• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності

Верховна Рада України  | Закон від 02.10.2019 № 139-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.10.2019
 • Номер: 139-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.10.2019
 • Номер: 139-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 47, ст.310)( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) абзац перший частини першої статті 156 викласти в такій редакції:
"Роздрібна або оптова торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку";
в абзаці другому частини першої слова "від п’ятисот до тисячі" замінити словами "від однієї тисячі до двох тисяч";
в абзаці другому частини другої слова "від однієї тисячі до двох тисяч" замінити словами "від двох тисяч до п’яти тисяч";
в абзаці першому частини першої слова "або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру" замінити словами "або без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, або у період зупинення дії ліцензії, у разі якщо законодавством не передбачені умови провадження ліцензійної діяльності у період зупинення дії ліцензії, або без одержання документа дозвільного характеру";
в абзаці першому частини третьої слова "дозвільному органу" замінити словами "органу ліцензування, дозвільному органу";
доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:
"Порушення ліцензіатом установленого законом строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, -
тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов -
тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
4) в абзаці першому частини першої статті 166-8 слова "або з порушенням умов ліцензування" замінити словами "або з порушенням порядку надання фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги";
5) абзац четвертий частини першої статті 166-12 викласти в такій редакції:
"невнесення в установлений законом строк до ліцензійного реєстру відомостей, обов’язкове внесення яких передбачено законодавством у сфері ліцензування";
6)пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
"органів ліцензування (стаття 164 у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає відповідний орган ліцензування)".
2. У пункті "ї" частини першої статті 20-2 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2013 р., № 46, ст. 640; 2014 р., № 23, ст. 873) слова "ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт" виключити.
3. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
частину другу виключити;
у частині третій слова і цифри "урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами і цифрою "дотриманням вимог статті 3 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
2) пункт 9 частини другої статті 7 після слів "а також" доповнити словами "зупиняє та";
3) у пункті 3 статті 8 слова "їх дублікатів і копій, переоформлення зазначених ліцензій" виключити.
4. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2009 р., № 19, ст. 257; 2010 р., № 34, ст. 486; 2012 р., № 39, ст. 463; 2017 р., № 33, ст. 359):
у частині першій:
в абзаці восьмому слова "які підлягають обов’язковій сертифікації або" і "сертифіката" виключити;
абзац тринадцятий замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:
"розповсюджувати рекламу з метою відчуження об’єкта будівництва та його частин (у тому числі житлових та нежитлових приміщень) щодо об’єкта будівництва, який споруджується з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління:
без наявності у замовника будівництва права власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт, що рекламується;
без наявності у замовника будівництва права на виконання будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, отриманого відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
без наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів;
для житлових будинків - також без наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює залучення недержавних коштів фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, для фінансування спорудження житлового будинку, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", або без наявності свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується".
У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, їх виробництво чи реалізація, що рекламуються, вимагають наявності відповідних дозволу або ліцензії та якщо у відповідних реєстрах, що ведуться органами ліцензування та дозвільними органами, відсутні відомості про відповідні ліцензію, дозвіл, видані рекламодавцю";
2) частину першу статті 25-1 викласти в такій редакції:
"1. Реклама об’єктів будівництва з метою відчуження об’єкта будівництва та його частин (у тому числі житлових та нежитлових приміщень) щодо об’єкта будівництва, який споруджується з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, дозволяється лише:
за наявності у замовника будівництва права власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт, що рекламується;
за наявності у замовника будівництва права на виконання будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, отриманого відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів;
для житлових будинків - також за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює залучення недержавних коштів фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, для фінансування спорудження житлового будинку, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", або за наявності свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.
Така реклама має містити реквізити документів, визначених цією частиною".
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
6. Частину першу статті 9 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 138) викласти в такій редакції:
"Виробництво вибухових матеріалів промислового призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, здійснюється на спеціалізованих підприємствах або на стаціонарних і пересувних пунктах в умовах підприємств, що проводять вибухові роботи, на підставі ліцензії, яка видається органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".
7. У Законі України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 421; 2009 р., № 29, ст. 394; 2011 р., № 11, ст. 69):
частини другу і третю викласти в такій редакції:
"2. Діяльність Бюро здійснюється за умови відповідності вимогам, встановленим статтею 14 цього Закону, та наявності Положення Бюро, затвердженого Уповноваженим органом.
3. Положення Бюро, зокрема, повинно містити правила:
а) збору, опрацювання, коригування та передавання інформації;
б) надання кредитних звітів;
в) зберігання та захисту інформації;
г) ведення реєстру запитів кредитних історій";
у частині четвертій слова "протягом одного місяця з моменту отримання ліцензії" виключити;
пункт 2 частини другої виключити;
у частині третій:
пункт 1 виключити;
у пункті 4 слова "відкликання ліцензії та" виключити.
8. У Законі України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36 із наступними змінами):
1) абзац четвертий статті 11 виключити;
2) частини шістнадцяту і сімнадцяту статті 26 виключити.
9. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53 із наступними змінами):
1) у визначенні терміна "заклад ветеринарної медицини" статті 1 слова "за ліцензією" виключити;
2) у першому реченні частини другої статті 17 слова "або обіг" виключити;
3) частину першу статті 68 виключити.
10. У Законі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89 із наступними змінами):
1) абзаци одинадцятий і дванадцятий статті 1 виключити;
2) абзац шостий статті 4 виключити;
3) абзац двадцять третій статті 6 виключити;
4) назву розділу II викласти в такій редакції:
"Розділ II
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ ";
у частині третій слова "якщо інше не передбачено цим Законом" замінити словами і цифрами "крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону";
частину восьму виключити;
у назві слова "а також ліцензійних умов" виключити;
у частині першій слова "Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з урахуванням встановлених цією статтею особливостей" замінити словами " Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом";
у частині четвертій:
в абзаці першому слова і цифри "статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами і цифрами "статті 11 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
"відомості про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримають (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимості за вчинення середньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких злочинів або злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі тих, що вчинені за межами України;
відомості про наявність дозволу Національної поліції на використання об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";
частини шосту і восьму виключити;
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду або для відмови у видачі ліцензії, видача, анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";
частину першу викласти в такій редакції:
"Орган ліцензування приймає рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, про відмову у видачі ліцензії, про видачу, про анулювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";
в абзаці першому частини другої слова "Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами " Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
8) статтю 10 виключити.
11. У Законі України "Про охоронну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 2, ст. 8; 2016 р., № 2, ст. 17):
у частині другій слова "Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами " Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
частину третю виключити;
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Ліцензування охоронної діяльності здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
частини другу - п’яту виключити;
3) у частині другій статті 11 слова "затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності, і в установлені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту терміни та порядку підвищувати рівень кваліфікації" замінити словами "затвердженими Кабінетом Міністрів України, і в установлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, терміни та порядку підвищувати рівень кваліфікації".
12. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243):
1) у частині першій статті 38 слова "законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами "законами України "Про ліцензування видів господарської діяльності";
у частині восьмій слова "та Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" виключити;
друге речення частини одинадцятої після слів "припинення діяльності" доповнити словом "зупинення".
13. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
пункт 1 виключити;
пункт 1-1 викласти в такій редакції:
"1-1) видача ліцензії - надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі";
доповнити пунктами 1-2-1-4 такого змісту:
"1-2) анулювання ліцензії повністю або частково - позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;
1-3) зупинення дії ліцензії повністю або частково - тимчасове припинення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;
1-4) відновлення дії ліцензії повністю або частково - поновлення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2) здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який звернувся в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню";
у пункті 3 слова "на провадження встановленого законом виду господарської діяльності" виключити;
пункт 4 після слів "перелік вимог" доповнити словами "до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню";
пункти 5-7 викласти в такій редакції:
"5) ліцензія - право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
6) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;
7) орган ліцензування - державний орган, уповноважений законом або Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування господарської діяльності";
доповнити пунктами 8-11 такого змісту:
"8) матеріально-технічна база - сукупність засобів та/або місць провадження виду господарської діяльності, які дають можливість провадити господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню;
9) місце провадження виду господарської діяльності - місце (об’єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується в його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання);
10) ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону;
11) ліцензійний реєстр - автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про суб’єктів господарювання, які в установленому законом порядку звернулися до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії, провадять діяльність на підставі ліцензії, дія ліцензії яких зупинена, ліцензія яких анульована";
в абзаці першому частини другої слова "порядок видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на здійснення" замінити словом "ліцензування";
у частині третій слова "після внесення" замінити словами "з дня внесення", а слова "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" - словами "ліцензійного реєстру";
3) у частині першій статті 3:
абзац четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:
"визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування, крім державних органів, які визначені органами ліцензування законом, видів господарської діяльності, визначених статтею 7 цього Закону";
у пункті 3:
абзац другий доповнити словами і цифрою "шляхом внесення змін до статті 7 цього Закону";
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"виключно законами визначаються підстави для видачі ліцензії, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, розширення та звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково і строки прийняття та набрання чинності рішеннями органів ліцензування".
У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;
в абзаці сьомому слова "та порядок набрання чинності рішеннями органу ліцензування" виключити;
в абзаці другому пункту 4 слова "ліцензування виду господарської діяльності застосовується лише до такого виду" замінити словами "ліцензування застосовується лише до такого виду господарської діяльності";
абзац третій пункту 5 доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";
пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"внесення відомостей про ліцензування видів господарської діяльності суб’єктів господарювання до ліцензійних реєстрів".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
у частині першій:
пункти 1, 3 і 8 викласти в такій редакції:
"1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері ліцензування";
"3) погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі проекти ліцензійних умов)";
"8) видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених цим Законом";
пункти 9 і 10 виключити;
пункт 11 викласти в такій редакції:
"11) одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування, органів, посадові особи яких відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення складають протоколи про адміністративні правопорушення щодо виявлення провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії або у період зупинення дії ліцензії, зокрема щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії або у період зупинення дії ліцензії";
доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:
"13) веде у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, Реєстр розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
14) надає на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування погодження на проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами ліцензування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами - підприємцями.
Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може бути оскаржено до суду";
у частині першій слова "за регламентом" замінити словами "відповідно до положення";
пункти 1 і 2 частини другої викласти в такій редакції:
"1) розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
2) розгляд звернень органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону";
частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
"Представники органів державної влади, які забезпечують формування, реалізацію державної політики у сфері ліцензування господарської діяльності, та органів ліцензування становлять 50 відсотків складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування";
частину сьому викласти в такій редакції:
"7. У разі надходження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування скарги на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом трьох робочих днів з дня її одержання:
1) повідомляє рекомендованим листом або за допомогою засобів телекомунікацій здобувача ліцензії чи ліцензіата, а також орган ліцензування про прийняття скарги до розгляду або про залишення скарги без розгляду.
Скарга залишається без розгляду з таких підстав:
порушені у скарзі питання виходять за межі повноважень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
скарга подана після набрання чинності рішенням органу ліцензування, яке оскаржується (крім скарги щодо рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії, яку можна подати протягом місяця з дня прийняття такого рішення);
скарга на дії органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування розглядається в суді.
У день отримання повідомлення про прийняття спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування скарги до розгляду орган ліцензування вносить до ліцензійного реєстру дату і номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування та розміщує інформацію про зупинення дії рішення органу ліцензування, що оскаржується, до прийняття розпорядження спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування на підставі рішення Експертно-апеляційної ради;
2) запрошує відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата та орган ліцензування до участі в засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
3) запитує в органу ліцензування копії документів, що стосуються оскаржуваних рішень (крім відомостей, які містяться у відкритих реєстрах), у межах матеріалів ліцензійної справи ліцензіата;
4) передає скаргу та інші документи (в міру надходження) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запитати в органу ліцензування додаткові документи, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватися за допомогою засобів телекомунікацій.
Скарга до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування складається в довільній формі та повинна містити:
повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) (для фізичних осіб) особи, яка подає скаргу, у разі якщо скарга подається представником скаржника - прізвище, ім’я, по батькові представника;
зміст рішення, дій чи бездіяльності органу ліцензування та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
викладення обставин, якими особа, яка подає скаргу, обґрунтовує свої вимоги;
відомості про розгляд зазначеного у скарзі питання в суді;
підпис особи, яка подає скаргу, або її представника із зазначенням дати складання скарги.
До скарги додаються копії документів, що підтверджують її обґрунтованість";
у частині восьмій:
в абзаці першому слово "Апеляції" замінити словом "Скарги";
абзац другий замінити п’ятьма новими абзацами такого змісту:
"Ліцензія, щодо якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання або зупинення дії і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається скарга на рішення органу ліцензування, є чинною, а суб’єкт господарювання є ліцензіатом відповідно до цього Закону до дня внесення відомостей до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування за результатами розгляду скарги.
У разі прийняття Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування рішення про задоволення скарги ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково та внесення відомостей про прийняте розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування за результатом розгляду скарги до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування така ліцензія залишається чинною, а суб’єкт господарювання залишається ліцензіатом відповідно до цього Закону.
Дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги вноситься спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого розпорядження.
Орган ліцензування зобов’язаний виконати розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги у строк, встановлений у цьому розпорядженні.
У разі відхилення скарги ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково ліцензія вважається анульованою повністю або частково чи строк її дії зупинено повністю або частково з дня внесення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування відомостей про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги";
у частині дев’ятій:
в абзаці першому слово "трьох" замінити словом "п’яти";
абзац другий замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає скаргу по суті або відкладає її розгляд на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк або з інших підстав з обґрунтуванням причин перенесення такого розгляду.
Відкладення розгляду скарги допускається не більше двох засідань.
Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування приймає рішення про зняття з розгляду скарги на підставі заяви ліцензіата або здобувача ліцензії про відкликання такої скарги";
частину десяту виключити;
частини одинадцяту і дванадцяту викласти в такій редакції:
"11. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при прийнятті рішень керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймається двома третинами голосів присутніх членів шляхом особистого голосування і оформлюється протокольним рішенням, що підписується особою, яка головувала на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та секретарем ради, який призначається головою ради з числа її членів.
Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування за результатами розгляду скарг, звернень, пропозицій приймає рішення:
задовольнити скаргу ліцензіата чи здобувача ліцензії на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
залишити скаргу ліцензіата чи здобувача ліцензії без задоволення (відхилити скаргу);
відкласти розгляд скарги на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
погодити або не погодити органу ліцензування проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону;
рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування зобов’язати орган ліцензування усунути виявлені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування порушення законодавства у сфері ліцензування;
рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування надати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з урахуванням пропозицій, наданих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування;
рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування врахувати при наданні пропозицій щодо внесення змін до законодавства розроблені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування рекомендації стосовно вдосконалення державної політики у сфері ліцензування;
рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування розглянути та врахувати результати проведеної Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування експертизи проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування.
Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є обов’язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
За результатами розгляду рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
видає протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розпорядження про розгляд скарги (у разі задоволення скарги зобов’язує орган ліцензування скасувати рішення органу ліцензування, яке оскаржується, або вчинити (не вчиняти) певні дії, спрямовані на усунення порушень законодавства у сфері ліцензування), розпорядження про зняття скарги з розгляду;
надає протягом трьох робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування органу ліцензування погодження (або повідомляє про непогодження) на проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 або 5 частини третьої статті 19 цього Закону;
опрацьовує рекомендації та/або рішення, схвалені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування згідно з повноваженнями.
Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги надсилається рекомендованим листом або за допомогою засобів телекомунікацій відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату не пізніше робочого дня, наступного за днем їх прийняття.
Орган ліцензування, який одержав розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк з дати отримання такого розпорядження подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження разом із підтвердними документами.
12. Доведення доцільності проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата на підставах, передбачених пунктами 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону, покладається на юридичну, фізичну особу - підприємця або фізичну особу, яка подала відповідне звернення (повідомлення), для чого такі особи або їхні представники запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
Доведення доцільності проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата на підставах, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 19 цього Закону, покладається на орган ліцензування, представники якого запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування";
у частині другій:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1) отримує та розглядає заяву з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про:
залишення заяви без розгляду;
видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії;
переоформлення ліцензії;
зупинення дії ліцензії повністю або частково;
відновлення дії ліцензії повністю або частково;
анулювання ліцензії повністю або частково;
розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
видачу інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень органу ліцензування.
Рішення про видачу, переоформлення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, розширення, звуження провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, набирають чинності з дня внесення запису про них до ліцензійного реєстру";
у пункті 3 слова "та за результатами перевірки приймає рішення" виключити;
пункти 4 та 5 викласти в такій редакції:
"4) формує та веде ліцензійний реєстр;
5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій та/або електронній формі";
у пункті 7 слова "у паперовій формі, зокрема" виключити;
пункти 8 та 11 викласти в такій редакції:
"8) розміщує на своєму офіційному веб-сайті рішення, прийняті ним відповідно до цього Закону за відповідним видом господарської діяльності, не пізніше робочого дня, наступного за днем їх прийняття";
"11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії, ліцензіата, у значенні, наведеному у статті 1Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України";
доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування або рішення суду приймає рішення щодо скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково";
абзац другий частини четвертої виключити;
у частині п’ятій:
в абзаці першому слова "виконавчої влади або державний колегіальний орган" виключити;
у пункті 1 слова "виконавчої влади чи державному колегіальному органу" виключити;
7) статтю 7 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Ліцензування видів господарської діяльності, що відповідно до цієї статті ліцензуються з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах, здійснюється з дотриманням вимог статті 3 цього Закону";
у частині першій слово "прийняття" замінити словом "опублікування";
частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"У разі скасування ліцензування частини виду господарської діяльності ліцензійні умови поширюються на вид господарської діяльності в частині, що підлягає ліцензуванню згідно із цим Законом.
У такому разі орган ліцензування втрачає повноваження щодо ліцензування частини виду господарської діяльності, ліцензування якої скасовано, а ліцензії продовжують діяти в частині, що підлягає ліцензуванню згідно із цим Законом";
перше речення частини третьої після слів "відповідні ліцензійні умови" доповнити словами "прийняті відповідно до цього Закону";
частину четверту викласти в такій редакції:
"4. У зв’язку із змінами, передбаченими цією статтею, органи ліцензування та органи, що втратили повноваження органів ліцензування, актуалізують інформацію в ліцензійних реєстрах";
у частині першій слово "одержання" замінити словом "отримання";
у частині другій:
в абзаці першому слова "що є центральним органом виконавчої влади" виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"У разі якщо органом ліцензування визначено одночасно центральний орган виконавчої влади і Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади або державний колегіальний орган і Раду міністрів Автономної Республіки Крим чи місцевий орган виконавчої влади, ліцензійні умови розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом відповідно";
у частині п’ятій слова "здобувачами ліцензій" виключити, а слово "оприлюднення" замінити словом "опублікування";
у частині шостій слова "провадження кожного виду" замінити словами "провадження виду";
у частині восьмій:
абзац перший після слів "місць провадження" доповнити словом "господарської";
абзац другий виключити;
у частині дев’ятій:
в абзаці першому слова "до суб’єкта господарювання" виключити;
пункт 1 доповнити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
"відомостей про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;
інформації про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному устатті 1 Закону України "Про оборону України";
у пункті 3:
абзаци другий і третій виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"строку повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви, але не більше ніж один місяць з дня настання таких змін";
в абзаці п’ятому слова "виключно в межах місць провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню" замінити словами "виключно в межах місць провадження господарської діяльності";
абзаци шостий і восьмий викласти в такій редакції:
"провадження виду господарської діяльності виключно з використанням засобів провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування згідно з вимогами ліцензійних умов";
"порядку дій суб’єкта господарювання у разі повного або часткового зупинення дії ліцензії";
абзац дев’ятий виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) технологічні вимоги щодо:
наявності певної матеріально-технічної бази разом з даними, що дають можливість її ідентифікувати;
доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення";
у пункті 5:
абзац шостий виключити;
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"ділової репутації";
у частині одинадцятій: