• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг

Національний банк України  | Постанова від 17.06.2021 № 53
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.06.2021
 • Номер: 53
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 17.06.2021
 • Номер: 53
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
17.06.2021 № 53
Про затвердження Змін до Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 55, 56 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Закону України від 19 березня 2021 року № 1349-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості", з метою приведення нормативно-правового акта Національного банку України у відповідність до законодавства України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 січня 2021 року № 7, що додаються.
2. Управлінню захисту прав споживачів фінансових послуг (Ольга Лобайчук) після офіційного опублікування цієї постанови забезпечити доведення до відома банків України інформації про її прийняття.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Кирила Шевченка.
4. Постанова набирає чинності з 14 липня 2021 року.
ГоловаК. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.06.2021 № 53
ЗМІНИ
до Положення про додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг
1. В абзаці першому пункту 2 слова "не визначених" замінити словами "які не визначені".
2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
1) електронна копія (примірника договору, укладеного у вигляді паперового документа) - візуальне подання паперового договору в електронній формі, отримане шляхом сканування (фотографування) паперового договору;
2) примірник договору - оригінальний примірник договору для кожної сторони договору.
Терміни "незасвідчена копія", "засвідчена копія" використовуються в значеннях, визначених Національним стандартом України ДСТУ 2732:2004 "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року № 97.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі про банки, Законі про фінансові послуги та Законі про кредитування.".
3. У пункті 4:
1) у підпункті 3 слова "(крім договору, який відповідно до Закону України "Про заставу" має передбачати зазначення предмета застави)" замінити словами "(за умови, якщо виконання зобов'язання за відповідним договором забезпечується заставою)";
2) підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) перелік супровідних послуг банку та третіх осіб, які споживач придбаває в межах договору (якщо вони передбачені для відповідного виду договору);".
4. Абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:
"Забороняється надання споживачеві замість примірника договору, укладеного у вигляді паперового документа, його паперової або електронної копії (засвідченої/незасвідченої).".
5. У підпункті 7 пункту 9:
1) слово "додатковими" замінити словом "супровідними";
2) слова "супутніми послугами" виключити.
6. У пункті 10:
1) підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) інформацію про умови, що дають змогу змінювати процентну ставку або інші платежі за послуги кредитодавця, включені до загальних витрат за споживчим кредитом (якщо такі умови передбачено законами України для відповідного виду договору/договором про споживчий кредит);";
2) у підпункті 2 слово "додаткових" замінити словом "супровідних";
3) у підпункті 3:
слово "додатковими" замінити словом "супровідними";
слова "супутніми послугами" виключити;
4) підпункт 4 доповнити словами та цифрами ", а також обов'язок банку повідомити споживача про відступлення права вимоги протягом 10 робочих днів із дати такого відступлення;";
5) пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"5) інформацію про обов'язок здійснення банком, а у разі залучення новим кредитором або колекторською компанією фіксування кожної безпосередньої взаємодії з питань врегулювання простроченої заборгованості (у разі виникнення) зі споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором та які надали згоду на таку взаємодію, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу, а також про обов'язок попередити зазначених осіб про таке фіксування.".