Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль

Кабінет Міністрів України Угода, Міжнародний документ від 21.01.2019
Остання редакція від 11.07.2019 ратифікація (закон від 11.07.2019 N 2753-VIII /2753-19/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Угода, Міжнародний документ

Дата 21.01.2019

Номер

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ
МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ
( Угоду подано на ратифікацію із заявою Розпорядженням КМ № 259-р від 17.04.2019 )
( Угоду ратифіковано із заявою Законом № 2753-VIII від 11.07.2019 )
ПРЕАМБУЛА
РОЗДIЛ ОДИН: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДIЛ ДВА: ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
Додаток 2-А Винятки до статей 2.6 (Обмеження імпорту і експорту) та (Національний режим)
Додаток 2-В Винятки до статті 2.4 (Експортні мита)
Додаток 2-С Скасування тарифів
Тарифний графік Ізраїлю
Тарифний графік України
Доповнення до Додатка 2-С
РОЗДIЛ ТРИ: МИТНІ ПРОЦЕДУРИ
РОЗДIЛ ЧОТИРИ: ЗАХИСНІ ЗАХОДИ
РОЗДIЛ П’ЯТЬ: САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ
Додаток 5-А Компетентні Органи
РОЗДIЛ ШІСТЬ: ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ В ТОРГІВЛІ
РОЗДIЛ СІМ: ТОРГІВЛЯ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
РОЗДIЛ ВІСІМ: ПРОЗОРІСТЬ
РОЗДIЛ ДЕВ’ЯТЬ: АДМІНІСТРУВАННЯ УГОДИ
РОЗДIЛ ДЕСЯТЬ: ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
Додаток 10-А Правила Процедури для розгляду справи Абітражною групою
Додаток 10-В Кодекс Поведінки
РОЗДIЛ ОДИНАДЦЯТЬ: ВИНЯТКИ
РОЗДIЛ ДВАНАДЦЯТЬ: ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРЕАМБУЛА
Кабінет Міністрів України ("Україна") та Уряд Держави Ізраїль ("Ізраїль") (у подальшому "Сторони"),
БАЖАЮЧИ розвивати та зміцнювати дружні відносини, особливо в сферах економічного співробітництва та торгівлі, з метою подальшого розвитку та зростання обсягу взаємної торгівлі;
БЕРУЧИ до уваги досвід, досягнутий в результаті існуючої співпраці між Сторонами, а також між ними та їх основними торговими партнерами;
ДЕКЛАРУЮЧИ свою готовність здійснювати діяльність з метою сприяння гармонійному розвитку їх торгівлі та інвестицій, а також розширення та диверсифікації їх взаємного співробітництва в сферах, що становлять спільний інтерес, в тому числі в сферах, неохоплених цією Угодою про вільну торгівлю (далі - ця Угода");
ПРАГНУЧИ створити розширений та надійний ринок для своїх товарів та встановити чіткі та взаємовигідні правила, враховуючи справедливі умови конкуренції, з метою сприяння передбачуваному середовищу для їх торгівлі;
ПІДТВЕРДЖУЮЧИ своє членство в Світовій Організації Торгівлі та зобов'язання дотримуватись відповідних прав та обов'язків згідно з Марракеською Угодою про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року та інших угод, сторонами яких вони є;
БАЖАЮЧИ СПРИЯТИ гармонійному розвитку та розширенню світової торгівлі шляхом усунення перешкод в торгівлі через заснування зони вільної торгівлі та уникненню створення нових бар'єрів у торгівлі та забезпеченню передбачуваного комерційного середовища для бізнес-планування та інвестицій;
Домовились про наступне:
РОЗДІЛ ОДИН
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.1 Цілі
Сторони цієї Угоди створюють зону вільної торгівлі відповідно до Статті XXIV ГАТТ 1994 року. Цілями цієї Угоди, які більш детально викладено в її положеннях, є:
(a) збільшення і посилення економічного співробітництва між Сторонами шляхом розширення взаємної торгівлі з метою підвищення рівня життя населення двох країн;
(b) усунення бар'єрів у торгівлі товарами та сприяння руху товарів між Сторонами;
(c) поширення умов добросовісної конкуренції у економічних відносинах між Сторонами;
(d) сприяння гармонійному розвитку та розширенню світової торгівлі шляхом усунення бар'єрів у торгівлі.
Стаття 1.2 Визначення
Для цілей цієї Угоди, якщо не передбачено інше:
(a) Угода про сільське господарство означає Угоду про сільське господарство, що міститься в Додатку 1A до Угоди СОТ;
(b) Антидемпінгова Угода означає Угоду про застосування статті VI Генеральної угоди про тарифи і торгівлю 1994 року та Пояснювальних приміток до неї, що містяться в Додатку 1A до Угоди СОТ;
(c) Координатори Угоди означають Координаторів Угоди, визначених відповідно до статті 9.5 (Координатори Угоди);
(d) митні органи означають: в Україні Державну фіскальну службу України, в Державі Ізраїль Митне управління Податкового управління Ізраїлю Міністерства фінансів;
(e) мито означає будь-який митний або імпортний збір або платіж будь-якого виду, що стягується у зв'язку з імпортом товарів, включаючи будь-який додатковий податок або збір, пов'язаний з імпортом такого товару, однак не включає:
(i) збір, еквівалентний внутрішньому податку, що стягується відповідно до статті III.2 ГАТТ 1994 по відношенню до аналогічних, безпосередньо конкуруючих або взаємозамінних товарів Сторони або по відношенню до товарів, з яких імпортований товар був вироблений цілком або частково;
(ii) антидемпінгові, компенсаційні, захисні мита, що застосовуються відповідно до статті VI ГАТТ 1994, Антидемпінгової Угоди, Угоди про субсидії, Угоди про захисні заходи;
(iii) плату або інший збір, пов'язаний з імпортом, що відповідає вартості наданих послуг;
(f) Угода про митну оцінку означає Угоду про застосування статті VII ГАТТ 1994 , яка міститься в Додатку 1A до Угоди СОТ;
(g) дні означають календарні дні;
(h) ГАТТ 1994 означає Генеральну угоду про тарифи й торгівлю 1994, яка міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;
(i) товар або товари Сторони означають вітчизняні товари в розумінні ГАТТ 1994 або такі товари, які Сторони можуть узгодити і включають товари походженням зі Сторони;
(j) Гармонізована система (ГС) означає Гармонізовану систему опису та кодування товарів, включаючи її Основні правила інтерпретації, примітки до розділу та примітки до групи та її подальші поправки, прийняті та впроваджені Сторонами у відповідних тарифних законах;
(k) товарна позиція означає чотиризначне число, або перші чотири знаки числа, що використовуються в номенклатурі Гармонізованої системи;
(l) Спільний комітет означає Спільний комітет, створений відповідно до статті 9.1 (Створення Спільного комітету);
(m) юридична особа означає будь-який суб'єкт господарювання, заснований або утворений відповідно до чинного законодавства, незалежно від того чи його метою є отримання прибутку чи ні, перебуває у приватній власності чи державній, або під її контролем, включаючи будь-яку корпорацію, траст, партнерство, індивідуальну підприємницьку діяльність, спільне підприємство, асоціацію чи подібну організацію;
(n) захід охоплює будь-який захід у формі закону, регламенту, правил, процедури, рішення, адміністративної дії, практики чи будь-якої іншої форми;
(o) походження означає відповідність правилам походження, визначеним у статті 2.13 (Правила походження);
(p) особа означає фізичну або юридичну особу;
(q) Угода про захисні заходи означає Угоду про захисні заходи, яка міститься в Додатку 1A до Угоди СОТ;
(r) санітарний чи фітосанітарний захід означає будь-який захід, зазначений у параграфі 1 Додатка А Угоди СФЗ;
(s) Угода СФЗ означає Угоду про застосування санітарних і фітосанітарних заходів, що міститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;
(t) товарна підпозиція означає шестизначне число або перші шість знаків числа, що використовується в номенклатурі Гармонізованої системи;
(u) Угода про субсидії означає Угоду про субсидії та компенсаційні заходи, що містяться в Додатку 1A до Угоди СОТ;
(v) тарифна класифікація означає класифікацію товару або сировини відповідно до глави, товарної позиції або товарної підпозиції Гармонізованої системи;
(w) територія означає:
(i) для України, наземну територію, внутрішні та територіальні води України та повітряний простір над ними та виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф, над якою Україна здійснює суверенні права та юрисдикцію відповідно до чинного національного законодавства та міжнародного права;
(ii) для Ізраїлю, для цілей торгівлі товарами, територію, де застосовується її митне законодавство;
(x) СОТ означає Світову організацію торгівлі; та
Стаття 1.3 Митні союзи, зони вільної торгівлі та прикордонні торговельні угоди
1. Ця Угода не повинна перешкоджати підтриманню або створенню митних союзів, зон вільної торгівлі, домовленостей про прикордонну торгівлю, якщо вони відповідають положенням статті XXIV ГАТТ 1994 та Домовленості про тлумачення статті XXIV ГАТТ 1994 .
2. На запит будь-якої із Сторін консультації між Сторонами повинні проводитись в рамках Спільного комітету для того, щоб Сторони інформували одна одну та обговорювали угоди, які встановлюють митні союзи або зони вільної торгівлі.
Стаття 1.4 Зв'язок з іншими міжнародними зобов'язаннями
1. Сторони підтверджують свої існуючі права та зобов'язання одна одній згідно з Угодою СОТ та іншими міжнародними угодами, сторонами яких вони є.
2. У випадку будь-якої невідповідності між цією Угодою та угодами, зазначеними в пункті 1, ця Угода має переважну силу, якщо інше не передбачено цією Угодою.
Стаття 1.5 Переговори щодо послуг
Визнаючи важливість торгівлі послугами як засобу розширення та поглиблення торговельно-економічних відносин, Сторони погоджуються розпочати переговори щодо подальшої лібералізації торгівлі послугами протягом двох років після набрання чинності цією Угодою.
Стаття 1.6 Посилання на інші угоди
У разі, якщо ця Угода посилається або містить посилання на інші угоди або юридичні інструменти, повністю або частково, ці посилання включають відповідні виноски, коментарі та пояснювальні примітки, які є обов'язковими для обох Сторін.
Стаття 1.7 Обсяг зобов'язань
Кожна Сторона повинна забезпечувати вжиття необхідних заходів для приведення в дію положень цієї Угоди, включаючи їх дотримання регіональними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на її території.
РОЗДІЛ ДВА
ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
Стаття 2.1 Сфера застосування
Положення цього Розділу застосовуються до торгівлі товарами, походженням із Сторін, як зазначено у статті 2.13 (Правила походження), які класифікуються у групах з 1 по 97 Гармонізованої системи (ГС).
Стаття 2.2 Мита на імпорт
1. З набранням чинності цією Угодою Сторони повинні скасувати всі мита на імпорт товарів, які класифікуються в групах 1 - 97 Гармонізованої системи (ГС) походженням із Сторін, якщо інше не передбачено в їх Тарифних графіках Додатка 2-C (Скасування тарифів).
2. За винятком випадків, передбачених цією Угодою, жодна Сторона не може збільшити будь-яке існуюче мито або запровадити будь-які нові мита або інші мита, що мають еквівалентну дію, на товари, походженням з іншої Сторони.
3. Для більшої впевненості Сторона може:
(a) змінювати поза рамками цієї Угоди свої тарифи на товари, щодо яких не встановлюються тарифні пільги згідно з цією Угодою;
(b) підвищувати мито до рівня, встановленого у її Тарифному графіку Додатка 2-C (Скасування тарифів), після зниження в односторонньому порядку; та
(c) зберігати або підвищувати мито, як це дозволяється Органом з врегулювання суперечок СОТ або будь-якою угодою в рамках Угоди СОТ.
Стаття 2.3 Базові мита
1. Для кожного товару базове мито, щодо якого цією Угодою встановлюються послідовні скорочення, про що зазначено у Тарифних графіках Додатка 2-C (Скасування тарифів), яке застосовується до товарів, які імпортуються між Сторонами, повинно нараховуватися за ставкою мита режиму найбільшого сприяння (РНС), яка діяла станом на 1 січня 2015 року.
2. У процесі скасування тарифів кожна Сторона повинна застосовувати до товарів, що походять з іншої Сторони, якими торгують між собою Сторони, нижчу ставку мита, яка визначається шляхом порівняння ставки, встановленої відповідно до Тарифних графіків Додатка 2-C (Скасування тарифів) та діючої ставки режиму найбільшого сприяння (РНС).
3. Зменшені мита, які розраховані відповідно до пункту 1 цієї статті, повинні застосовуватися в округленому вигляді до першого десяткового знаку або, в разі специфічних ставок мита, до другого десяткового знаку.
4. За запитом Сторони повинні повідомляти одна одній свої відповідні базові мита.
Стаття 2.4 Мита на експорт
Якщо інше не передбачено в Додатку 2-B, кожна Сторона може застосовувати мита, податки або збори, що мають еквівалентний ефект, на експорт відповідно до своїх прав та зобов'язань згідно СОТ.
Стаття 2.5 Класифікація і оцінка товарів
1. Класифікація товарів у торгівлі між Сторонами повинна бути такою, як відображено у відповідній тарифній номенклатурі кожної Сторони відповідно до Гармонізованої системи (ГС).
2. Сторона може ввести нову деталізацію тарифних ліній, за умови, що до нових тарифних ліній застосовуватимуться не менші преференції, ніж ті, що застосовувались на початку.
3. Для визначення митної вартості товарів, якими торгують між собою Сторони, застосовуються положення статті VII ГАТТ 1994 року, Пояснювальні примітки щодо її тлумачення і Угода про застосування статті VII (Угода про митну оцінку) ГАТТ 1994 року mutatis mutandis.
Стаття 2.6 Обмеження імпорту та експорту
1. Якщо інше не передбачено в цій Угоді, жодна із Сторін не запроваджує або не зберігає в силі будь-які заборони чи обмеження на імпорт будь-якого товару іншої Сторони або на експорт чи продаж на експорт будь-якого товару, призначеного для території іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених статтею XI ГАТТ 1994 та Пояснювальними примітками щодо її тлумачення, та з цією метою стаття XI ГАТТ 1994 та Пояснювальні примітки щодо її тлумачення включені до цієї Угоди та є її частиною mutatis mutandis.
2. Пункт 1 не застосовується до заходів, зазначених у Додатку 2-A.
3. Сторони усвідомлюють, що права та зобов'язання ГАТТ 1994, як зазначено у пункті 1, забороняють за будь-яких обставин, коли будь-яка інша форма обмеження заборонена, Стороні застосовувати, запроваджувати або зберігати:
(a) вимоги до цін на експорт та імпорт, за винятком того, як дозволяється при виконанні наказів та рішень щодо компенсаційних та антидемпінгових мит; або
(b) ліцензування імпорту, зумовлене виконанням відповідних вимог.
4. Для цілей цієї статті відповідні вимоги означають вимоги щодо:
(a) певного рівня або відсотку експорту товарів або послуг;
(b) вітчизняних товарів або послуг Сторони, яким надається право звільнення від мит або ліцензії на імпорт, для заміни на імпортні товари;
(c) особи, яка користується звільненням від мит або ліцензії на імпорт, купує інші товари або послуги на території Сторони, яка надає відмову від мит та ліцензії на імпорт, або надає перевагу вітчизняним товарам;
(d) особи, яка користується звільненням від мит або ліцензії на імпорт, виробляє товари або надає послуги на території Сторони, яка надає відмову від мит або ліцензії на імпорт, з певним рівнем або відсотком вітчизняного компоненту; або
(e) співвідношення у будь-якому значенні обсягів або вартості імпорту до обсягів або вартості експорту або до суми притоку іноземної валюти;
але не містить вимог стосовно того, що імпортований товар буде:
(f) у подальшому експортуватися;
(g) використовуватися як матеріал для виготовлення іншого товару, який у подальшому експортується;
(h) замінений ідентичним або подібним товаром, використаним як матеріал у виробництві іншого товару, який у подальшому експортується;
(i) замінений ідентичним або подібним товаром, який у подальшому експортується.
5. У випадку, якщо Сторона вводить захід, який встановлює заборону або обмеження, що є іншим чином обґрунтованим згідно з відповідними положеннями Угоди СОТ стосовно експорту товарів іншої Сторони, Сторона, яка вводить цей захід, повідомляє іншу Сторону заздалегідь про свій намір застосувати такий захід. На прохання іншої Сторони вона повинна розпочати консультації з метою вирішення будь-якої проблеми, яка може виникнути внаслідок цього заходу.
Стаття 2.7 Національний режим
1. Якщо інше не передбачено в цій Угоді, кожна Сторона повинна надавати національний режим товарам іншої Сторони відповідно до статті III ГАТТ 1994, включаючи Пояснювальні примітки щодо її тлумачення. З цією метою статтю III ГАТТ 1994 та Пояснювальні примітки щодо її тлумачення включено до цієї Угоди та є її частиною mutatis mutandis.
2. Пункт 1 не застосовується до заходів, зазначених у Додатку 2-A.
Стаття 2.8 Державні торговельні підприємства
Права та зобов'язання Сторін щодо державних торговельних підприємств регулюються статтею XVII ГАТТ 1994 року та Домовленістю про тлумачення статті XVII ГАТТ 1994 року , які включено до цієї Угоди та є її частиною.
Стаття 2.9 Тимчасове ввезення товарів
1. Кожна Сторона надає дозвіл на безмитне тимчасове ввезення для наступних товарів незалежно від їх походження:
(a) професійне обладнання, включаючи обладнання для преси або телебачення, програмне забезпечення, обладнання для радіомовлення та кінематографії, необхідне для здійснення підприємницької діяльності, торгівлі або професійної діяльності особи, що відповідає вимогам тимчасового ввезення згідно з законодавством Сторони-імпортера;
(b) товари, призначені для презентації або демонстрації; та
(c) комерційні зразки та рекламні фільми та записи.
2. Кожна Сторона на запит зацікавленої особи та за обставин, які її митний орган визнає вагомими, повинна продовжити строки тимчасового ввезення після закінчення попередньо встановленого строку.
3. Жодна із Сторін не може встановлювати інші вимоги до звільнення від сплати мита при тимчасовому ввезенні товару, зазначеного у пункті 1, за винятком вимог щодо його:
(a) використання виключно під наглядом громадянина або резидента іншої Сторони під час здійснення торгової, ділової, професійної або спортивної діяльності;
(b) відчуження або надання в оренду на її території;
(c) супроводження забезпеченням у сумі, яка не перевищує розміру імпортних мит та інших зборів, які в іншому випадку застосовувалися б до ввезення або остаточного імпорту, що виділяється на експорт товару;
(d) придатності для ідентифікації при експорті;
(e) експорту разом із виїздом особи, зазначеної у підпункті (a), або протягом іншого періоду, встановленого Стороною, що відповідає меті тимчасового ввезення, або протягом одного року, якщо термін не продовжено;
(f) допуску у кількості не більшій за необхідну для використання за призначенням; та
(g) допуску у інший спосіб на територію Сторони відповідно до її законодавства.
4. Якщо будь-яка з вимог, застосовних Стороною відповідно до пункту 3, не виконується, Сторона може застосовувати мито або іншій збір, якими був би обкладений товар за звичайних умов разом із іншими зборами або стягненнями, передбаченими її законодавством.
5. Кожна Сторона встановлює та зберігає в силі процедури, що передбачають оперативне митне оформлення товарів, допущених відповідно до цієї статті. Наскільки це можливо, такі процедури повинні передбачати, що, коли такі товари супроводжуються громадянином або резидентом іншої Сторони, який використовує режим тимчасового ввезення, митне оформлення товарів повинно бути здійснено одночасно з в'їздом такого громадянина або резидента.
6. Кожна Сторона дозволяє вивезення товару, тимчасово ввезеного відповідно до цієї статті, через пункт митного контролю інший, ніж той, через який товар був ввезений.
7. Кожна Сторона забезпечує, що імпортер або інша особа, відповідальна за товар, ввезений відповідно до цієї статті, не несе відповідальності за неможливість вивезення товару по пред'явленню задовільного підтвердження Стороні-імпортеру того, що товар було знищено протягом встановленого терміну для тимчасового ввезення або будь-якого його законного продовження.
8. Кожна Сторона дозволяє, щоб транспортний засіб або контейнер, що використовується у міжнародних перевезеннях та ввозиться на її територію з території іншої Сторони, залишив її територію за будь-яким маршрутом, обґрунтованим економічною та швидкісною доцільністю проходження такого транспортного засобу або контейнера.
9. Жодна із Сторін не може вимагати будь-яких гарантій або накладати будь-які стягнення або збори виключно унаслідок різниці між портом ввезення та портом відправлення транспортного засобу або контейнера.
10. Жодна із Сторін не може обумовлювати звільнення будь-якого зобов'язання, у тому числі будь-яких гарантій, встановлених відносно ввезення транспортного засобу або контейнера на її територію при їх вивезенні через будь-який конкретний порт відправлення.
11. Жодна із Сторін не може вимагати, щоб транспортний засіб або перевізник, на якому було ввезено контейнер, з території іншої Сторони на її територію був тим самим транспортним засобом або перевізником, який переправляє контейнер на територію іншої Сторони.
12. Для цілей пунктів 8 - 11 транспортний засіб означає тягач, трактор-тягач, трактор, частину причепу або причіп, локомотив або залізничний вагон або іншу залізничну техніку.
Стаття 2.10 Повторно ввезені товари після ремонту або відновлення
1. Жодна із Сторін не застосовуватиме мита на товар, незалежно від його походження, повторно ввезений на її територію після того, як він був тимчасово вивезений з її території на територію іншої Сторони для ремонту або відновлення, незалежно від наявності гарантії, незалежно від того, чи такий ремонт або відновлення можуть бути виконані на території Сторони, з якої товар було експортовано для ремонту або відновлення.
2. Жодна із Сторін не застосовуватиме мита на товар, незалежно від його походження, тимчасово імпортований з території іншої Сторони для ремонту або відновлення.
3. Для цілей цієї статті, ремонт або відновлення не включає в себе операцію або процес, який:
(a) руйнує основні характеристики товару або створює новий або комерційно інший товар; або
(b) призводить до зміни класифікації товару на рівні шостого знаку Гармонізованої системи.
Стаття 2.11 Збори та інші платежі
1. Кожна Сторона забезпечує відповідно до статті VIII ГАТТ 1994 року та Пояснювальних приміток щодо її тлумачення, що всі збори та платежі будь-якого характеру (крім мит та інших податків і зборів, які не підпадають під визначення терміну мито), що справляються у разі імпорту або експорту товарів або у зв'язку з таким імпортом або експортом, обмежуються приблизною вартістю наданих послуг та не являють собою непрямий захист вітчизняних товарів або оподаткування імпорту або експорту у фіскальних цілях.
2. Наскільки це можливо, кожна Сторона надає і підтримує, переважно через Інтернет, оновлену інформацію про всі збори та платежі, що стягуються у зв'язку із імпортом або експортом товарів.
Стаття 2.12 Процедури ліцензування імпорту
Жодна із Сторін не встановлює або не застосовує захід, який не узгоджується із Угодою СОТ про процедури ліцензування імпорту (далі - "Угода про ліцензування імпорту"), яку включено до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною mutatis mutandis.
Стаття 2.13 Правила походження
1. Правила походження та методи адміністративного співробітництва, що застосовуються між Сторонами, викладені в Доповненні I, а також, де це доцільно, в положеннях Доповнення II Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (далі - Конвенція), за винятком пунктів 2 і 3 нижче.
2. Врегулювання спорів:
(a) У разі виникнення спорів стосовно тлумачення, застосування чи невиконання положень Доповнення I або Доповнення II до Конвенції, які не можуть бути врегульовані між митними органами Сторін, це питання повинно бути передано Підкомітету з митних питань, спрощення процедур торгівлі та правил походження, утвореного Спільним комітетом відповідно до Розділу 9 (Адміністрування Угоди) цієї Угоди. Якщо питання не врегульовано, то застосовується Розділ 10 (Врегулювання спорів) цієї Угоди.
(b) У всіх випадках врегулювання спорів між імпортером та митними органами Сторони-імпортера повинні врегулюватися відповідно до законодавства останньої.
3. Електронний Сертифікат з перевезення товару EUR.1
(a) З метою спрощення торгівлі між Сторонами, Сторони погоджуються сприяти використанню електронного Сертифікату з перевезення товару. З цією метою, положення Конвенції стосовно Сертифікатів з перевезення товару EUR.1 повинні застосовуватися до електронних сертифікатів з перевезення товарів mutatis mutandis.
(b) Після повідомлення однією Стороною іншої Сторони про готовність впроваджувати цю статтю, всі технічні питання, пов'язані з таким впровадженням (видача, подання та верифікація електронного Сертифікату з перевезення товару), повинні бути погоджені та виконуватися митними органами обох Сторін якомога швидше.
4. Сторона може письмово повідомити депозитарій Конвенції про свій намір вийти з Конвенції відповідно до статті 9 Конвенції . В такому випадку Сторони повинні невідкладно розпочати переговори щодо правил походження для цілей реалізації цієї Угоди.
5. До набрання чинності новими взаємно узгодженими правилами походження, Сторони застосовують правила походження, що містяться в Доповненні I та, де це доцільно, відповідні положення Доповнення II до Конвенції, із застосуванням двосторонньої кумуляції виключно між Сторонами.
Стаття 2.14 Впровадження та адміністрування тарифних квот
1. Кожна Сторона впроваджує і адмініструє тарифні квоти, які містяться в її Тарифному графіку Додатка 2-C (Скасування тарифів) відповідно до статті XIII ГАТТ 1994, включаючи Пояснювальні примітки щодо її тлумачення та Угоди про процедури ліцензування імпорту, яка міститься в Додатку 1A до Угоди СОТ.
2. На вимогу Сторони-експортера Сторона-імпортер надаватиме інформацію стосовно адміністрування своїх тарифних квот Стороні-експортеру.
Стаття 2.15 Підкомітет з торгівлі товарами
1. Сторони цим створюють Підкомітет з торгівлі товарами (далі - Підкомітет), до складу якого входять представники кожної Сторони.
2. Підкомітет збирається на вимогу Сторони чи Спільного комітету для розгляду будь-яких питань, що виникають у зв'язку з цим Розділом, Розділом 4 (Захисні заходи) і Розділом 5 (Санітарні та фітосанітарні заходи).
3. Функції Підкомітету, зокрема, включають:
(a) моніторинг виконання та адміністрування цього Розділу;
(b) сприяння торгівлі товарами між Сторонами, в тому числі шляхом проведення консультацій щодо прискорення зменшення або скасування мит відповідно до цієї Угоди та за необхідності інших питань;
(c) вирішення питання бар'єрів у торгівлі товарами між Сторонами, особливо тих, що стосуються застосування нетарифних заходів, і, якщо необхідно, виносити такі питання на розгляд Спільного комітету;
(d) створення форуму для обговорення або обміну інформацією з питань, що стосуються підпунктів (a) - (d), які можуть прямо чи опосередковано впливати на торгівлю між Сторонами з метою усунення їх негативного впливу на торгівлю та пошуку взаємно прийнятних альтернативних рішень.
Додаток 2-A
Винятки до статей 2.6 (Обмеження імпорту і експорту) та 2.7 (Національний режим)
Заходи Ізраїлю
Статті 2.6 (Обмеження імпорту і експорту) і 2.7 (Національний режим) не застосовуються до:
(a) заходу, в тому числі його продовження, своєчасного оновлення або внесення правок, щодо:
(i) правил контролю та зборів, встановлених Ізраїлем на експорт металевих відходів та брухту; або
(ii) імпорту некошерного м'яса відповідно до законодавства Ізраїлю; та
(b) дії, дозволеної Органом врегулювання суперечок СОТ у суперечці між Сторонами за Угодою СОТ.
Додаток 2-B
Винятки до статті 2.4 (Експортні мита)
Україна не повинна застосовувати мито на експорт:
Код згідно з ГС 2012ОписКількість
1001 99 00 00Пшениця та меслин:
- інші:
- - інші
до 900 тис. тонн
7213 91Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі:
- інші:
- - круглого поперечного перерізу діаметром менш як 14 мм
до 150 тис. тонн
7214 20Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були піддані крученню після прокатування:
- що мають вм'ятини, ребра, борозни або інші рельєфи, створені під час прокатування, або ті, що зазнали кручення після прокатування
до 12 тис. тонн
7208Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, неплакований, без гальванічного чи іншого покриттядо 125 тис. тонн
Додаток 2-C
Скасування тарифів
1. Якщо інше не передбачено в Тарифному графіку України та в Тарифному графіку Ізраїлю (далі - Графік Сторони) до цього Додатка, наступні категорії застосовуються для зменшення або скасування мит кожною Стороною згідно із статтею 2.3.2:
(a) Категорія 0 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "0" у Графіку Сторони, повинні бути повністю скасовані, і такі товари повинні бути звільнені від сплати мита з моменту набрання чинності цією Угодою;
(b) Категорія 3 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "3" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в 3 (три) рівні етапи, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші два з 1 січня кожного наступного року;
(c) Категорія 5 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "5" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в 5 (п'ять) рівних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші чотири з 1 січня кожного наступного року;
(d) Категорія 7 - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "7" у Графіку Сторони, повинні бути скасовані в 7 (сім) рівних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші шість з 1 січня кожного наступного року;
(e) Категорія РНС-15 % - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-15 %" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятнадцять відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 85 % від базової ставки, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою;
(f) Категорія РНС-20 % - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-20 %" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на двадцять відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 80 % від базової ставки, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою;
(g) Категорія РНС-25 % - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-25 %" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на двадцять п'ять відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 75 % від базової ставки, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою;
(h) Категорія РНС-50 % - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-50 %" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятдесят відсотків, і такі товари повинні оподатковуватися на рівні 50 % від базової ставки, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою;
(i) Категорія РНС-50 %за 2 роки - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-50 % за 2 роки" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятдесят відсотків в два рівні річні етапи, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а другий з 1 січня наступного року;
(j) Категорія РНС-50 %за 3 роки - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-50 % за 3 роки" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятдесят відсотків в три рівні річні етапи, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші два з 1 січня кожного наступного року;
(k) Категорія РНС-50 %за 5 років - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-50 % за 5 років" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятдесят відсотків в п'ять рівних річних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші чотири з 1 січня кожного наступного року;
(l) Категорія РНС-50 % за 7 років - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-50 % за 7 років" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на п'ятдесят відсотків в сім рівних річних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші шість з 1 січня кожного наступного року;
(m) Категорія РНС-10 %за 5 років - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії РНС-10 % за 5 років" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на десять відсотків в п'ять рівних річних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші чотири з 1 січня кожного наступного року;
(n) Категорія РНС-20 %за 5 років - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії "РНС-20 % за 5 років" у Графіку Сторони, повинні бути знижені на двадцять відсотків в п'ять рівних річних етапів, перший етап починається з дати набрання чинності цією Угодою, а інші чотири з 1 січня кожного наступного року;
(o) Категорія Binding (Зв'язування) - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії Binding (Зв'язування) у Графіку Сторони, повинні бути встановлені на рівні базової ставки, включеної до Графіку Сторони;
(p) Категорія TRQ (Тарифна квота) - мита на товари, походженням з відповідної Сторони, зазначені в категорії TRQ (Тарифна квота) у Графіку Сторони, повинні користуватися пільгами в рамках Тарифної квоти, як зазначено для кожної тарифної лінії в Доповненні до цього Додатка, починаючи з дати набрання чинності цією Угодою.
(q) Категорія РНС - жодні зобов'язання стосовно мит на товари у цій Угоді не повинні застосовуватись до тарифних ліній в категорії РНС.
2. Базова ставка мита та категорія для визначення перехідної ставки мита на кожному з етапів її зменшення зазначається в Графіку кожної Сторони.
3. Незалежно від викладеного вище, для цілей цього Додатка та Графіку Сторони, якщо ця Угода набирає чинності в останньому кварталі календарного року, скасування або зменшення тарифів, як зазначено в пункті 1, повинно починатися з 1 січня наступного року після вступу в силу. Наступні зменшення тарифів, якщо такі є, повинні набирати чинності з 1 січня кожного наступного року.
Тарифний графік Ізраїлю
(Тарифний графік додається окремо)
Тарифний графік України
ДОПОВНЕННЯ до Додатка 2-C
У цьому Доповненні узагальнено сукупну кількість тарифних квот (TRQ) для імпорту в Ізраїль, як це зазначено в Тарифному графіку Ізраїлю, де вони застосовуються.
1. Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Ізраїль
ГС кодОписПоза квотоюВ межах квотиНе менш ніж (шекель)Од. виміруКількість
Ставка (%)Ставка за одиницю (шекель)Не більш ніж (%)Не менше ніж (шекель)Ставка (%)Ставка за одиницю (шекель)
02041010Свіжі07300000об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02041090Інші07300000об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02042100Туші та половини туш07300000об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02042200Інші відруби, необвалені07300000об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02042300Обвалені07300000об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02043000Туші та половини туш ягняти, заморожені07300000об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02044100Туші та половини туш07300000об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02044200Інші відруби, необвалені07300000об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02044300Обвалені07300000об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02045000Козлятина07300000об'єднана TRQ 100 тонн для 0204
02071100Не розрізані на частини, свіжі або охолоджені03.751700000об'єднана TRQ 50 тонн для 02071100 та 02071300
02071200Не розрізані на частини, свіжі або заморожені7.5000000об'єднана TRQ 135 тонн + MFN = 7.5 % для r 02071200 та 02071400
02071300Частини тушок і субпродукти, свіжі або охолоджені:06.751110000об'єднана TRQ 50 тонн для 02071100 та 02071300
02071400Частини тушок і субпродукти, морожені7.5000000об'єднана TRQ 135 тонн + MFN = 7.5 % для 02071200 та 02071400
04021020Затверджено Генеральним Директором Міністерства економіки як призначеним для виробництва шоколаду, цукерок, тваринної їжі або харчових продуктів товарної позиції 1901162000000об'єднана TRQ 500 тонн для 04021020 та 04022120
04021090Інші162000000об'єднана TRQ 50 тонн для 04021090 та 04022190
04022120Затверджено Генеральним Директором Міністерства економіки як призначеним для виробництва шоколаду, цукерок, тваринної їжі або харчових продуктів товарної позиції 1901212000000об'єднана TRQ 500 тонн для 04021020 та 04022120
04022190Інші212000000об'єднана TRQ 50 тонн для 04021090 та 04022190
04031090Інші06600000об'єднана TRQ 50 тонн для 04031090 та 04039090
04039090Інші06600000об'єднана TRQ 50 тонн для 04031090 та 04039090
04051039Інші160000000об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090
04051099Інші140000000об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090
04052000Молочні пасти140000000об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090
04059090Інші140000000об'єднана TRQ 50 тонн для: 04051039, 04051099, 04052000, 04059090
04061090Інші08.3900000об'єднана TRQ 40 тонн для 04061090 та 04069090 + Binding
04069090Інші08.3900000об'єднана TRQ 40 тонн для 04061090 та 04069090 + Binding
04072100З курей свійських (Gallus domesticus)00.31700000штукаTRQ 5.5 мільйони штук: 3 мільйони для інших цілей та 2.5 мільйони тільки для промисловості
04081100сушене1481000000об'єднана TRQ 10 тонн для: 04081100 and 04081900 + Binding
04081900Інші143.251000000об'єднана TRQ 10 тонн для: 04081100 and 04081900 + Binding
04090020Інші в упаковках масою, що більше як 1,5 кг і не більш як 50 кг011.712550000TRQ 25 тонн + binding
04090030В упаковках масою, що перевищує 50 кг011.242550000TRQ 100 тонн + binding
04090090Інші017.322550000TRQ 25 тонн + binding
07019011В упаковках масою більше як 750 кг01.92300000об'єднана TRQ 500 тонн для 070190
07019021В упаковках масою більше як 750 кг01.642340000об'єднана TRQ 500 тонн для 070190
07020090Які продаються протягом листопада - травня00.952720000об'єднана TRQ 300 тонн для 0702
07031090Інші01.162980000об'єднана TRQ 75 тонн для 070310
07101000Картопля12002.57002.57об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07102100Горох (Pisum sativum)12001.27001.27об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07102200Квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)12001.27001.27об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07102920Боби кормові (VICIA FABA VAR. MAJOR)8000000об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07102990Інші20000000об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07103000Шпинат, шпинат новозеландський і лобода GARDEN SPINACH)20000000об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07104000Цукрова кукурудза (EU 5)12001.71001.71об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07108010Морква, цвітна капуста, капуста броколі, капуста головчаста, перець, селера (EU 5)20000000об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07108020Гриби8000000об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07108030Цибуля-порей, окра або артишоки8000000об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07108040Морква12001.02001.02об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07108090Інші30000000об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07109000Овочеві суміші12001.6001.6об'єднана TRQ 250 тонн для 0710
07132000Турецький горох (нут) (garbanzos)01.121400000TRQ 175 тонн
08071100Кавуни00.461020000TRQ 300 тонн
08081000Яблука01.975530000TRQ 180 тонн
08112090Інші8000000TRQ 100 тонн
09042100Сушені, неподрібнені і немелені:12000000об'єднана TRQ 50 тонн для 09042100 та 09042200
09042200Подрібнений чи мелений12000000об'єднана TRQ 50 тонн для 09042100 та 09042200
10011900Інші50000000TRQ 8,000 тонн
10019910Затверджено Генеральним директором Міністерства сільського господарства як товари, які призначені для годівлі тварин50000000TRQ 200 тонн
10019990Інші50000000TRQ 450K тонн
15121111Олія соняшникова7000000об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990
15121190Інші8000000об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990
15121921Олія соняшникова7000000об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990
15121990Інші8000000об'єднана TRQ 2600 тонн для 15121111, 15121190, 15121921, 15121990
16010010З вмістом курячого м'яса122.9220000TRQ 50 тонн
16023190Інші122.9220000об'єднана TRQ 80 тонн для 16023190, 16023290, 16023990
16023290Інші122.9220000об'єднана TRQ 80 тонн для 16023190, 16023290, 16023990
16023990Інші122.9220000об'єднана TRQ 80 тонн для 16023190, 16023290, 16023990
19054030Містить добавки меду, або яєць, або молочних продуктів, або фруктів або какао00.321120000об'єднана TRQ 50 тонн для 19054030, 19054090
19054090Інші00.321120000об'єднана t TRQ 50 тонн для 19054030, 19054090
19059091Містить яйця 10 мас. %, але не менше 1,5 % молочних жирів та не менше 2,5 % молочних білків00.321120000об'єднана TRQ 100 тонн для 19059091, 19059092, 19059099
19059092Містить яйця 10 мас. %, але не менше 1,5 % молочних жирів та не менше 2,5 % молочних білків00.321120000об'єднана TRQ 100 тонн для 19059091, 19059092, 19059099
19059099Інші00.321120000об'єднана TRQ 100 тонн для 19059091, 19059092, 19059099
20011000Огірки та корнішони12000.64000.64TRQ 50 тонн
20019090Інші12000000TRQ 200 тонн
20029013Виробництво, торгівля та праця, яких націлена на виробництво кетчупа (умовно)12001.01001.01TRQ 120 тонн
20029020У формі порошку8000000TRQ 275 тонн
20049099Інші (EU 5)12001.28001.28TRQ 30 тонн
20052090Інші12002.57002.57TRQ 50 тонн
20054090Інше12001.22001.22TRQ 20 тонн + Binding
20055100Квасоля лущена12000000TRQ 50 тонн
20055990Інші12001.22001.22TRQ 10 тонн + Binding
20059940Турецький горох (нут)12001.06001.06TRQ 75 тонн
20085090Інші8000000TRQ 50 тонн
20086000Вишні8000000TRQ 50 тонн
20088040В упаковках масою більше 4.5 кг12001.6001.6TRQ 50 тонн
20089710Фрукти визначені в Правилі 2 додаткових правил для Розділу 208000000TRQ 50 тонн
20089919Інші8000000об'єднана TRQ 100 тонн для 20089919 та 20089990
20089990Інші8000000об'єднана TRQ 100 тонн для 20089919 та 20089990
20096100З числом Брікса не більше 3012001.6001.6TRQ 50 тонн
20096920З числом Брікса не більше 6730001.6001.6TRQ 25 тонн для 20096920 та 20096990 + Binding
20096990Інші30001.6001.6TRQ 25 тонн для 20096920 та 20096990 + Binding
20097110В упаковках масою 100 кг або більше12000000об'єднана TRQ 80 тонн для 20097110 та 20097190
20097190Інші12000000об'єднана TRQ 80 тонн для 20097110 та 20097190
20097939Інші12000000об'єднана TRQ 100 тонн для 20097939 та 20097990
20097990Інші12000000об'єднана TRQ 100 тонн для 20097939 та 20097990
20098919Інші12000000TRQ 50 тонн
20098930Концентровані соки з числом Брікса понад 6712000000об'єднана TRQ 200 тонн для 20098930 та 20098990
20098990Інші12000000об'єднана TRQ 200 тонн для 20098930 та 20098990
20099030Містить понад 50 % цитрусового, томатного або яблучного соку (з числом Брікса не більш як 20)12000000TRQ 100 тонн
20099090Інші12000000TRQ 30 тонн + Binding
21050011З вмістом молочних жирів менш як 3 %4000000об'єднана TRQ 400 тонн для 21050011, 21050012 та 21050013
21050012З вмістом молочних жирів 3 % і більше але менше як 7 %4000000об'єднана TRQ 400 тонн для 21050011, 21050012 та 21050013
21050013З вмістом молочних жирів 7 % і більше4000000об'єднана TRQ 400 тонн для 21050011, 21050012 та 21050013
22041000Солодовий екстракт шипучих вин12003.74003.74ЛітрTRQ 45,000 літрів для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding
22042100В контейнерах, що містять 2 л або менше121.4805.21005.21ЛітрTRQ 45,000 літрів для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding
22042900Інші121.4805.21005.21ЛітрTRQ 45,000 літрів для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding
22051000В контейнерах, що містять 2 л або менше12002.15002.15ЛітрTRQ 45,000 літрів для 22041000, 22042100, 22042900, 22051000 + Binding
23091020з вмістом не менш як 15 мас. % і не більш як 35 % білкових речовин і не менш як 4 % жирних речовин3000000TRQ 60 тонн + binding
35021100Сушені05500000TRQ 20 тонн для 35021100 та 35021900 + Binding
35021900Інші103.25500000TRQ 20 тонн для 35021100 та 35021900 + Binding
УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ
МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ
ПРЕАМБУЛА
РОЗДIЛ ОДИН: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДIЛ ДВА: ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
Додаток 2-А Винятки до статей 2.6 (Обмеження імпорту і експорту) та (Національний режим)
Додаток 2-В Винятки до статті 2.4 (Експортні мита)
Додаток 2-С Скасування тарифів
Тарифний графік Ізраїлю
Тарифний графік України
Доповнення до Додатка 2-С
РОЗДIЛ ТРИ: МИТНІ ПРОЦЕДУРИ
РОЗДIЛ ЧОТИРИ: ЗАХИСНІ ЗАХОДИ
РОЗДIЛ П’ЯТЬ: САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ
Додаток 5-А Компетентні Органи
РОЗДIЛ ШІСТЬ: ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ В ТОРГІВЛІ
РОЗДIЛ СІМ: ТОРГІВЛЯ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
РОЗДIЛ ВІСІМ: ПРОЗОРІСТЬ
РОЗДIЛ ДЕВ’ЯТЬ: АДМІНІСТРУВАННЯ УГОДИ
РОЗДIЛ ДЕСЯТЬ: ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
Додаток 10-А Правила Процедури для розгляду справи Абітражною групою
Додаток 10-В Кодекс Поведінки
РОЗДIЛ ОДИНАДЦЯТЬ: ВИНЯТКИ
РОЗДIЛ ДВАНАДЦЯТЬ: ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРЕАМБУЛА
Кабінет Міністрів України ("Україна") та Уряд Держави Ізраїль ("Ізраїль") (у подальшому "Сторони"),
БАЖАЮЧИ розвивати та зміцнювати дружні відносини, особливо в сферах економічного співробітництва та торгівлі, з метою подальшого розвитку та зростання обсягу взаємної торгівлі;
БЕРУЧИ до уваги досвід, досягнутий в результаті існуючої співпраці між Сторонами, а також між ними та їх основними торговими партнерами;
ДЕКЛАРУЮЧИ свою готовність здійснювати діяльність з метою сприяння гармонійному розвитку їх торгівлі та інвестицій, а також розширення та диверсифікації їх взаємного співробітництва в сферах, що становлять спільний інтерес, в тому числі в сферах, неохоплених цією Угодою про вільну торгівлю (далі - ця Угода");

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!