Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці (Форми N П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7)

Державний комітет статистики України Наказ, Картка, Форма від 05.12.2008 №489
Реквізити

Видавник: Державний комітет статистики України

Тип Наказ, Картка, Форма

Дата 05.12.2008

Номер 489

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2008 N 489
Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2009 року типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, організацій, що додаються:
1.1. N П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу".
1.2. N П-2 "Особова картка працівника".
1.3. N П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки".
1.4. N П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)".
1.5. N П-5 "Табель обліку використання робочого часу".
1.6. N П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника".
1.7. N П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)".
2. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.):
2.1. У тижневий строк надіслати головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі зразки типових форм первинної облікової документації, затверджених цим наказом.
2.2. Здійснювати методологічне керівництво застосуванням типових форм первинної облікової документації, затверджених цим наказом, для проведення державних статистичних спостережень.
3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики у місті Севастополі довести до відома респондентів інформацію щодо затвердження типових форм первинної облікової документації.
4. Визнати такими, що втратили чинність, з 1 січня 2009 року:
4.1. Наказ Міністерства статистики України від 22 травня 1996 року N 144 "Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі".
4.2. Наказ Міністерства статистики України від 9 жовтня 1995 року N 253 "Про затвердження типових форм первинного обліку".
4.3. Наказ Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 року N 277 "Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу" в частині затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.
Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України
О.Г.Осауленко



В.М.Онищук
_________________________________ Типова форма N П-1
_________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
Найменування підприємства Наказ Держкомстату України
(установи, організації) 05.12.2008 N 489
НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
N ____ від "___" ____________ 20__ р. про прийняття на роботу
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Прийняти на роботу --------------------------------
з "___" _________ 20__ р. | Табельний номер |
до "___" _________ 20__ р. |------------------------------|
(заповнюється у разі строкового | |
трудового договору (контракту)) --------------------------------
__________________________________________________________________
назва структурного підрозділу
__________________________________________________________________
назва професії (посади), кваліфікація
умови прийняття на роботу умови роботи:
(необхідне відмітити позначкою "х"): (необхідне відмітити позначкою "х"):
--- --- ---
--- на конкурсній основі робота: --- основна --- за сумісництвом
--- умови праці (згідно атестації
--- за умовами контракту робочого місця):
до ____________ у разі необхідності _______________________________________
вказати дату (дд.мм.рррр.) _______________________________________
--- ---
---зі строком випробування --- тривалість робочого
__________ місяців дня (тижня) ___ год.___ хв.
--- ---
--- на час виконання певної роботи --- тривалість робочого дня (тижня)
--- на період відсутності при роботі з неповним робочим часом
--- основного працівника _________________ год.
--- ---
--- із кадрового резерву --- ___________________________________
--- ---
--- за результатами успішного --- ___________________________________
стажування
---
--- переведення
---
--- _____________________________
------------- -----
оклад (тарифна ставка) ------------- грн. ----- коп.
надбавка за ___________________ ------- % надбавка за ___________________ ------- %
надбавка за ___________________ |-+-+-| % надбавка за ___________________ |-+-+-| %
|-+-+-+---- ----- -------
доплата ----------- грн. ----- коп.
Керівник підприємства
(установи, організації) __________ _____________________________
(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові)
З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений ___________________ "___" _________ 20__ року
(підпис працівника)
_________________________________ Типова форма N П-2
_________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО
Найменування підприємства Наказ Держкомстату України
(установи, організації) 05.12.2008 N 489
--------------------------------------------------------------------------
| Дата |Табельний|Індивіду-| Стать | Вид | Код | |
|заповнення| номер | альний |(чоловіча,| роботи | ЄДРПОУ | |
| | |ідентифі-| жіноча) |(основна,| | |
| | |каційний | |за суміс-| | |
| | | номер | | ництвом | | |
|----------+---------+---------+----------+---------+---------------------
| | | | | | --------------------
----------------------------------------------------- | |
| |
| місце для |
ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА | фотокартки |
| |
| |
--------------------
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Прізвище ______________________ Ім'я _____________________
По батькові ___________________________
2. Дата народження "___" _________ 19__ р.
3. Громадянство _____________________________________________
4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня,
професійно-технічна, базова вища, неповна вища, повна вища) ______
__________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------
| Назва освітнього | Диплом (свідоцтво), | Рік закінчення |
| закладу | серія, номер | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| Спеціальність | Кваліфікація за | Форма навчання |
| (професія) за | дипломом | (денна, вечірня, |
|дипломом (свідоцтвом)| (свідоцтвом) | заочна) |
| відповідно із | | |
| займаною посадою | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в
--- --- ---
--- аспірантурі --- ад'юнктурі --- докторантурі (необхідне
відмітити х)
------------------------------------------------------------------
| Назва |Диплом, номер, |Рік закінчення | Науковий |
| освітнього, | дата видачі | |ступінь, учене |
| наукового | | | звання |
| закладу | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | | | |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
| | | | |
------------------------------------------------------------------
6. Останнє місце роботи ______________________________ посада
(професія) ________________________________
7. Стаж роботи станом на "___" ____________ 20__ р.
Загальний ____ днів ____ місяців ______ років
Що дає право на надбавку за вислугу років ______ днів _______
місяців ______ років
8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним
бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній
посаді тощо) "___" ____________ 20__ р. __________________________
__________________________________________________________________
9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати
вид пенсійних виплат згідно з чинним законодавством) _____________
__________________________________________________________________
10. Родинний стан
------------------------------------------------------------------
|Ступінь родинного| П.І.Б. | Рік |
| зв'язку | |народження|
| (склад сім'ї) | | |
|-----------------+-----------------------------------+----------|
| | | |
|-----------------+-----------------------------------+----------|
| | | |
|-----------------+-----------------------------------+----------|
| | | |
|-----------------+-----------------------------------+----------|
| | | |
|-----------------+-----------------------------------+----------|
| | | |
------------------------------------------------------------------
11. Місце фактичного проживання (область, місто, район,
вулиця, N будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий
індекс) __________________________________________________________
12. Місце проживання за державною реєстрацією _______________
__________________________________________________________________
_____________________________ Паспорт: серія ____ N _____________,
ким виданий _____________________________________________________,
дата видачі ___________________________
II. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК
ПІДПРИЄМСТВА - РОБОТОДАВЦЯ)
------------------------------------------------------------------
| Дата | Назва | Період | Вид | Форма | Назва |
| |структурного | навчання | навчання | навчання |документа,|
| | підрозділу | | | | що |
| | | | | |посвідчує |
| | | | | |професійну|
| | | | | | освіту |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | |
|------+-------------+----------+----------+----------+----------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|III. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ |IV. ВІДПУСТКИ |
|------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------|
|Дата | Назва | Професія, | Розряд|Підстава,| Підпис | Вид |За який| Дата |Підстава,|
| |структурного| посада |(оклад)|наказ N |працівника| відпустки |період |---------------------| наказ N |
| | підрозділу |------------| | | | (основна, | | початку |закінчення| |
| | (код) |назва | код | | | | додаткова)| |відпустки |відпустки | |
| | | | за | | | | | | | | |
| | | |КП(*)| | | | | | | | |
|-----+------------+------+-----+-------+---------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+------+-----+-------+---------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+------+-----+-------+---------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+------+-----+-------+---------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+------+-----+-------+---------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+------+-----+-------+---------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+------+-----+-------+---------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+------+-----+-------+---------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+------+-----+-------+---------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
|-----+------------+------+-----+-------+---------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------|
| | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------
(*) - Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005, затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 N 375, з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків, наприклад, код професії "муляр" - 7122.2).
Додаткові відомості _________________________________________
__________________________________________________________________
Дата і причина звільнення (підстава) ________________________
__________________________________________________________________
Працівник
кадрової служби ______________ __________ _____________________
посада підпис П. І. Б.
Підпис працівника _______________ "___" ____________ 20__ р.
(дата)
_________________________________ Типова форма N П-3
Найменування підприємства
(установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 N 489
----------------------------------
|Код ЄДРПОУ | |
|---------------+----------------|
|Дата складання | |
----------------------------------
НАКАЗ N _____ (розпорядження)
про надання відпустки
------------------
|Табельний номер |
|----------------|
| |
------------------
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
назва структурного підрозділу
__________________________________________________________________
назва професії (посади)
__________________________________________________________________
вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна,
без збереження заробітної плати та ін.)
За період роботи з "___" _____________ 20__ року по
"___" _____________ 20__ року
Період відпустки з "___" ____________ 20__ року по
"___" ____________ 20__ року
-----
на ----- календарних дні(в)
---
--- Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі
необхідності відмітити х)
Керівник підприємства
(установи, організації) ________ ___________________________
підпис П.І.Б.
Керівник структурного
підрозділу ________ ___________________________
підпис П.І.Б.
З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений _________________ "___" __________ 20__ року
підпис працівника
_________________________________ Типова форма N П-4
Найменування підприємства
(установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
05.12.2008 N 489
----------------------------------
|Код ЄДРПОУ | |
|---------------+----------------|
|Дата складання | |
----------------------------------
НАКАЗ N ______ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
про припинення трудового договору (контракту)
Звільнити "___" _________ 20__ року
------------------
|Табельний номер |
|----------------|
| |
------------------
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу)
__________________________________________________________________
назва професії (посади), розряд, клас
(категорія) кваліфікації
__________________________________________________________________
(причина звільнення)
__________________________________________________________________
(підстави звільнення)
---
--- Вихідна допомога ______________ грн. __________ коп.
Керівник підприємства
(установи, організації) __________ ___________________________
підпис П.І.Б.
З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений _________________ "___" __________ 20__ року
підпис працівника
_________________________________ Типова форма N П-5
Найменування підприємства
(установи, організації) ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
_________________________________ 05.12.2008 N 489
назва структурного підрозділу
-----------------------------
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | Дата | Звітній |
_________________________________ |заповнення| період |
|----------+----------------|
| | з | по |
| |--------+-------|
| | | |
-----------------------------
ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
---------------------------------------------------------------------------------
| Умовні | Код | | Умовні | Код |
| позначення |-----------------| | позначення |-----------------|
| |буквений|цифровий| | |буквений|цифровий|
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Години роботи, | Р | 01 | |Відпустка у | ВП | 16 |
|передбачені | | | |зв'язку з | | |
|колдоговором | | | |вагітністю і | | |
| | | | |пологами (стаття | | |
| | | | |17 Закону України| | |
| | | | |"Про відпустки") | | |
| | | | |та відпустка для | | |
| | | | |догляду за | | |
| | | | |дитиною до | | |
| | | | |досягнення нею | | |
| | | | |трирічного віку | | |
| | | | |(ст. 18 Закону | | |
| | | | |України "Про | | |
| | | | |відпустки") | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Години роботи | РС | 02 | |Відпустка для | ДД | 17 |
|працівників, | | | |догляду за | | |
|яким | | | |дитиною до | | |
|встановлено | | | |досягнення нею 6-| | |
|неповний | | | |ти річного віку | | |
|робочий день | | | |(ст. 25 п. 3 | | |
|(тиждень) | | | |Закону України | | |
|згідно з | | | |"Про відпустки") | | |
|законодавством | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Вечірні години | ВЧ | 03 | |Відпустка без | НА | 18 |
|роботи | | | |збереження | | |
| | | | |заробітної плати | | |
| | | | |за згодою сторін | | |
| | | | |(стаття 26 Закону| | |
| | | | |України "Про | | |
| | | | |відпустки") | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Нічні години | РН | 04 | |Інші відпустки | БЗ | 19 |
|роботи | | | |без збереження | | |
| | | | |заробітної плати | | |
| | | | |(на період | | |
| | | | |припинення | | |
| | | | |виконання робіт) | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Надурочні | НУ | 05 | |Неявки у зв'язку | НД | 20 |
|години роботи | | | |з переведенням за| | |
| | | | |ініціативою | | |
| | | | |роботодавця на | | |
| | | | |неповний робочий | | |
| | | | |день (тиждень) | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Години роботи у| РВ | 06 | |Неявки у зв'язку | НП | 21 |
|вихідні та | | | |з тимчасовим | | |
|святкові дні | | | |переведенням на | | |
| | | | |роботу на інше | | |
| | | | |підприємство на | | |
| | | | |підставі | | |
| | | | |договорів між | | |
| | | | |суб'єктами | | |
| | | | |господарювання | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Відрядження | ВД | 07 | |Інший | ІН | 22 |
| | | | |невідпрацьований | | |
| | | | |час, передбачений| | |
| | | | |законодавством | | |
| | | | |(виконання | | |
| | | | |державних і | | |
| | | | |громадських | | |
| | | | |обов'язків, | | |
| | | | |допризовна | | |
| | | | |підготовка, | | |
| | | | |військові збори, | | |
| | | | |донорські, | | |
| | | | |відгул і т.ін.) | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Основна щорічна| В | 08 | |Простої | П | 23 |
|відпустка | | | | | | |
|(ст. 6 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Щорічна | Д | 09 | |Прогули | ПР | 24 |
|додаткова | | | | | | |
|відпустка (ст. | | | | | | |
|7, 8 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Додаткова | Ч | 10 | |Масові невиходи | С | 25 |
|відпустка, | | | |на роботу | | |
|передбачена | | | |(страйки) | | |
|ст. 20, 21, 30 | | | | | | |
|Закону України | | | | | | |
|"Про статус і | | | |-----------------+--------+--------|
|соціальний | | | |Оплачувана | ТН | 26 |
|захист | | | |тимчасова | | |
|громадян, які | | | |непрацездатність | | |
|постраждали | | | | | | |
|внаслідок | | | | | | |
|Чорнобильської | | | | | | |
|катастрофи" | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Творча | ТВ | 11 | |Неоплачувана | НН | 27 |
|відпустка | | | |тимчасова | | |
|(ст. 16 Закону | | | |непрацездатність | | |
|України "Про | | | |у випадках, | | |
|відпустки") | | | |передбачених | | |
| | | | |законодавством (у| | |
| | | | |зв'язку з | | |
| | | | |побутовою травмою| | |
| | | | |та ін. | | |
| | | | |підтверджена | | |
| | | | |довідками | | |
| | | | |лікувальних | | |
| | | | |закладів) | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Додаткова | Н | 12 | |Неявки з | НЗ | 28 |
|відпустка у | | | |нез'ясованих | | |
|зв'язку з | | | |причин | | |
|навчанням (ст. | | | | | | |
|13, 14, 15, | | | | | | |
|151 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
|---------------+--------+--------| | | | |
|Відпустка без | НБ | 13 | | | | |
|збереження | | | | | | |
|заробітної | | | | | | |
|плати у зв'язку| | | | | | |
|з навчанням | | | | | | |
|(п. 12, 13, 17 | | | | | | |
|ст. 25 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Додаткова | ДБ | 14 | |Інші види неявок,| ІВ | 29 |
|відпустка без | | | |передбачених | | |
|збереження | | | |колективними | | |
|заробітної | | | |договорами, | | |
|плати в | | | |угодами | | |
|обов'язковому | | | |-----------------+--------+--------|
|порядку (ст. 25| | | |Інші причини | І | 30 |
|крім п. 3, 12, | | | |неявок | | |
|13, 17 Закону | | | | | | |
|України "Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
|---------------+--------+--------| |-----------------+--------+--------|
|Додаткова | ДО | 15 | | | | |
|оплачувана | | | | | | |
|відпустка | | | | | | |
|працівникам, | | | | | | |
|які мають | | | | | | |
|дітей (ст. 19 | | | | | | |
|Закону України | | | | | | |
|"Про | | | | | | |
|відпустки") | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Та- |Стать|П.І.Б.| Відмітки про явки та неявки | Відпрацьовано за місяць |Всого| з причин за місяць |Оклад, |
|п/п|бель-|(ч/ж)|посада| за числами місяця (годин) | |нея- | |тарифна|
| |ний | | |-----------------------------------------------+---------------------------------|вок |---------------------------------------------------------------------------------|ставка,|
| |но- | | |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|Х |днів| годин | |основ-|від- |від- |відпу-|пере- |тим- |про-|про-|страй-|тим- |інші | |грн. |
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.12.2008 N 489
Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!