Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій

Верховна Рада України Закон від 03.10.2017 №2148-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 03.10.2017

Номер 2148-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
доповнити пунктами 3-1, 4-3-4-7 такого змісту:
"3-1. До страхового стажу для визначення права на призначення пенсії згідно із статтею 26 цього Закону включаються періоди:
1) ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку:
з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно, що підтверджуються довідкою про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності;
з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску) незалежно від сплаченого розміру (крім випадків звільнення від сплати єдиного внеску);
2) проходження військової служби по 31 грудня 2017 року включно;
3) перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;
4) перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків (єдиного внеску) за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку";
"4-3. Пенсії, призначені відповідно до цього Закону до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", з 1 жовтня 2017 року перераховуються із застосуванням середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчисленої як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1 %.
При здійсненні перерахунку пенсій відповідно до абзацу першого цього пункту використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установлений на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" , збільшений на 79 гривень.
4-4. З 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2014, 2015 та 2016 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1,35 %.
З 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник за 2016 та 2017 роки із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%. У разі, якщо при однакових показниках індивідуального коефіцієнта заробітної плати (доходу) та тривалості страхового стажу розмір пенсії у 2018 році, обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія, призначена у 2017 році, розмір якої обчислений з урахуванням положень абзацу першого цього пункту, Кабінет Міністрів України приймає рішення про збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується при призначенні пенсій з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, таким чином, щоб пенсії, призначені у зазначений період, не були меншими за пенсії, що призначалися з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
4-5. Збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для обчислення пенсій, передбачене частиною другою статті 42 цього Закону, проводиться починаючи з 2021 року.
У 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
4-6. Протягом двох років з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" пенсіонери, яким проведено перерахунок пенсії відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 42 цього Закону, можуть за поданою заявою провести перерахунок на умовах, передбачених абзацами першим - третім частини четвертої статті 42 цього Закону. При цьому обчислення страхового стажу, який дає право на такий перерахунок, починається з дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.
4-7. Особам, пенсії/щомісячне довічне грошове утримання яким призначені відповідно до законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і статус суддів", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, розмір яких з урахуванням перерахунку, передбаченого пунктом 4-3 цього розділу, розрахований за нормами цього Закону, буде більший, проводиться автоматичне, без їхнього звернення, переведення пенсії на умовах, передбачених цим Законом, за матеріалами пенсійних справ.
Особи, пенсію яким переведено на пенсію на умовах цього Закону, у будь-який час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду для переведення на пенсію/щомісячне довічне грошове утримання за нормами законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про державну службу", "Про Національний банк України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про судоустрій і статус суддів", "Про судову експертизу", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Митного кодексу України, Податкового кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України із встановленням розміру пенсії, отримуваного до такого переведення, з 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла така заява";
у пункті 7-2:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Зменшення розміру пенсії за віком застосовується до досягнення віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону, та протягом періоду, який дорівнює кількості повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію після досягнення жінкою віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону. Після завершення цього періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з дня, наступного за днем завершення цього періоду";
в абзацах третьому і четвертому слово і цифри "статтею 26" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 26";
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"Розмір пенсії, призначений відповідно до цього пункту, не може бути меншим ніж розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений законом";
пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року.
Учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування є особи, які станом на 1 січня 2019 року підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно з цим Законом.
Застраховані особи, яким на 1 січня 2019 року залишилося менше 10 років до досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, мають право прийняти рішення не сплачувати страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування.
Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, не можуть бути платниками страхових внесків до Накопичувального фонду.
Кабінету Міністрів України до 1 липня 2018 року забезпечити створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування.
Первинна чиста вартість одиниці пенсійних активів на дату спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду дорівнює 1 гривні";
у пункті 12:
абзац перший доповнити словами "об’єднані управління";
абзац другий замінити чотирнадцятьма абзацами такого змісту:
"У період до перетворення Пенсійного фонду в неприбуткову самоврядну організацію:
Пенсійний фонд функціонує як центральний орган виконавчої влади на підставі норм цього Закону (крім норм, зазначених в абзаці шостому пункту 1 цього розділу) та Положення про Пенсійний фонд України;
на працівників Пенсійного фонду та його територіальних органів, які здійснюють повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій Пенсійного фонду, поширюється дія Закону України "Про державну службу" ;
голова правління Пенсійного фонду та його заступники призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України "Про державну службу" ;
керівництво діяльністю Пенсійного фонду здійснює правління Пенсійного фонду, чисельність і персональний склад якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Голова правління Пенсійного фонду:
забезпечує виконання Пенсійним фондом та його територіальними органами вимог Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів;
представляє в установленому порядку Пенсійний фонд у відносинах з іншими державними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за кордоном;
підписує акти правління Пенсійного фонду;
призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Пенсійного фонду, керівників та заступників керівників територіальних органів Пенсійного фонду, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Пенсійного фонду, приймає рішення про їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
видає накази з питань, що не належать до компетенції правління Пенсійного фонду;
розпоряджається у межах повноважень, передбачених законом, коштами Пенсійного фонду.
Положення про Пенсійний фонд України затверджується Кабінетом Міністрів України. Бюджет Пенсійного фонду в зазначений період затверджується Кабінетом Міністрів України. Оплата праці працівників Пенсійного фонду та його органів здійснюється за рахунок коштів, передбачених цим Законом".
У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим;
пункт 13 викласти в такій редакції:
"13. У разі якщо особі призначено пенсію відповідно до законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру", " Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", її виплата продовжується до переведення за бажанням особи на пенсію на інших підставах або за бажанням особи поновлюється у розмірі, який було встановлено до переведення. До такого переведення розмір пенсії, встановлений до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", не переглядається та пенсія не індексується. Різниця між розміром пенсії, на який має право особа відповідно до зазначених законодавчих актів, та розміром пенсії із солідарної системи відповідно до цього Закону фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.
У разі якщо особа має право на отримання пенсії відповідно до законів України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та цього Закону, призначається одна пенсія за її вибором. Порядок фінансування цих пенсій встановлюється відповідними законами";
доповнити пунктами 13-1-13-3 такого змісту:
"13-1. З 1 жовтня 2017 року пенсії, призначені після набрання чинності Законом України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" (крім осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ) на умовах законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність" у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", виплачуються у розмірі, обчисленому відповідно до цього Закону.
Після звільнення з роботи виплата пенсії, призначеної відповідно до зазначених законів, поновлюється.
Виплата працюючим пенсіонерам у період роботи на інших посадах пенсій, призначених на умовах законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", з 1 жовтня 2017 року поновлюється у розмірах, що були встановлені відповідними законами.
13-2. Максимальний розмір пенсії, призначеної на умовах законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 гривень.
13-3. Особи, яким пенсії призначені в порядку і на умовах, передбачених законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", звільнені з роботи у зв’язку із засудженням за умисне кримінальне правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, або з притягненням до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" , позбавляються права на одержання призначеної за зазначеними законами пенсії. У таких випадках пенсія призначається відповідно до цього Закону";
абзац другий пункту 16 викласти в такій редакції:
"Положення Закону України "Про пенсійне забезпечення" застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років для осіб, які на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" мають вислугу років та стаж, необхідні для призначення такої пенсії";
28) у тексті Закону слова "інвалід", "дитина-інвалід" та "інвалід війни" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю внаслідок війни" у відповідному відмінку і числі.
20. У Законі України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404 із наступними змінами):
1) у статті 1:
в абзаці третьому цифри та слово "63 років" замінити цифрами та словом "65 років", а цифри "1958" замінити цифрами "1960";
в абзаці чотирнадцятому цифри та слова "31 грудня 1958 року" замінити цифрами та словами "30 вересня 1958 року";
після абзацу чотирнадцятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
"63 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
64 роки - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
64 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;
65 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року".
У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом дев’ятнадцятим;
2) у частині першій статті 4:
у пункті 2 слова "Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" замінити словами " Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" ;
пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
"3) є малозабезпеченою особою (крім осіб з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника);
4) є особою з інвалідністю I групи";
3) в абзаці третьому частини другої статті 7 слова "Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" замінити словами " Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" ;
4) статтю 13 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Джерела покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги
Виплата державної соціальної допомоги (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 цього Закону) і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.
Виплата державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 цього Закону, і покриття витрат на її доставку здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України";
5) у назві та тексті Закону слова "інвалід", "інвалід з дитинства", "дитина-інвалід" та "інвалід війни" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю з дитинства", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю внаслідок війни" у відповідному відмінку і числі.
21. У статті 8 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 42-43, ст. 293) слова "середньої заробітної плати шахтаря" замінити словами і цифрами "його заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до статті 40 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" , з якої обчислюється пенсія".
22. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):
1) у пункті 4 частини першої статті 1 слова "двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом" замінити словами "п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом";
2) у статті 4:
у частині першій:
у пункті 1:
в абзаці восьмому слова "осіб рядового і начальницького складу" замінити словами "поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу";
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту";
абзац дванадцятий доповнити словами "усиновленні дитини";
доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
"5-1) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах";
перше речення частини четвертої викласти в такій редакції:
"4. Особи, зазначені у пунктах 4 та 5-1 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" , та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу";
3) у статті 5:
абзаци перший і другий частини першої після цифри "5" доповнити словом і цифрами "та 5-1";
у частині другій цифри "2-14" замінити цифрами і словом "4, 5, 5-1 та 15";
у частині третій слово і цифру "та 5" замінити цифрами і словом "5, 5-1 та 15";
в абзаці третьому частини четвертої слово і цифру "та 5" замінити цифрами і словом "5 та 5-1";
4) у частині третій статті 6 слово і цифру "та 5" замінити цифрами і словом "5 та 5-1";
5) у частині першій статті 7:
у пункті 2:
в абзаці першому слово і цифру "та 5" замінити цифрами і словом "5 та 5-1";
в абзаці другому слова "році" та "року" замінити відповідно словами "кварталі" та "кварталу";
абзац другий пункту 3 виключити;
6) у частині восьмій статті 9:
в абзаці першому слово і цифру "і 5" замінити цифрами і словом "5 та 5-1";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок";
абзац четвертий виключити;
7) у статті 10:
у частині першій:
абзац третій викласти в такій редакції:
"члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню";
в абзаці п’ятому слово і цифру "та 5" замінити цифрами і словом "5 та 5-1";
частину п’яту викласти в такій редакції:
"5. Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2.
В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору.
Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, передбачена цією частиною, може бути здійснена за окремим договором, укладеним у порядку, передбаченому частинами першою, третьою та четвертою цієї статті";
частину шосту доповнити словами "(крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою цієї статті)";
8) у статті 17:
у частині першій:
абзац перший після слів "та порушень законодавства про працю" доповнити словами "роботодавцями, банками, підприємствами, установами та організаціями з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сфері захисту персональних даних)";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Інформація з Державного реєстру може надаватися роботодавцям, банкам, підприємствам, установам та організаціям з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою або у випадках та порядку, встановлених законодавством у сфері захисту персональних даних)";
у частині четвертій:
в абзаці другому слова "забезпечує формування та" виключити;
доповнити абзацом третім такого змісту:
"Інформація з Державного реєстру з метою її використання для обслуговування громадян (за їхньою згодою) надається на запит роботодавців, банків, підприємств, установ та організацій у порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення";
частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
"Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру іншим юридичним і фізичним особам, крім органів праці та соціального захисту населення, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, допускається лише за рішенням суду у випадках, передбачених законом";
частину шосту виключити;
9) у статті 20:
частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Реєстр застрахованих осіб складається з електронних облікових карток застрахованих осіб, до яких включаються відомості про застрахованих осіб, інформація про набуття прав на одержання страхових виплат за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інформація про виплати за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
у частині третій:
абзац перший після слова "персональна" доповнити словом "електронна";
у пункті 1:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"унікальний номер електронної облікової картки".
У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"прізвище, ім’я та по батькові на момент створення електронної облікової картки";
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"прізвище, ім’я та по батькові на поточний момент".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;
у пункті 2:
після абзацу п’ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"професійна назва роботи;
посада".
У зв’язку з цим абзаци шостий - дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;
в абзаці восьмому слово "позначка" замінити словом "дані";
після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"сума призначеної пенсії".
У зв’язку з цим абзаци десятий і одинадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим;
доповнити абзацами тринадцятим - п’ятнадцятим такого змісту:
"інформація про страхові випадки:
дата страхового випадку;
вид страхового випадку";
у пункті 3:
абзац перший замінити вісьмома новими абзацами такого змісту:
"3) частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування:
вид страхової виплати;
вид соціальної пільги;
вид соціальної виплати;
дата, з якої призначено виплату;
дата початку та закінчення виплати (пільги);
сума виплати (помісячні суми виплати);
індексація страхової виплати".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом дев’ятим;
в абзаці дев’ятому слова "Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається" замінити словами "Персоніфіковані відомості, включені до персональної електронної облікової картки застрахованої особи, зберігаються";
10) у розділі VIII "Прикінцеві та перехідні положення":
у пункті 1-1 цифри "2017" замінити цифрами "2020";
доповнити пунктами 9-7 і 9-8 такого змісту:
"9-7. Щороку в законі про Державний бюджет України на відповідний рік затверджуються видатки на покриття Пенсійному фонду недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 цього Закону.
При цьому для визначення недоотриманої Пенсійним фондом суми коштів платник єдиного внеску розраховує та відображає у звітності суму єдиного внеску в розмірах, передбачених частинами п’ятою та чотирнадцятою статті 8 цього Закону, не змінюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.
Розрахунок недоотриманих Пенсійним фондом сум, передбачених абзацом першим цього пункту, здійснюється у порядку, встановленому Пенсійним фондом за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
9-8. Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 цього Закону, якщо вони не є роботодавцями, звільняються від виконання обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 цього Закону, на весь період їх незаконного позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції за заявою члена сім’ї, що підтверджується даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника";
11) у тексті Закону слова "інвалід" і "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "особа з інвалідністю" та "дитина з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.
23. У Законі України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243):
1) частину другу статті 14 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Для працевлаштування осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років, підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників від 8 до 20 осіб встановлюється квота у розмірі не менше однієї особи у середньообліковій чисельності штатних працівників";
2) в абзаці першому частини третьої статті 24 слова "передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України" замінити словами "передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття".
24. У частині першій статті 57 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 4, ст. 43, № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри і слово "31 грудня" замінити цифрами і словом "30 вересня".
25. Розділ III Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 20-21, ст. 745, № 24, ст. 884; 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 11, ст. 75, № 40-41, ст. 379; 2016 р., № 4, ст. 43) виключити.
26. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75; 2017 р., № 2, ст. 25):
1) частину першу статті 18 після слів "на умовах трудового договору (контракту)" доповнити словами "цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом", а після слів "та в інших органах" - словами "фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах";
2) у статті 19:
у частині першій:
в абзаці першому слова "мають застраховані громадяни" замінити словами "мають застраховані особи - громадяни";
абзац другий після слів "(включаючи час випробування та день звільнення)" доповнити словами "зайняття підприємницькою та іншою діяльністю";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню відповідно до цього Закону, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону, за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом";
пункти 1 і 2 частини четвертої викласти в такій редакції:
"1) допомога по тимчасовій непрацездатності - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку;
2) допомога по вагітності та пологах - виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку";
3) частину четверту статті 21 доповнити словами "а також періоди, починаючи з 1 січня 2016 року, протягом яких особа не підлягала страхуванню за цим Законом, але нею або роботодавцем за неї сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" ;
4) у статті 22:
у частині другій слова "застрахованої особи в період втрати працездатності" замінити словами "припинення підприємницької або іншої діяльності застрахованої особи в період втрати працездатності";
в абзаці третьому частини третьої слово і цифри "статтею 25" замінити словом і цифрами "статтею 24";
5) у пункті 5 частини першої статті 24 цифри "1-4" замінити цифрами "1-3";
6) у частинах першій і другій статті 25 цифри "1-4" замінити цифрами "1-3";
7) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
"2. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку";
8) у статті 30:
у частині першій:
абзац перший замінити двома новими абзацами такого змісту:
"1. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору та на інших підставах, передбачених законом, призначаються та надаються за основним місцем роботи (діяльності).
Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах застрахованим особам (у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору) надається за основним місцем роботи (діяльності) та за сумісництвом (наймом) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"У період проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або зняття з обліку після припинення діяльності особами, які провадять незалежну професійну діяльність, матеріальне забезпечення за страховими випадками застрахованим особам призначається та виплачується робочим органом Фонду за місцем здійснення обліку такої діяльності чи реєстрації місця проживання таких осіб у порядку, встановленому правлінням Фонду".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
абзац перший частини третьої доповнити словами "або фізичною особою - підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність";
9) у статті 31:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. У разі роботи за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із здійсненням підприємницької чи іншої діяльності підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно здійснюють підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію листка непрацездатності засвідчує установа охорони здоров’я, яка його видає. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом";
у частині другій слово і цифри "статті 25" замінити словом і цифрами "статті 24";
10) у статті 32:
у частині другій:
пункт 1 після слів "трудового договору (контракту)" доповнити словами "інших підставах, передбачених законом";
пункт 2 після слова "особам" доповнити словами "застрахованим особам, які працюють на умовах цивільно-правового договору, здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність";
в абзацах першому і другому частини четвертої слова "Призначене, але не одержане" замінити словами "Не одержане";
11) у статті 34:
в абзаці першому частини першої слова "найманим працівникам" замінити словами "застрахованим особам";
у тексті слова "страхувальник-роботодавець" в усіх відмінках і числах замінити словом "страхувальник" у відповідному відмінку і числі;
12) у статті 35:
пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
"1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, або у фізичних осіб, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах, фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Добровільно від нещасного випадку можуть застрахуватися члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах";
13) частину другу статті 37 викласти в такій редакції:
"2. Щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.
Коефіцієнт перерахунку відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, визначеного відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" , за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передують року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
За наявності фінансових можливостей бюджету Фонду розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для здійснення перерахунку, передбачений абзацом другим цієї частини, може бути збільшений, але не повинен перевищувати 100 відсотків показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення.
Розмір та дата такого збільшення визначаються у межах бюджету Фонду за рішенням Кабінету Міністрів України.
Визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає";
14) у статті 42:
у частині першій:
абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
"Максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Максимальний розмір щомісячної страхової виплати після проведеного перерахування відповідно до частини другої статті 37 цього Закону не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб";
абзац дев’ятий частини восьмої викласти в такій редакції:
"Максимальний розмір щомісячної страхової виплати особам, які втратили годувальника, не може перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб";
частину п’ятнадцяту викласти в такій редакції:
"15. Індексація суми страхової виплати проводиться відповідно до частини другої статті 37 цього Закону";
15) пункт 10 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" викласти в такій редакції:
"10. У 2018-2020 роках перерахування сум щомісячних страхових виплат проводиться з 1 березня, за умови зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати (за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики), відповідно до коефіцієнта, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
При проведенні перерахування з 1 березня 2018 року встановити новий розмір щомісячної страхової виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у яких розмір такої виплати менший за розмір мінімальної заробітної плати у перерахунку на 100 відсотків втрати професійної працездатності, на рівні розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року, з урахуванням ступеня втрати працездатності.
Визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає".
27. У Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 25; 2017 р., № 2, ст. 25):
1) у пункті 1 частини першої статті 35 цифри "30" замінити цифрами "31";
2) статтю 37 викласти в такій редакції:
"Стаття 37. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників
1. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників здійснюється відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" .
28. Пункт 6 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 2, ст. 25) виключити.
29. У частині шостій статті 1.1 Положення про помічника-консультанта народного депутата України , затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 37, ст. 283; 2004 р., № 23, ст. 320; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25) цифри і слово "31 грудня" замінити цифрами і словом "30 вересня", а слова і цифри "інвалідів I та II груп, інвалідів війни" - словами і цифрами "осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
абзаців першого і другого підпункту 1 та підпункту 2 пункту 1, підпунктів 4 та 5 пункту 2, підпункту 3 пункту 3, абзаців другого і третього, п’ятого і шостого пункту 5, пунктів 6, 9, 13-15, підпунктів 10 та 22, абзаців двадцять шостого - двадцять восьмого, абзаців тридцять третього - тридцять сьомого, шістдесят шостого - сімдесят другого підпункту 27 пункту 19, пункту 24, підпункту 1 пункту 27, пункту 29 розділу I, пунктів 2-4 розділу II цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і застосовуються з 1 жовтня 2017 року;
підпункту 2 пункту 2, підпункту 2 пункту 7, підпунктів 1-3 пункту 10, пунктів 12 і 17, підпункту 25, абзаців першого - двадцять п’ятого підпункту 27 пункту 19, підпункту 1, абзаців восьмого - одинадцятого підпункту 2, підпунктів 3-7 пункту 22, пункту 23 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2018 року;
підпункту 13 пункту 26 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2021 року.
2. Установити, що з 1 жовтня 2017 року до встановлення розміру прожиткового мінімуму, який буде більшим за розмір, встановлений на 1 грудня 2017 року та збільшений на 79 гривень, при призначенні та перерахунку пенсій, надбавок, підвищень, інших пенсійних виплат, встановлених законодавством, використовується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", збільшений на 79 гривень.
У разі якщо внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до цього Закону, розмір пенсії зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.
3. Установити, що державні соціальні допомоги, призначені відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", з 1 жовтня 2017 року перераховуються та після цієї дати до встановлення розміру прожиткового мінімуму, який буде більшим за розмір, встановлений на 1 грудня 2017 року та збільшений на 79 гривень, призначаються з використанням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" , збільшеного на 79 гривень.
4. Установити, що пенсії та державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім пенсії за особливі заслуги перед Україною), перераховані з 1 жовтня 2017 року відповідно до цього Закону, а також ті, що призначатимуться після цієї дати, встановлюються у розмірі не меншому за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений на 1 грудня 2017 року Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", а в разі збільшення після 1 грудня 2017 року прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, - за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановлений законом.
5. Установити в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року особам, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" , та не набули страхового стажу, передбаченого нормами зазначеної статті, за умови наявності у них не менше 15 років страхового стажу, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Зазначена тимчасова державна соціальна допомога призначається органами соціального захисту населення і виплачується до досягнення такими особами віку, з якого вони набувають право на призначення пенсії.
Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, призначається з урахуванням її майнового стану та середньомісячного сукупного доходу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і виплачується за рахунок коштів державного бюджету.
6. До приведення законодавчих та інших нормативно-правових актів України у відповідність із цим Законом та Законом України "Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї" у частині заміни слів "інвалід", "дитина-інвалід", "інвалід з дитинства" та "інвалід війни" відповідно словами "особа з інвалідністю", "дитина з інвалідністю", "особа з інвалідністю з дитинства" та "особа з інвалідністю внаслідок війни" застосовуються раніше визначені терміни.
7. Положення щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при усиновленні дитини, передбачені абзацом одинадцятим підпункту 4 пункту 19 та абзацом сьомим підпункту 2 пункту 22 розділу I цього Закону, поширюються також на осіб, які після набрання чинності пунктом 7 розділу II Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" до досягнення дитиною трирічного віку отримували допомогу при усиновленні дитини відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" .
Органам соціального захисту населення у шестимісячний строк із дня набрання чинності цим Законом подати до органів доходів і зборів звітність щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. При цьому штрафні санкції, передбачені Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" , не застосовуються.
Обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за періоди до набрання чинності цим Законом за осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, проводиться виходячи з розміру єдиного внеску, встановленого в місяці, за який нараховано допомогу при усиновленні дитини.
8. Установити, що норми статті 86 Закону України "Про прокуратуру" щодо пенсійного забезпечення діють до дня внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" .
9. Кабінету Міністрів України:
1) передбачити у Державному бюджеті України кошти для сплати єдиного соціального внеску за осіб, зазначених в абзаці першому пункту 7 цього розділу;
2) до 1 листопада 2017 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення;
3) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
визначити порядок подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року стосовно військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
4) у шестимісячний строк із дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти:
щодо запровадження професійної пенсійної системи;
щодо порядку отримання сум пенсій, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав у зв’язку з перебуванням на території, тимчасово неконтрольованій державною владою України;
щодо передачі підвідомчості органів медико-соціальної експертизи від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики;
вивчити можливість зміни порядку визначення розміру пенсії за віком та запровадження двоскладової формули обчислення пенсії;
забезпечити проведення аудиту Пенсійного фонду України;
забезпечити створення реєстру отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
опрацювати питання укладення Україною міжнародних договорів з питань пенсійного забезпечення з державами, в яких найбільше трудових мігрантів - громадян України.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
3 жовтня 2017 року
№ 2148-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10; 2015 р., № 22, ст. 145; 2016 р., № 5, ст. 50; 2017 р., № 2, ст. 25):
1) у частині четвертій:
в абзаці першому цифри і слово "31 грудня" замінити цифрами і словом "30 вересня";
в абзацах другому і третьому слова і цифри "інвалідів I та II груп, інвалідів війни" замінити словами і цифрами "осіб з інвалідністю I та II груп, осіб з інвалідністю внаслідок війни";
2) частину шосту викласти в такій редакції:
"З 1 жовтня 2017 року пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу)".
2. У Законі України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178 із наступними змінами):
1) статтю 49 доповнити частиною другою такого змісту:
"Після 1 січня 2015 року додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 4, не встановлюється";
2) абзац перший частини першої статті 55 викласти в такій редакції:
"Особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" , за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менше 15 років страхового стажу";
3) у статті 56:

30 днiв передплати безкоштовно!