Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

Кабінет Міністрів України Постанова, Перелік, Положення від 13.03.2020 №219
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Перелік, Положення

Дата 13.03.2020

Номер 219

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 березня 2020 р. № 219
Київ
Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 422 від 27.05.2020 № 1339 від 28.12.2020 № 1340 від 23.12.2020 )
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Утворити:
Державну інспекцію містобудування України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
( Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1340 від 23.12.2020 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1340 від 23.12.2020 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1339 від 28.12.2020 )
4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
5. Установити, що забезпечення діяльності Державної інспекції містобудування у 2020 році здійснюється в межах видатків, передбачених Державній архітектурно-будівельній інспекції.
6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 1340 від 23.12.2020 )
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
( Положення втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1340 від 23.12.2020 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2020 р. № 219
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903 "Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2107):
1) доповнити Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об’єктів архітектури, затверджений зазначеною постановою, пунктом 8 такого змісту:
"8. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта, та відмови підрядника їх усунути особа, що здійснює авторський нагляд, повідомляє про це замовнику (забудовнику) і відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.";
2) у пункті 7 Порядку технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженого зазначеною постановою, слова "відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю" замінити словами "відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю".
2. У Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 553 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1647; 2017 р., № 49, ст. 1528; 2019 р., № 36, ст. 1260):
1) абзац перший пункту 1 після слова "підрядниками" доповнити словами ", сертифікованими відповідальними виконавцями робіт, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва,";
2) пункт 1-1 викласти в такій редакції:
"1-1. У цьому Порядку термін "електронний кабінет" вживається у значенні, наведеному в статті 22-3 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" .
До запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва виконання функцій електронного кабінету забезпечує електронний кабінет замовника, запровадження якого передбачено пунктом 10 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.";
3) в абзаці сьомому пункту 7 слова "головного інспектора будівельного нагляду" замінити словами "посадової особи ДІМ";
4) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
"У випадку, коли суб’єкти містобудування або його представники, які будують або збудували об’єкт будівництва та були належним чином повідомлені про дату і час проведення перевірки, не прибули на об’єкт будівництва для проведення перевірки, перевірка проводиться із залученням представників органів місцевого самоврядування.".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 "Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668; 2017 р., № 94, ст. 2857):
1) абзац другий пункту 2 Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури , затвердженого зазначеною постановою, після слів "та експерт," доповнити словами "виконавець робіт, головний державний інспектор, головний інспектор будівельного нагляду та інші посадові особи, які виконують функції із здійснення державного архітектурно-будівельного контролю,";
"6. Будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.
7. Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та державного архітектурно-будівельного нагляду.".
4. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) доповнити такою позицією:
"ДІМ9090570570".
5. У Положенні про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 51, ст. 1345; 2019 р., № 78, ст. 2697):
1) у пункті 4:
підпункт 12 після абзацу п’ятого доповнити абзацом такого змісту:
"функціонування реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів та Реєстру будівельної діяльності;";
доповнити Положення підпунктом 18-1 такого змісту:
"18-1) здійснює організаційні заходи для забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема щодо:
розроблення та удосконалення нормативно-правових актів щодо функціонування електронної системи;
інформування технічного адміністратора електронної системи за зверненнями фізичних та юридичних осіб про виявлені недоліки у роботі електронної системи та вносить пропозиції про усунення виявлених недоліків у роботі електронної системи та удосконалення її роботи;
модернізації програмного забезпечення електронної системи шляхом розроблення та затвердження технічного завдання, відбору виконавців, оплати та приймання виконаних робіт (надання послуг);
забезпечення створення комплексної системи захисту інформації електронної системи;
впровадження електронної системи в експлуатацію, налагодження інформаційної взаємодії між електронною системою та електронними інформаційними ресурсами державних органів та органів місцевого самоврядування;
фінансування заходів технічного адміністратора, пов’язаних з адмініструванням електронної системи;
здійснення контролю за функціонуванням електронної системи;";
доповнити Положення підпунктом 39-1 такого змісту:
"39-1) приймає рішення про зупинення, відновлення дії та анулювання ліцензій;";
2) доповнити Положення пунктом 14-1 такого змісту:
"14-1. Експертно-апеляційна рада є постійно діючим колегіальним органом та діє відповідно до положення, що затверджується Міністром.
Експертно-апеляційна рада розглядає скарги фізичних та юридичних осіб щодо рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.".
6. Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. (Офіційний вісник України, 2014 р., № 61, ст. 1688), викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2014 р. № 294
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2020 р. № 219)
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України
1. Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій (далі - Міністр) і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.
2. Держархбудінспекція у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основним завданням Держархбудінспекції є реалізація державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, а саме:
підготовка і внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо забезпечення формування державної політики з питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції;
виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві у визначених законодавством випадках.
4. Держархбудінспекція відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру;
2) отримує повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, здійснює внесення змін до них, а також скасовує право на початок виконання підготовчих або будівельних робіт, набуте на підставі поданого повідомлення;
3) видає дозволи на виконання будівельних робіт, повідомлення про внесення змін до них, відмовляє у видачі таких дозволів, анулює дозволи на виконання будівельних робіт;
4) приймає в установленому порядку в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає відповідні сертифікати або відмовляє у їх видачі, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації, вносить зміни до них, а також повертає такі декларації та скасовує їх реєстрацію);
5) веде єдиний реєстр документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
6) перевіряє на відповідність вимогам законодавства, будівельних норм, стандартів і правил рішення, прийняті територіальними органами Держархбудінспекції;
7) організовує проведення або проводить навчання, підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку фахівців для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, обстеження та інших функцій, виконання яких належить до передбачених законом повноважень Держархбудінспекції;
8) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань державного архітектурно-будівельного контролю, укладає відповідно до законодавства міжнародні договори України міжвідомчого характеру та здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції;
9) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Держархбудінспекція з метою організації своєї діяльності:
1) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держархбудінспекції та її територіальні органи, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Держархбудінспекції;
2) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, контроль за їх здійсненням в апараті Держархбудінспекції, її територіальних органах;
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держархбудінспекції, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держархбудінспекції;
7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.
6. Держархбудінспекція для виконання покладених на неї завдань має право:
1) залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);
2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також громадян та громадських об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань і функцій;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції та семінари з питань, що належать до її компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів та органів місцевого самоврядування, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
5) брати в установленому законодавством порядку участь у роботі комісій, що утворюються з метою розслідування причин і наслідків аварій на будівництві;
6) проводити претензійно-позовну роботу, звертатися до суду з позовами щодо захисту своїх прав та законних інтересів;
7) реалізувати інші права, визначені законом.
7. Держархбудінспекція здійснює свої повноваження безпосередньо через апарат та свої територіальні органи.
8. Держархбудінспекція під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.
9. Держархбудінспекція в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.
10. Держархбудінспекцію очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
11. Голова Держархбудінспекції:
1) очолює Держархбудінспекцію, здійснює керівництво її діяльністю;
2) у межах компетенції організовує та контролює виконання в апараті Держархбудінспекції та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів міністерств;
3) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у відповідній сфері, зокрема розроблені Держархбудінспекцією проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства;
4) подає на затвердження Міністру плани роботи Держархбудінспекції;
5) затверджує за погодженням з Міністром структуру апарату Держархбудінспекції;
6) забезпечує виконання Держархбудінспекцією наказів та доручень Міністра з питань, що належать до сфери компетенції Держархбудінспекції;
7) забезпечує взаємодію Держархбудінспекції із структурним підрозділом Мінрегіону, визначеним Міністром відповідальним за взаємодію з Держархбудінспекцією;
8) забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Мінрегіоном і Держархбудінспекцією та вчасність її подання;
9) звітує перед Міністром про виконання планів роботи Держархбудінспекції та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держархбудінспекції, її територіальних органів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;
10) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
11) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держархбудінспекції;
12) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держархбудінспекції (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
13) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держархбудінспекції;
14) утворює в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держархбудінспекції і коштів, передбачених на утримання Держархбудінспекції, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України та Міністром територіальні органи Держархбудінспекції як структурні підрозділи апарату;
15) призначає на посади за погодженням із Міністром та головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Держархбудінспекції;
16) призначає на посади за погодженням з Міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держархбудінспекції;
17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, виконує в межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держархбудінспекції;
18) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держархбудінспекції;
19) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держархбудінспекції;
20) забезпечує формування в установленому порядку кадрового резерву Держархбудінспекції, організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Держархбудінспекції та осіб, включених до кадрового резерву;
21) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держархбудінспекції, керівників територіальних органів Держархбудінспекції, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);
22) у встановленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держархбудінспекції, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
23) представляє в установленому порядку Держархбудінспекції у відносинах з іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
24) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Держархбудінспекції, а за домовленістю з керівниками - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції;
25) представляє Держархбудінспекцію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;
26) утворює комісії, робочі та експертні групи;
27) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
28) підписує накази Держархбудінспекції;
29) у межах повноважень дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держархбудінспекції та її територіальних органів доручення;
30) за погодженням із Мінфіном затверджує штатний розпис та кошторис апарату Держархбудінспекції;
31) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держархбудінспекція;
32) здійснює інші повноваження відповідно до закону.
12. Голова Держархбудінспекції може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держархбудінспекції може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держархбудінспекції.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держархбудінспекції можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Голова Держархбудінспекції.
Кількісний та персональний склад колегій, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, положення про них затверджує Голова Держархбудінспекції.
14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держархбудінспекції затверджується Кабінетом Міністрів України.
Держархбудінспекція є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства та фінансується за рахунок коштів державного бюджету.".
7. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898):
1) розділ II доповнити такою позицією:
"Державна інспекція містобудування України";
2) пункт 3 розділу III доповнити абзацом такого змісту:
"Державна інспекція містобудування України".
8. У переліку органів ліцензування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2232; 2017 р., № 47, ст. 1466), у графі "Найменування органу ліцензування" пункт 9 виключити.
9. У Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 698 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2424; 2017 р., № 49, ст. 1526):
1) у пункті 2:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2. Нагляд здійснюється посадовими особами ДІМ шляхом проведення планових, позапланових, документальних і камеральних перевірок.";
абзац другий виключити;
2) у тексті Порядку:
слово "Держархбудінспекція" у всіх відмінках замінити словом "ДІМ";
слова "головний інспектор будівельного нагляду" у всіх відмінках замінити словами "посадова особа ДІМ" у відповідному відмінку;
3) у тексті додатків до Порядку слова "головний інспектор будівельного нагляду" у всіх відмінках замінити словами "посадова особа ДІМ" у відповідному відмінку.
10. Пункт 6 переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 50, ст. 1550), виключити.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2020 р. № 219
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 94, ст. 3441).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 94 "Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 410).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 941 "Про внесення змін до Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2766).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 551 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1645).
5. Пункт 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 849 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2435).
6. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 43 "Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 8, ст. 297).
7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2012 р. № 148 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 592).
8. Пункт 18 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 233 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 28, ст. 955).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 7 "Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 7, ст. 201).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 983 "Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3297).
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 238 "Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 33, ст. 1027).
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 402 "Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 49, ст. 1523).
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 "Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками)" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1130).
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 401 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 49, ст. 1522).
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 13 березня 2020 р. № 219
Київ
Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Утворити:
Державну інспекцію містобудування України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій і який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!