• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження типових форм первинного обліку

Міністерство статистики України  | Наказ, Форма типового документа від 09.10.1995 № 253 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа
 • Дата: 09.10.1995
 • Номер: 253
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа
 • Дата: 09.10.1995
 • Номер: 253
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 253 від 09.10.95
м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 489 від 05.12.2008 )
Про затвердження типових форм первинного обліку
1. Затвердити типові форми первинного обліку і ввести їх в дію з 1 січня 1996 року:
з обліку особового складу:
П-1 "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу"
П-3 "Алфавітна картка";
П-4 "Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи";
П-5 "Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу";
П-6 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки";
П-7 "Список N __ про надання відпустки";
П-8 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту).
з обліку використання робочого часу:
П-12 "Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати";
П-13 "Табель обліку використання робочого часу";
П-14 "Табель обліку використання робочого часу";
П-15 "Список осіб, які працювали в надурочний час";
П-16 "Листок обліку простоїв".
2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А.О.) у місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам, іншим об'єднанням підприємств зразки затверджених форм первинної облікової документації.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра О.Г.Осауленко
Наказ (розпорядження) про прийом на роботу (форма N П-1)
Застосовується для обліку прийнятих на роботу, заповнюється у
відділі кадрів на всіх працівників.
Завізований начальником відділу кадрів або особою,
відповідальною за прийняття на роботу, проект наказу
(розпорядження) в необхідних випадках є направленням на переговори
і пропуском в цех (відділ) для ознайомлення з умовами роботи.
Керівник структурного підрозділу - начальник (майстер) цеху
(відділу) робить висновок про можливість зарахування: на зворотній
стороні проекту наказу (розпорядження) вказується, ким може бути
прийнятий на роботу той, хто наймається, по якому розряду, чи з
яким окладом і тривалість строку випробування.
Згода працівника з умовами праці, результати переговорів, в
разі необхідності медичного огляду, відмітки про проходження
інструктажу по техніці безпеки, протипожежному мінімуму та інші
відмітки проставляються на зворотній стороні форми.
Проект наказу (розпорядження) про прийом на роботу
працівника, якому встановлюють оклад, візується у відповідній
службі підприємства (організації) для підтвердження вакантної
посади і окладу, що встановлюються за штатним розписом.
Підписаний керівником підприємства (організації) наказ
(розпорядження) оголошується працівнику під розписку.
На підставі підписаного наказу (розпорядження) про прийом на
роботу відділ кадрів заповнює документ первинного обліку форма
N П-2 "Особова картка", робить відповідні записи у трудовій
книжці; бухгалтерія відкриває особовий рахунок чи аналогічний йому
документ.
Типова форма N П-1
_________________________ Затверджена наказом Мінстату
Підприємство, організація України від 09.10.95 р. N 253
Ідентифікаційний Код за УКУД -------------
код ЄДРПОУ ------------- -------------
-------------
Наказ N ____ (розпорядження) про прийом
на роботу
-------------------------------------
| Номер наказу | Дата |
| | складання |
|------------------+----------------|
-------------------------------------
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
----------------
| Дата |
Прийняти на роботу з __________________________ |--------------|
на конкурсній основі ----------------
-----------
| Код |
за умовами контракту |---------|
-----------
-----------
| Код |
|---------|
-----------
зі строком випробування ______________________ -----------
чи без нього строк випробування | Код |
|---------|
-----------
Строк трудового договору -----------
| Код |
безстроковий |---------|
-----------
на визначений строк -----------
до ___________________________ | Код |
на час виконання певної роботи |---------|
-----------
-----------
Робота _________________________ | Код |
основна, за сумісництвом |---------|
-----------
------------------------------------------------------------------
| Цех, відділ | Дільниця | | Категорія |
| | | | персоналу |
|--------------------+------------------+--------+---------------|
| 1 | 2 | | 3 |
|--------------------+------------------+--------+---------------|
|--------------------+------------------+--------+---------------|
| Професія, посада | Тарифний розряд | | Табельний |
| | (клас), розряд | | номер |
|--------------------+------------------+--------+---------------|
| 4 | 5 | | 6 |
|--------------------+------------------+--------+---------------|
|--------------------+------------------+--------+---------------|
|--------------------+------------------+--------+---------------|
------------------------------------------------------------------
-----------
Форма і система оплати праці __________________ | Код |
|---------|
-----------
Умови праці ___________________________________ -----------
нормальні, шкідливі, небезпечні | Код |
|---------|
-----------
Надбавка та доплати до заробітної плати ________ -----------------
| вид | розмір |
|------+--------|
-----------------
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тривалість робочого дня (робочого тижня) при роботі з неповним
робочим часом ______________
Підпис керівника Підпис працюючого
Зворотна сторона форми N П-1
Направляється для ознайомлення з умовами роботи
__________________________________________________________________
цех (відділ), дільниця
______________ ____________
посада підпис
"__"________199_р.
за професією
Згоден прийняти на роботу ----------------------------------------
на посаду
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
за тарифним розрядом зі строком випробування
----------------------------------------------------------
з окладом
цеху (відділу)
Начальник (майстер) ---------------- ___________
дільниці підпис
"__"__________ 199__ р.
З умовами роботи згоден (згодна) __________
підпис
"__"__________ 199__ р.
Висновок медичного огляду ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________ ____________
посада підпис
Відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки,
протипожежного мінімуму та інше
-------------------------------------------------------------------
| Вид | Дата | Посада і підпис особи, яка |
|інструктажу | | проводила інструктаж |
|-----------------+------------+----------------------------------|
|-----------------+------------+----------------------------------|
-------------------------------------------------------------------
Алфавітна картка
(форма N П-3)
На великих підприємствах з метою полегшення роботи з
картотекою, де це доцільно, на кожного працівника відкривається
додатково алфавітна картка (форма N П-3). Картотека алфавітних
карток ведеться по підприємству в цілому і картки в ній
розкладаються в алфавітному порядку.
Типова форма N П-3
_________________________ Затверджена наказом Мінстату
підприємство України від 09.10.95 р. N 253
Ідентифікаційний Код за УКУД -------------
код ЄДРПОУ ------------- -------------
------------- N особової справи
__________________________
Алфавітна картка
Прізвище _____________________________________
ім'я, по батькові ____________________________
------------------------------------------------------------------
|Цех (відділ),|Посада, яку| Дата |Номер | Табельний |
| дільниця | займає | прийому |наказу| N |
| | працюючий |(зарахування)| | |
|-------------+-----------+-------------+------+-----------------|
|-------------+-----------+-------------+------+-----------------|
|-------------+-----------+-------------+------+-----------------|
------------------------------------------------------------------
Зворотна сторона форми N П-3
------------------------------------------------------------------
|Цех (відділ),|Посада, яку| Дата |Номер | Табельний |
| дільниця | займає | прийому |наказу| N |
| | працюючий |(зарахування)| | |
|-------------+-----------+-------------+------+-----------------|
|-------------+-----------+-------------+------+-----------------|
|-------------+-----------+-------------+------+-----------------|
------------------------------------------------------------------
Облікова картка
спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні,
проектно-конструкторські і технологічні роботи
(форма N П-4)
Форму заповнює в одному екземплярі працівник відділу кадрів.
На кожного наукового працівника також ведеться особова картка по
формі N П-2.
Типова форма N П-4
_________________________ Затверджена наказом Мінстату
підприємство, організація України від 09.10.95 р. N 253
Ідентифікаційний Код за УКУД -------------
код ЄДРПОУ ------------- -------------
-------------
Особова картка
спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні,
проектно-конструкторські і технологічні роботи
Посада _______________________ 10. Ким виданий документ, N _____
1. Прізвище __________________ документа і дата присудження
ім'я, по батькові _________ наукового ступеня ___________
___________________________ _____________________________
2. Стать _____________________ 11. Вчене звання, назва кафедри,
3. Рік народження ____________ дисципліни чи загальної
4. Громадянство ______________ спеціальності _______________
5. Назва вищого учбового _____________________________
закладу, який закінчив(ла) 12. Ким виданий документ, N _____
___________________________ документа і дата присвоєння
6. Факультет _________________ вченого звання ______________
7. Спеціальність за дипломом _____________________________
___________________________ 13. Вузька спеціальність по
науково-дослідній роботі
Стаж роботи за спеціальніс- _____________________________
тю з _______________19__ р. 14. Робота на момент заповнення
8. Закінчив(ла) аспірантуру: облікової картки: основна чи
так, ні (непотрібне за сумісництвом _____________
закреслити) _____________________________
Рік закінчення теоретичного Робота в інших організаціях
курсу аспірантури 19__ р. (перелічити основні) ________
9. Вчений ступінь та галузь _____________________________
науки _____________________ підприємство, організація,
___________________________ _____________________________
___________________________ посада
Дата заповнення
"__"_______________ 199 __ р. Підпис начальника
відділу кадрів
Підпис керівника
наукового підрозділу
Формат А-5
Зворотна сторона форми N П-4
------------------------------------------------------------------
|Переміщення наукового праців-|Присудження нового наукового |
|ника по службі після |ступеня, присвоєння нового вченого|
|заповнення облікової картки |звання та зміна наукової спеціаль-|
| |ності після заповнення облікової |
| |картки |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Дата|Посада,| Найменування |Да-|Номер|Ким зат-|Назва нового |
| |на яку | організації та |та |доку-|вердже- |наукового сту- |
| |переве-| адреса | |мента|ний |пеня, вченого |
| |дений | | | | |звання, науко- |
| | | | | | |вої спеціально-|
| | | | | | |сті |
|----+-------+----------------+---+-----+--------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-------+----------------+---+-----+--------+---------------|
|----+-------+----------------+---+-----+--------+---------------|
|----+-------+----------------+---+-----+--------+---------------|
------------------------------------------------------------------
і т.д. до половини сторінки
__________________________________________________________________
Відомості про наукову діяльність
------------------------------------------------------------------------
| Наукові публікації | Наукові винаходи | Одержані премії |
| (кількість) | (кількість) | |
|---------------------------+--------------------+---------------------|
|да-|книги,|бро-|статті|інші|да-|пате-|вина-|інші|да-|дер-| | |
|та |моног-|шури|(тези)|----|та |нти |ходи |----|та |жав-| | |
| |рафії,| |науко-| | | | | | | | |ні | | |
| |підру-| |ві | | | | | | | | | | | |
| |чники | | | | | | | | | | | | | |
|---+------+----+------+-+--+---+-----+-----+-+--+---+----+------+-----|
|---+------+----+------+-+--+---+-----+-----+-+--+---+----+------+-----|
|---+------+----+------+-+--+---+-----+-----+-+--+---+----+------+-----|
------------------------------------------------------------------------
Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу (форма N П-5)
Застосовується при оформленні переведення працівника із
одного цеху (відділу, дільниці) в інший. Заповнюється працівником
відділу кадрів у двох примірниках. Один примірник зберігається у
відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії.
Наказ (розпорядження) візує начальник цеху (відділу,
дільниці) попереднього і нового місця роботи та підписує керівник
підприємства (організації).
На підставі наказу (розпорядження) про переведення на іншу
роботу відділ кадрів робить відмітки в особовій картці ф. N П-2,
трудовій книжці та інших документах.
На зворотній стороні форми робляться відмітки про нездані
майново-матеріальні та інші цінності, що рахуються за працівником
на попередньому місці роботи.
Типова форма N П-5
_________________________ Затверджена наказом Мінстату
підприємство, організація України від 09.10.95 р. N 253
Ідентифікаційний Код за УКУД -------------
код ЄДРПОУ ------------- -------------
-------------
Наказ (розпорядження) про переведення на
іншу роботу
-----------------------------------
| Номер | Дата |
| документа | складання |
|----------------+----------------|
-----------------------------------
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
тимчасово -------- -------- --------
Перевести ----------- | Код | з | Дата | до | Дата |
постійно |------| |------| |------|
-------- -------- --------
------------------------------------------------------------------
|Місце|Цех,|Діль-|Кате-|Профе-|Тари- |Табе-|Надбав-|Підпис |Дата |
|робо-|від-|ниця |горія|сія, |фний |льний|ка до |началь-| |
|ти |діл | |пер- |поса- |роз- |номер|заробі-|ника | |
| | | |сона-|да |ряд | |тної |цеху, | |
| | | |лу | |(клас)| |плати, |відді- | |
| | | | | |оклад | |крб.,% |лу | |
|-----+----+-----+-----+------+------+-----+-------+-------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----+----+-----+-----+------+------+-----+-------+-------+-----|
|Попе-| | | |------| | |-------| | |
|реднє| | | | | | | | | |
|-----+----+-----+-----+------+------+-----+-------+-------+-----|
|Нове | | | |------| | |-------| | |
------------------------------------------------------------------
--------
| Код |
|------|
--------
Форма і система оплати праці ______________ --------
| Код |
|------|
--------
Умови праці ______________________________________________________
нормальні, шкідливі, небезпечні
Тривалість робочого для (робочого тижня) при роботі з неповним
робочим часом ____________________________________________________
Вид переведення __________________________________________________
Підстави переведення _____________________________________________
Підпис керівника Підпис працівника
"__"__________ 19__ р.
Зворотна сторона форми N П-5
Висновок медичного огляду ______________________
__________________________________________________________________
_____________ ____________ "__"_____________ 199_р.
посада підпис
Відмітка про проходження інструктажу по техніці безпеки,
протипожежного мінімуму та інше
-------------------------------------------------------------------
| Вид | Дата | Посада та підпис особи, яка |
|інструктажу | | проводила інструктаж |
|-----------------+------------+----------------------------------|
|-----------------+------------+----------------------------------|
|-----------------+------------+----------------------------------|
-------------------------------------------------------------------
Довідка про нездані майново-матеріальні та
інші цінності
------------------------------------------------------------------
|Найменування|Найменування|Кількість|Дата і| Сума заборгованості|
| служби | предмета | |підпис| |
|------------+------------+---------+------+---------------------|
|------------+------------+---------+------+---------------------|
|------------+------------+---------+------+---------------------|
------------------------------------------------------------------
і т.д. до кінця сторінки
Наказ (розпорядження) про надання відпустки (форма N П-6)
Застосовується для оформлення щорічної та інших видів
відпустки, що надається працівникам у відповідності з чинними
законодавчими актами і положеннями, колективними договорами,
контрактами та графіками відпусток.
Заповнюється у двох примірниках. Один залишається у відділі
кадрів, другий передається до бухгалтерії. Підписується
начальником (майстром) цеху (відділу, дільниці) та керівником
підприємства (організації).
На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки
відділ кадрів робить відмітки в особовій картці ф. N П-2
працівника, а бухгалтерія робить розрахунок заробітної плати, що
належить за відпустку. При наданні відпустки без оплати поруч із
зазначенням кількості днів відпустки зазначається "без оплати".
Типова форма N П-6
_________________________ Затверджена наказом Мінстату
підприємство, організація України від 09.10.95 р. N 253
Ідентифікаційний Код за УКУД -------------
код ЄДРПОУ ------------- -------------
-------------
Наказ (розпорядження) про надання відпустки
---------------------
|Номер | Дата |
|документа|складання|
|---------+---------|
---------------------
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
------------------------------------------------------------------
|Цех |Дільниця|Категорія|Професія,|Тарифний| Табельний |
|від- | |персоналу|посада |розряд | номер |
|діл | | | |(клас), | |
| | | | | оклад | |
|-----+--------+---------+---------+--------+--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+--------+---------+---------+--------+--------------------|
|-----+--------+---------+---------+--------| |
------------------------------------------------------------------
---------
| Код |
|-------|
---------
Умови праці ______________________________________________________
нормативні, шкідливі, небезпечні
Надати щорічну відпустку за робочий рік з "__"________ 199_ р.
по "__"________ 199__ р. включно на робочих (календарних) днів.
Додаткова відпустка на ---------- робочих (календарних) днів
----------
За роботу з шкідливими умовами|матерям, які мають дітей до
праці на ______ робочих днів |14 років, на ___ робочих днів
|
За безперервний стаж роботи |за багатозмінний режим роботи
на ___ робочих (календарних) |на __ робочих днів
днів |
|інші види додаткової відпустки
|на __ робочих (календарних) днів
Всього на ------робочих (календарних) днів
------
з "__"________ 199__р. по "__" __________ 199 __ р. включно.
Підпис керівника
цеху (відділу)
Підпис начальника ---------------- (майстра) Підпис
дільниці працівника
"__"_________ 199__ р. "__"_________ 199__ р.
Зворотна сторона форми N П-6
Розрахунок оплати відпустки
------------------------------------------------------------------
| | Місяці | |
| |-----------------------------------+-------------|
|Сума: із фонду| | | | | | | | | | | | | |
|оплати праці | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------------|
|із фонду | | | | | | | | | | | | | |
|матеріального | | | | | | | | | | | | | |
|заохочення | | | | | | | | | | | | | |
|--------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------------|
|пільгові дні | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+-----------------------------------------
| Середній заробіток |
|-----------------------|
|із фонду | із |
|оплати праці|----------|
| |вказати |
| |джерело |
|------------+----------|
|місяч-|ден- |міся-|ден-|
|ний |ний |чний |ний |
-------------------------
------------------------------------------------------------------
| Нараховано | Утримано |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Найменува-|Місяць|Вид |Корес-|Су-|Д|При- |До пен-|Інші утримання|
| ння | |оп- |понду-|ма |н|бут- |сійного|--------------|
|нарахува- | |лати|ючий | |і|ко- |фонду |вид ут-| сума |
| ння | | |раху- | | |вий | |римання| |
| | | |нок | | |пода-| | | |
| | | | | | |ток | | | |
|----------+------+----+------+---+-+-----+-------+-------+------|
|Заробітна | | | | | | | | | |
|плата |------+----| |---| |-----+-------+-------+------|
|за поперед- | | | | | | | | |
|ній місяць|------+----| Х |---| |-----+-------+-------+------|
|за поточ- | | | | | | | | | |
|ний місяць| | | | | | | | | |
| |------+----+------+---+-+-----+-------+-------+------|
|Сума за | | | | | | | | | |
|відпустку:| | | | | | | | | |
|За поточ- | | | | | | | | | |
|ний місяць| | | | | | | | | |
|із фонду | | | | | | | | | |
|оплати | | | | | | | | | |
|праці |------+----+------+---| | | | | |
|із | | | | | | | | | |
|(вказати | | | | | | | | | |
|джерела) | | | | | | | | | |
|За | | | | | | | | | |
|наступний | | | | | | | | | |
|місяць: | | | | | | | | | |
|із фонду | | | | | | | | | |
|оплати | | | | | | | | | |
|праці | | | | | | | | | |
|із | | | | | | | | | |
|(вказати | | | | | | | | | |
|джерела) | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
Разом х х
До видачі ___ крб. по платіжній відомості (видатковому
ордеру) N ________
Бухгалтер
Формат А4
Список про надання відпустки (форма N П-7)
Відпустки для групи працівників доцільно оформлювати за
списком.
Відмітки про здачу інструменту, спецодягу та іншого
господарського інвентаря на період відпустки працівника в записці
(списку) про надання відпустки не робляться.
Відділ кадрів на основі записки чи списку про надання
відпустки відмічає в особовій картці працівника дані про
відпустку, а розрахунковий відділ бухгалтерії робить розрахунок
заробітної плати, що належить за відпустку.
Типова форма N П-7
_________________________ Затверджена наказом Мінстату
підприємство, організація України від 09.10.95 р. N 253
Ідентифікаційний Код за УКУД -------------
код ЄДРПОУ ------------- -------------
-------------
Список N__ про надання відпустки
в ______ 199__ р. (має силу наказу)
місяць
по ______________ цеху (відділу, дільниці)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Катего-|Професія|Розряд|Прізвище,|Вид |За який|З якого |Кількість днів| Сума |Шифр|Табе-|Види | Види | |
|рія |(посада)| |ім'я та |від-|період |числа | відпустки |-------------|вит-|льний|оплати|оплати | При- |
| | | |по |пус-|надає- |надаєть-|--------------|річно-|серед-|рат | N |--------------| мітка|
| | | |батькові |ток |ться |ся від- |у пото-|у нас-|го за-|ньомі-| | | сума | |
| | | | | |від- |пустка |чному |тупно-|робіт-|сячно-| | |--------------| |
| | | | | |пустка | |місяці |му |ку |го за-| | |за по-|за нас-| |
| | | | | | | | |місяці| |робіт-| | |точний|тупний | |
| | | | | | | | | | |ку | | |місяць|місяць | |
|-------+--------+------+---------+----+-------+--------+-------+------+------+------+----+-----+------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------+--------+------+---------+----+-------+--------+-------+------+------+------+----+-----+------+-------+------|
|-------+--------+------+---------+----+-------+--------+-------+------+------+------+----+-----+------+-------+------|
|-------+--------+------+---------+----+-------+--------+-------+------+------+------+----+-----+------+-------+------|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
цеху
Начальник ----------------- Начальник відділу
відділу, дільниці кадрів ______________
підпис
"__"__________ 19_ р. Бухгалтер ______________________
підпис
Друкується із зворотом без верхнього титульного заголовка. Підписи
друкуються на звороті.
Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (форма N П-8)
Застосовується при звільненні працівників, заповнюється
працівником відділу кадрів у двох примірниках на всіх працівників,
за винятком тих, які звільняються вищестоящим органом. Один
лишається у відділі кадрів, другий передається в бухгалтерію.
Підписується начальником (майстром) цеху (відділу, дільниці) та
керівником підприємства (організації).
У розділі "Довідка про нездані майново-матеріальні та інші
цінності" робляться відмітки про нездані цінності, що рахуються за
працівником.
На підставі наказу (розпорядження) про припинення трудового
договору бухгалтерія робить розрахунок із працівником.
При звільненні за особистим бажанням працівник оформлює заяву
на лицьовій стороні форми.
Типова форма N П-8
_________________________ Затверджена наказом Мінстату
підприємство, організація України від 09.10.95 р. N 253
Ідентифікаційний Код за УКУД -------------
код ЄДРПОУ ------------- -------------
-------------
Наказ (розпорядження) про припинення трудового
договору (контракту)
---------------------
|Номер | Дата |
|документа|складання|
|---------+---------|
---------------------
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
------------------------------------------------------------------
|Цех |Дільниця|Категорія|Професія,|Тарифний|Табельний| Причина |
|від- | |персоналу|посада |розряд | номер |звільнення|
|діл | | | |(клас), | | |
| | | | | оклад | | |
|-----+--------+---------+---------+--------+---------+----------|