• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України

Верховна Рада України  | Закон від 20.06.2024 № 3840-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.06.2024
 • Номер: 3840-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.06.2024
 • Номер: 3840-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 40 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) частину першу доповнити пунктом 13 такого змісту:
"13) відмови працівника Бюро економічної безпеки України від проходження атестації або прийняття атестаційною комісією рішення про неуспішне проходження працівником Бюро економічної безпеки України атестації, що здійснюється відповідно до пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України";
2) частину третю викласти в такій редакції:
"Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктами 5 і 13 частини першої цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці (крім звільнення за пунктом 13 частини першої цієї статті). Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації. Положення статей 42, 42-1 і 49-2 цього Кодексу не поширюються на звільнення за пунктом 13 частини першої цієї статті".
2. Пункт 3 частини першої статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303; 2013 р., № 21, ст. 208) доповнити новим реченням такого змісту: "Таке право належить виключно органам Бюро економічної безпеки України та Національному антикорупційному бюро України в межах їх компетенції".
3. У пункті 5 частини п’ятої статті 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами) слова "Національної поліції України, Служби безпеки України" виключити.
4. Пункт 2 статті 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2021 р., № 23, ст. 197) доповнити новим абзацом такого змісту:
"Спеціальні органи по боротьбі з організованою злочинністю мають право надавати письмові доручення контролюючим та/або митним органам з підстав, передбачених цим пунктом, виключно з урахуванням правил підслідності кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України".
5. Статтю 28 "Прикінцеві положення" Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 28, ст. 250 із наступними змінами) доповнити пунктом 2-4 такого змісту:
"2-4. Установити, що тимчасово, у період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, призначення осіб на посади гласних і негласних штатних працівників Бюро економічної безпеки України здійснюється на підставі конкурсу".
6. Частину першу статті 91 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 7-8, ст. 50, № 45, ст. 405; 2019 р., № 43, ст. 250; 2021 р., № 52, ст. 428) після слів "Національного антикорупційного бюро України" доповнити словами "Бюро економічної безпеки України".
7. У Законі України "Про Бюро економічної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 23, ст. 197 із наступними змінами):
1) частину другу статті 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Терміни "близькі особи", "потенційний конфлікт інтересів","реальний конфлікт інтересів" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції";
частини третю - п’яту викласти в такій редакції:
"3. До складу конкурсної комісії входять:
три особи, визначені Кабінетом Міністрів України;
три особи, визначені Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до дня завершення строку повноважень Директора Бюро економічної безпеки України або до дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції та/або у сфері реформування органів правопорядку.
Міністерство закордонних справ України визначає перелік таких міжнародних та іноземних організацій не пізніш як за три місяці до дня завершення строку повноважень Директора Бюро економічної безпеки України або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
Зазначені міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів до складу конкурсної комісії у складі не менше трьох осіб.
Рішення про визначення членів конкурсної комісії приймається Кабінетом Міністрів України на відкритому засіданні.
4. Членом конкурсної комісії може бути особа, яка має вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості, необхідні для належного виконання повноважень члена конкурсної комісії, відповідає критерію доброчесності.
Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
3) позбавлена відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
4) уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
5) входить до складу керівного органу політичної партії.
Конкурсна комісія вважається повноважною у разі її затвердження у повному складі, передбаченому цим Законом.
Повноваження членів конкурсної комісії припиняються у день набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про призначення Директора Бюро економічної безпеки України.
Повноваження члена конкурсної комісії припиняються достроково у разі:
подання особистої заяви про припинення повноважень;
внесення конкурсною комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень члена конкурсної комісії;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
визнання його недієздатним або безвісно відсутнім;
його смерті.
Рішення про дострокове припинення повноважень члена конкурсної комісії приймає Кабінет Міністрів України та при цьому визначає члена конкурсної комісії на заміну у порядку, встановленому цією статтею для визначення членів конкурсної комісії.
5. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів конкурсної комісії, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.
У разі однакової кількості членів конкурсної комісії, які підтримали рішення, та кількості членів конкурсної комісії, які не підтримали його або утрималися під час голосування, або не брали участі у голосуванні незалежно від причини, голосування з відповідного питання проводиться повторно до прийняття рішення згідно з абзацом першим цієї частини.
Якщо під час проведення повторних голосувань з відповідного питання рішення згідно з абзацом першим цієї частини не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рішення, за яке проголосували не менше трьох членів конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів конкурсної комісії, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій.
Член конкурсної комісії може брати участь у її засіданні дистанційно в режимі відеоконференції";
частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:
"Фінансування діяльності конкурсної комісії, її членів та їхніх помічників може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги";
частину дев’яту викласти в такій редакції:
"9. Конкурсна комісія:
1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи, порядок проведення конкурсу, а також критерії та методику оцінювання кандидатів на посаду Директора Бюро економічної безпеки України;
2) визначає умови та строки проведення конкурсу в частині, не визначеній цим Законом, розміщує оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі, досліджує матеріали стосовно кандидатів, оцінює професійний досвід, знання та особисті якості кандидатів;
4) проводить тестування кандидатів на знання законодавства, тестування загальних здібностей, виконання практичних завдань та інших тестувань або завдань (у разі їх призначення конкурсною комісією);
5) за результатами тестування відбирає кандидатів, з якими на своєму засіданні проводить співбесіду щодо відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності;
6) відбирає осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
7) з числа кандидатів, які пройшли тестування, співбесіду та перевірки, передбачені пунктами 4-6 цієї частини, шляхом відкритого голосування окремо щодо кожного кандидата відбирає не більше двох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання та особисті якості для виконання службових обов’язків Директора Бюро економічної безпеки України, а також відповідають критеріям професійної компетентності та доброчесності, і вносить подання з відповідними кандидатурами (кандидатурою) для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України до Кабінету Міністрів України;
8) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, результати тестування та виконання завдань стосовно кожного кандидата (у тому числі оцінки, виставлені кожним членом конкурсної комісії кожному кандидату, якщо виставлення оцінок передбачено методикою оцінювання), інформацію про кандидатів, відібраних для проведення співбесіди та перевірок, передбачених пунктом 6 цієї частини, та про кандидатів (кандидата), включених до подання для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, а також іншу інформацію про конкурсний відбір та діяльність конкурсної комісії, передбачену цим Законом та актами конкурсної комісії;
9) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам до Директора Бюро економічної безпеки України, передбаченим цим Законом, або у зв’язку з непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", чи перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";
після частини дев’ятої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
"10. Члени конкурсної комісії з метою здійснення своїх повноважень мають право:
1) збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної таємниці відповідно до закону), стосовно кандидатів на посаду Директора Бюро економічної безпеки України та їхніх близьких осіб;
2) мати на період проведення конкурсу тимчасовий безоплатний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;
3) брати участь у засіданнях та інших заходах, що проводяться конкурсною комісією;
4) звертатися до кандидатів на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, а також до будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду кандидатів на посаду Директора Бюро економічної безпеки України на відповідність критеріям доброчесності та професійної компетентності. Орган або особа, які отримали запит конкурсної комісії, зобов’язані надати необхідні пояснення та/або відповідні документи (їх копії) чи інформацію протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту;
5) з метою збирання, перевірки та аналізу інформації, у тому числі з обмеженим доступом, користуватися допомогою помічників.
11. Члени Конкурсної комісії зобов’язані:
1) забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням повноважень;
2) брати участь у роботі конкурсної комісії особисто, без делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам конкурсної комісії;
3) не використовувати в інших цілях, ніж для виконання своїх обов’язків як членів конкурсної комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням своїх повноважень;
4) повідомляти конкурсній комісії про те, що член конкурсної комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом на посаду Директора Бюро економічної безпеки України та/або про наявність іншого конфлікту інтересів чи обставин, що можуть вплинути на об’єктивність та безсторонність під час прийняття таким членом рішення стосовно такого кандидата, та відмовлятися (заявляти самовідвід) від участі у збиранні інформації про такого кандидата і розгляді питання про нього. Порядок врегулювання конфлікту інтересів членів конкурсної комісії та їхніх помічників визначається регламентом конкурсної комісії.
12. Помічники членів конкурсної комісії виконують доручення членів конкурсної комісії щодо одержання за письмовим зверненням члена конкурсної комісії, перевірки та аналізу інформації, у тому числі інформації з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної таємниці відповідно до закону), необхідної для здійснення повноважень конкурсної комісії, а також мають інші права та обов’язки, визначені цим Законом та регламентом конкурсної комісії.
Помічники членів конкурсної комісії зобов’язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням відповідних обов’язків".
У зв’язку з цим частини десяту - тринадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою - шістнадцятою;
частину тринадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено до суду лише кандидатом, якого не визначено переможцем конкурсу. Оскарження рішення конкурсної комісії не зупиняє призначення переможця конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки України";
у частині п’ятнадцятій:
після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"4-1) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України та власне бачення можливої майбутньої діяльності на цій посаді".
У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;
доповнити абзацами дев’ятим - чотирнадцятим такого змісту:
"Кандидат на посаду Директора Бюро економічної безпеки України вважається таким, що відповідає критерію доброчесності, якщо є незалежним, чесним, неупередженим, непідкупним, сумлінним, дотримується етичних норм та демонструє бездоганну поведінку у професійній діяльності та особистому житті, а також стосовно якого та його близьких осіб немає сумнівів щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу.
Оцінювання конкурсною комісією відповідності кандидатів критерію доброчесності здійснюється з урахуванням такого:
оцінювання спирається на інформацію без часових або територіальних обмежень;
кандидат вважається таким, що не відповідає критерію у разі доведення невідповідності або наявності в конкурсної комісії обґрунтованого сумніву у відповідності;
будь-який висновок чи оцінка національного або міжнародного органу щодо доброчесності кандидата, наявності чи відсутності порушень у його рішеннях, діях чи бездіяльності не є наперед визначальними та обов’язковими для конкурсної комісії.
Кандидат на посаду Директора Бюро економічної безпеки України вважається таким, що відповідає критерію професійної компетентності, якщо має необхідні знання та досвід для виконання відповідних повноважень, продемонстрував аналітичні здібності, усні та письмові комунікаційні навички, лідерські здібності та спроможність наполегливо працювати";
частину шістнадцяту викласти в такій редакції:
"16. Конкурсна комісія подає на розгляд Прем’єр-міністру України не більше двох відібраних з числа учасників конкурсу кандидатур на посаду Директора Бюро економічної безпеки України. Кабінет Міністрів України протягом 10 днів з дня отримання подання конкурсної комісії з інформацією про відібраних за результатами конкурсу кандидатів (кандидата) призначає Директора Бюро економічної безпеки України, який вважається переможцем конкурсу";
у частині другій слова "вільно володіє державною мовою і здатний" замінити словами "вільно володіє державною мовою, є доброчесним і компетентним, здатний";
у частині третій:
у пункті 4 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення або кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією";
доповнити пунктами 13 і 14 такого змісту:
"13) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
14) протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України входила до складу керівного органу політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією незалежно від тривалості";
у частині п’ятій:
у пункті 7 слова "притягнення його до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією" замінити словами "набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до адміністративної відповідальності за пов’язане з корупцією правопорушення, яким на особу накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) наявності висновку Комісії з проведення зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, передбаченої статтею 35 цього Закону, про неефективність діяльності Бюро економічної безпеки України та неналежне виконання обов’язків його Директором";
4) пункт 2 частини першої статті 17 після слова "визначає" доповнити словами "кількість заступників Директора Бюро економічної безпеки України та";
5) в абзаці першому частини першої статті 18 слова "за поданням конкурсних комісій" замінити словами "за поданням кадрових комісій";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. На службу до Бюро економічної безпеки України приймаються громадяни України, які відповідають критеріям професійної компетентності та доброчесності, здатні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.
Особи, які претендують на призначення на посаду (службу) в Бюро економічної безпеки України, до призначення на відповідну посаду зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у такому органі близьких осіб.
Призначення на посади в Бюро економічної безпеки України здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору на зайняття відповідної посади, який проводиться кадровими комісіями в порядку, визначеному Директором Бюро економічної безпеки України, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.
Призначення на посади без обов’язкового проведення конкурсного відбору може здійснюватися Директором Бюро економічної безпеки України лише на посади першого заступника, заступника Директора Бюро економічної безпеки України.
Положення про кадрові комісії, критерії оцінювання кандидатів та регламент роботи кадрових комісій визначаються Директором Бюро економічної безпеки України.
Кадрові комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників утворюються Директором Бюро економічної безпеки України у складі п’яти членів кожна, з яких не менше двох членів, номінованих зборами представників громадських об’єднань, та не менше одного члена - Радою громадського контролю при Бюро економічної безпеки України за її поданням.
Для проведення конкурсного відбору на зайняття посад негласних штатних працівників Бюро економічної безпеки України Директор Бюро економічної безпеки України з урахуванням вимог Закону України "Про державну таємницю" утворює окрему кадрову комісію з числа осіб, які мають доступ до державної таємниці та яким Директором Бюро економічної безпеки України надано відповідний доступ до інформації про кандидатів на такі посади.
У зборах представників громадських об’єднань беруть участь громадські організації або громадські спілки, які протягом щонайменше останніх п’яти років, що передують дню проведення зборів, здійснюють діяльність, спрямовану на запобігання або протидію корупції, реформування органів правопорядку, захист прав людини, захист інтересів бізнесу, у тому числі реалізують проекти у цих сферах.
У зборах представників громадських об’єднань не можуть брати участь громадські організації або громадські спілки, які здійснювали чи здійснюють діяльність із залученням міжнародної технічної допомоги, донорами якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації чи підприємства країни, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором, або фінансувалися ними.
Збори представників громадських об’єднань скликаються Директором Бюро економічної безпеки України. Оголошення про скликання зборів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України, містить інформацію про кількість вакантних посад членів кадрових комісій, на які відповідно до цього Закону особи номінуються зборами представників громадських об’єднань, а також відомості про розподіл компетенції між кадровими комісіями, у яких наявні відповідні вакантні посади.
Для участі у зборах громадські об’єднання у 15-денний строк з дня оприлюднення оголошення про скликання зборів представників громадських об’єднань подають:
заяву довільної форми, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання на зборах;
копію статуту та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
копії звітів за результатами виконання проектів із залученням міжнародної технічної допомоги (за наявності);
рекомендаційний лист від міжнародної організації, партнера з розвитку з бездоганною репутацією про успішний досвід співпраці;
копії звітів за результатами фінансового аудиту не менше двох реалізованих проектів із залученням міжнародної технічної допомоги або копію звіту за результатами аудиту діяльності громадського об’єднання;
біографічну довідку представника громадського об’єднання;
біографічну довідку кандидата (кандидатів) до складу кадрової комісії, якого (яких) висуває громадське об’єднання, а також мотиваційний лист кандидата.
Питання про відповідність громадського об’єднання вимогам до участі у зборах представників громадських об’єднань вирішує Директор Бюро економічної безпеки України у 10-денний строк з дня отримання заяви та доданих до неї документів. У разі відмови у допуску громадського об’єднання до участі у зборах представників громадських об’єднань Директор Бюро економічної безпеки України забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України обґрунтування підстав для відмови у такому допуску.
Перелік громадських об’єднань, які відповідають вимогам для участі у зборах представників громадських об’єднань, копії поданих ними документів, а також список кандидатів до складу кадрових комісій оприлюднюються на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України.
Час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань визначаються Директором Бюро економічної безпеки України, який направляє громадським об’єднанням відповідні запрошення для участі у зборах. Повідомлення про час і місце проведення зборів представників громадських об’єднань не пізніш як за 10 днів до їх проведення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України.
Збори представників громадських об’єднань вважаються повноважними за умови участі в них не менше п’яти громадських об’єднань.
Кожне громадське об’єднання, допущене до участі у зборах представників громадських об’єднань, делегує до участі одного представника.
Збори представників громадських об’єднань проводяться відкрито.
Порядок проведення зборів представників громадських об’єднань визначається рішенням зборів.
Протокол зборів представників громадських об’єднань повинен містити список осіб, номінованих до складу кадрових комісій. Також протокол зборів може містити список кандидатів на заміну номінованих до складу кадрових комісій, які можуть бути визначені до складу кадрових комісій у разі дострокового припинення повноважень номінованих осіб.
Протокол зборів представників громадських об’єднань протягом п’яти днів з дня їх проведення надається Директору Бюро економічної безпеки України, який визначає номінованих осіб до складу відповідних кадрових комісій.
Рішення Директора Бюро економічної безпеки України про визначення складу кадрової комісії містить список кандидатів на заміну членів кадрової комісії у разі дострокового припинення їх повноважень.
Строк повноважень кадрової комісії становить три роки з дня її створення. Кадрова комісія вважається повноважною за умови визначення до її складу не менше чотирьох осіб.
Членами кадрової комісії повинні бути особи, які мають вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, володіють необхідними знаннями та навичками для виконання повноважень члена кадрової комісії, відповідають критерію доброчесності.
Не може бути членом кадрової комісії особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
позбавлена відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
у будь-який період часу і незалежно від тривалості у минулому працювала в Бюро економічної безпеки України на будь-якій посаді і не пройшла атестацію на підставі пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України".
Повноваження члена кадрової комісії припиняються достроково у разі:
подання особистої заяви про припинення повноважень члена кадрової комісії;
неможливості члена кадрової комісії брати участь в її засіданнях за станом здоров’я більше ніж упродовж одного місяця;
внесення кадровою комісією пропозиції про дострокове припинення повноважень її члена у випадках, передбачених регламентом комісії;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
обмеження його дієздатності, визнання недієздатним, або безвісно відсутнім за рішенням суду;
його смерті.
Рішення про дострокове припинення повноважень члена кадрової комісії та визначення члена комісії на його заміну приймає Директор Бюро економічної безпеки України. Визначення члена кадрової комісії на заміну здійснюється у порядку, встановленому цією частиною для визначення відповідних членів кадрової комісії, або з числа осіб, визначених кандидатами на заміну у рішенні Директора Бюро економічної безпеки України для відповідного суб’єкта призначення (номінування).
Рішення кадрової комісії вважається прийнятим, якщо на засіданні кадрової комісії за нього проголосували не менше трьох членів кадрової комісії, у тому числі не менше одного члена кадрової комісії, номінованого зборами представників громадських об’єднань.
Члени кадрової комісії можуть брати участь у засіданні кадрової комісії дистанційно в режимі відеоконференції.
Голова та секретар кадрової комісії обираються з числа членів кадрової комісії шляхом відкритого голосування.
Засідання кадрових комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників є відкритими для представників медіа і журналістів. Забезпечуються відео- та аудіофіксація, а також трансляція в режимі реального часу відповідної відео- і аудіоінформації із засідань кадрових комісій, тестувань та співбесід, які проводяться кадровими комісіями з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників, на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України.
Інформація про час та місце проведення засідань кадрових комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад гласних штатних працівників оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України не пізніш як за 24 години до його початку.
Повідомлення про оголошення конкурсного відбору на зайняття посад гласних штатних працівників у Бюро економічної безпеки України розміщується на офіційному веб-сайті Бюро економічної безпеки України не пізніш як за 15 календарних днів до завершення строку подання заяв на участь у конкурсному відборі.
Конкурсний відбір на посади гласних і негласних штатних працівників Бюро економічної безпеки України передбачає тестування з метою визначення рівня знань законодавства України та загальних здібностей, що проводиться письмово за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, проведення співбесід з метою оцінювання відповідності кандидатів критеріям доброчесності та професійної компетентності. Відповідно до визначеного Директором Бюро економічної безпеки України порядку конкурсний відбір може включати також інші етапи.
Під час конкурсного відбору застосовуються вимоги до оцінювання відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності, передбачені статтею 15 цього Закону.
Рішення кадрової комісії може бути оскаржено до суду лише кандидатом, якого не визначено переможцем конкурсного відбору, виключно з підстав істотного порушення порядку організації та проведення конкурсного відбору, що могло вирішальним чином вплинути на його результати. Оскарження рішення кадрової комісії не зупиняє призначення переможця конкурсного відбору на відповідну посаду в Бюро економічної безпеки України.
Прийняття на службу до Бюро економічної безпеки України на посади, перебування на яких не пов’язане з проходженням державної служби, здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про працю, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
Члени кадрової комісії з метою здійснення своїх повноважень мають право:
збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної таємниці відповідно до закону), про кандидатів та їхніх близьких осіб;
мати на період проведення конкурсного відбору тимчасовий безоплатний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;
брати участь у засіданнях та інших заходах, що проводяться кадровою комісією;
звертатися до кандидатів, а також до будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду кандидатів на відповідність критеріям доброчесності та компетентності. Орган або особа, які отримали запит члена кадрової комісії, зобов’язані надати необхідні пояснення та/або документи (їх копії) чи інформацію протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту;
з метою збирання, перевірки та аналізу інформації, у тому числі з обмеженим доступом, користуватися допомогою членів секретаріату кадрової комісії.
Члени кадрової комісії зобов’язані:
забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку із здійсненням повноважень;
брати участь у роботі кадрової комісії особисто, без делегування своїх повноважень іншим особам, у тому числі іншим членам кадрової комісії;
не використовувати в інших цілях, ніж для виконання своїх обов’язків як членів кадрової комісії, персональні дані та іншу інформацію, що стала їм відома у зв’язку з участю в роботі кадрової комісії;
повідомляти кадрову комісію про те, що член кадрової комісії перебуває чи перебував в особистих чи ділових стосунках із кандидатом або про наявність іншого конфлікту інтересів чи обставин, що можуть вплинути на об’єктивність та безсторонність під час прийняття таким членом рішення стосовно такого кандидата, та відмовлятися (заявляти самовідвід) від участі у збиранні інформації про такого кандидата і розгляді питання про нього. Порядок врегулювання конфлікту інтересів членів кадрової комісії та членів її секретаріату визначається регламентом кадрової комісії.
Члени секретаріату кадрової комісії за дорученням членів кадрової комісії мають право одержувати за письмовим зверненням члена кадрової комісії, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної таємниці відповідно до закону), необхідну для здійснення повноважень кадрової комісії, а також мають інші права та обов’язки, визначені цим Законом та регламентом кадрової комісії. Члени секретаріату кадрової комісії зобов’язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням відповідних обов’язків.
Фінансування, організаційно-технічне та експертне забезпечення діяльності кадрової комісії та її членів, у тому числі секретаріату, що утворюється для допомоги в їх діяльності, може здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.
Прийняття на службу до Бюро економічної безпеки України (в тому числі переведення із категорії посад гласних і негласних штатних працівників, посад державної служби та посад осіб, які уклали трудовий договір з Бюро економічної безпеки України, в іншу категорію) без проведення конкурсного відбору забороняється";
частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Призначення на посаду державної служби в Бюро економічної безпеки України може здійснюватися на підставі контракту про проходження служби, який укладається на підставах і в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України";
7) частину першу статті 20 доповнити пунктами 11 і 12 такого змісту:
"11) вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення та відомості про неї внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
12) була звільнена з Бюро економічної безпеки України у зв’язку з неподанням письмової заяви про надання згоди на проходження атестації, у зв’язку з письмовою відмовою від проходження атестації або на підставі рішення атестаційної комісії про неуспішне проходження атестації - протягом 10 років з дня такого звільнення";
8) статтю 23 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Особа може бути звільнена з посади в Бюро економічної безпеки України за підсумками стажування, якщо вона не відповідає вимогам до працівників Бюро економічної безпеки України, визначеним частиною третьою статті 19, частиною першою статті 20 цього Закону";
9) у частині шостій статті 24 слова "членам конкурсної комісії" замінити словами "членам кадрової комісії";
10) частину другу статті 26 доповнити абзацом третім такого змісту:
"Порядок присвоєння спеціальних звань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України";
частину першу викласти в такій редакції:
"1. З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України утворюється Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України (далі - Рада) у складі дев’яти осіб, яка формується відповідно до результатів відкритого та прозорого конкурсу.
Склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України. Рада є повноважною, якщо до її складу входять не менше семи осіб.
Конкурс із формування персонального складу Ради здійснюється шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.
Положення про Раду, а також порядок формування Ради, у тому числі порядок проведення відкритого рейтингового інтернет-голосування, затверджує Кабінет Міністрів України.
Кандидати для участі в конкурсі з формування складу Ради подаються громадськими об’єднаннями, які здійснюють діяльність у сфері реформування системи кримінальної юстиції, запобігання та/або протидії корупції, захисту прав та інтересів бізнесу упродовж не менше двох років та мають підтвердження реалізованих ними проектів (далі - громадські об’єднання).
Громадське об’єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатів, враховуючи всі кандидатури, подані афілійованими громадськими об’єднаннями. Афілійованими є громадські об’єднання, що мають принаймні одного спільного засновника або серед засновників яких є близькі особи.
До складу Ради не можуть входити:
1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
2) особи, які, незалежно від тривалості, були працівниками (проходили службу) в Бюро економічної безпеки України, інших органах правопорядку, митних або податкових органах протягом останніх п’яти років;
3) особи, які не мають вищої освіти;
4) близькі особи Директора, першого заступника Директора, заступників Директора, керівників підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівників територіальних органів, їх заступників, інших працівників Бюро економічної безпеки України;
5) особи, у яких у разі включення до складу Ради виникне реальний та/або потенційний конфлікт інтересів.
Строк повноважень члена Ради становить два роки";
пункти 4 і 5 частини другої викласти в такій редакції:
"4) обирає із свого складу по одному представнику, що включаються до складу кожної з кадрових комісій Бюро економічної безпеки України (крім кадрових комісій, що проводять конкурси на посади, відомості про які становлять державну таємницю);
5) обирає із свого складу трьох представників, які включаються до складу дисциплінарної комісії Бюро економічної безпеки України";
частину четверту виключити;
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Через один рік та через три роки після призначення Директора Бюро економічної безпеки України проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (аудит) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України.
Оцінювання, зазначене в абзаці першому цієї частини, проводить Комісія з проведення зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України (далі - Комісія з проведення оцінювання) у складі трьох осіб, які визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до проведення оцінювання надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання або протидії корупції та/або у сфері реформування органів правопорядку.
Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про початок формування Комісії з проведення оцінювання не пізніш як за три місяці до спливу, відповідно, одного та трьох років з дня призначення Директора Бюро економічної безпеки України. Міністерство закордонних справ України визначає перелік відповідних міжнародних та іноземних організацій протягом 10 днів з дня ухвалення рішення про початок формування Комісії з проведення оцінювання. Зазначені міжнародні та іноземні організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів до складу Комісії з проведення оцінювання у складі не менше трьох осіб та не менше одного кандидата на заміну у разі дострокового припинення повноважень члена Комісії з проведення оцінювання.
Рішення про визначення членів Комісії з проведення оцінювання приймається на відкритому засіданні Кабінету Міністрів України не пізніш як через 14 днів з дня надходження пропозицій міжнародних та іноземних організацій. Таке рішення повинно містити список визначених членів Комісії з проведення оцінювання, а також список кандидатів на заміну членів Комісії з проведення оцінювання у разі дострокового припинення їх повноважень (у кількості не менше одного кандидата).
Комісія з проведення оцінювання затверджує та оприлюднює критерії та методику проведення оцінювання ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України виходячи із завдань, покладених на Бюро відповідно до цього Закону, у тому числі критерії визнання неналежним виконання обов’язків Директором Бюро економічної безпеки України та критерії неефективності діяльності Бюро економічної безпеки України.
Членами Комісії з проведення оцінювання можуть бути особи, які мають вищу освіту, досвід роботи в органах правопорядку та/або здійснення кримінального провадження щодо економічних злочинів, та/або досвід протидії корупції в Україні, за кордоном чи в міжнародних організаціях не менше п’яти років, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості, а також володіють необхідними знаннями та навичками для проведення оцінювання (аудиту), відповідають критерію доброчесності.
Не можуть бути членами Комісії з проведення оцінювання особи, зазначені в пунктах 1-5 частини четвертої статті 15 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
Члени Комісії з проведення оцінювання діють незалежно та не повинні виконувати доручення, вказівки, надані будь-якою особою.
Для проведення оцінювання (аудиту) члени Комісії з проведення оцінювання мають право:
1) доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування в якому здійснювалося Бюро економічної безпеки України та було завершене, до іншої інформації та документів, які є у володінні Бюро економічної безпеки України, з урахуванням обмежень, передбачених Законом України "Про державну таємницю";
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Бюро економічної безпеки України та органів прокуратури, працівниками інших органів державної влади, а також з іншими особами, які володіють інформацією чи документами, необхідними для проведення оцінювання (аудиту), з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю";
3) звертатися до органів державної влади, будь-яких фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для проведення оцінювання. Орган або особа, які отримали запит Комісії з проведення оцінювання, зобов’язані надати необхідні пояснення та/або документи (їх копії) чи інформацію протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту;
4) користуватися допомогою помічників.
Члени Комісії з проведення оцінювання, їхні помічники мають право збирати, зберігати та аналізувати інформацію, необхідну для проведення оцінювання, у тому числі персональні дані, інформацію з обмеженим доступом. Порядок доступу та обробки інформації з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної таємниці відповідно до закону) визначає Комісія з проведення оцінювання.
Члени Комісії з проведення оцінювання та їхні помічники зобов’язані забезпечувати захист і нерозголошення персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням відповідних обов’язків. Членам Комісії з проведення оцінювання та їхнім помічникам забороняється розголошувати відомості досудового розслідування та втручатися у здійснення досудового розслідування.
У висновку Комісії з проведення оцінювання повинен міститися обґрунтований висновок щодо ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України, а також рекомендації щодо усунення виявлених недоліків у роботі та посилення ефективності діяльності органу.
Висновок Комісії з проведення оцінювання про неефективність діяльності Бюро економічної безпеки України та неналежне виконання обов’язків його Директором є підставою для припинення повноважень Директора Бюро економічної безпеки України.
Висновок зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України вважається ухваленим, якщо за нього проголосували всі члени Комісії з проведення оцінювання.
Висновок зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України протягом п’яти днів з дня його затвердження.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінювання здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України. Фінансування, організаційно-технічне та експертне забезпечення діяльності Комісії з проведення оцінювання, її членів та їхніх помічників можуть здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування, не менше одного разу на рік проводить відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Бюро економічної безпеки України, виконання покладених на Бюро економічної безпеки України завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод осіб";
13) доповнити статтею 35-1 такого змісту:
"Стаття 35-1. Підрозділи внутрішнього контролю, підрозділ з питань запобігання корупції Бюро економічної безпеки України
1. З метою забезпечення доброчесності працівників Бюро економічної безпеки України, забезпечення дотримання цього Закону та інших нормативно-правових актів у структурі центрального апарату Бюро економічної безпеки України діє підрозділ внутрішнього контролю. Рішенням Директора Бюро економічної безпеки України підрозділи внутрішнього контролю можуть створюватися у складі територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України. Підрозділи внутрішнього контролю підпорядковуються безпосередньо Директору Бюро економічної безпеки України.
Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю визначаються положенням, яке затверджує Директор Бюро економічної безпеки України.
Керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю центрального та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки України.
2. Підрозділ внутрішнього контролю Бюро економічної безпеки України має такі обов’язки:
1) запобігання та виявлення вчинених працівниками Бюро економічної безпеки України порушень вимог законів України "Про запобігання корупції" та "Про державну службу", інших правопорушень;
2) здійснення контролю за виконанням працівниками Бюро економічної безпеки України актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання корупції";
3) проведення перевірок працівників Бюро економічної безпеки України на доброчесність та моніторингу способу їх життя в порядку, визначеному Директором Бюро економічної безпеки України;
4) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб (у тому числі анонімних), медіа, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку Бюро економічної безпеки України, щодо причетності працівників Бюро економічної безпеки України до вчинення правопорушень. Анонімні звернення розглядаються за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані та може бути перевірена;
5) проведення службового розслідування стосовно працівників Бюро економічної безпеки України;
6) здійснення оперативно-розшукових заходів з метою виявлення кримінальних правопорушень у діяльності працівників Бюро економічної безпеки України;