• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного антикорупційного бюро України та Державної податкової служби України

Міністерство фінансів України  | Наказ від 30.10.2023 № 605/148 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 30.10.2023
 • Номер: 605/148
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 30.10.2023
 • Номер: 605/148
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.10.2023 м. Київ № 605/148
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2023 р. за № 1975/41031
Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного антикорупційного бюро України та Державної податкової служби України
Відповідно до Податкового кодексу України, статей 17 та 19-2 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", Закону України "Про захист персональних даних", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Порядок електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного антикорупційного бюро України та Державної податкової служби України, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України, Національного антикорупційного бюро України від 29 липня 2021 року № 433/105 "Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного антикорупційного бюро України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 року за № 1082/36704.
3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної податкової служби України та Директора Національного антикорупційного бюро України.
 

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

Директор Національного
антикорупційного бюро України

Семен КРИВОНОС

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Заступник Голови Державної
служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Олександр ПОТІЙ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України, Національного антикорупційного бюро України
30 жовтня 2023 року № 605/148
Порядок
електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного антикорупційного бюро України та Державної податкової служби України
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) про доходи фізичних осіб Національному антикорупційному бюро України (далі - Національне бюро).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законі України "Про електронні довірчі послуги".
3. Суб'єктами електронної взаємодії відповідно до цього Порядку є ДПС та Національне бюро.
4. Цей Порядок регламентує електронну інформаційну взаємодію між ДПС та Національним бюро, у тому числі автоматизовану, правила складання та подання Національним бюро до ДПС запитів на отримання з Державного реєстру інформації, необхідної для попередження, виявлення, припинення та розкриття корупційних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, та формування і надання ДПС відповідей на такі запити.
5. Обсяг, формат та структура даних, якими обмінюються суб'єкти електронної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про електронну інформаційну взаємодію згідно із законодавством або протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.
II. Регламент електронної інформаційної взаємодії між ДПС та Національним бюро
1. Електронна інформаційна взаємодія електронних інформаційних ресурсів ДПС та Національного бюро здійснюється в електронній формі з використанням електронних комунікаційних мереж та засобів технічного і криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації шляхом:
автоматизованого обміну інформацією між Національним бюро та Державним реєстром;
подання уповноваженими особами Національного бюро запитів на отримання інформації з Державного реєстру.
2. ДПС та Національне бюро забезпечують ведення електронних журналів обліку запитів та відповідей на запити.
3. Надання запитів та відповідей на запити здійснюється з дотриманням вимог законодавства щодо електронних довірчих послуг.
4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб'єкти електронної взаємодії зобов'язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення цих обставин.
III. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити
1. Національне бюро формує та подає до ДПС в електронній формі запити:
на отримання інформації про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі - джерела та суми доходів);
на отримання відомостей з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, поданого до контролюючого органу податковим агентом;
на отримання інформації з переліком фізичних осіб, які отримували доходи від податкового агента;
щодо пошуку даних про реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі.
2. Запит на отримання інформації про джерела та суми доходів формується щодо однієї або декількох фізичних осіб. Одній фізичній особі відповідає один запис. У разі подання запиту з використанням засобів, що визначені абзацом першим пункту 1 розділу II цього Порядку, запит формується виключно щодо однієї фізичної особи.
Запит містить такі дані:
реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;
номер кримінального провадження (у разі формування запиту в рамках відкритого кримінального провадження);
інформацію про суб'єкта електронної взаємодії, а саме:
код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України суб'єкта електронної взаємодії;
найменування суб'єкта електронної взаємодії;
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) і прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи, яка сформувала запит;
відомості про фізичну особу, а саме:
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;
дату народження фізичної особи (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта);
адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) (за наявності) (область, район області, населений пункт, тип вулиці, назва вулиці, номер будинку, корпусу і квартири);
період, за який запитується інформація.
3. Запити на отримання відомостей з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, поданого до контролюючого органу податковим агентом, або інформації з переліком фізичних осіб, які отримували доходи від податкового агента, формуються виключно щодо одного податкового агента та містять такі дані:
реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;
номер кримінального провадження (у разі формування запиту в рамках відкритого кримінального провадження);
інформацію про суб'єкта електронної взаємодії, а саме:
код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України суб'єкта електронної взаємодії;
найменування суб'єкта електронної взаємодії;
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) і прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи, яка сформувала запит;
інформацію про податкового агента, а саме:
код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) податкового агента;
назву або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) податкового агента;
період, за який запитується інформація.
4. Запит щодо пошуку даних про реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі формується виключно щодо однієї фізичної особи та містить такі дані:
реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;
номер кримінального провадження (у разі формування запиту в рамках відкритого кримінального провадження);
інформацію про суб'єкта електронної взаємодії, а саме:
код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України суб'єкта електронної взаємодії;
найменування суб'єкта електронної взаємодії;
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) і прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи, яка сформувала запит;
відомості про фізичну особу, а саме:
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;
дату народження фізичної особи;
відомості про документ, що посвідчує особу;
адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) (за наявності такої інформації) (область, район області, населений пункт, тип вулиці, назва вулиці, номер будинку, корпусу і квартири).
5. ДПС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити Національного бюро протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.
6. Відповідь на запит на отримання інформації про джерела та суми доходів містить такі відомості:
реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;
результат обробки запиту.
Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про джерела та суми доходів за запитуваний період, відповідь на запит може містити такі відомості:
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);
суму доходу, нарахованого/виплаченого фізичній особі податковим агентом, у розрізі джерел та ознак доходу та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою;
суму нарахованого/перерахованого податку з доходів фізичних осіб;
загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (за наявності);
дату прийняття на роботу (за наявності);
дату звільнення з роботи (за наявності);
період, за який надається інформація.
7. Відповідь на запит на отримання відомостей з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, поданого до контролюючого органу податковим агентом, містить такі відомості:
реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;
код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) податкового агента;
результат обробки запиту.
Якщо податкового агента ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про доходи за запитуваний період, відповідь на запит може містити такі відомості:
суму доходу, нарахованого/виплаченого фізичній особі податковим агентом, у розрізі ознак доходу та/або суму доходів, отриманих самозайнятою особою;
суму нарахованого/перерахованого податку з доходів фізичних осіб;
суму нарахованого/перерахованого військового збору;
загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (за наявності);
дату прийняття на роботу;
дату звільнення з роботи (за наявності);
період, за який надається інформація.
8. Відповідь на запит на отримання інформації з переліком фізичних осіб, які отримували доходи від визначеного податкового агента, містить такі відомості:
реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;
код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) податкового агента;
результат обробки запиту.
Якщо податкового агента ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про фізичних осіб, які отримували доходи від податкового агента, відповідь на запит містить такі відомості:
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) фізичної особи (за наявності);
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи.
9. Відповідь на запит щодо пошуку даних про реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі містить такі відомості:
реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;
результат обробки запиту.
Якщо фізичну особу ідентифіковано в Державному реєстрі, відповідь містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) і прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності).
10. Інформація з Державного реєстру не надається, якщо:
інформація про податкового агента та суму доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, чи загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, за визначений період у Державному реєстрі відсутня;
у запиті зазначено недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або фізична особа за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта чи прізвищем, власним іменем, по батькові (за наявності), датою народження та адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), що зазначені в запиті, на обліку в Державному реєстрі не перебуває;
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру закрито або фізичну особу за серією (за наявності) та номером паспорта, що зазначені у запиті, знято з обліку в Державному реєстрі;
не заповнено або некоректно заповнено поля, обов'язкові для заповнення;
реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серія (за наявності) та номер паспорта і прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному реєстрі;
у запиті надійшло більше одного запису щодо однієї фізичної особи;
за даними, надісланими у запиті, неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу;
некоректно вказано період, за який запитується інформація;
некоректно заповнено поля про уповноважену особу, яка подає запит.
11. Після отримання запитів або відповідей суб'єкти електронної взаємодії проводять їх перевірку на відповідність вимогам щодо їх заповнення, встановленим пунктами 2 - 4 та 6 - 9 цього розділу, вимогам щодо формату та структури, встановленим у спільних рішеннях щодо електронної інформаційної взаємодії відповідно до пункту 5 розділу I цього Порядку.
12. Запити або відповіді вважаються неприйнятими та не обробляються, якщо такі запити або відповіді не пройшли перевірки згідно з пунктом 11 цього розділу або надані повторно.
13. Про виявлені помилки суб'єкти електронної взаємодії протягом одного робочого дня інформують один одного в електронній формі шляхом направлення повідомлення про неприйняття запиту або відповіді із зазначенням причини неприйняття.
Суб'єкт електронної взаємодії, якого повідомлено про неприйняття запиту чи відповіді до оброблення, зобов'язаний протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення, подати коректно сформований запит або відповідь замість раніше поданого.
IV. Захист інформації під час електронної інформаційної взаємодії
1. Під час електронної інформаційної взаємодії згідно з цим Порядком суб'єкти електронної взаємодії впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу до неї.
2. Для захисту інформації під час її передачі відповідно до цього Порядку застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Національним бюро виключно з метою виконання обов'язків, покладених на Національне бюро відповідно до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
 

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи
Міністерства фінансів України

Юрій КОНЮШЕНКО

Керівник Управління аналітики та
обробки інформації Національного
антикорупційного бюро України

Раджамі ДЖАН