• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу (Форми П-2, П-9, П-10, П-11)

Міністерство статистики України  | Наказ, Форма типового документа від 27.10.1995 № 277
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа
 • Дата: 27.10.1995
 • Номер: 277
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Форма типового документа
 • Дата: 27.10.1995
 • Номер: 277
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 277 від 27.10.95
Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики N 489 від 05.12.2008 )
1. Затвердити типові форми первинного обліку і ввести їх в дію з 1 січня 1996 року:
( Наказ втратив чинність в частині затвердження типової форми первинного обліку N П-2 "Особова картка" на підставі Наказу Державного комітету статистики N 489 від 05.12.2008 )
П-2 "Особова картка";
П-9 "Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них";
П-10 "Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них";
П-11 "Акт на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них".
2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А.О.):
2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам зразки затверджених форм первинної облікової документації.
2.2. Підготувати і направити Мінпраці України пропозиції щодо внесення відповідних змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Мінпраці, Мінюста, Мінсоцзахисту України від 29.07.93 N 58.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України від 11.08.93 N 180.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра О.Г.Осауленко
( Типова форма N П-2 "Особова картка" втратила чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 489 від 05.12.2008 )
Типова форма N П-9
Затверджена
наказом Мінстату України
від 27.10.95 N 277
Ідентифікаційний --------
код ЄДРПОУ -------- ----------
Код за УКУД ----------
Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них
ДатаВід кого
отримано
або кому
відпуще-
но
Підста-
ва (на-
ймену-
вання
докуме-
нта,
номер і
дата
НадходженняВитрачення
Чис-
ло
Мі-
ся-
ць
РікКількістьСумаКількістьСума
тру-
дових
кни-
жок
(се-
рія і
номер
вкла-
дишів
(се-
рія і
номер
тру-
дових
кни-
жок
(се-
рія і
номер
вкла-
дишів
(се-
рія і
номер
1234567891011
Типова форма N П-10
Затверджена
наказом Мінстату України
від 27.10.95 N 277
Ідентифікаційний --------
код ЄДРПОУ -------- ----------
Код за УКУД ----------
Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них
NN
пп
Дата прийому
або заповне-
ння трудової
книжки чи
вкладиша до
неї
Прізвище,
ім'я та
по бать-
кові вла-
сника
трудової
книжки
Посада,
професія
працівни-
ка, який
здав або
на якого
заповнена
трудова
книжка чи
вкладиш
Найменування
структурного
підрозділу
Дата і номер
документа, на
підставі якого
прийнято пра-
цівника
Чис-
ло
Мі-
ся-
ць
Рік
12345678
Продовження таблиці
Розписка відпо-
відальної особи,
яка приймала або
заповнювала тру-
дову книжку чи
вкладиш
Серія і
номер
трудової
книжки
чи вкла-
диша до
неї
Сума, отрима-
на при випис-
ці трудової
книжки чи
вкладиша до
неї
Дата і під-
става вида-
чі праців-
нику трудо-
вої книжки
при звіль-
ненні
Розписка
працівника
в отриманні
трудової
книжки
910111213
Типова форма N П-11
Затверджена
М.П. наказом Мінстату України
від 27.10.95 N 277
----------
Код за УКУД ----------
Ідентифікаційний -------- Затверджую
код ЄДРПОУ -------- Керівник підприємства
(установи, організації)
"___" _________ 199__ р.
Акт
на списання бланків трудових книжок або вкладишів до них
"___" ___________ 19____ р. Місто _____________________
Нами ________________________________________________________
__________________________________________________________________
(зазначити посаду, прізвище, ім'я та по батькові) складено цей акт
в тому, що за період з "___" ___________ 19___ р.
по "___" ___________ 19___ р. ____________________________________
(повне найменування підприємства,
__________________________________________________________________
установи або організації )
зіпсовано ________________________________________________________
__________________________________________________________________
(зазначити докладно причину зіпсування)
"_________" штук _________________________________________________
(літерами)
бланків трудових книжок (або вкладишів до них)
__________________________________________________________________
(перелічити серію і номер кожного бланка трудової книжки
__________________________________________________________________
або вкладиша до неї)
_______________________________________________________________ на
_______________________ мові(ах), які "___" ____________ ___ р.
(назва мови)
знищені шляхом спалення.
Акт складений на списання зіпсованих бланків трудових книжок
(або вкладишів до них) з підзвіту ________________________________
(повне найменування
__________________________________________________________________
підприємства, установи або організації)
Підписи: