере участь у розробці цих документів з урахуванням потреб телерадіомовлення;
2) погоджує проект Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України в частині телерадіомовлення відповідно до вимог цього Закону;
3) визначає відповідно до законодавства про радіочастотний ресурс України користувачів радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот, виділених для телерадіомовлення;
4) замовляє розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення.
Розділ V
РАДІОЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ ТА ВИПРОМІНЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ УКРАЇНИ
Стаття 25. Умови застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України
1. Умовами застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України є:
1) включення конкретного типу радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України;
2) документальне підтвердження їх відповідності стандартам (сертифікат відповідності).
2. Підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюється згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності" акредитованими в установленому порядку органами, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких погоджується НКРЗ.
3. Реєстр радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування, веде НКРЗ і не рідше ніж два рази на рік публікує цей перелік в офіційному бюлетені НКРЗ.
4. Застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, не внесених до цього реєстру, погоджується НКРЗ.
5. Зміни до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, можуть вноситися на підставі заяви юридичних та фізичних осіб, форма якої встановлюється НКРЗ.
6. НКРЗ протягом 60 діб від дати надходження заяви щодо внесення до реєстру радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування, приймає рішення щодо внесення до нього заявлених радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв або про відмову в цьому. У разі прийняття позитивного рішення заявлені радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої у зазначений термін повинні бути внесені до реєстру. Інформація про позитивне рішення повинна бути оприлюднена на веб-сайті НКРЗ протягом трьох діб.
7. Реєстр радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот спеціального користування, веде Генеральний штаб Збройних Сил України.
Стаття 26. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України
1. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України здійснюється з урахуванням таких основних принципів:
1) застосування радіоелектронних засобів для впровадження радіотехнологій відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України;
2) забезпечення електромагнітної сумісності;
3) пріоритетності застосування новітніх вітчизняних, європейських та світових типів радіоелектронних засобів для перспективних радіотехнологій.
2. Рішення щодо можливості застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України приймає НКРЗ на підставі розгляду заяви щодо застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Форма заяви встановлюється НКРЗ.
3. Заявником може бути суб'єкт господарювання, який планує виробництво в Україні або ввезення на територію України радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв для застосування в радіотехнологіях, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України.
4. Для отримання рішення НКРЗ щодо можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України заявник подає такі документи:
1) заяву щодо визначення можливості застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв за встановленою НКРЗ формою;
2) картку тактико-технічних даних радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв установленої НКРЗ форми;
3) пояснювальну записку встановленої НКРЗ форми;
4) дані про термін початку виробництва, реалізації типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, що заявляється;
5) додаткову інформацію щодо технічних характеристик заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, яка необхідна для підготовки рішення про визнання можливості застосування - на вимогу НКРЗ.
5. Заява залишається без розгляду, якщо:
1) документи подані з порушенням вимог частини четвертої цієї статті;
2) радіотехнологія, для якої заявлено радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, не визначена у Плані використання радіочастотного ресурсу України;
3) термін застосування радіотехнології, для якої заявлено радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій, згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України закінчується менше ніж за рік.
6. НКРЗ після реєстрації і розгляду заяви в десятиденний термін від дня реєстрації надсилає до УДЦР документи, подані заявником, для проведення технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою.
7. УДЦР у місячний термін від дня отримання від НКРЗ документів здійснює технічну експертизу і подає до НКРЗ відповідні обґрунтовані висновки про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України.
8. Якщо надану технічну інформацію УДЦР вважає недостатньою для проведення технічної експертизи і для підготовки висновків про можливість застосування, то він звертається до заявника щодо надання додаткової технічної інформації, про що повідомляє листом НКРЗ. Термін проведення УДЦР технічної експертизи в такому разі продовжується на час отримання необхідної інформації.
9. У місячний термін від дати отримання від УДЦР результатів технічної експертизи НКРЗ приймає рішення про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України. У триденний термін після його прийняття рішення направляється заявнику.
10. НКРЗ протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про можливість або неможливість застосування заявленого типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на території України публікує його на своєму веб-сайті.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
Верховна Рада України
постановляє:
Внести зміни до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298), виклавши його в такій редакції:
"З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про радіочастотний ресурс України
Цей Закон встановлює правову основу користування радіочастотним ресурсом України, визначає повноваження держави щодо умов користування радіочастотним ресурсом України, права, обов'язки і відповідальність органів державної влади, що здійснюють управління і регулювання в цій сфері, та фізичних і юридичних осіб, які користуються та/або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Терміни та їх визначення
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
виділення радіочастот - надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій;
випромінювальний пристрій - технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв'язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом;
висновок щодо електромагнітної сумісності (далі - висновок) - технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах;
дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі - дозвіл на експлуатацію) - документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах;
електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам;

30 днiв передплати безкоштовно!