Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі

Міністерство статистики України Форма типового документа, Наказ від 22.05.1996 №144
Реквізити

Видавник: Міністерство статистики України

Тип Форма типового документа, Наказ

Дата 22.05.1996

Номер 144

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 144 від 22.05.96
м.Київ
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 489 від 05.12.2008 )
Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі
1. Затвердити типові форми з обліку розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі та ввести їх в дію з липня 1996 року:
П-49 "Розрахунково-платіжна відомість";
П-50 "Розрахункова відомість";
П-51 "Розрахункова відомість";
П-52 "Розрахунок заробітної плати";
П-53 "Платіжна відомість";
П-54 "Особовий рахунок";
П-54а "Особовий рахунок";
П-55 "Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати";
П-56 "Накопичувальна картка обліку заробітної плати".
2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А.О.):
2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам зразки затверджених форм первинної облікової документації;
2.2. Забезпечити організацію контролю за ходом впровадження типових форм первинного обліку, затверджених Мінстатом України, в облікову практику підприємств, організацій та установ України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра О.Г.Осауленко
Розрахунково-платіжна відомість
(форма N П-49)
Застосовується для розрахунку та видачі заробітної плати і пенсії всім категоріям працюючих.
Складається в одному екземплярі в бухгалтерії на основі даних "Особового рахунку" (типова форма N П-54).
Нарахування заробітної плати проводиться на основі даних первинних документів з обліку виробітки, фактично відпрацьованого часу, доплатних листків та інших документів. Одночасно проводиться розрахунок всіх утримань із заробітної плати і визначається сума, що належить до видачі.
Графа "Категорія персоналу" заповнюється на тих підприємствах, в звіті по праці яких передбачене ділення працюючих за категоріями.
Розрахункова відомість
(форма N П-51)
Застосовується для розрахунку заробітної плати і пенсії всім категоріям працюючих. При цьому "Особовий рахунок" (типова форма N П-54) не ведеться.
Складається в одному екземплярі в бухгалтерії.
Платіжна відомість
(форма N П-53)
Застосовується для обліку видачі заробітної плати і пенсії.
На титульному листі форми вказується загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. При необхідності в графі "Примітка" вказується номер пред'явленого документа.
При заповненні платіжної відомості після останнього запису необхідно зробити підсумковий рядок для загальної суми по відомості. Підсумкові рядки можуть бути введені також в кінці кожної сторінки.
При складанні документа за допомогою засобів обчислювальної техніки форма може друкуватись без рядків.
Особовий рахунок
(форми N П-54 і П-54а)
Особовий рахунок застосовується для відрахування відомостей про заробітну плату за попередні періоди та пенсії.
Форма П-54 застосовується для запису всіх видів нарахувань та утримань із заробітної плати на підставі первинних документів по обліку виробітку та виконаних робіт, відпрацьованого часу і документів на різні види оплат.
При безавансовому розрахунку заробітної плати записи про нарахування та утримання у формі N П-54 проводяться двома рядками. При необхідності можна у кожній графі зробити підсумковий рядок.
На підставі даних особового рахунку складається розрахунково-платіжна відомість форми N П-49.
Форма N П-54а застосовується при обробці облікових даних за допомогою засобів обчислювальної техніки і вміщує тільки умовно-постійні реквізити про працівника. Дані по розрахунку заробітної плати вкладаються щомісячно в особовий рахунок у вигляді машинограми. Зміст граф машинограми особового рахунку може бути надруковано на третій сторінці форми чи на самій машинограмі. Друга та четверта сторінки форми використовуються для друкування кодів видів оплат та утримань.
Вільні графи у верхній таблиці можуть бути використані для різних необхідних записів.
Облік розрахунків з працюючими по оплаті праці
1. Розрахунки з працюючими по оплаті праці рекомендується вести централізовано.
Первинні документи по обліку виробітку та заробітної плати здаються для перевірки та наступних розрахунків за встановленим графіком в розрахунковий відділ бухгалтерії (обчислювальний центр, станцію або бюро).
2. За роботу в першій половині місяця працюючим, як правило, видається аванс, а кінцевий результат розрахунку заробітної плати виконується при виплаті заробітної плати за другу половину місяця.
Розрахунок заробітної плати робочих з відрядною оплатою праці за весь розрахунковий період виконується на підставі первинних документів за обліком виробітку заробітної плати, доплат за надурочні години роботи, нарахування премій та інш., а також шляхом підрахунку різного роду утримань та визначення суми, яка належить видачі на руки.
Розрахунок заробітної плати робочих з почасовою оплатою праці виконується на підставі обліку фактично відпрацьованого часу, доплат за надурочні часи роботи, нарахування премій та інш., а також шляхом підрахунку іншого роду утримань та визначення суми, яка належить видачі на руки.
3. Розрахунки по заробітній платі з працюючими можуть виконуватися по одному з наступних варіантів:
I варіант
По розрахунково-платіжній відомості, яка одночасно використовується для видачі по ній заробітної плати, яка належить працюючому (типова форма N П-49). На невеликих підприємствах в тих випадках, коли техніка розподілення заробітної плати за виробничими розрахунками не ускладнюється, розрахунково-платіжна відомість може виписуватися в одному примірнику. В інших випадках відомість виписується в двох примірниках (під копірку), причому платіжним документом є перший примірник.
Дані про аванс, який виплачується, про суми утримання податків, які обчислюються по заробітній платі минулого місяця, ці повідомлення містяться в особовому рахунку (форма N П-54) та інші утримання записуються протягом місяця у відкриту на поточний місяць розрахунково-платіжну відомість.
При наявності великої кількості первинних документів по обліку виробітку робочих, підрахунок відрядного заробітку здійснюється за допомогою накопичувальної картки обліку виробітку та заробітної плати (типова форма N П-55) або накопичувальної картки обліку заробітної плати (типова форма N П-56).
II варіант
По розрахунковій відомості (типова форма N П-50) та окремій платіжній відомості (типова форма N П-53), по якій виконується виплата заробітної плати.
При наявності великої кількості первинних документів за обліком виробітку, підрахунок заробітку, також як і в першому варіанті, виконується в накопичувальній картці (типова форма N П-55 або N П-56).
III варіант
За спеціальними аркушами розрахунку заробітної плати (типова форма N П-52), які виписуються для кожного працюючого на розрахунковий період. Записи розрахунків по заробітній платі виконуються під копірку в двох примірниках. Зворотна сторона другого примірника форми розрахунку по заробітній платі може бути використана для розрахунку сум, які належать за відпустку.
Суми до видачі переносяться з форми розрахунку по заробітній платі в платіжну відомість (типова форма N П-53).
4. Видача авансу за роботу в першій половині місяця при всіх варіантах виконується за платіжною відомістю (N П-53).
5. Для отримання повідомлення про заробіток працюючого за минулі періоди рекомендується вести особовий рахунок, в котрому, крім загальних відомостей про працівника, щомісячно відображаються суми нарахованої заробітної плати за видами.
Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати
(форма N П-55)
Використовується для щоденного обліку об'єму робіт, виконаних бригадою або окремими робітниками.
Складається майстром (обліковцем) в одному примірнику на підставі документів про здачу виробленої продукції або про виконання робіт. Відомість передається в бухгалтерію підприємства для нарахування заробітної плати.
На підставі відомості у відповідних службах управління підприємством визначається процент виконання норм виробітку бригадою (робочим) та інші показники, які необхідні для звітності та аналізу.
___________________________ Типова форма N П-49
(підприємство, організація) Затверджена наказом
Мінстату України
Ідентифікаційний код 22 травня 1996 р. N 144
ЄДРПОУ ----------------
----------------
Код за УКУД ---------------
---------------
Цех, відділ_________ В касу для оплати в строк
з____________ по ______________199_ р.
в сумі________________________________
Керівник _______________________
Головний бухгалтер ___________________
Розрахунково-платіжна відомість
за ___________ 199_ р.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер|Табель-|Катего-|Професія,|Відпра-| Нараховано за видами оплат | Утримано та враховано |Забор-| Сума |Розпи-|Пріз-|
|за |ний но-|рія | посада |цьовано|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------|гова- |-----------------|ска в |вище |
|поря-| мер |персо- | |днів, | Доплат та надбавок | | Премій |За чергову |допомога за | |випла-|прибут|за виконав-|відрахо-|профспіл-| | | | | р|ність |Заро-|Нале-|Разом|отри- |ім'я |
|дком | |налу | |годин |---------------------------------------------| |--------|відпустку |тимчасовою | В|чено |ковий |чими доку- |вано у |ковий | | | | | а|за |біт- |жить |до |манні |по |
| | | | | |За тариф-|За роботу|За роботу|За простої| | | | | |--------------|непрацездатні-| с|за I |пода- |ментами |Пенсій- |внесок | | | | | з|праці-|ної |до |вида-| |бать-|
| | | | | |ними ста-|в нічний |в понад- |не з вини | | | | | |За по-|За нас-|стю | ь|поло- |ток | |ний | | | | | | о|вником|плати|вип- |чі | |кові |
| | | | | |вками (по| час |урочний |працівника| | | | | |точний|тупний |--------------| о|вину | | |фонд | | | | | | м| | |лати | | | |
| | | | | |садовими | | час | | | | | | |місяць|місяць |міся-|дні|сума| г|місяця| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |окладами)| | | | | | | | | | | ць | | | о|(ава- | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-------+-------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+----+--+--+--+--+------+-------+-----+---+----+--+------+------+-----------+--------+---------+--+--+--+--+--+------+-----+-----+-----+------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11|12|13|14| 15| 16 | 17 |18 | 19 |20| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26|27|28|29|30| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|-----+-------+-------+---------+-------+---------+---------+---------+----------+----+--+--+--+--+------+-------+-----+---+----+--+------+------+-----------+--------+---------+--+--+--+--+--+------+-----+-----+-----+------+-----|
|_____|_______|_______|_________|_______|_________|_________|_________|__________|____|__|__|__|__|______|_______|_____|___|____|__|______|______|___________|________|_________|__|__|__|__|__|______|_____|_____|_____|______|_____|
|_____|_______|_______|_________|_______|_________|_________|_________|__________|____|__|__|__|__|______|_______|_____|___|____|__|______|______|___________|________|_________|__|__|__|__|__|______|_____|_____|_____|______|_____|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник цеху (відділу) Бухгалтер
Друкувати зі зворотом без заголовочної частини.
Підписи друкувати на звороті
Формат I/2а2
___________________________ Типова форма N П-50
(підприємство, організація) Затверджена наказом
Мінстату України
Ідентифікаційний код 22 травня 1996 р. N 144
ЄДРПОУ ----------------
----------------
Код за УКУД ---------------
Цех (відділ), дільниця ______________ ---------------
Розрахункова відомість N ________
----------------------------------------------------------------------------------------
|Но- |Прізвище,|Табе-|За | Нараховано за видами оплати |
|мер |ім'я, по |льний|пері-|-----------------------------------------------------------|
|за |батькові |номер|од |Під-|Поча-| | |Премії|Допла-|Доплата |За |За щорічну |
|по- | | | |ряд-|сово | | |------|та за |за робо-|про-|відпустку |
|ряд-| | | |но | | | | | |роботу|ту в |стої|--------------|
|ком | | | | | | | | | |в ніч-|надуроч-| |за по-|за нас-|
| | | | | | | | | | |ний |ний час | |точний|тупний |
| | | | | | | | | | |час | | |місяць|період |
|----+---------+-----+-----+----+-----+--+--+---+--+------+--------+----+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7| 8| 9 |10| 11 | 12 | 13| 14 | 15 |
|----+---------+-----+-----+----+-----+--+--+---+--+------+--------+----+------+-------|
|----|---------|-----|-----|----|-----|--|--|---|--|------|--------|----|------|-------|
|----|---------|-----|-----|----|-----|--|--|---|--|------|--------|----|------|-------|
|----|---------|-----|-----|----|-----|--|--|---|--|------|--------|----|------|-------|
----------------------------------------------------------------------------------------
і т. д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)
Начальник цеху (відділу) ______________________
Формат I/2а2
Права сторона форми N П-50
------------------------------------------------------------------------------------------
| | Утримано та враховано |Сума | |
|--------------------+----------------------------------------------------------|до | |
| інші|Допомога| |В | |Вида-|Випла-| За | За | За | Інші| |Всьо-|вида-| |
|-----|за тимча| |с | |но за|ти в |поточний|наступний|виконав-|-----| |го |чі | |
|ш |с |совою не| |ь | |I-у |міжро-| місяць | період |чими |ш |с | | | | |
|и |у |працез- | |о | |поло-|зраху-|--------|---------|докумен-|и |у | | | | |
|ф |м |датністю| |г | |вину |нковий| при- | при- |тами |ф |м | | | | |
|р |а |--------| |о | |міся-|період|бутковий|бутковий | |р |а | | | | |
| | |дні |су-| | | |ця | |податок | податок | | | | | | | |
| | |хво-|ма | | | |(ава-| | | | | | | | | | |
| | |ро- | | | | |нс) | | | | | | | | | | |
| | |би | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--+--+----+---+--+--+--+-----+------+--------+---------+--------+--+--+--+-----+-----+--|
|16|17| 18 |19 |20|21|22| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |28|29|30| 31 | 32 |33|
|--+--+----+---+--+--+--+-----+------+--------+---------+--------+--+--+--+-----+-----+--|
|--|--|----|---|--|--|--|-----|------|--------|---------|--------|--|--|--|-----|-----|--|
|--|--|----|---|--|--|--|-----|------|--------|---------|--------|--|--|--|-----|-----|--|
|--|--|----|---|--|--|--|-----|------|--------|---------|--------|--|--|--|-----|-----|--|
------------------------------------------------------------------------------------------
і т. д. до кінця (ліновка через 16 пунктів)
Головний (старший) бухгалтер _______________________
Завідуючий розрахунковою частиною _______________________
Друкувати із зворотом без верхнього заголовку. Підписи друкувати
на звороті.
2-а сторінка форми N П-51 ________________ 19__ р.
місяць
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|По- |Та-|Прізвище,|Кате-|Профе-|Умови|Тариф- |Пого-|Від- | Нараховано за видами оплати |
|ряд-|бе-|ім'я по |горія|сія, |праці|ний |динна|роб- |-------------------------------------------------------------------------|
|ко- |ль-|батькові |пер- |поса- | |розряд |(ден-|лено |поча- |від- |доп- | за роботу | доплата за | | | | |
|вий |ний| |сона-|да | |(оклад)|на) | |сово |ряд- |лата | у святко- | роботу в | | | | |
|но- |но-| |лу | | | |тари-| | |но |за | ві (вихі- | надурочний | | |інші | премії |
|мер |мер| | | | | |фна | | | |робо- | дні) дні | час | | | | |
|за | | | | | | |став-| | | |ту в |-----------|---------------| | | | |
|пи- | | | | | | |ка | | | |ніч- |г |оп-|доп-|за пер-|за на- | | | | |
|су | | | | | | | | | | |ний |о |ла-|ла- |ші 2 |ступні | | | | |
| | | | | | | | | | | |час |д |та |та |години |години | | | | |
| | | | | | | | |------|------|------|------|и |---|----|-------|-------|---|---|-----|----------|
| | | | | | | | |го-|д |го-|с |го-|с |го-|с |н |су-| су-|го-|су-|го-|су-|го-|су-| к| с| к|від-| с|
| | | | | | | | |ди-|н |ди-|у |ди-|у |ди-|у |и |ма | ма |ди-|ма |ди-|ма |ди-|ма | о| у| о|со- | у|
| | | | | | | | |ни |і |ни |м |ни |м |ни |м | | | |ни | |ни | |ни | | д| м| д|ток | м|
| | | | | | | | | |в | |а | |а | |а | | | | | | | | | | | а| | | а|
|----|---|---------|-----|------|-----|-------|-----|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|----|--| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11 |12| 13|14| 15|16|17|18 | 19 |20 |21 |22 | 23| 24| 25|26|27|28| 29 |30|
|----|---|---------|-----|------|-----|-------|-----|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|----|--| |
|----|---|---------|-----|------|-----|-------|-----|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|----|--| |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
і т. д.
Зразок 1-ої сторінки форми
___________________________ Типова форма N П-51
(підприємство, організація) Затверджена наказом
Мінстату України
Ідентифікаційний код 22 травня 1996 р. N 144
ЄДРПОУ ----------------
---------------- Код за УКУД --------------
--------------
Розрахункова відомість
_______________________________ цеху, відділу
з __________ по _______________ 19__ р.
Формат 2а3
За зразками 2-ої та 3-ої сторінок друкувати
3-я сторінка форми N П-51, 4-а сторінка - чиста.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Утримано та враховано |Забор-| Сума |Дата |Сіме-|Кількість| Відрахування та | Пенсія |По яке | П |
|------------| |----------------------------------------------------|гова- |--------------|наро-|йний |---------| пенсії | |число | р |
|Допомога | |Оподат-|Видано |Прибут-|за вико-|відра-|проф-| | |інші | В|ність |Заро-|Пен-|Ра-|джен-|стан | |Утри-|---------------------------|---------------|викори-| и |
|за тим- | в|кована |за I |ковий |навчими |ховано|спіл-| | |-----| С| за |бітна|сія |зом| ня | |Ді-|ман- |вид |період |Сума |Розмір| В |Сума|Строк |стана | м |
|часовою | с|сума |полови-|податок|докумен-|у Пен-|ковий| | |к |с | Ь|пра- |плата|до |до | | |тей|ців |від- |відра- |відра-|відра-| и |за |закін-|відпу- | і |
|непрацез-| ь| |ну мі- | |тами |сійний|вне- | | |о |у | О|цівни-| |вип-|ви-| | | | |раху-|хування|хуван-|хуван-| д |мі- |чення |стка | т |
|датністю | о| |сяця | | |фонд |сок | | |д |м | Г|ком | |лати|да-| | | | |ван- |-------|ня або|ня за | |сяць|випла-| | к |
|---------| г| |(ава- | | | | | | | |а | О| | | |чі | | | | | ня | з |по |відсо-|місяць| | | ти | | а |
| м| д| с | о| | нс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ток | | | | | | |
| і| н| у | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с| і| м | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| я| | а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ц| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ь| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------|-------|-------|--------|------|-----|--|--|--|--|--|------|-----|----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|------|------|---|----|------|-------|---|
|31|32| 33|34| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |41|42|43|44|45| 46 | 47 | 48 | 49| 50 | 51 | 52| 53 | 54 |55 | 56| 57 | 58 |59 | 60 | 61 | 62 |63 |
|--|--|---|--|-------|-------|-------|--------|------|-----|--|--|--|--|--|------|-----|----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|------|------|---|----|------|-------|---|
| | | | | | | | |------|-----| | | | | | | | | | | | | |-----|---|---|------|------| | | | | |
| | | | | | | | |------|-----| | | | | | | | | | | | | |-----|---|---|------|------| | | | | |
|--|--|---|--|-------|-------|-------|--------|------|-----|--|--|--|--|--|------|-----|----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|---|------|------|---|----|------|-------|---|
| | | | | | | | |------|-----| | | | | | | | | | | | | |-----|---|---|------|------| | | | | |
| | | | | | | | |------|-----| | | | | | | | | | | | | |-----|---|---|------|------| | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
і т. д.
Відомість склав
Вкладні листи зі своїм зворотом з надписом "Вкладний лист до форми
N П-51".
1-а сторінка малого вкладного аркушу до форми N П-51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Опо-| Утримано та враховано |За | Сума |
|---------------|дат-|-----------------------------------------------------------|бор- |----------------|
|Допомога за| В |ко- |Видано за |Прибут-|за вико-|відрахо-| |проф-| | інші| В|гова-|заро-|пен-|разом|
|тимчасовою | с |вана|I половину|ковий |навчими |вано у | |спіл-| |-----| с|ність|біт- |сія | до |
|непрацезда-| ь |су- | місяця |податок|докумен-|Пенсій- | |ковий| | к| с| ь|за |на |до |вида-|
|тністю | о |ма | (аванс) | |тами |ний фонд| |вне- | | о| у| о|пра- |пла- |вип-| чі |
|-----------| г | | | | | | |сок | | д| м| г|ців- |та |лати| |
|мі-| д | с | о | | | | | | | | | | а| о|ником| | | |
|ся-| н | у | | | | | | | | | | | | | | | | |
|ць | і | м | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | а | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----------|-------|--------|--------|---|-----|---|--|--|--|-----|-----|----|-----|
| 31| 32| 33| 34| 35| 36 | 37 | 38 | 39 |40 | 41 | 42|43|44|45| 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|----|----------|-------|--------|--------|---|-----|---|--|--|--|-----|-----|----|-----|
| | | | | | | | |--------|---| | |--|--| | | | | |
| | | | | | | | |--------|---| | |--|--| | | | | |
|---|---|---|---|----|----------|-------|--------|--------|---|-----|---|--|--|--|-----|-----|----|-----|
| | | | | | | | |--------|---| | |--|--| | | | | |
| | | | | | | | |--------|---| | |--|--| | | | | |
|---|---|---|---|----|----------|-------|--------|--------|---|-----|---|--|--|--|-----|-----|----|-----|
| | | | | | | | |--------|---| | |--|--| | | | | |
| | | | | | | | |--------|---| | |--|--| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
і т. д.
За зразком 1-ої сторінки друкувати 3-ю сторінку малого
вкладного листа до форми N П-51
2-а сторінка малого вкладного листа до форми N П-51
_________________ 19__ р.
місяць
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Відпра-|Нараховано за видами оплати |
|цьовано|----------------------------------------------------------------------------------------|
| |поча-|від- |доплата |за роботу у | доплата за роботу | | | |
| |сово |рядно|за роботу|святкові (ви- | в надурочний час | | | |
| | | |в нічний |хідні) дні | | | | |
| | | | час |--------------|-------------------| | Інше | Премії |
| | | | |го-|опла-|доп-|за перші|за наступ-| | | |
| | | | |ди-|та |лата|2 години|ні години | | | |
| | | | |ни | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---------| |-----|----|--------|----------|--------|--------|-------------|
| д |го-|го|су|го|су|годи-|су-| |сума |сума|го-|сума|го-| сума |го-|сума|код|сума| к|від-|сума |
| н |ди-|ди|ма|ди|ма|ни |ма | | | |ди-| |ди-| |ди-| | | | о|со- | |
| і |ни |ни| |ни| | | | | | |ни | |ни | |ни | | | | д|ток | |
|---|---|--|--|--|--|-----|---|---|-----|----|---|----|---|------|---|----|---|----|--|----|-----|
| 9 | 10|11|12|13|14| 15 | 16| 17| 18 | 19 | 20| 21 | 22| 23 |24 | 25 | 26| 27 |28| 29 | 30 |
|---|---|--|--|--|--|-----|---|---|-----|----|---|----|---|------|---|----|---|----|--|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |---|----|--|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |---|----|--|----|-----|
|---|---|--|--|--|--|-----|---|---|-----|----|---|----|---|------|---|----|---|----|--|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |---|----|--|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |---|----|--|----|-----|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
і т. д.
За зразком 2-ї сторінки друкувати 4-у сторінку малого вкладного
листа до форми N П-51
___________________________ Типова форма N П-52
(підприємство, організація) Затверджена наказом
Мінстату України
Ідентифікаційний код 22 травня 1996 р. N 144
ЄДРПОУ ----------------
---------------- Код за УКУД --------------
--------------
--------------------------------
РОЗРАХУНОК |--------------|---------------|
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ | Цех (відділ)| Табельний N |
--------------------------------
за ____________________ 199__ р.
Прізвище, і.,по б. _______________________________________________
Професія (посада) ________________________________________________
------------------------------------------------------------------
| Нараховано | Утримано та враховано |
|--------------------------------|-------------------------------|
| вид заробітної плати | сума | вид утримання |сума |
|-----------------------|--------|------------------------|------|
|1. Відрядно.......... |________|1. Аванс за I половину |______|
|2. Почасово.......... |________| місяця.............. |______|
|3. Премії............ |________|2. Виплати в міжрозра- | |
|4. Доплата за роботу |________| хунковий період..... |______|
| в нічний час...... |________|3. Прибутковий податок. |______|
|5. Доплата за над- | |4. Відраховано у Пен- | |
| урочну роботу..... |________| сійний фонд......... |______|
|6. ____________...... |________|5. Профспілковий внесок |______|
|7. Відпускні......... |________| ____________________ |______|
|за _______________... |________|6. За виконавчими | |
| поточний місяць | | документами......... |______|
|за __________________ |________| | |
| наступний місяць | |7. _____________....... |______|
|8. __________________ |________|8. Інші................ |______|
|9. Інші нарахування.. |________|_______________________ |______|
|10. За час хвороби | |Всього до утримання | |
| Всього нараховано |________|Сума до видачі......... |______|
Сума до видачі ___________________________________________________
прописом
Розрахунок склав
Зворотна сторона форми N П-52
Розрахунок оплати за _________________________________
------------------------------------------------------------------
| Рік | Місяць | Сума | Середній заробіток |
|--------|--------|--------------|-------------------------------|
|______ | I | _____________|за місяць _____________________|
|______ | II | _____________|за день _______________________|
|______ | III | _____________|за час ________________________|
|______ | IV | _____________| Оплата проводиться |
|______ | V | _____________| з _________________ 199_ р.|
|______ | VI | _____________| по _________________ 199_ р.|
|______ | VII | _____________| Кількість днів: |
|______ | VIII | _____________|а) основної відпустки _________|
|______ | IX | _____________|б) додаткової__________________|
|______ | X | _____________|в) ____________________________|
|______ | XI | _____________|г) ____________________________|
|______ | XII | _____________|Всього ________________________|
| | | | |
-----------------+--------------
---------------
Сума до видачі __________________________________________
прописом
Розрахунок склав
___________________________ Типова форма N П-53
(підприємство, організація) Затверджена наказом
Мінстату України
Ідентифікаційний код 22 травня 1996 р. N 144
ЄДРПОУ ----------------
---------------- Код за УКУД --------------
--------------
___________________________
цех, відділ
майстра
Зміна ---------------
начальника
--------------------------------
До розрахункової відомості N ____ | Кореспондуючий | |
В касу для оплати в строк | рахунок |Код цільо-|
з ________ по ___________199__ р. |-------------------|вого приз-|
в сумі __________________________ |рахунок,|код аналі-|начення |
_________________________________ |субра- |тичного | |
_____________(_________крб.) |хунок |обліку | |
|--------|----------|----------|
--------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер
"__"_____________19__ р.
Платіжна відомість N _____
за ____________ 199_ р.
Кількість аркушів _________
По цій платіжній відомості
виплачено карбованців ____________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ (__________ крб.)
і депоновано карбованців _________________________________________
________________________(__________ крб.)
Виплату здійснив
Перевірив бухгалтер
Формат 2а4
2-а, 3-а, 4-а сторінки форми N П-53
------------------------------------------------------------------
| N п/п |Табельний | Прізвище, |Сума| Підпис в | Примітки |
| | номер | ім'я, | | одержанні | |
| | |по батькові | | | |
|-------|----------|------------|----|-----------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------|----------|------------|----|-----------|---------------|
|-------|----------|------------|----|-----------|---------------|
|-------|----------|------------|----|-----------|---------------|
|-------|----------|------------|----|-----------|---------------|
|-------|----------|------------|----|-----------|---------------|
|-------|----------|------------|----|-----------|---------------|
і т. д.
Відомість склав
Відомість перевірив
За зразками 2-ої та 3-ої сторінок друкувати вставні листи зі своїм зворотом без змін. Над таблицею друкувати текст "Вставний лист до форми N П-53", підписи друкувати на 4-й сторінці.
___________________________ Типова форма N П-54
(підприємство, організація) Затверджена наказом
Мінстату України
Ідентифікаційний код 22 травня 1996 р. N 144
ЄДРПОУ ----------------
---------------- Код за УКУД --------------
--------------
---------------------------------------------------------------------------
ОСОБОВИЙ |Цех,|Катего- |Табель-|Сімей-|Кількість | | Пенсія |
РАХУНОК |від-|рія пер-|ний |ний |----------|Дата виходу|---------------------|
за 199_р. |діл |соналу |номер |стан |ді-|утри- | на роботу |вид|сума за|строк за-|
| | | | |тей|манців| | |місяць |кінчення |
| | | | | | | | | |виплати |
|----|--------|-------|------|---|------|-----------|---|-------|---------|
|----|--------|-------|------|---|------| | | | |
---------------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, по батькові ______________ Дата народження _____________________
--------------------------------------
| Відрахування та внески |
-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Переміщення |Відмітки про використання відпустки|Вид відра-|Період від-|Сума |Розмір|
|------------------------------------------|-----------------------------------|хування |рахування |відра-|утри- |
|Да-|Номер|Цех,|Профе-|Умови|Тариф-|Погоди-|Вид | Наказ | Час |Кіль-| За |(номер та |-----------|хуван-|мання |
|та |нака-|від-|сія, |праці|ний |нна |від-|--------|--------|кість| який |дата доку-| з | по |ня або| за |
| |зу |віл |поса- | |роз- |(денна)|пус-|да-|но- | з | по |днів |період|мента) | | |відсо-|місяць|
| | | |да | |ряд |тарифна|тки |та |мер | | | | | | | |ток | |
| | | | | | |ставка | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |(оклад)| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|------|-----|------|-------|----|---|----|---|----|-----|------|----------|----|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | |----------|----|------|------|------|
|---|-----|----|------|-----|------|-------|----|---|----|---|----|-----|------|----------|----|------|------|------|
|---|-----|----|------|-----|------|-------|----|---|----|---|----|-----|------|----------|----|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |----------|----|------|------|------|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| М |Номер| Дні (години) | Нараховано за видами оплат | Утримано та враховано |Забор- | Сума |
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 144 від 22.05.96
м.Київ
Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі
1. Затвердити типові форми з обліку розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі та ввести їх в дію з липня 1996 року:
П-49 "Розрахунково-платіжна відомість";
П-50 "Розрахункова відомість";
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!