• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Національний банк України  | Постанова від 18.10.2006 № 407 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 18.10.2006
 • Номер: 407
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 18.10.2006
 • Номер: 407
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
18.10.2006 N 407
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2006 р.
за N 1218/13092
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 106 від 27.05.2022 )
Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і з метою приведення порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті у відповідність до вимог Законів України "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти " та інших законодавчих актів України" , "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження " та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 N 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за N 377/8976 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам - до відома своїх клієнтів.
3. Постанова набирає чинності в день її офіційного опублікування.
Голова В.С.Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
18.10.2006 N 407
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2006 р.
за N 1218/13092
ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ
про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
1. У главі 1:
1.1. Пункт 1.6 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Банк приймає від платника (державного, казенного, комунального підприємства, господарського товариства, у якому державна частка акцій перевищує 50 відсотків) розрахунковий документ на перерахування коштів за товари, роботи і послуги відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим.
1.2. У пункті 1.13:
абзац третій викласти в такій редакції:
"меморіального ордера (додаток 1)";
пункт після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"За однотипними операціями банки можуть складати зведені меморіальні ордери відповідно до вимог, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з організації операційної діяльності в банках України, і внутрішніх процедур банку".
У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим.
1.3. Пункт 1.17 викласти в такій редакції:
"1.17. Банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунком клієнта лише в разі накладення на кошти арешту відповідно до законодавства України. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без установлення такої суми".
Пункти 1.18 - 1.22 виключити.
У зв'язку з цим пункти 1.23 і 1.24 уважати відповідно пунктами 1.18 і 1.19.
2. У главі 2:
2.1. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:
"2.3. Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа несе особа, яка оформила цей документ і подала до обслуговуючого банку".
2.2. Пункти 2.6 і 2.7 викласти в такій редакції:
"2.6. Розрахунковий документ (за винятком розрахункового чека) виписується в кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків (але не менше ніж два), з використанням електронно-обчислювальних і друкарських машин (далі - технічні засоби) за один раз.
Дозволяється заповнення розрахункового документа власноручно.
2.7. Примірник розрахункового документа (незалежно від способу його виготовлення), який залишається в банку, має містити відбиток печатки (якщо наявність печатки передбачена) і підписи/підпис відповідальних осіб/особи".
2.3. Абзац перший пункту 2.33 викласти в такій редакції:
"2.33. Якщо кошти зараховані на рахунок "Кредитові суми до з'ясування" унаслідок відсутності в банку отримувача рахунку, зазначеного в електронному розрахунковому документі як рахунок отримувача, і банк отримувача не має наміру уточнювати номер рахунку, то він повертає кошти з рахунку "Кредитові суми до з'ясування" не пізніше наступного робочого дня після їх надходження із зазначенням причини повернення".
3. У главі 3:
3.1. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:
"3.6. Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і нетоварними платежами".
3.2. Пункт 3.9 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Платник, який перебуває на казначейському обслуговуванні, подає до банку, у якому відкрито рахунок для обліку коштів, що перераховуються Державним казначейством України для здійснення цільових виплат готівкою, лише грошовий чек на отримання заробітної плати. Порядок подання платіжного доручення на перерахування платежів, утриманих із заробітної плати працівників і нарахованих на фонд оплати праці податків до бюджету і зборів/страхових внесків до державних цільових фондів, регулюється нормативно-правовими актами Державного казначейства України з питань обслуговування державного бюджету за видатками".
4. У главі 7:
4.1. Абзац другий пункту 7.6 викласти в такій редакції:
"Чек обов'язково має містити всі реквізити, що передбачені його формою та додатком 8 до цієї Інструкції, і заповнюється чекодавцем власноручно або з використанням технічних засобів (місяць видачі та сума чека мають зазначатися словами)".
4.2. Пункт 7.12 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Порядок ведення документації та зберігання документів за розрахунками із застосуванням розрахункових чеків визначається внутрішніми правилами банку з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку".
4.3. Пункт 7.19 викласти в такій редакції:
"7.19. Банк-емітент списання коштів на підставі першого примірника реєстру чеків та їх перерахування на рахунок чекодержателя оформляє меморіальним ордером. Сплачений чек разом з примірником реєстру чеків залишається в банку-емітенті. На чеку ставиться штамп банку "Проведено".
5. У главі 8:
5.1. Пункт 8.17 викласти в такій редакції:
"8.17. На відкриття непокритого акредитива платник подає заяву в чотирьох примірниках. У реквізиті заяви "Вид акредитива" має додатково зазначатися "непокритий".
5.2. Абзац третій пункту 8.24 викласти в такій редакції:
"Виконуючий банк списання коштів з аналітичного рахунку "Розрахунки за акредитивами" на підставі першого примірника реєстру документів за акредитивом, який поданий разом з іншими документами, що відповідають умовам акредитива, оформляє меморіальним ордером".
5.3. Главу доповнити пунктом 8.32 такого змісту:
"8.32. Банк забезпечує облік своїх зобов'язань, які виникають під час здійснення операцій за акредитивами".
6. У главі 10:
6.1. У пункті 10.1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Виконання банком арешту коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, здійснюється за постановою державного виконавця про арешт коштів, прийнятою на підставі рішення суду про стягнення коштів або про накладення арешту, у порядку, установленому законом";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Якщо рішення суду про арешт коштів прийняте з метою забезпечення цивільного позову в межах кримінальної справи і надійшло до банку безпосередньо від суду або слідчого, а також в інших випадках надходження безпосередньо від суду рішення про накладення арешту, то банк приймає таке рішення до виконання без постанови державного виконавця".
6.2. Пункт 10.2 після слова "арешт" доповнити словами "за постановою державного виконавця або за рішенням суду (далі - документ про арешт коштів)".
6.3. Пункти 10.3 - 10.11 викласти в такій редакції:
"10.3. Арешт на підставі документа про арешт коштів може бути накладений на всі кошти, що є на всіх рахунках клієнта банку, без зазначення конкретної суми, або на суму, що конкретно визначена в цьому документі. Якщо в документі про арешт коштів не зазначений конкретний номер рахунку клієнта, на кошти якого накладений арешт, але обумовлено, що арешт накладено на кошти, що є на всіх рахунках, то для забезпечення суми, визначеної цим документом, арешт залежно від наявної суми накладається на кошти, що обліковуються на всіх рахунках клієнта, які відкриті в банку, або на кошти на одному/кількох рахунку/ах.
10.4. Банк, у якому відкрито рахунок/рахунки (далі - рахунок) клієнта, уживає заходів щодо забезпечення виконання документа про арешт коштів після отримання документа про арешт коштів. Якщо документ про арешт коштів надійшов до банку після закінчення операційного дня, то на ньому ставиться штамп "Вечірня" і забезпечення виконання цього документа банк здійснює в межах залишків коштів на рахунку на початок наступного операційного дня.
10.5. Якщо документ про арешт коштів оформлено з порушенням законодавства України, то банк не пізніше наступного робочого дня повертає його органу, який надіслав цей документ, без виконання разом з листом про причину повернення (з обов'язковим посиланням на нормативний акт, який порушено).
10.6. Залежно від наявності/відсутності коштів на рахунку клієнта, на кошти якого накладено арешт, банк здійснює такі дії:
якщо на рахунку є кошти в сумі, що визначена документом про арешт коштів, то банк арештовує їх на цьому рахунку та продовжує виконання операцій за рахунком клієнта. Документ про арешт коштів банк обліковує на відповідному позабалансовому рахунку;
якщо на рахунку клієнта недостатньо визначеної документом про арешт коштів суми коштів, то банк арештовує на цьому рахунку наявну суму коштів, обліковує цей документ на відповідному позабалансовому рахунку і не пізніше ніж наступного робочого дня письмово повідомляє орган, який надіслав документ про арешт коштів, про недостатність коштів для його виконання;
якщо на рахунку клієнта немає коштів для забезпечення виконання документа про арешт коштів, то банк обліковує його на відповідному позабалансовому рахунку і не пізніше ніж наступного робочого дня письмово повідомляє орган, який надіслав документ про арешт коштів, про відсутність коштів для його виконання.
Під час дії документа про арешт коштів банк протягом операційного дня відповідно до статті 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зупиняє видаткові операції за рахунком клієнта та здійснює арешт усіх надходжень на рахунок клієнта до забезпечення суми коштів, що зазначена в документі про арешт коштів, або до отримання передбачених законодавством документів про звільнення коштів з-під арешту.
10.7. Якщо на кошти накладено арешт і на рахунку арештована сума коштів менша, ніж та, що зазначена в документі про арешт коштів, то банк не приймає до виконання платіжні доручення клієнта і повертає їх згідно з пунктом 2.15 глави 2 цієї Інструкції.
10.8. Якщо під час дії документа про арешт коштів до банку протягом операційного дня надійшли інші документи про арешт коштів, то він виконує їх у порядку надходження згідно з пунктом 10.6 цієї глави.
10.9. Кошти, що арештовані на рахунку клієнта, забороняється використовувати до надходження платіжної вимоги на примусове списання коштів за тим рішенням суду, для виконання якого накладався арешт, або до отримання передбачених законодавством документів про звільнення коштів з-під арешту.
Якщо до банку надійде платіжна вимога на примусове списання коштів за іншим виконавчим документом, ніж той, для забезпечення виконання якого накладено арешт, і на цьому рахунку немає інших (крім арештованих) коштів, то банк повертає таку платіжну вимогу без виконання згідно з пунктом 2.18 глави 2 цієї Інструкції.
10.10. У разі надходження до банку платіжної вимоги на примусове списання коштів за тим виконавчим документом, для забезпечення виконання якого на кошти клієнта накладено арешт, банк виконує її в повній або частковій сумі в межах наявної арештованої суми на рахунку.
Часткову оплату платіжної вимоги банк виконує відповідно до пункту 5.10 глави 5 цієї Інструкції.
До арешту суми в розмірі, який визначений документом про арешт коштів, банк продовжує арештовувати кошти, що надходять на рахунок клієнта, та виконує платіжні вимоги щодо списання коштів з урахуванням тієї суми, яку раніше частково списано на підставі платіжних вимог за тим виконавчим документом, для забезпечення якого було накладено арешт на кошти на рахунку клієнта.
Після списання за платіжною вимогою суми в розмірі, який визначений документом про арешт коштів, банк списує цей документ з відповідного позабалансового рахунку та, якщо немає на обліку за позабалансовим рахунком інших документів про арешт коштів, проводить операції за рахунком клієнта.
10.11. Звільнення коштів з-під арешту банк здійснює за постановою державного виконавця, прийнятою відповідно до законодавства, або за постановою слідчого, коли під час провадження досудового слідства в застосуванні цього заходу відпаде потреба, а також за рішенням суду, яке надійшло до банку безпосередньо від суду".
7. У главі 11:
7.1. Абзац другий пункту 11.1 викласти в такій редакції:
"Дистанційне обслуговування рахунку клієнт може здійснювати за допомогою систем "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк", "телефонний банкінг" тощо".
7.2. У пункті 11.2 слова "нормативно-правових актів Національного банку" замінити словами "законодавства".
7.3. Пункт 11.7 викласти в такій редакції:
"11.7. Під час використання систем "клієнт - банк", "клієнт - Інтернет - банк" банк щоденно архівує електронні розрахункові документи, які відправлені клієнтом, та зберігає їх протягом установленого строку".
7.4. У пункті 11.11:
абзац перший після слова "розпорядження" доповнити словами "за допомогою системи "телефонний банкінг";
в абзаці шостому слова "дистанційного розпорядження списання коштів з рахунку платника" замінити словами "дистанційного розпорядження платника списання коштів з його рахунку".
8. У додатку 8 "Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива":
абзац третій колонки (номер поля 19) "Вимоги щодо заповнення реквізиту" викласти в такій редакції:
"У розрахункових документах на сплату платежів до бюджету цей реквізит заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації з питань заповнення розрахункових документів у разі сплати платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету";
колонку (номер поля 40) "Вимоги щодо заповнення реквізиту" викласти в такій редакції:
"Ставиться відбиток печатки, зразок якої заявлений банку платника в картці із зразками підписів і відбитка печатки";
колонку (номер поля 41) "Вимоги щодо заповнення реквізиту" викласти в такій редакції:
"Ставляться підписи (підпис) відповідальних осіб (відповідальної особи), які вповноважені розпоряджатися рахунком і зразки підписів яких заявлені банку платника в картці із зразками підписів і відбитка печатки".
9. У додатку 12 пункти 5 - 7 виключити.
У зв'язку з цим пункт 8 уважати пунктом 5.
10. Додатки 24, 25 та 26 виключити.
Директор Департаментуплатіжних систем Н.Г.Лапко