Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорій складності. Постанова від 30.03.2016 №256

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Опис, Заява, Форма типового документа, Умови від 30.03.2016 №256
Остання редакція від 18.03.2020 втрата чинності (постанова від 13.03.2020 N 219 /219-2020-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Опис, Заява, Форма типового документа, Умови

Дата 30.03.2016

Номер 256

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 березня 2016 р. № 256
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 219 від 13.03.2020 )
Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
( Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" , абзацу одинадцятого частини першої статті 9 Закону України "Про основи містобудування" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити такі, що додаються:
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками;
перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню.
( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2016 р. № 256
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
( Назва Ліцензійних умов в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )( У тексті Ліцензійних умов цифри і слова "IV і V категорій складності" і цифри і слова "IV і V категорій складності," замінено словами ", що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками," згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
Загальна частина
1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних і спеціальних вимог до провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, що обов’язкові для виконання ліцензіатом, а також вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.
2. Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, підлягає ліцензуванню за переліком видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, затвердженим Кабінетом Міністрів України (далі - перелік робіт).
3. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.
4. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які виконують роботи з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, за переліком робіт.
5. Здобувач ліцензії у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" , подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками (далі - заява про отримання ліцензії), згідно з додатком 1.
( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
До заяви додаються такі підтвердні документи:
відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи згідно з додатком 2.
За наявності у суб’єкта господарювання відокремленого підрозділу, який має намір провадити господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, у таких відомостях зазначається інформація про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані відокремленим підрозділом будівельно-монтажні роботи;
копія паспорта керівника здобувача ліцензії (тільки для фізичної особи - підприємця, який через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті);
( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, згідно з додатком 3.
6. Заява про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками; заява про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками; заява про внесення змін до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками або із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню, подаються за формами згідно з додатками 4-6 до цих Ліцензійних умов.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
Загальні вимоги
7. Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, здійснюється з дотримання вимог ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ", ДБН A.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва", інших нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів у сфері містобудівної діяльності.
( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Здобувач ліцензії повинен підтвердити попередній досвід роботи на об’єктах будівництва нижчого класу наслідків (відповідальності) (пункт 11 додатка 2) для будівництва об’єктів:
( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками, - попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними наслідками;
( Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками, - попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками, або не менше п’яти об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із незначними наслідками.
( Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Суб’єктам господарювання, які мають намір провадити господарську діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, та отримують ліцензію вперше, право виконувати роботи на таких об’єктах без попереднього досвіду роботи надається за умови дотримання організаційних, кадрових і технологічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, та підтвердження досвіду роботи фахівців суб’єкта господарювання за попереднім місцем їх роботи (пункт 11 додатка 2).
8. Організаційними вимогами є:
1) наявність:
затвердженої організаційної структури суб’єкта господарювання відповідно до переліку робіт;
в організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечують виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, оформлення, ведення та збереження виконавчої документації; створення та ведення фонду національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;
( Абзац третій підпункту 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису;
укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками;
національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;
власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва;
документа, який підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб’єкта господарювання;
2) зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органові ліцензування, а також документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;
3) укомплектованість суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури суб’єкта господарювання, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64).
( Підпункт 3 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органові ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.
( Абзац дванадцятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Таке повідомлення складається у довільній формі та повинно містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові і реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи - підприємця, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу та має відповідну відмітку в паспорті). До повідомлення додаються документи (їх копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують зміни, що відбулися.
( Абзац тринадцятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Про планове або позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникнення форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, загалом або за певним місцем провадження такої діяльності ліцензіат повідомляє органу ліцензування не пізніше одного місяця з дня припинення діяльності.
( Абзац чотирнадцятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, без подання такого повідомлення не може вважатися такою, що припинена.
( Абзац п'ятнадцятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Не підлягає розгляду повідомлення ліцензіата про планове або позапланове припинення провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, яке подане після видання органом ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання таким ліцензіатом вимог ліцензійних умов і до закінчення строку:
( Абзац шістнадцятий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
проведення перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності);
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
у 30 робочих днів після спливу терміну виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов).
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Про відновлення провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, ліцензіат повідомляє органу ліцензування не пізніше дати початку виконання будівельних робіт на таких об’єктах.
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
До повідомлення про відновлення провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, додаються відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи з інформацією щодо змін у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, за формою згідно з додатком 2.
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Господарська діяльність з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, без подання такого повідомлення не може вважатися такою, що відновлена.
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Подання повідомлень органові ліцензування здійснюється відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" .
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом цих Ліцензійних умов.
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
9. Кадровими вимогами є:
1) наявність у:
керівників, професіоналів та фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації;
керівника суб’єкта господарювання або його заступника вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста не менше двох років, бакалавра - не менше трьох років;
головного інженера вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра не менше двох років, спеціаліста - не менше трьох років;
начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією повинен становити не менше двох років;
2) працевлаштування за основним місцем роботи керівника суб’єкта господарювання і головного інженера. Для заступників керівника суб’єкта господарювання і керівників його виконавчих та функціональних підрозділів допускається працевлаштування не за основним місцем роботи, однак кількість таких керівників повинна становити не більш як 50 відсотків їх загальної кількості - для провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками, та не більш як 20 відсотків - для провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками.
( Підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )( Підпункт 3 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
10. Технологічними вимогами є:
наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт;
виконання робіт здійснюється згідно з нормативно-правовими актами, будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності та робочою документацією;
дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.
11. Для провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, фізична особа - підприємець повинен мати вищу освіту відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр).
( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
Фізична особа - підприємець відповідно до своєї професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.
Вимоги до виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення
12. Організаційними вимогами є:
1) наявність:
адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (у разі потреби), що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;
техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених переліком робіт;
засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;
2) забезпечення:
своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН A.3.1-5-2016 "Організація будівельного виробництва", будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності;
( Абзац другий підпункту 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
єдності вимірювань.
13. Кадровими вимогами є наявність у:
головного інженера або відповідного зазначеній посаді фахівця вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання.
Для виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію за відповідною освітою, зокрема, для:
зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд - промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, будівництво теплових і атомних електростанцій;
улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами - промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, мости і транспортні тунелі;
будівництва гідротехнічних споруд та комплексів - промислове і цивільне будівництво та гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, водогосподарське та природоохоронне будівництво, раціональне використання і охорона водних ресурсів, будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд, будівництво теплових і атомних електростанцій;
( Абзац десятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
розробки гірничих споруд - відкрита розробка корисних копалин, підземна розробка корисних копалин, шахтне і підземне будівництво, маркшейдерська справа, буріння свердловин;
реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам’яток культурної спадщини - промислове і цивільне будівництво та теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури, архітектура будівель і споруд, реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури;
( Абзац дванадцятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
монтажу технологічного устаткування та пусконалагоджувальних робіт - теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, водопостачання, каналізація, водопостачання та водовідведення, холодильні машини і установки, монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання, інформаційні мережі зв’язку, технології та засоби телекомунікацій, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, автоматизація процесів керування, автоматизоване управління технологічними процесами, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.
Виконання зазначених видів будівельних та монтажних робіт загального призначення професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійним програмам профільних закладів освіти, що готують професіоналів та фахівців за спеціалізаціями, зазначеними у абзацах восьмому - тринадцятому цього пункту.
Під час виконання робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації на пам’ятках культурної спадщини кваліфікація робітників повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б Д.2.5-27:2012; ДСТУ Б Д.2.5-1:2012 - ДСТУ Б Д.2.5-26:2012 та підтверджуватися відповідними документами про кваліфікацію.
( Абзац п'ятнадцятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.
Кваліфікація працівників для роботи в електроустановках повинна відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 р. № 4.
( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
14. Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання таких видів робіт:
улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, обладнання для закріплення слабких ґрунтів, зварювального обладнання, опалубки для монолітних конструкцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
улаштування фундаментів із застосуванням паль - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, зварювального обладнання, бурових установок та установок для занурення паль (анкерів), бетононасосів, глибинних вібраторів, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами, - техніки навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, насосного та компресорного обладнання, зварювального обладнання, бурових установок, днопоглиблювачів, кесонів, бетононасосів, вібраторів будівельних, опалубки для монолітних конструкцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
зведення металевих конструкцій - техніки навантажувальної, вантажопідйомної, постів для укрупненого збирання, обладнання для фіксації окремих елементів, зварювального обладнання, засобів підмощування, люльок, траверсів, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій - техніки навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування бетонної суміші та великорозмірних елементів, обладнання для фіксації окремих елементів, зварювального обладнання, засобів підмощування, бетононасосів, вібраторів будівельних, люльок, траверсів, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - техніки вантажопідйомної, для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонного (розчинного) вузла, бетононасосів, вібраторів будівельних, опалубних систем, постів з розділу арматури, засобів підмощування, люльок, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій - техніки вантажопідйомної, для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонного (розчинного) вузла, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
зведення дерев’яних конструкцій - техніки вантажопідйомної, риштувань, засобів підмощування, постів для укрупнювальної збірки, столярної майстерні, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
будівництва гідротехнічних споруд та комплексів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної (у тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування бетонної суміші, зварювального обладнання (у тому числі для підводних робіт), плавзасобів, земснарядів, гідромоніторів, насосного обладнання, днопоглиблювачів, кесонів, бетононасосів, вібраторів будівельних, водолазного обладнання, водолазної станції із засобами занурювання та забезпечення життєдіяльності під водою, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
розробки гірничих споруд та комплексів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для руйнування і транспортування гірничої породи, бурових установок, компресорного обладнання, насосного обладнання, вибухотехнічного обладнання, засобів кріплення проходки гірничих виробок, засобів транспортування породи, засобів електроживлення, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам’яток культурної спадщини - ковальського обладнання, теслярського та столярського обладнання, обладнання для ліпних робіт, ливарної майстерні, майстерні різьблення по каменю, іншого устаткування згідно з технологією виконання робіт.
Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:
здійснення контролю якості виконаних робіт щодо:
- ґрунтових споруд та основ - шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення міри ущільнення;
- зварних з’єднань - із застосуванням неруйнівних методів до зварних конструкцій;
- монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;
здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;
документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;
документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, люльок, строп, бурових установок;
проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.
Вимоги до будівництва об’єктів інженерної інфраструктури
15. Організаційними вимогами є:
1) наявність:
адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (у разі потреби), що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;
техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених у переліку робіт;
засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;
2) забезпечення:
своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами за видами обладнання, яке монтується;
єдності вимірювань.
16. Кадровими вимогами є наявність у:
головного інженера або відповідного зазначеній посаді фахівця вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста або бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання.
Для виконання робіт з монтажу внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а також інженерних споруд професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію за відповідною освітою, зокрема, для монтажу:
водопостачання та водовідведення - водопостачання, каналізація, водопостачання та водовідведення;
опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, газопостачання - теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання;
електропостачання і електроосвітлення - будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі, електропостачання, монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд, обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i споруд, електричні системи і мережі;
засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж - автоматизація процесів керування, автоматизоване управління технологічними процесами, електромеханічні системи автоматизації та електропривід, інформаційні мережі зв’язку, технології та засоби телекомунікацій, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
технологічних трубопроводів - холодильні машини і установки, монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання;
магістральних нафтогазопроводів - газонафтопроводи та газонафтосховища, монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання, видобування нафти і газу, експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт, нафтогазосховища.
Виконання зазначених видів робіт з будівництва об’єктів інженерної інфраструктури професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійним програмам профільних закладів освіти, що готують професіоналів та фахівців за спеціалізаціями, зазначеними у абзацах восьмому - тринадцятому цього пункту.
Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.
Кваліфікація працівників для роботи в електроустановках повинна відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 р. № 4.
( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
17. Технологічними вимогами є наявність комплектів будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема техніки землерийної, трубоукладальної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування великорозмірних елементів та бетонної суміші, зварювального обладнання, пересувних електростанцій, компресорів, траверсів, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт.
Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:
здійснення контролю якості виконаних робіт щодо:
- електричних, електромеханічних робіт - шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;
- зварних з’єднань - із застосуванням неруйнівних методів до зварних з’єднань трубопроводів;
здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;
документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;
документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, люльок, строп, бурових установок;
проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.
Вимоги до будівництва об’єктів транспортної інфраструктури
18. Організаційними вимогами є:
1) наявність:
адміністративних приміщень площею згідно з вимогами будівельних норм, виробничої бази, що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;
техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбаченими у переліку робіт;
засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;
2) забезпечення:
своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами за видами обладнання, яке монтується;
єдності вимірювань.
19. Кадровими вимогами є наявність у:
головного інженера або відповідного зазначеній посаді фахівця вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста або бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання.
Для виконання робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію за відповідною освітою, зокрема, для будівництва:
залізничних та трамвайних колій - залізничні споруди та колійне господарство, будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій, обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства, електричний транспорт;
доріг автомобільних - автомобільні дороги і аеродроми, будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів, будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення;
мостів, мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів - мости і транспортні тунелі, будівництво мостів та інших штучних споруд;
аеродромів та вертодромів - автомобільні дороги і аеродроми;
тунелів та метрополітенів - мости і транспортні тунелі, будівництво тунелів та метрополітенів;
вертикального транспорту - промислове і цивільне будівництво, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання, електричний транспорт, електричні системи і мережі.
Виконання зазначених видів робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійним програмам профільних закладів освіти, що готують професіоналів та фахівців за спеціалізаціями, зазначеними у абзацах восьмому - тринадцятому цього пункту.
Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.
Кваліфікація працівників для роботи в електроустановках повинна відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 9 січня 1998 р. № 4.
( Пункт 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
20. Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання таких видів робіт:
будівництва залізничних та трамвайних колій - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної (у тому числі залізничної), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання залізничних та трамвайних колій, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
будівництва доріг автомобільних - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання асфальтобетонної суміші, установок для регенерації асфальтобетонної суміші, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
будівництва мостів для перепуску через перешкоди водних потоків - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної (у тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, плавзасобів, кесонів, водолазного обладнання, бурових установок, зварювального обладнання, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, опалубних систем, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт;
будівництва мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, бурових установок, зварювального обладнання, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, опалубних систем, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт;
будівництва аеродромів та вертодромів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування та укладання бетонної суміші, бурових установок, зварювального обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
будівництва тунелів та метрополітенів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів (у тому числі електротранспортної), їх ущільнення та планування, для транспортування та укладання бетонної суміші, щитів прохідницьких, вібраторів будівельних, зварювального обладнання, насосного обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
будівництва вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг тощо) - техніки вантажопідйомної, компресорів, зварювального обладнання, люльок, комплектів для виконання електротехнічних робіт, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт.
Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:
здійснення контролю якості виконаних робіт щодо:
- ґрунтових споруд та основ - шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення міри ущільнення;
- дорожніх покриттів - шляхом проведення лабораторних випробувань щодо відповідності марки бетону;
- зварних з’єднань - із застосуванням неруйнівних методів до зварних конструкцій;
- монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;
- електричних, електромеханічних робіт - шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;
здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;
документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;
документальне підтвердження належного технічного стану та/або проходження обстеження (перевірки) техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів;
проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.
Додаток 1
до Ліцензійних умов
ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із _____________________________________________________ наслідками середніми або середніми та значними
( Див. текст )( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
Додаток 2
до Ліцензійних умов
ВІДОМОСТІ
про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи
( Див. текст )( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
Додаток 3
до Ліцензійних умов
ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із _____________________________________________________ наслідками середніми або середніми та значними
( Див. текст )( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
Додаток 4
до Ліцензійних умов
ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із ___________________________________________ наслідками середніми або середніми та значними
( Див. текст )( Додаток 4 в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
Додаток 5
до Ліцензійних умов
ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із _________________________________________ наслідками середніми або середніми та значними
( Див. текст )( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
Додаток 6
до Ліцензійних умов
ЗАЯВА
про внесення змін до переліку видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із __________________________________________ наслідками середніми або середніми та значними
( Див. текст )( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 401 від 07.06.2017 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2016 р. № 256
ПЕРЕЛІК
видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню
( Назва переліку в редакції Постанови КМ № 401 від 07.06.2017 )
КодВид робіт
1.00.00БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ:
1.01.00улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
1.02.00улаштування фундаментів із застосуванням паль
1.03.00улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами
1.04.00зведення металевих конструкцій
1.05.00зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
1.06.00зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій
1.07.00зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій
1.08.00зведення дерев’яних конструкцій
1.09.00будівництво гідротехнічних споруд та комплексів
1.10.00розробка гірничих споруд та комплексів
1.11.00реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини
1.12.00монтаж технологічного устаткування
1.13.00виконання пусконалагоджувальних робіт:
1.13.01електротехнічних пристроїв
1.13.02автоматизованих систем управління
1.13.03систем вентиляції та кондиціонування повітря
1.13.04підйомно-транспортного устаткування
1.13.05металообробного устаткування
1.13.06холодильних і компресорних установок
1.13.07теплоенергетичного устаткування
1.13.08деревообробного устаткування
1.13.09водопостачання та водовідведення
2.00.00БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:
2.01.00монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:
2.01.01водопостачання та водовідведення
2.01.02опалення
2.01.03вентиляції і кондиціювання повітря
2.01.04газопостачання
2.01.05технологічних трубопроводів
2.01.06електропостачання і електроосвітлення
2.01.07засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж
2.02.00монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання:
2.02.01водопостачання та водовідведення
2.02.02теплопостачання
2.02.03газопостачання
2.02.04магістральних нафтогазопроводів
2.02.05електропостачання і електроосвітлення
2.02.06зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж
2.03.00монтаж інженерних споруд
3.00.00БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ:
3.01.00залізничних та трамвайних колій
3.02.00доріг автомобільних
3.03.00мостів і мостових переходів:
3.03.01мостів для перепуску через перешкоди водних потоків
3.03.02мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів
3.04.00аеродромів та вертодромів
3.05.00тунелів та метрополітенів
3.06.00вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг тощо)
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 березня 2016 р. № 256
Київ
Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
Відповідно до пункту 9 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" , абзацу одинадцятого частини першої статті 9 Закону України "Про основи містобудування" Кабінет Міністрів України
постановляє:
Затвердити такі, що додаються:
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками;
перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2016 р. № 256
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками
Загальна частина
1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних і спеціальних вимог до провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, що обов’язкові для виконання ліцензіатом, а також вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!