• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок, Форма від 22.09.2014 № 957 | Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.09.2014 № 957
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за № 1235/26012
Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1129 від 14.11.2014 № 13 від 23.01.2015 )
Відповідно до пункту 201.2 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок заповнення податкової накладної.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 14 січня 2014 року № 10 "Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2014 року за № 185/24962.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) у встановленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.
МіністрО. Шлапак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22.09.2014 № 957
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
14.11.2014 № 1129)
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
( з додатками )
( Див. текст )( Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1129 від 14.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22.09.2014 № 957
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
14.11.2014 № 1129)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 жовтня 2014 р.
за №1235/26012
ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної
1. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.
Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозділу присвоїти окремий цифровий номер, про що має письмово повідомити контролюючий орган за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.
При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку в графі "Продавець" податкової накладної зазначаються найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та найменування такої філії (структурного підрозділу).
У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної у графі "Покупець" разом із найменуванням головного підприємства, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, зазначається найменування такої філії (структурного підрозділу), яка фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.
При виконанні договорів про спільну діяльність податкова накладна складається особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи.
При здійсненні господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, отриманого в управління за договорами про управління майном, податкова накладна складається особою - управителем майна, яка веде окремий облік з податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.
При виконанні багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участю кількох інвесторів податкова накладна може складатись як оператором, так і інвесторами, якщо усі інвестори зареєстровані платниками податку.
У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна складається зареєстрованим на території України платником податку - отримувачем (покупцем).
Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктами "а"-"в" пункту 193.1 статті 193 розділу V Податкового кодексу України, втрачають право на складання податкової накладної.
Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена в цьому пункті.
2. Податкова накладна та додатки до неї складаються та надаються отримувачу (покупцю) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
Відправлення, передавання, одержання, зберігання та організація обігу податкових накладних в електронній формі здійснюються у порядку, визначеному законодавством.
Усі податкові накладні, в тому числі накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10-13, 18 та 20 цього Порядку, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Платник податку має право зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на суму податку, обчислену за формулою, зазначеною у пункті 200-1 .3 статті 200-1 Податкового кодексу України та пункті 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569.
3. Податкова накладна заповнюється державною мовою.
Усі графи податкової накладної, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.
Реквізити заголовної частини податкової накладної, які містять цифрові значення (індивідуальний податковий номер, номер телефону), не повинні містити жодних інших знаків та символів.
4. Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань постачальника (продавця).
Дата складання податкової накладної заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті складання податкової накладної не проставляються.
Платники податку, які постачають електричну енергію, складають податкові накладні щодекадно на суму коштів, що надійшли в рахунок оплати за таку електричну енергію на їх поточні рахунки протягом відповідної декади. В останній день місяця такі платники податку складають податкові накладні / розрахунки коригування за результатами остаточного розрахунку зі споживачами електричної енергії з урахуванням поставленої електричної енергії та отриманих коштів протягом такого місяця.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
5. Порядковий номер податкової накладної містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з трьох частин:
у першій частині (до знаків дробу) проставляється порядковий номер;
у другій частині (між знаками дробу) проставляється код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування;
у третій частині (після знаків дробу) проставляється цифровий номер філії чи структурного підрозділу.
У першій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеної платником податкової накладної протягом певного періоду.
Облік (нумерація) складених податкових накладних ведеться платником податку на додану вартість у довільних формі та порядку.
Не допускається складання платником податку на додану вартість за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером.
Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у другій частині порядкового номера податкової накладної код відповідної діяльності:
2 - сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Податкового кодексу України;
3 - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Податкового кодексу України, але які не обрали спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства і реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах.
Якщо платник податку перебуває на загальному режимі оподаткування, у другій частині порядкового номера податкової накладної (між знаками дробу) код діяльності не заповнюється.
При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку в третій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер такої філії чи структурного підрозділу.
У разі коли податкова накладна заповнюється самим платником податку, номер філії чи структурного підрозділу не заповнюється.
У клітинках порядкового номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
6. Місцезнаходження (податкова адреса) постачальника (продавця) та місцезнаходження (податкова адреса) отримувача (покупця) вказуються з урахуванням вимог статті 45 глави 1 розділу ІІ Податкового кодексу України та статей 29, 93 Цивільного кодексу України.
У графі "Вид цивільно-правового договору" податкової накладної зазначається вид цивільно-правового договору згідно з видом договірних зобов’язань, визначених Цивільним кодексом України. Дата укладання договору заповнюється в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 4 цього Порядку.
7. Податкова накладна є підставою для віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту отримувача (покупця), зареєстрованого як платник податку, за умови дотримання вимог щодо реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних та інших вимог, передбачених законодавством.
Не дає права отримувачу (покупцю) на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту:
відсутність факту реєстрації платником податку - постачальником (продавцем) товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (для податкових накладних, складених до 01 січня 2015 року: відсутність факту такої реєстрації у разі, якщо такі накладні складені в електронній формі або якщо такі накладні відповідають вимогам пункту 11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України у разі складання податкової накладної у паперовому вигляді);
порушення порядку заповнення податкової накладної;
складення податкової накладної платником податку, звільненим від сплати податку за рішенням суду, після набрання чинності таким рішенням суду.
8. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу отримувача (покупця) цих товарів/послуг.
У разі відмови постачальника (продавця) товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувач (покупець) таких товарів/послуг має право в порядку, передбаченому пунктом 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України, додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника (продавця).
9. Податкові накладні, особливості заповнення яких викладені в пунктах 12, 13, 20 цього Порядку, реєструються в Єдиному реєстрі податкових накладних та не видаються отримувачу (покупцю) товарів/послуг.
У верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка "Х" та зазначається тип причини:
01 - Складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (у разі здійснення контрольованих операцій);
02 - Постачання неплатнику податку;
03 - Постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку;
04 - Постачання у межах балансу для невиробничого використання;
05 - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку;
06 - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;
07 - Експортні постачання;
08 - Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;
09 - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;
10 - Визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності;
11 - Складена за щоденними підсумками операцій;
12 - Складена на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін (у разі здійснення контрольованих операцій);
13 - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності;
14 - Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента;
15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання;
16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання;
17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання.
( Пункт 9 доповнено новим абзацом дев’ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
В інших випадках у верхній лівій частині податкової накладної тип причини не зазначається (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).
10. У разі складання податкової накладної на операції з постачання інвестору товарів/послуг в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначаються найменування оператора такої угоди та найменування інвестора, який фактично є від імені оператора стороною договору, а у рядках "Індивідуальний податковий номер покупця" та "Місцезнаходження (податкова адреса) покупця" зазначаються дані оператора такої угоди. У графі "Вид цивільно-правового договору" зазначаються вид, дата та номер договору, на підставі якого здійснено таке постачання.
У разі складання оператором інвестору в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції податкової накладної відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу ХVІІІ Податкового кодексу України у верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка "Х". При цьому в рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних продавця, оператор зазначає власні дані, а в рядках, відведених для заповнення даних покупця, - дані інвестора. У графі "Вид цивільно-правового договору" такої податкової накладної зазначаються "Угода про розподіл продукції", дата та номер такої угоди.
11. У разі постачання для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів з оплатою у безготівковій формі та послуг, операції з постачання яких відповідно до пункту 197.2 статті 197 розділу V Податкового кодексу України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, податкова накладна складається у порядку, передбаченому пунктом 2 цього Порядку. При цьому в рядках "Особа (платник податку) - покупець", "Місцезнаходження (податкова адреса) покупця" зазначаються найменування та місцезнаходження юридичної особи (дипломатичної місії) або прізвище, ім’я, по батькові (далі - П. І. Б.) та місце проживання фізичної особи (особи з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей), а у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "400000000000".
Така податкова накладна складається в електронній формі та видається за вибором отримувача (покупця) в один з таких способів:
або надсилається в електронному вигляді;
або надається у паперовому вигляді шляхом її друкування.
12. У разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, та у разі складання податкової накладної за щоденним підсумком операцій у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначається "Неплатник", а у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "100000000000".
У разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у рядку "Особа (платник податку) - покупець" зазначається найменування (П. І. Б.) нерезидента, у рядку "Місцезнаходження (податкова адреса) покупця" зазначається країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "300000000000".
У разі складання податкової накладної отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядку "Індивідуальний податковий номер продавця" такої накладної відображається умовний ІПН "500000000000", а у разі, якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Податкового кодексу України, - умовний ІПН "200000000000". При цьому в таких випадках у рядку "Особа (платник податку) - продавець" зазначається найменування (П. І. Б.) нерезидента, а у рядку "Місцезнаходження (податкова адреса) продавця" зазначається країна, в якій зареєстрований продавець (нерезидент). У рядках, відведених для заповнення даних покупця, отримувач (покупець) зазначає власні дані.
У разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку "Індивідуальний податковий номер покупця" відображається умовний ІПН "400000000000", а в інших рядках, відведених для заповнення даних покупця, платник зазначає власні дані.
У випадках, коли цим пунктом не визначено порядку заповнення окремих рядків заголовної частини податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, такі рядки не заповнюються (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).
13. Податкова накладна складається за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:
здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);
виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;
надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).
14. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 12 та граф 8-11).
Зазначене не поширюється на операції з постачання товарів/послуг, до яких одночасно застосовуються як нульова ставка, так і основна та/або ставка 7 відсотків. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи.
Операції, що оподатковуються за нульовою, основною ставкою або ставкою 7 відсотків, відображаються в окремих рядках податкової накладної (не допускається заповнення в одному рядку одночасно граф 8-11).
У разі постачання товарів/послуг, звільнення від оподаткування яких передбачено статтею 197 розділу V, підрозділом 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, міжнародними договорами (угодами), у податковій накладній у розділі ІІI та графі 12 робиться помітка "Без ПДВ" з обов'язковим посиланням на відповідний пункт та/або підпункт, статтю, підрозділ, розділ Податкового кодексу України, міжнародний договір (угоду).
У разі постачання товарів/послуг, оподаткування яких передбачено статтями 195, 211 розділу V та підрозділом 2 розділу XX Податкового кодексу України за нульовою ставкою, у розділі ІІI та графах 10, 11 проставляється нуль.
15. До розділу І податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:
1) до графи 2 - дата виникнення податкового зобов'язання у постачальника (продавця), тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.
Графа 2 заповнюється в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 4 цього Порядку;
2) до графи 3 - номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця).
У податковій накладній, складеній на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною (договірною вартістю) їх постачання, у цій графі також зазначається "перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних в податковій накладній № _______" (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цх товарів/послуг, визначену виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості).
У податковій накладній, складеній на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання, у цій графі також зазначається "перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг, указаних у податковій накладній № _______" (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену, виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості).
( Підпункт 2 пункту 15 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
У податковій накладній, складеній на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною (договірною вартістю) їх постачання, у цій графі також зазначається "перевищення балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною постачання необоротних активів, указаних в податковій накладні № _______" (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих необоротних активів, визначену виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості).
У разі здійснення контрольованих операцій:
у податковій накладній, складеній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (договірною вартістю), у цій графі також зазначається "перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами/послугами, указаними в податковій накладній № _______" (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної вартості);
у податковій накладній, складеній на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін, у цій графі також зазначається "звичайна ціна за товарами/послугами, указаними в податковій накладній № _______" (зазначається порядковий номер податкової накладної, складеної на суму безоплатного постачання цих товарів/послуг, яка дорівнює нулю);
у податковій накладній, складеній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя, над фактичною ціною, у цій графі, крім "перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами/послугами, указаними в податковій накладній № _______", також зазначається "сума процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя".
У разі перевищення кількості найменувань поставлених товарів/послуг над кількістю рядків, відведених для їх розміщення у формі податкової накладної, така накладна доповнюється необхідною кількістю рядків.
У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу ХVІІІ Податкового кодексу України, у цій графі зазначається "розподіл сум податкового кредиту за багатосторонньою угодою про розподіл продукції";
3) до графи 4 - код товару згідно з УКТ ЗЕД.
Графа 4 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, на всіх етапах постачання таких товарів.
Код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається суцільним порядком без будь-яких розділових знаків (пробілів, крапок тощо);
4) до граф 5.1, 5.2 - одиниця виміру товарів/послуг.
Графи 5.1, 5.2 заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної:
у графі 5.1 вказується умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО;
у графі 5.2 - код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО;
5) до графи 6 - кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;
6) до графи 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість.
Графа 7 заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством;
7) до графи 8 - база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою;
8) до графи 9 - база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків;
9) до графи 10 - база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (згідно з Податковим кодексом України);
10) до графи 11 - база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (підпункт 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Податкового кодексу України);
11) до графи 12 - база оподаткування товарів/послуг, які звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V, підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України та міжнародних договорів (угод);
12) до графи 13 - загальна сума коштів, що підлягає сплаті.
У податковій накладній, складеній в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту "а" пункту 337.4 статті 337 розділу ХVІІІ Податкового кодексу України, графи 4-12 не заповнюються.
У клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.
16. До розділу II податкової накладної вносяться дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 13 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.
17. Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
У разі якщо частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної (додаток 1) і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов'язаннях.
У разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, у графі 4 додатка 1 до податкової накладної вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД.
18. У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках з отримувачем (покупцем), постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна.
Періодичність складання таких накладних встановлюється відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. Така дата складання проставляється у графі 2 зведеної податкової накладної.
При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної.
Зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У такому разі складається податкова накладна, як визначено пунктом 17 цього Порядку.
До зведеної податкової накладної, що надається отримувачу (покупцю) товарів/послуг, обов'язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.
19. Усі податкові накладні скріплюються електронними цифровими підписами посадових осіб платника податку та електронним цифровим підписом, що є аналогом відбитка печатки постачальника (продавця). Податкова накладна не скріплюється електронними цифровими підписами (печаткою) отримувача (покупця) товарів/послуг.
Накладання електронних цифрових підписів посадових осіб (печаток) платника податку здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
20. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів, а при здійсненні контрольованих операцій - виходячи із звичайних цін, і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання / собівартість / балансова (залишкова) вартість/ звичайна ціна перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / собівартості / балансової (залишкової) вартості/ звичайної ціни над фактичною ціною. У податковій накладній, яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 9 цього Порядку (01 - Складена на суму перевищення звичайної ціни над фактичною (у разі здійснення контрольованих операцій); 15 - Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання; 16 - Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання; 17 - складена на суму перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для заповнення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.
( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
21. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 розділу V Податкового кодексу України постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
( Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Розрахунок коригування складається особами, визначеними відповідно до пункту 1 цього Порядку.
Порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених цим Порядком.
На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.
У разі складання розрахунку коригування з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, в розрахунку коригування зазначаються виправлені дані.
( Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера.
( Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
22. Розрахунок коригування, складений постачальником (продавцем) товарів (послуг) до податкової накладної, яка видана їх отримувачу - платнику податку, підлягає реєстрації в Реєстрі:
постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю), для чого постачальник (продавець) надсилає складений розрахунок коригування отримувачу (покупцю). З цією метою постачальник (продавець) складає у загальному порядку розрахунок коригування, у верхній лівій частині якого робить відповідну помітку "Х", та надсилає його отримувачу (покупцю). Накладання електронних цифрових підписів посадових осіб постачальника (продавця) та отримувача (покупця) на такий розрахунок коригування здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 лютого 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем).
( Абзац четвертий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015 )
Розрахунок коригування, що складається до податкової накладної, яка була складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем (покупцем) таких послуг.
23. Реєстрація розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальником (продавцем) та отримувачем (покупцем) здійснюється на суму податку, обчислену за формулою, зазначеною у пункті 200-1 .3 статті 200-1 Податкового кодексу України та пункті 9 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 569.
24. На підставі розрахунку коригування постачальник (продавець) товарів/послуг здійснює коригування податкових зобов’язань, а отримувач (покупець) товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до статті 192 розділу V Податкового кодексу України (за умови дотримання положень законодавства щодо віднесення сум до податкового кредиту).
25. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань за операціями з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, у графі 4 розрахунку коригування вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД.
26. Показники у графах 7, 8, 10-13 розрахунку коригування заповнюються в аналогічному порядку, передбаченому для податкових накладних.
27. У графі 7 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість, за якою раніше було здійснено постачання.
28. У графі 8 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснено постачання.
( Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1129 від 14.11.2014 )
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук