• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів

Міністерство юстиції України  | Наказ, Перелік від 12.04.2012 № 578/5
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Перелік
 • Дата: 12.04.2012
 • Номер: 578/5
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство юстиції України
 • Тип: Наказ, Перелік
 • Дата: 12.04.2012
 • Номер: 578/5
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.04.2012 м. Київ № 578/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2012 р. за № 571/20884
Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів
( заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства юстиції Україн від 04.01.2024 р. № 40/5 )
( Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства юстиції України від 7 березня 2013 року № 400/5, від 4 січня 2024 року № 40/5 )
(У назві та тексті наказу слова "органи державної влади та" в усіх відмінках замінено словами "державні органи та органи" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства юстиції України від 7 березня 2013 року № 400/5)
Відповідно до статті 6 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", пункту 16 Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів, що додається.
( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства юстиції Україн від 04.01.2024 р. № 40/5 )
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року № 41 "Про затвердження Переліку типових документів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 вересня 1998 року за № 576/3016 (із змінами).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.
5. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року.
 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

С. І. Свищева

Голова Державної
податкової служби України

О. В. Клименко

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

В. о. Голови Державного агентства
земельних ресурсів України

А. М. Кадомський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

Т. в. о. Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

О. М. Аліпов

Перший заступник
Міністра культури України

Ю. П. Богуцький

Голова правління
Пенсійного фонду України

Б. Зайчук

Голова Державної
фінансової інспекції України

П. П. Андрєєв

Голова Державного агентства
з питань науки, інновацій
та інформатизації України

В. П. Семиноженко

Заступник Міністра
освіти і науки, молоді
та спорту України

Б. М. Жебровський

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

Голова Державної
архівної служби України

О. П. Гінзбург
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
12.04.2012 № 578/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 квітня 2012 р. за № 571/20884
ПЕРЕЛІК
типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів
( назва Переліку із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України від 07.03.2013 р. № 400/5, від 04.01.2024 р. № 40/5 )
( У тексті Переліку слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінено словами "державного фінансового контролю" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 7 березня 2013 року № 400/5 )
I. Загальні положення
1.1. Цей Перелік розроблено відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, з урахуванням положень інших нормативних актів та методичних посібників з експертизи цінності документів.
1.2. Цей Перелік включає типові документи, що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами (далі - організація) незалежно від функціонально-цільового призначення, рівня і масштабу діяльності, форми власності, а також документацію, що створюється в результаті виробничої та науково-технічної діяльності організацій.
( абзац перший пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства юстиції України від 07.03.2013 р. № 400/5, від 04.01.2024 р. № 40/5 )
Для полегшення роботи з визначення строків зберігання документів до Переліку включено також окремі види документів нетипового характеру.
1.3. Склад і строки зберігання документів, що створюються в організаціях певної галузі або сфері діяльності, визначаються відомчими (галузевими) переліками документів зі строками їх зберігання, які затверджуються відповідними державними органами, центральними органами та установами за погодженням з Державною архівною службою України (далі - Укрдержархів).
( пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 р. № 400/5 )
1.4. Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) зберігання (далі - архівне зберігання) або для знищення.
Строки зберігання документів, що зазначаються у цьому Переліку та регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, застосовуються фізичними особами - підприємцями, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.
( абзац другий пункту 1.4 у редакції наказу   Міністерства юстиції України від 04.01.2024 р. № 40/5 )
Строк зберігання для документів та інформації, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, для фізичних осіб - підприємців встановлюється відповідно до Податкового кодексу України та становить 3 роки.
( пункт 1.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом   Міністерства юстиції України від 04.01.2024 р. № 40/5 )
1.5. Склад документів і строки їх зберігання визначено в цьому Переліку в результаті безпосереднього вивчення документів із врахуванням рекомендацій фахівців відповідних галузей національної економіки і соціально-культурної сфери, примірних і типових номенклатур справ, рішень Центральної експертно-перевірної комісії (далі - ЦЕПК) Укрдержархіву про встановлення або зміну строків зберігання окремих видів документів.
1.6. Цей Перелік має на меті забезпечення збереженості, організацію і якісне поповнення Національного архівного фонду (далі - НАФ).
Цей Перелік використовується під час формування справ, при підготовці різних видів номенклатур справ, розробленні схем класифікації документів та відомчих (галузевих) переліків документів зі строками їх зберігання, а також під час роботи комісій з проведення експертизи цінності документів.
1.7. Строки зберігання документів, визначені в цьому Переліку, є мінімальними, їх не можна скорочувати. Продовження в організаціях строків зберігання документів, передбачених цим Переліком, допускається у випадках, якщо ця потреба спричинена специфічними особливостями роботи конкретної організації.
1.8. Строки зберігання типових документів на електронних носіях відповідають строкам зберігання аналогічних документів на паперових носіях.
II. Структура Переліку і порядок його застосування
2.1. Цей Перелік побудовано за функціональним принципом, він включає два розділи, в яких документи поділяються на ті, що створюються в управлінській, науково-технічній та виробничій діяльності. Розділи містять глави, які відображають основні напрями діяльності організацій, що властиві їм, як правило, незалежно від рівня в системі управління і галузевої належності. Глави поділяються на пункти.
2.2. Документи в главах і пунктах Переліку розміщено за ступенем значущості їх видів та питань, що в них відображаються, у логічній послідовності.
Статтям у Переліку присвоєно єдину наскрізну нумерацію (графа 1). В цьому Переліку наведено узагальнені назви видів документів (графа 2). При об'єднанні в одній статті різних видів документів з одного питання, що мають однаковий строк зберігання, використовується термін "документи", а в дужках розкриваються назви основних видів документів, включених до статті.
2.3. Строки зберігання документів у цьому Переліку диференційовано за двома групами організацій.
2.4. До першої групи належать організації, в діяльності яких створюються документи НАФ. Дана група включає організації - джерела формування НАФ повного та вибіркового прийому. Строки зберігання документів для цих організацій наведено в графі 3 цього Переліку.
Державні і комунальні організації - джерела формування НАФ - передають документи НАФ на постійне зберігання до державних архівів або архівних відділів міських рад в обов'язковому порядку, а інші організації - на підставі угод між власником документів і відповідною архівною установою.
2.5. Друга група включає організації, в діяльності яких не створюються документи НАФ. Строки зберігання документів цих організацій подано в графі 4 цього Переліку.
2.6. Строк зберігання "Постійно" означає, що такі документи належать до НАФ і підлягають довічному зберіганню.
2.7. Строк зберігання "До ліквідації організації" означає, що документи безстроково зберігаються в організації, а у разі ліквідації організації документи підлягають повторній експертизі цінності, і залежно від її результатів ті з них, які зачіпають права громадян, передаються за описами справ до місцевих архівних установ, створених органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для зберігання архівних документів, що не належать до НАФ.
Якщо такі місцеві архівні установи на відповідній території не створені, зазначені документи передаються до державних архівних установ, архівних відділів міських рад.
2.8. Позначка "ЕПК" поряд зі строком зберігання документів, яку встановлено в цьому Переліку для деяких видів документів, означає, що рішення про внесення до НАФ або знищення цих документів для організацій - джерел формування НАФ приймають експертно-перевірні комісії державного архіву (далі - ЕПК).
2.9. Відмітка "Доки не мине потреба" означає, що документи мають лише тривале практичне значення. Строк їх зберігання визначається самими організаціями, але не може бути меншим одного року.
2.10. Обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2011 році, починається з 01 січня 2012 року.
Строки зберігання науково-технічної документації (НТД) обчислюються з 01 січня року, який іде за роком завершення розробки теми, проекту.
Строки зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, інформації, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, внесків, інших обов'язкових платежів, розраховуються з дня подання податкової чи іншої звітності, для складення якої використовуються зазначені документи та/або інформація, а в разі її неподання - з передбаченого Податковим кодексом України граничного строку подання такої звітності.
( пункт 2.10 доповнено абзацом третім згідно з наказом   Міністерства юстиції України від 04.01.2024 р. № 40/5 )
2.11. Примітки, що застосовуються у цьому Переліку (графа 5), коментують і уточнюють строки зберігання документів.
У примітках зазначено ознаки виокремлення певних видів документів або конкретних документів, строки зберігання яких відрізняються від указаних у графах 3, 4 цього Переліку. Так, примітки до статей "Документи, пов'язані з предметом податкової перевірки, інспектування (ревізії) органу державного фінансового контролю та/або адміністративним чи судовим оскарженням прийнятого за її (його) результатами рішення, зберігаються не менше встановленого мінімального строку та протягом одного року після закінчення передбаченого законом строку для судового оскарження такого рішення, а у разі такого оскарження - протягом одного року з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким закінчено розгляд справи, а у разі оскарження такого судового рішення - протягом трьох місяців з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, подальше оскарження якого неможливе. Документи, щодо яких сплинув мінімальний строк зберігання, що стосуються звітних періодів, за які більше не може проводитись податкова перевірка, інспектування (ревізія), підлягають знищенню (крім тих, що можуть бути використані для документального забезпечення процесу відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії російської федерації та тимчасової окупації)." та "Документи та інформація, на які поширюються вимоги статей 39 і 39-2 Податкового кодексу України, зберігаються не менше 7 років." конкретизують строки зберігання бухгалтерської документації.
( абзац другий пункту 2.11 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства юстиції України від 04.01.2024 р. № 40/5 )
Примітки "Після закінчення строку дії договору", "Після затвердження", "Після заміни новими", "Після зняття виробів з виробництва", "Після введення об'єкта в експлуатацію" тощо вказують, що обчислення строку, вказаного в графах 3 і 4 Переліку, здійснюється з указаного моменту.
2.12. Пункт 2.12 виключено
( згідно з наказом Міністерства  юстиції України від 04.01.2024 р. № 40/5, у зв'язку з цим пункти 2.13 - 2.18  вважати відповідно пунктами 2.12 - 2.17 )
2.12. Експертиза цінності документів в організаціях здійснюється згідно з чинним законодавством.
Забороняється знищувати документи без попереднього проведення експертизи їхньої цінності.
2.13. При визначенні строків зберігання документів слід знайти відповідну статтю в Переліку і провести поаркушний перегляд справ. Відбір справ на архівне зберігання або для знищення лише за заголовками в номенклатурі справ, описах або на обкладинках справ не допускається.
2.14. Документи слід відбирати на архівне зберігання у вигляді оригіналів. У разі відсутності оригіналів приймаються засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів.
2.15. Допускається дублетність документів при їх надходженні на зберігання до державних архівних установ. Так, підлягають внесенню до НАФ розмножені примірники указів, розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що стосуються діяльності конкретних організацій.
( абзац перший пункту 2.15 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства юстиції України від 04.01.2024 р. № 40/5 )
Абзац другий пункту 2.15 виключено
( згідно з наказом Міністерства  юстиції України від 04.01.2024 р. № 40/5, у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий  вважати відповідно абзацами другим, третім )
Статистична звітність та фінансова звітність організацій відбирається до складу НАФ у фондах організацій, що їх створили (авторів документів). Первинні та адміністративні дані в паперовій або електронній формі, отримані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, під час проведення державних статистичних спостережень, підлягають знищенню протягом одного року з дати їх отримання від юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, розташованих на території України та за кордоном, фізичних осіб - підприємців відповідно до частини другої статті 31 Закону України "Про офіційну статистику".
( абзац другий пункту 2.15 у редакції наказу   Міністерства юстиції України від 04.01.2024 р. № 40/5 )
Щодо інших видів документів державним архівним установам та архівним відділам міських рад надається право самостійно розв'язувати питання усунення дублетності у разі надходження документів, що містяться в різних фондах, до однієї державної архівної установи (архівного відділу міської ради).
2.16. Контроль за правильністю застосування цього Переліку здійснюють Укрдержархів та уповноважені ним державні архівні установи та архівні відділи міських рад.
2.17. У відомчих (галузевих) переліках документів діють ті статті, які не суперечать цьому Переліку.
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
АЕС - атомна електростанція;
БФ - бібліотечний фонд;
ВТК - відділ технічного контролю;
ДІФ - довідково-інформаційний фонд;
ДПТ - детальний план території;
ДКР - дослідно-конструкторська робота;
ДТР - дослідно-технологічна робота;
ЕД - електронний документ;
ЕПК - експертно-перевірна комісія;
КЕП - кваліфікований електронний підпис;
КСЗІ - комплексна система захисту інформації;
НАФ - Національний архівний фонд;
НДР - науково-дослідна робота;
ПДП - проект детального планування;
ПКР - проектно-конструкторська робота;
Пост. - постійно;
р. - рік;
СОУ - стандарт організації та установи;
ТЗ - технічне завдання;
ТЕЗ - техніко-економічна записка;
ТЕО - техніко-економічне обґрунтування;
ТП - технічний проект;
ТУ - технічні умови;
ЧАЕС - Чорнобильська атомна електростанція.
( Список скорочень із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства юстиції України від 04.01.2024 р. № 40/5 )
Розділ I
ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Номер статті Види документів Строк зберігання документів Примітка
в організаціях, у діяльності яких створюються документи НАФ в організаціях, у діяльності яких не створюються документи НАФ
1 2 3 4 5
1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
1.1. Організація розпорядчої діяльності
1. Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та інші акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови, рішення, інші акти комітетів і комісій Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим:     -1 Що стосуються діяльності організації - пост.
а) за місцем розроблення Пост. -
б) в інших організаціях Доки не мине потреба-1 Доки не мине потреба
2. Укази, розпорядження Президента України:     -1 Що стосуються діяльності організації - пост.
а) за місцем розроблення Пост. -
б) в інших організаціях Доки не мине потреба-1 Доки не мине потреба
3. Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України; постанови, розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим; розпорядження обласних, районних, міських (міст Києва і Севастополя), районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій:     -1 Що стосуються діяльності організації - пост.
а) за місцем розроблення Пост. -
б) в інших організаціях Доки не мине потреба-1 Доки не мине потреба
4. Проекти нормативно-правових актів; ініціативні пропозиції, внесені до розгляду державних органів, органів місцевого самоврядування; інші документи (довідки, доповідні записки, висновки, рецензії тощо), що стосуються їх розроблення:      
а) за місцем розроблення Пост. -
б) в інших організаціях Доки не мине потреба Доки не мине потреба
5. Протоколи, стенограми засідань Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, їх комісій та документи (довідки, доповідні записки, доповіді, огляди тощо) до них Пост. -  
6. Доручення державних органів, органів місцевого самоврядування; документи (довідки, огляди, доповіді, розрахунки, листи) з виконання доручень:     -1 Надіслані до відома - доки не мине потреба
а) з основної діяльності Пост.-1 10 р.-1
б) з адміністративно-господарських питань 3 р. 3 р.
7. Рішення, протоколи, стенограми засідань органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них:     -1 Що стосуються діяльності організації - пост.
а) за місцем розроблення Пост. -
б) в інших організаціях Доки не мине потреба-1 Доки не мине потреба
8. Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання 5 р. ЕПК 5 р.  
9. Постанови, рішення, протоколи, стенограми засідань колегіальних виконавчих органів центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та організацій; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них:     -1 Що стосуються діяльності організації - пост.
а) за місцем розроблення Пост. -
б) в інших організаціях Доки не мине потреба-1 Доки не мине потреба
10. Постанови, рішення, протоколи, стенограми засідань колегіальних виконавчих органів (правлінь, дирекцій, рад директорів, рад орендарів тощо) організації та документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них Пост. До ліквідації організації  
11. Постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми засідань контрольних органів (наглядової ради, опікунської ради, ревізійної комісії) організації та документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них Пост. До ліквідації організації  
12. Протоколи, стенограми загальних зборів, з'їздів, конференцій вищого органу (трудового колективу, учасників, засновників, акціонерів, пайовиків) організації:      
а) за місцем проведення Пост. До ліквідації організації
б) в інших організаціях Доки не мине потреба Доки не мине потреба
13. Протоколи, стенограми оперативних нарад, що їх проводять керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів та організацій; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них 5 р. ЕПК 5 р.  
14. Постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми засідань постійно діючих наукових, науково-технічних, експертних, методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій, робочих груп:     -1 Що стосуються діяльності організації - пост.
а) за місцем проведення Пост. 10 р.
б) в інших організаціях Доки не мине потреба-1 3 р.
15. Протоколи оперативних нарад, комісій, робочих груп, зборів структурних підрозділів організації Доки не мине потреба Доки не мине потреба  
16. Накази, розпорядження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, організацій:     -1 Надіслані до відома - доки не мине потреба
-2 Про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням - 5 р.
а) з основної діяльності Пост.-1 До ліквідації організації-1
б) з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, щорічна оцінка держслужбовців, продовження строку перебування на державній службі, допуск та дозвіл до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок; довгострокові відрядження в межах України та за кордон; відрядження для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці) 75 р.-2 75 р.-2
в) з адміністративно-господарських питань 5 р. 5 р.
17. Проекти наказів, розпоряджень центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, організацій 1 р. 1 р.  
18. Документи (резолюції, постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми, програми, списки учасників, прайс-листи) міжнародних, загальнодержавних, відомчих, міжвідомчих та галузевих з'їздів, конгресів, конференцій, нарад, семінарів, "круглих столів":      
а) в організації, що проводить захід Пост. До ліквідації організації
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
19. Документи (довідки, звіти, доповіді, огляди) про реалізацію рішень з'їздів, конгресів, конференцій, нарад Пост. 5 р.  
20. Правила, положення, регламенти, інструкції; методичні вказівки та рекомендації:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. До ліквідації організації
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
21. Проекти правил, положень, інструкцій, методичних вказівок та рекомендацій; документи (довідки, висновки, доповідні записки тощо) з їх розроблення 3 р.-1 3 р.-1 -1 Після затвердження
22. Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування з основних (профільних) питань діяльності 5 р. ЕПК 5 р.  
23. Листування з підвідомчими (підпорядкованими) та іншими організаціями з основних (профільних) питань діяльності 5 р. ЕПК 5 р.  
24. Листування з організаційних питань діяльності 3 р. 3 р.  
25. Листування про організацію роботи постійно діючих наукових, науково-технічних, експертних, методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій, робочих груп 3 р. 3 р.  
26. Листування про розроблення, застосування та роз'яснення правил, положень, інструкцій; методичних вказівок та рекомендацій 3 р. 3 р.  
1.2. Організаційні основи управління
27. Державні реєстри та документи з їх ведення Пост.-1 - -1 На постійне зберігання надходять після завершення їх ведення
28. Статути, положення (типові) організації та зміни до них:     -1 Після заміни новими
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. До ліквідації організації
б) в інших організаціях 3 р.-1 3 р.-1
29. Проекти статутів, положень; документи (довідки, доповідні записки, пропозиції, відгуки) з їх розроблення 3 р.-1 3 р.-1 -1 Після затвердження
30. Установчі документи (установчий акт, засновницький договір (статут), положення) та зміни до них; список засновників (учасників); виписка з Єдиного державного реєстру тощо Пост.-1 До ліквідації організації-1 -1 Надіслані до відома - 1 р. після заміни новими
31. Свідоцтва про державну реєстрацію організації До ліквідації організації До ліквідації організації  
32. Реєстраційні справи суб'єктів підприємницької діяльності 5 р.-1 ЕПК - -1 Після скасування державної реєстрації
33. Структури й організаційно-адміністративні схеми побудови центральних і місцевих органів галузі, схеми організації управління та пояснювальні записки до них-1:     -1 Див. також статтю 384
а) за місцем складення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях Доки не мине потреба Доки не мине потреба
34. Проекти структур і організаційно-адміністративних схем побудови центральних і місцевих органів галузі 3 р.-1 3 р.-1 -1 Після затвердження
35. Документи (рішення, протоколи, акти, баланси, висновки, звіти, повідомлення, виписки з державного реєстру, заяви, довідки, доповідні записки тощо) про створення організації, її реорганізацію, ліквідацію (банкрутство), перейменування, передання з однієї галузі до іншої, переведення до іншої місцевості Пост. До ліквідації організації  
36. Документи (акти, протоколи, висновки, листи) про підтвердження правонаступності на майно організації Пост. До ліквідації організації  
37. Штатні розписи та переліки змін до них:      
а) за місцем складення і затвердження Пост. 75 р.
б) в інших організаціях 3 р. 3 р.
38. Проекти штатних розписів та документи (довідки, пропозиції, висновки) з їх розроблення 3 р. 3 р.  
39. Положення про структурні підрозділи організації; про відділення, філії та представництва; про колегіальні виконавчі (колегію, дирекцію, правління, раду директорів, раду орендарів) та дорадчі (наукові, технічні, експертні, методичні, консультативні та інші комітети, ради, комісії) органи Пост. 75 р.  
40. Кодекси (принципи) корпоративного управління організації Пост. 3 р.-1 -1 Після заміни новими
41. Контракти про права та обов'язки:     -1 Після закінчення строку дії договору
а) з керівником організації Пост. До ліквідації організації
б) з членами колегіальних та інших органів організації 5 р.-1 ЕПК 5 р.-1
42. Типові кваліфікаційні вимоги, посадові інструкції:      
а) за місцем розроблення і затвердження Пост. -
б) в інших організаціях До заміни новими До заміни новими
43. Посадові та робочі інструкції працівників організації 5 р.-1 5 р.-1 -1 Після заміни новими. Посадові інструкції наукових працівників, а також посадові і робочі інструкції працівників, що працюють на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, - 75 р.
44. Документи (аналітичні огляди, довідки, доповіді, доповідні записки) з основної діяльності:     -1 З адміністративно-господарських та оперативних питань - 5 р.
а) що подаються в органи виконавчої влади та місцевого самоврядування Пост.-1 До ліквідації організації-1
б) що подаються структурними підрозділами керівництву організації 5 р. ЕПК 5 р.
45. Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни:     -1 Після зміни посадових відповідальних та матеріально відповідальних осіб
а) керівника організації Пост. До ліквідації організації
б) посадових та матеріально відповідальних осіб 3 р.-1 3 р.-1
46. Протоколи, рішення експертних рад з ліцензування певних видів діяльності Пост. -  
47. Документи з ліцензування певних видів діяльності:     -1 Після закінчення строку дії ліцензії або анулювання ліцензії. Строк зберігання ліцензійних справ може бути збільшено органом, що видає ліцензії, залежно від виду діяльності, що підлягає ліцензуванню
-2 У ліцензіатів
-3 Після закінчення журналу
а) ліцензійні справи 5 р.-1 ЕПК -
б) ліцензії Пост.-2 До ліквідації організації
в) журнали обліку заяв, виданих ліцензій, ліцензійних угод 15 р.-3 -
48. Документи (сертифікати, свідоцтва, атестати, подання, протоколи, рішення, звіти, обґрунтування, положення, книги реєстрації тощо) з акредитації, атестації, сертифікації, ліцензування організації Пост. До ліквідації організації  
49. Договори, довіреності на право управління майном та документи (акти, рішення, листи тощо) про передачу майна у довірче управління 10 р.-1 ЕПК 10 р.-1 -1 Після закінчення дії договору (довіреності)
50. Довіреності на здійснення окремих видів діяльності, видані філіям, представництвам організації 5 р.-1 5 р.-1 -1 Після закінчення дії довіреності
51. Довіреності на передачу авторських прав Пост. 75 р.  
52. Документи (постанови, переліки майна, акти, розрахунки, витяги з реєстрів, листи) про відчуження нерухомого майна для державних, комунальних потреб Пост. До ліквідації організації  
53. Документи (сертифікати, свідоцтва, акти) на приймання-передавання акцій (пакетів акцій) Пост. 75 р.  
54. Положення про спільну часткову власність, випуск і розподіл акцій, цінних паперів, зразки акцій, проспект емісії акцій Пост. 75 р.  
55. Документи (підписні аркуші, заявки на придбання акцій, аркуші-підтвердження, картки обліку прибутку акціонерів тощо) з акціонування 5 р. ЕПК 5 р.  
56. Договори купівлі-продажу акцій, цінних паперів акціонерами, договори міни цінних паперів, договори на обслуговування 5 р.-1 5 р.-1 -1 Після закінчення строку дії договору
57. Документи (програми, анкети, схеми, звіти, висновки тощо) щодо запровадження системи управління якістю Пост. До ліквідації організації  
58. Довіреності на участь у загальних зборах акціонерів 1 р.-1 1 р.-1 -1 Після закінчення строку дії довіреності
59. Відомості про організацію, її функції та структуру, які складаються для міжнародних і українських довідників, покажчиків Пост. 5 р.  
60. Документи (історичні й тематичні огляди, довідки, добірки публікацій у засобах масової інформації, відеозаписи, фотодокументи тощо) з історії організації та її підрозділів Пост. До ліквідації організації  
61. Відомості про участь організації як засновника в інших організаціях 5 р.-1 5 р.-1 -1 Після скасування участі
62. Документи (протоколи про наміри, договори, угоди, плани, звіти, акти, довідки, рекомендації) щодо встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між організаціями Пост. 10 р.  
63. Документи (програми, технічні завдання, доповіді, довідки, текстові звіти, списки) про відрядження:     -1 Щодо участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф та аварій - пост.
-2 Щодо участі в ліквідації наслідків техногенних катастроф та аварій - 75 р.
а) закордонні, наукові в межах України Пост. 10 р.-2
б) у межах України 3 р.-1 3 р.-2
64. Документи (умови, положення, програми, довідки, доповідні записки, звіти, відгуки) про проведення творчих, наукових, інших професійних конкурсів, змагань та оглядів:      
а) за місцем проведення Пост. 10 р.
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
65. Документи (повідомлення, заявки, протоколи, договори, висновки, звіти) про проведення конкурсів на право отримання грантів Пост.-1 10 р.-1 -1 У разі відхилення заявок - 5 р.
66. Документи (доповіді, стенограми, протоколи, тези доповідей, запрошення, рекламні проспекти, тематичні фотоальбоми, відеозаписи, листи) про організацію і проведення професійних свят, вручення нагород:      
а) за місцем проведення 5 р. ЕПК 5 р.
б) в інших організаціях Доки не мине потреба Доки не мине потреба
67. Вітальні адреси, листи, телеграми з приводу ювілейних дат колективів та окремих осіб 1 р.-1 1 р.-2 -1 Урядові, що належать видатним митцям, діячам науки і техніки, - пост.
-2 Урядові, що належать видатним митцям, діячам науки і техніки, - до ліквідації організації
68. Листування з організаційних питань діяльності, у тому числі створення, реєстрації, акредитації, ліцензування, сертифікації, атестації, реорганізації, ліквідації організації 5 р. ЕПК 5 р.  
69. Листування про скликання з'їздів, конгресів, конференцій, нарад, семінарів, проведення конкурсів, оглядів, змагань 3 р. 3 р.  
70. Листування про встановлення виробничих, наукових, культурних зв'язків між організаціями 3 р. 3 р.  
71. Листування про затвердження та зміну штатів 1 р. 1 р.  
72. Реєстри (списки) акціонерів, афільованих осіб, власників цінних паперів; пайовиків, осіб, що мають право на одержання дивідендів, осіб, що мають право участі в загальних зборах акціонерів Пост. 75 р.  
73. Журнали (книги) обліку роботи з акціями і видачі виписок з реєстру акціонерів Пост. 75 р.  
74. Картки обліку операцій з цінними паперами 5 р.-1 5 р.-1 -1 Після закінчення строку дії договору
1.3. Організація контролю
75. Документи (програми, доповідні записки, довідки, акти, висновки, звіти) про перевірку виконання рішень колегій, наказів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій:     -1 При надходженні до одного державного архіву або архівного відділу міської ради на зберігання приймаються документи від організації, що здійснює перевірку
а) за місцем перевірки та в організації, що здійснює перевірку Пост.-1 Доки не мине потреба
б) в інших організаціях Доки не мине потреба Доки не мине потреба
76. Документи (акти, доповідні записки, довідки) комплексних перевірок організації з основних (профільних) питань діяльності організації (за винятком документів періодичних бухгалтерських ревізій, перевірок, передбачених статтею 341):     -1 При надходженні до одного державного архіву або архівного відділу міської ради на зберігання приймаються документи від організації, що здійснює перевірку
а) за місцем перевірки та в організації, що здійснює перевірку Пост.-1 10 р.
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.
77. Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності організації 5 р. ЕПК 5 р.  
78. Документи (акти, приписи, висновки, довідки, доповідні записки) ревізій (перевірок) (за винятком документів періодичних бухгалтерських ревізій, перевірок, передбачених статтею 341):     -1 При надходженні до одного державного архіву або архівного відділу міської ради на зберігання приймаються документи від організації, що здійснює перевірку
а) за місцем перевірки та в організації, що здійснює перевірку Пост.-1 10 р.
б) в інших організаціях 5 р. 5 р.