• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Вимоги, Опис, Записка, Заява, Зразок, Форма типового документа, Умови від 30.12.2015 № 1187
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Вимоги, Опис, Записка, Заява, Зразок, Форма типового документа, Умови
 • Дата: 30.12.2015
 • Номер: 1187
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік, Вимоги, Опис, Записка, Заява, Зразок, Форма типового документа, Умови
 • Дата: 30.12.2015
 • Номер: 1187
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 грудня 2015 р. № 1187
Київ
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 347 від 10.05.2018 № 180 від 03.03.2020 № 365 від 24.03.2021 )
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, що додаються.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 )
2. Установити, що:
( Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 347 від 10.05.2018 )
підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до вимог щодо підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста - вимог щодо підготовки здобувачів ступеня магістра;
( Абзац четвертий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 365 від 24.03.2021 )( Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 365 від 24.03.2021 )( Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 365 від 24.03.2021 )( Абзац сьомий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ № 365 від 24.03.2021 )
заклади освіти, що здійснюють підготовку іноземців та осіб без громадянства і мають намір у подальшому припинити здійснення такої підготовки, завершують освітню діяльність з підготовки іноземців та осіб без громадянства до завершення циклу підготовки;
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 )
вимоги щодо володіння англійською мовою на рівні В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані з використанням зазначеної мови одним із членів проектної групи під час провадження підготовки іноземців та осіб без громадянства, вводяться в дію з 1 січня 2020 р.;
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 )
заклади освіти, що здійснюють підготовку іноземців та осіб без громадянства і мають намір продовжувати здійснювати таку підготовку, повинні до 31 грудня 2019 р. пройти процедуру ліцензування в установленому законодавством порядку та відповідно до вимог Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови;
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 )
вимоги щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення вводяться в дію під час провадження освітньої діяльності через три роки після набрання чинності цією постановою для закладів освіти, які вже мають ліцензію на провадження освітньої діяльності. Звіт про стан підготовки до виконання Ліцензійних умов, затверджених пунктом 1 цієї постанови, щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення подається до органу ліцензування через шість місяців після набрання чинності цією постановою;
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 )
підставами для надання закладам дошкільної та загальної середньої освіти майнових прав на нерухоме майно на умовах, передбачених для закладів освіти, є зареєстровані в установленому порядку установчі документи, в яких метою діяльності таких закладів зазначено провадження освітньої діяльності.
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 )
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2021 р. № 365)
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження освітньої діяльності
Загальні положення
2. Терміни, що вживаються у цих Ліцензійних умовах, мають таке значення:
1) ліцензований обсяг на рівнях вищої освіти - визначена ліцензією максимальна сумарна кількість здобувачів вищої освіти на певному рівні вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, які можуть протягом одного календарного року вступити на навчання до закладу вищої освіти, бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою програмою на певному рівні вищої освіти;
2) ліцензований обсяг у сфері післядипломної освіти - визначена ліцензією максимальна кількість здобувачів післядипломної освіти, яким заклад освіти може одночасно забезпечити підвищення кваліфікації або підготовку в інтернатурі за відповідною спеціальністю;
3) ліцензований обсяг на рівні фахової передвищої освіти - визначена ліцензією максимальна кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю;
4) ліцензований обсяг на рівні професійної (професійно-технічної) освіти - визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за певною професією (групою професій) на кожному курсі навчання або класом класифікаційного угруповання національного класифікатора ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327 (далі - Національний класифікатор професій ДК 003:2010), (у разі ліцензування освітньої діяльності, що провадиться на виробництві) відповідного виду підготовки на усіх рівнях професійної (професійно-технічної) освіти;
5) місце провадження освітньої діяльності - об’єкт (приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія, та/або їх сукупність), що розташований (розташовані) за певною (певними) адресою (адресами), у межах якого (якої/яких) провадиться освітня діяльність, що підлягає ліцензуванню, за відповідним рівнем вищої освіти, освітньою програмою, спеціальністю, професією та/або класом класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, на певному рівні (рівнях) вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти (крім місць проведення практичної підготовки, у тому числі при дуальному навчанні) та у сфері післядипломної освіти (крім підвищення кваліфікації працівника за місцем його роботи), на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти, діяльність на рівні дошкільної освіти (крім провадження освітньої діяльності за місцем проживання дитини), у сфері позашкільної освіти (крім провадження освітньої діяльності за місцем проживання дитини, провадження освітньої діяльності за місцем, наданим замовником для отримання короткострокових освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (семінару, лекції, тренінгу, вебінару тощо).
3. Ліцензуванню підлягають такі види освітньої діяльності:
на рівні вищої освіти - за певним рівнем вищої освіти (початковий (короткий цикл), перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий), за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання на певному рівні вищої освіти.
Ліцензування діяльності закладів вищої освіти (за винятком наукових установ), що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої освіти за третім (освітньо-науковим/освітньо-творчим) рівнем, здійснюється за умови наявності у закладу освіти ліцензії на провадження освітньої діяльності за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;
у сфері післядипломної освіти - підвищення кваліфікації або підготовка в інтернатурі за відповідною спеціальністю.
Ліцензуванню підлягає освітня діяльність з підвищення кваліфікації працівників, обов’язковість якої передбачена законом, з підготовки в інтернатурі;
на рівні фахової передвищої освіти - за відповідною спеціальністю, з підготовки іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями;
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти - за професіями або класом класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (у разі ліцензування освітньої діяльності, що провадиться на виробництві) з первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації на першому (початковому), другому (базовому), третьому (вищому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти;
на рівні повної загальної середньої освіти - за певним рівнем повної загальної середньої освіти (початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта);
на рівні дошкільної освіти - за рівнем дошкільної освіти;
у сфері позашкільної освіти. Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти може здійснюватися за рішенням засновника (засновників) закладу позашкільної освіти, засновника (засновників) іншої юридичної особи, що забезпечує (забезпечуватиме) здобуття позашкільної освіти, фізичної особи - підприємця, яка забезпечує (забезпечуватиме) здобуття позашкільної освіти.
Під час ліцензування встановлюється спроможність здобувача ліцензії (ліцензіата) провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог.
4. До здобувачів ліцензій (ліцензіатів) на провадження освітньої діяльності належать:
на рівні вищої освіти:
- юридичні особи публічного чи приватного права, крім наукових установ, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні (рівнях) вищої освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу вищої освіти);
- заклади вищої освіти;
- заклади фахової передвищої освіти (на початковому рівні (короткому циклі) та першому (бакалаврському) рівні вищої освіти);
- наукові установи (на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти);
- заклади вищої освіти (для територіально відокремлених структурних підрозділів закладу вищої освіти);
- заклади вищої освіти іноземних держав (для відокремлених структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);
у сфері післядипломної освіти:
- заклади післядипломної, вищої та фахової передвищої освіти;
- наукові установи;
- заклади післядипломної, вищої та фахової передвищої освіти (для територіально відокремлених структурних підрозділів закладів освіти);
на рівні фахової передвищої освіти:
- юридичні особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні фахової передвищої освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу фахової передвищої освіти);
- заклади фахової передвищої освіти;
- заклади фахової передвищої освіти (для філій);
- заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
- заклади вищої освіти (для структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні фахової передвищої освіти);
- інші юридичні особи публічного чи приватного права (для структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні фахової передвищої освіти),
- заклади вищої або фахової передвищої освіти іноземних держав (для відокремлених структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти (першому (початковому), другому (базовому), третьому (вищому):
- юридичні особи публічного чи приватного права, у тому числі структурні підрозділи, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні (рівнях) професійної (професійно-технічної) освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу професійної (професійно-технічної) освіти);
- заклади професійної (професійно-технічної) освіти;
- заклади фахової передвищої освіти, у тому числі структурні підрозділи, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні професійної (професійно-технічної) освіти;
- заклади вищої освіти, у тому числі структурні підрозділи, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні професійної (професійно-технічної) освіти;
- заклади позашкільної освіти;
- інші юридичні особи публічного чи приватного права (для відокремлених структурних підрозділів, які здійснюють освітню діяльність);
- заклади професійної (професійно-технічної) освіти іноземних держав (для структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);
на рівні повної загальної середньої освіти (початковому, базовому середньому, профільному середньому):
- юридичні особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу загальної середньої освіти);
- заклади загальної середньої освіти, у тому числі створені іноземними засновниками;
- заклади професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі для структурних підрозділів;
- заклади фахової передвищої освіти, у тому числі для структурних підрозділів;
- заклади вищої освіти, у тому числі для структурних підрозділів;
- заклади загальної середньої освіти (для філій закладу загальної середньої освіти);
- заклади загальної середньої освіти іноземних держав (для структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);
на рівні дошкільної освіти:
- юридичні особи публічного чи приватного права, основним видом діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні дошкільної освіти (після отримання ліцензії набувають статусу закладу дошкільної освіти);
- заклади дошкільної освіти (у тому числі в складі об’єднання з іншими закладами освіти);
- інші юридичні особи публічного чи приватного права (для структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність на рівні дошкільної освіти) (далі - дошкільні підрозділи);
- заклади дошкільної освіти (для відокремлених структурних підрозділів закладу дошкільної освіти);
- фізичні особи - підприємці;
- заклади дошкільної освіти іноземних держав (для структурних підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України);
у сфері позашкільної освіти:
- заклади позашкільної освіти (у тому числі в складі об’єднання з іншими закладами освіти);
- заклади позашкільної освіти для філій (відокремлених структурних підрозділів) закладу позашкільної освіти;
- інші юридичні особи публічного чи приватного права (для структурних підрозділів, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері позашкільної освіти);
- фізичні особи - підприємці.
5. За результатами фінансово-господарської діяльності закладу освіти основним видом економічної діяльності повинна бути освітня діяльність. Для наукових установ основним видом діяльності може бути діяльність у сфері наукових досліджень та розробок. Зазначена норма не поширюється на суб’єкт господарювання, підрозділ якого провадить освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
6. Вимоги цих Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої діяльності, у тому числі місць провадження освітньої діяльності філій, структурних підрозділів та територіально відокремлених структурних підрозділів закладів освіти.
У разі запровадження дистанційної форми навчання ліцензіат повинен додатково дотримуватися вимог до кадрового і навчально-методичного забезпечення дистанційної форми навчання, а також забезпечити створення і функціонування системи управління дистанційною формою навчання та веб-ресурсами освітніх компонентів (навчальних дисциплін (освітніх програм).
7. Ліцензіат провадить освітню діяльність на рівнях вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти та у сфері післядипломної освіти в межах ліцензованого обсягу. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється в межах ліцензованих обсягів на рівні вищої освіти, за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на певному рівні вищої освіти, за спеціальностями на рівні фахової передвищої освіти та у сфері післядипломної освіти, за професіями або класом класифікаційного угруповання на рівні професійної (професійно-технічної) освіти.
8. Розширення провадження освітньої діяльності на рівнях вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), повної загальної середньої, дошкільної освіти та у сферах післядипломної і позашкільної освіти підлягає ліцензуванню в установленому порядку. Підстави для розширення провадження освітньої діяльності визначаються спеціальними законами у сфері освіти, Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".
9. У разі розширення провадження освітньої діяльності на рівнях вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), повної загальної середньої, дошкільної освіти та у сферах післядипломної і позашкільної освіти ліцензіат подає відповідну заяву разом з документами та відомостями, які підтверджують дотримання ліцензіатом цих Ліцензійних умов під час провадження ним освітньої діяльності на відповідному рівні або у сфері освіти.
10. Підстави для звуження провадження освітньої діяльності визначаються спеціальними законами у сфері освіти, Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності".
У разі звуження провадження освітньої діяльності ліцензіат подає відповідну заяву на рівні вищої освіти за формою згідно з додатками 1, 2, у сфері післядипломної освіти за формою згідно з додатками 4, 6, на рівні фахової передвищої освіти за формою згідно з додатками 5, 6, на рівні професійної (професійно-технічної) освіти за формою згідно з додатками 7, 8, 9.
У разі припинення провадження частини освітньої діяльності на рівнях вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), повної загальної середньої, дошкільної освіти та у сферах післядипломної і позашкільної освіти у певному місці провадження освітньої діяльності ліцензіат подає заяву про звуження провадження освітньої діяльності у певному місці провадження освітньої діяльності за формою згідно з додатком 3.
11. У разі встановлення факту використання за календарний рік менше 50 відсотків ліцензованого обсягу за певним рівнем вищої освіти або за певною освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, орган ліцензування приймає рішення про звуження провадження освітньої діяльності у закладі освіти з урахуванням найбільшої фактичної кількості здобувачів вищої освіти протягом одного календарного року навчання за певним рівнем вищої освіти або за певною освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти.
У разі встановлення факту використання менше 25 відсотків ліцензованого обсягу протягом навчального року за певною спеціальністю орган ліцензування приймає рішення про звуження провадження освітньої діяльності у закладі освіти з урахуванням найбільшої фактичної кількості здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання) за відповідною спеціальністю.
12. Переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності на рівнях вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється органом ліцензування на підставі заяви ліцензіата за формою відповідно до законодавства згідно з додатками 10-12.
13. Для провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства на рівнях вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти та у сфері післядипломної освіти ліцензіат повинен мати структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства (до функцій якого, зокрема, належить надання інформаційних, методичних, консультативних та організаційних послуг; оформлення запрошень на навчання; організаційна робота щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання, реєстрації місця проживання та перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні та в закладі освіти на законних підставах).
Ліцензіат забезпечує проведення для іноземців та осіб без громадянства, які в’їжджають в Україну з метою навчання, тестових випробувань на знання ними української або англійської мови.
Не менше 25 відсотків педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, які забезпечують реалізацію освітніх компонентів, передбачених освітньою програмою, з підготовки іноземців та осіб без громадянства, іншою ніж державна мова, повинні мати документ, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, або мати кваліфікаційні документи (документ про вищу освіту, науковий ступінь), що засвідчують кваліфікацію з англійської мови (для вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти - на рівні не нижче CMP-2 за мовним стандартом НАТО - STANAG 6001).
14. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, що не зазначені у цих Ліцензійних умовах. Здобувач ліцензії (ліцензіат) не подає передбачені цими Ліцензійними умовами документи, якщо вони зберігаються у відкритих державних електронних реєстрах.
15. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії (ліцензіат).
Організаційні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності
16. Ліцензіат забезпечує зберігання документів:
копії яких подавалися до органу ліцензування;
які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії (ліцензіатом) у документах, які подавалися органу ліцензування;
які підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії.
Документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років, у тому числі в разі анулювання ліцензії, її переоформлення або звуження провадження освітньої діяльності.
17. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування, крім провадження освітньої діяльності за місцем проживання дитини на рівні дошкільної освіти та у сфері позашкільної освіти, провадження освітньої діяльності за місцем, наданим замовником для отримання короткострокових освітніх послуг у сфері позашкільної освіти (семінару, лекції, тренінгу, вебінару тощо), крім провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації працівника за місцем його роботи у сфері післядипломної освіти.
18. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви, протягом тридцяти календарних днів з дня настання таких змін.
Якщо зміна даних стосується зміни (нового) місця провадження освітньої діяльності, ліцензіат протягом семи робочих днів від дня настання таких змін подає органу ліцензування заяву про внесення змін до ліцензії на провадження освітньої діяльності у зв’язку із зміною місця провадження згідно з додатком 13 та копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності, та забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
19. Ліцензіат забезпечує присутність керівника або іншої уповноваженої посадової особи під час проведення органом ліцензування перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.
20. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом, за певним рівнем освіти або у певній сфері освіти, або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.
21. Ліцензіат, що провадить освітню діяльність, повідомляє органу ліцензування про планове або позапланове припинення провадження освітньої діяльності загалом, за певним рівнем освіти або у певній сфері освіти, або за певними місцями її провадження протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання здобувачів освіти.
22. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам Ліцензійних умов щодо започаткування провадження освітньої діяльності на відповідному рівні освіти або у сфері освіти, а ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги Ліцензійних умов щодо започаткування та провадження освітньої діяльності на певному (певних) рівні (рівнях) або у сфері (сферах) освіти в кожному місці провадження освітньої діяльності.
23. Всі особи, залучені здобувачем ліцензії (ліцензіатом) до провадження освітньої діяльності, діють за відповідними трудовими договорами (угодами).
Здобувач ліцензії (ліцензіат) забезпечує наявність трудових договорів (контрактів) у письмовій формі з усіма керівниками, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками. Здобувач ліцензії забезпечує наявність трудового договору (контракту) з керівником закладу освіти або з особою, що виконує обов’язки керівника закладу освіти (керівником або з особою, що виконує обов’язки керівника відокремленого структурного підрозділу, що провадить освітню діяльність, іншої юридичної особи; особою, найнятою (за потреби) фізичною особою - підприємцем для виконання обов’язків керівника) (крім професійного (професійно-технічного) навчання на виробництві).
Трудові договори (контракти) науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ за основним місцем роботи можуть бути укладені лише за результатами конкурсного відбору.
У разі заміщення посад науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, реалізують право на академічну мобільність для провадження професійної діяльності відповідно до укладеного договору про участь у програмі академічної мобільності, проходять військову службу за призовом та/або під час мобілізації, або перебувають у соціальній відпустці, та у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.
24. Кожен працівник закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, дошкільного підрозділу, структурного підрозділу іншої юридичної особи, що забезпечує здобуття позашкільної освіти, фізичної особи - підприємця чи інша фізична особа, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти або виконує професійні обов’язки за відповідним договором (угодою) на рівнях дошкільної, повної загальної середньої освіти та у сфері позашкільної освіти, відповідно до законодавства повинні пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд та здійснити обов’язкові щеплення, що відображається в їх особистій медичній книжці встановленого зразка.
25. Ліцензіат повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (крім будівель, існуюча об’ємно-планувальна схема яких не розрахована на здійснення заходів щодо інклюзивності), що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.
Вимоги щодо відповідності будівель, споруд і приміщень вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами не стосуються:
провадження освітньої діяльності ліцензіата на рівні дошкільної освіти та/або у сфері позашкільної освіти, який не провадить освітньої діяльності для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
провадження освітньої діяльності на виробництві на рівні професійної (професійно-технічної) освіти;
осіб, що підвищують кваліфікацію за місцем своєї роботи;
закладів спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю.
26. Медичне обслуговування, організація харчування та прання, ведення бухгалтерського обліку і діловодства, інші додаткові для здійснення освітнього процесу види діяльності ліцензіатів, передбачені законодавством, можуть забезпечуватися та здійснюватися шляхом залучення ліцензіатами на договірних умовах інших суб’єктів господарювання, що мають право надавати відповідні послуги.
27. Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які цього потребують, повинні бути забезпечені гуртожитком (крім навчання на виробництві).
28. Ліцензіат (крім ліцензіатів на рівні дошкільної освіти та у сфері позашкільної освіти) забезпечує за місцем провадження освітньої діяльності доступ учасників освітнього процесу до Інтернету в номінальній швидкості для виконання затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) програми (програм), включаючи самостійну роботу здобувачів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників.
29. Здобувач ліцензії та ліцензіат (крім фізичних осіб - підприємців, які не використовують найманої праці, та професійного (професійно-технічного) навчання на виробництві) забезпечують на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до інформації та документів, передбачених Законом України "Про освіту" та спеціальними законами у сфері освіти.
У разі започаткування або провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства на офіційному веб-сайті здобувача ліцензії (ліцензіата) повинна бути сторінка англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про суб’єкта освітньої діяльності, правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація тощо.
30. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронній формі відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, його відокремленого структурного підрозділу, які передбачені цими Ліцензійними умовами, до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Ліцензіат повинен забезпечити актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Відомості про зміни даних у кадровому та матеріально-технічному забезпеченні вносяться ліцензіатом протягом тридцяти календарних днів з дня настання таких змін.
31. Вищі військові навчальні заклади (військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), заклади фахової передвищої військової освіти, заклади фахової передвищої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання подають відомості про дотримання кадрових, технологічних та інших вимог безпосередньо органу ліцензування.
32. Відповідальність за достовірність даних, внесених до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, несе здобувач ліцензії (ліцензіат).
33. Документи формуються у справу (електронну справу), підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою.
Спеціальні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності
34. Ліцензіатам забороняється провадити діяльність релігійних організацій чи політичних партій або брати участь у такій діяльності (крім закладів освіти, визначених частиною другою статті 31 Закону України "Про освіту").
Здобувач ліцензії (ліцензіат) не може перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.
Започаткування та провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти
Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем вищої освіти та освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання
35. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен бути забезпечений науково-педагогічними (педагогічними) та/або науковими працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, передбачених освітньою (освітніми) програмою (програмами) на відповідному рівні вищої освіти.
Частка науково-педагогічних (педагогічних) та/або наукових працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, повинна становити не менше 50 відсотків на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, з них осіб, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора, повинна становити:
для другого (магістерського) рівня вищої освіти - не менше 10 відсотків;
для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти - не менше двох докторів наук (для освітньо-творчих програм замість доктора наук може враховуватися доктор мистецтва) для здійснення керівництва науковою складовою кожної освітньо-наукової/освітньо-творчої програми.
Склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, відповідну освітній програмі, повинен бути не менш як три особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та працюють у закладі освіти за основним місцем роботи.
Для наукових установ, які належать до сфери управління Національної академії наук (у тому числі подвійного з МОН підпорядкування) та провадять освітню діяльність на другому (магістерському) та/або третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти, вимога щодо обо’язкової наявності наукових працівників за основним місцем роботи на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, не застосовується.
Для науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які здійснюють освітній процес, для галузей знань "Освіта/Педагогіка", "Культура і мистецтво", спеціальностей "Журналістика", "Архітектура та містобудування" почесні звання "Народний артист", "Народний художник", "Народний архітектор", "Народний вчитель", "Заслужений діяч мистецтв", "Заслужений тренер України", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" прирівнюються до вченого звання професора, почесні звання "Заслужений артист", "Заслужений художник", "Заслужений архітектор", "Заслужений вчитель", "Заслужений працівник культури", "Заслужений майстер спорту України", "Заслужений працівник освіти", "Заслужений майстер народної творчості України", "Заслужений журналіст" - вченого звання доцента.
36. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен забезпечити кожний освітній компонент освітньої програми на відповідному рівні вищої освіти науково-педагогічними (педагогічними) та/або науковими працівниками з урахуванням відповідності їх освітньої та/або професійної кваліфікації. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники, які забезпечують освітній процес, повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 цих Ліцензійних умов.
37. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників освітньому компоненту визначається:
на підставі документів встановленого зразка про:
- про вищу освіту;
- присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність (предметна спеціальність, спеціалізація);
- наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності);
- керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном;
щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти років.
38. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років:
1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;
2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);
4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування;
5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;
6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня;
7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;
8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах;
9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);
10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання "суддя міжнародної категорії";
11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);
12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;
15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру "Мала академія наук України"; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру "Мала академія наук України" (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);
16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);
17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);
18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн - членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);
19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;
20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності).
Під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися досягнення за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, академічна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала непрацездатність тощо).
Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних (наукових) працівників із стажем науково-педагогічної роботи менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних (наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин навчального навантаження на навчальний рік.
Для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань "02 Культура і мистецтво", спеціальностями "014 Середня освіта (Музичне мистецтво)", "014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)", замість наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, науково-педагогічним (педагогічним) працівникам мистецьких спеціальностей можуть зараховуватися такі оприлюднені здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відеотвори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.
Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності для освітніх програм на відповідному рівні вищої освіти
39. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності до здобувача ліцензії (ліцензіата) встановлюються такі технологічні вимоги:
1) наявність документів, які підтверджують право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності;
2) забезпечення навчальними аудиторіями та лабораторіями, майстернями, включаючи комп’ютерні робочі місця (враховується комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років), полігонами, обладнанням та устаткуванням, спортивними залами та спортивними майданчиками (стадіоном) в обсязі, достатньому для виконання затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) програми (програм) та навчальних планів, медичним пунктом, бібліотекою з читальним залом, актовим чи концертним залом та пунктом харчування;
3) забезпечення навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням повинно становити не менше 25 відсотків кількості аудиторій.
Площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не менш як 2,4 кв. метра на одну особу з урахуванням не більше трьох змін навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу вищої освіти та не менше 1500 кв. метрів для територіально відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти з урахуванням ліцензованих обсягів всіх дійсних ліцензій.
Для наукової установи, яка провадить освітню діяльність на другому (магістерському) та/або третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти, площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не менш як 2,4 кв. метра на одну особу з урахуванням не більше трьох змін навчання та ліцензованих обсягів всіх дійсних ліцензій.
40. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен забезпечити дотримання вимог до матеріально-технічної бази, які визначені особливостями ліцензування освітньої діяльності за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.
Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування (розширення) провадження освітньої діяльності на відповідному рівні вищої освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти