Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики Правила, Постанова від 13.09.2012 №1181
Реквізити

Видавник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Тип Правила, Постанова

Дата 13.09.2012

Номер 1181

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
13.09.2012 № 1181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиціі України
11 жовтня 2012 р.
за № 1715/22027
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015 )
Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб
Відповідно до статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Правила користування природним газом для юридичних осіб, що додаються.
2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова КомісіїС. Тітенко
ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України
Голова Державної служби Україн з питань
регуляторної політик та розвитку підприємництва


В.П. Цушко

М.Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
13.09.2012 № 1181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиціі України
11 жовтня 2012 р.
за № 1715/22027
ПРАВИЛА
користування природним газом для юридичних осіб
І. Загальні положення
1.1. Ці Правила регулюють відносини, які виникають між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу (крім населення).
1.2. Дія цих Правил поширюється на юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців.
1.3. Терміни, наведені у цих Правилах, вживаються в такому значенні:
авансовий платіж - часткова оплата грошовими коштами (у розмірі, обумовленому договором) заявленого на наступний розрахунковий період обсягу природного газу, яка здійснюється до початку розрахункового періоду;
виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати газу - нормативна кількість природного газу, яка витрачається на здійснення технологічних процесів при видобуванні, підготовці до передачі в Єдину газотранспортну систему України (далі - ЄГТСУ), транспортуванні, розподілі та зберіганні (закачуванні, зберіганні, відбору) природного газу в межах ЄГТСУ;
вузол обліку природного газу (далі - вузол обліку) - сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об'єму природного газу, зведеного до стандартних умов, що складається з одного або кількох вимірювальних комплексів;
газопостачальне підприємство (далі - постачальник) - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами;
газорозподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об'єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;
газотранспортне підприємство - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу магістральними газопроводами, які перебувають у його власності чи користуванні, та здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;
гарантований постачальник - визначене у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, газопостачальне підприємство, яке не має права відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу;
добова норма - середньодобова норма споживання природного газу, яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів відповідного місяця;
договір на постачання природного газу за регульованим тарифом - договір двох сторін (постачальника природного газу за регульованим тарифом і споживача), зміст якого визначено у Типовому договорі на постачання природного газу за регульованим тарифом, затвердженому постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року № 1580, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2011 року за № 1155/19893;
договір на постачання природного газу за нерегульованим тарифом (договір на постачання газу) - договір двох сторін (постачальника природного газу за нерегульованим тарифом і споживача), який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час постачання постачальником за нерегульованим тарифом природного газу споживачу за узгодженою сторонами ціною, що не перевищує граничний рівень ціни, встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для відповідної категорії споживачів;
договір про технічне забезпечення газом об'єкта газоспоживання субспоживача - договір двох сторін (основного споживача і субспоживача), який встановлює зміст та регулює правовідносини між сторонами під час технічного забезпечення передачі газу, замовленого субспоживачем, мережами основного споживача;
дозволена потужність об'єкта газоспоживання - максимальна величина потужності, яку газорозподільне/газотранспортне підприємство дозволило споживачу на підставі нормативних документів відповідно до умов договору на приєднання до газових мереж, технічних умов та/або проектної документації;
дублюючий вузол обліку - вузол обліку, призначений для здійснення контролю за обсягом природного газу, що обліковується комерційним вузлом обліку;
дублюючий засіб вимірювальної техніки - засіб вимірювальної техніки, призначений для контролю працездатності аналогічного засобу вимірювальної техніки, що входить до складу комерційного вузла обліку;
експертиза засобів вимірювальної техніки - комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо відповідності засобів вимірювальної техніки метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, цілісності пломб, якими опломбовується засіб вимірювальної техніки, та відповідності маркування пломб;
засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;
кваліфікований споживач - споживач, рівень кваліфікації якого відповідає ступеню, визначеному Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та який має право вільно купувати газ у будь-якого постачальника;
комерційний вузол обліку газу - вузол обліку, що застосовується для проведення комерційних розрахунків при здійсненні транспортування, розподілу та постачання природного газу;
комерційний облік газу - визначення в точці комерційного обліку газу обсягу переданого (прийнятого) газу для оформлення сторонами договору (технічної угоди) актів приймання-передачі (надання послуг, звітності) для проведення комерційних взаєморозрахунків;
контрольний огляд вузла обліку - виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності ЗВТ (корпусу, скла, кріплення, з'єднання тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів ЗВТ, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень;
коректор об'єму газу - сукупність засобів вимірювальної техніки, яка вимірює тиск та температуру газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, і перетворює вихідні сигнали від лічильника газу та обчислює об'єм газу за стандартних умов;
користування природним газом - споживання природного газу з дотриманням споживачем визначених відповідними договорами умов оплати використаного природного газу та послуг з його розподілу і транспортування для отримання договірних обсягів природного газу;
лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам'ятовування та відображення об'єму газу, що проходить через нього;
межа балансової належності газопроводів - точка розмежування газових мереж між суміжними власниками об'єктів системи газопостачання (газоспоживання) за ознаками права власності, або користування, або повного господарського відання;
межа експлуатаційної відповідальності - точка розмежування газових мереж за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, яка встановлюється за згодою сторін. За відсутності такої згоди межа експлуатаційної відповідальності збігається з межею балансової належності;
недорахований обсяг природного газу - обсяг природного газу, використаний споживачем, але не врахований комерційним вузлом обліку;
об'єкт газоспоживання - газопроводи та споруди на них, в яких розміщені газові прилади і пристрої споживача, інше газове обладнання, що належать споживачу (субспоживачу) на правах власності чи користування та призначені для користування природним газом та/або його обліку;
обчислювач об'єму газу - засіб вимірювальної техніки, який перетворює вихідні сигнали вимірювальної інформації від вимірювального перетворювача перепаду тиску на звужувальному пристрої (напірній трубці тощо) та/або від вимірювального перетворювача об'єму газу за робочих умов (лічильника газу тощо), від вимірювальних перетворювачів тиску та температури газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, та обчислює об'єм газу за стандартних умов;
оператор Єдиної газотранспортної системи України (далі - Оператор) - газотранспортне підприємство, на яке рішенням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі покладено функції оперативно-диспетчерського управління з видобутку, транспортування, зберігання та розподілу природного газу з метою забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів України;
основний споживач - споживач природного газу, який передає частину природного газу своїми газопроводами субспоживачам;
параметри газу - густина (у разі використання потокового густиноміра), тиск і температура газу;
підтверджений обсяг газу - підтверджений в установленому порядку Оператором місячний обсяг природного газу, виділений газопостачальному підприємству для забезпечення об'єктів газоспоживання його споживачів;
планові платежі - перерахування коштів частинами з певною періодичністю протягом розрахункового періоду;
повірка засобів вимірювальної техніки - встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їхніх метрологічних характеристик;
постачання природного газу - господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і полягає в наданні послуг та пов'язана з реалізацією природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів;
природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ (далі - природний газ) - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа і температура - 20 -°C) і є товарною продукцією;
прихований газопровід - газопровід, витрата природного газу через який не обліковується комерційним вузлом обліку, який представник газопостачального (газорозподільного/газотранспортного) підприємства без використання спеціальних технічних засобів або часткового демонтажу будівельних конструкцій, земельних робіт, оздоблювальних матеріалів під час попереднього контрольного огляду засобу обліку або технічної перевірки не мав можливості виявити;
пункт призначення природного газу (далі - пункт призначення) - межа балансової належності об'єкта газоспоживання споживача;
розподіл природного газу - господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з транспортуванням природного газу газорозподільними мережами з метою його доставки споживачам;
розрахунковий період - період часу, зазначений у договорі, за який визначається обсяг споживання/розподілу/транспортування природного газу та здійснюються відповідні розрахунки;
споживач природного газу (далі - споживач) - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка отримує природний газ відповідно до договору про постачання природного газу та використовує його як паливо або сировину;
суб'єкт ринку природного газу - власник природного газу, газодобувне, газорозподільне, газотранспортне підприємство (оператор), замовник, постачальник, споживач та інші фізичні або юридичні особи, відносини між якими встановлюються на підставі договорів;
субспоживач - споживач природного газу, об'єкти газоспоживання якого приєднані до газопроводу основного споживача;
технічна перевірка вузла обліку - виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану вузла обліку та/або окремих ЗВТ метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, які можуть здійснюватися як на місці встановлення вузла обліку (ЗВТ), так і у відповідних органах, уповноважених на проведення метрологічних робіт;
точка вимірювання - місце встановлення комерційного вузла обліку на певній ділянці газопроводу з метою вимірювання обсягу споживання/розподілу/транспортування природного газу;
точка комерційного обліку газу - межа балансової належності, відносно якої за допомогою комерційного вузла обліку та/або інших регламентованих процедур у передбачених цими Правилами випадках визначаються та обліковуються значення обсягів споживання/розподілу/транспортування природного газу за певний період;
транспортування природного газу - господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу трубопроводами з метою його подальшого зберігання, розподілу або доставки безпосередньо споживачам та замовникам, окрім транспортування внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами);
якість газу - відповідність параметрів та фізико-хімічного складу газу, що передається споживачу в пункті призначення, параметрам та фізико-хімічному складу газу, встановленим міжнародними та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), державними стандартами, технічними умовами, іншими нормативними документами.
1.4. Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві (субспоживачеві) природний газ, якісні характеристики якого визначено стандартами, в обсязі та порядку, передбачених договором, а споживач (субспоживач) зобов'язується сплачувати вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором.
1.5. Гарантований постачальник, який здійснює діяльність з постачання природного газу за регульованим тарифом, укладає з усіма споживачами та субспоживачами, для яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 705 "Про визначення гарантованих постачальників природного газу" цей постачальник визначений гарантованим та об'єкти газоспоживання яких розташовані на території здійснення ліцензованої діяльності даного постачальника, договір на постачання природного газу за регульованим тарифом відповідно до Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року № 1580, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2011 року за № 1155/19893.
Інші гарантовані постачальники укладають з усіма споживачами та субспоживачами, для яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 705 "Про визначення гарантованих постачальників природного газу" ці постачальники визначені гарантованими, договір на постачання природного газу відповідно до вимог законодавства України.
Гарантовані постачальники на території здійснення ліцензованої діяльності, затвердженій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, не мають права відмовити споживачу (субспоживачу), об'єкти якого розташовані на цій території та для яких відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 705 "Про визначення гарантованих постачальників природного газу" цей постачальник визначений гарантованим, в укладенні договору на постачання природного газу за умови дотримання споживачем вимог законодавства України, зокрема цих Правил та інших нормативних документів.
1.6. Договір на постачання газу між споживачем (субспоживачем) та постачальником за нерегульованим тарифом укладається відповідно до вимог чинного законодавства України.
1.7. Для забезпечення розподілу/транспортування природного газу постачальник природного газу за нерегульованим тарифом або його споживач укладає з газорозподільним/газотранспортним підприємством договори на розподіл/транспортування природного газу відповідно до типових договорів, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Для забезпечення розподілу/транспортування природного газу гарантований постачальник укладає з газорозподільним/газотранспортним підприємством договори на розподіл/транспортування природного газу відповідно до типових договорів, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
1.8. Газорозподільне/газотранспортне підприємство не має права відмовити споживачу або його постачальнику в розподілі/транспортуванні природного газу для забезпечення ним об'єктів газоспоживання споживача за умови дотримання ними вимог законодавства України, зокрема цих Правил та інших нормативних документів, та наявності вільної пропускної потужності.
1.9. У разі передачі об'єкта газоспоживання або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з газопостачальним підприємством та/або газорозподільним/газотранспортним підприємством щодо забезпечення орендованого об'єкта або його частини природним газом між орендарем та відповідними суб'єктами ринку газу мають бути укладені договори згідно з вимогами цих Правил.
1.10. Зміна організаційно-правової форми, форми власності чи економічного стану постачальника природного газу чи газорозподільного/газотранспортного підприємства не повинна призводити до обмеження чи припинення газопостачання споживачу (субспоживачу), якщо останній виконує свої зобов'язання згідно з договором та цими Правилами.
1.11. При підключенні об'єктів газоспоживання субспоживача до газопроводу основного споживача, через який природний газ передається субспоживачу, між субспоживачем та основним споживачем укладається договір про технічне забезпечення газом об'єкта газоспоживання субспоживача, який (зміни до якого) узгоджується:
з газорозподільним (газотранспортним) підприємством у частині величини приєднаної потужності об'єкта газоспоживання субспоживача;
з газопостачальним підприємством у частині режимів відпуску (споживання) природного газу та дотримання показників якості природного газу.
Основний споживач не має права відмовити субспоживачу в укладенні договору про технічне забезпечення газом об'єкта газоспоживання субспоживача.
1.12. У разі укладення договору про технічне забезпечення газом об'єкта газоспоживання субспоживача основний споживач забезпечує технічну можливість та передачу газу власним газопроводом до межі балансової належності субспоживача в підтверджених для субспоживача обсягах, а субспоживач дотримується належного режиму споживання природного газу та сплачує основному споживачу фактичні обґрунтовані витрати з утримання газопроводів, через які природний газ передається субспоживачу.
Фактичні обґрунтовані витрати на утримання газопроводів, через які природний газ передається субспоживачу, відшкодовуються основному споживачу відповідно до його кошторису витрат на здійснення цієї діяльності та розподіляються пропорційно обсягам природного газу, використаного субспоживачем (субспоживачами) та основним споживачем через зазначений газопровід.
Кошторис витрат складається на підставі бухгалтерських документів основного споживача і враховує лише ті витрати, які безпосередньо стосуються технічного обслуговування газопроводів, через які природний газ передається субспоживачу.
У разі виникнення у сторін спірних питань щодо кошторису питання вирішується в судовому порядку.
1.13. Основний споживач, до газопроводу якого в установленому порядку приєднані об'єкти газоспоживання субспоживачів, має організувати комерційний облік природного газу у власних газових мережах таким чином, щоб забезпечити складення балансу природного газу з чітким розподілом величин обсягів газу, спожитих основним споживачем та його субспоживачами.
1.14. Основний споживач має надати газопостачальному (газорозподільному/газотранспортному) підприємству у повному обсязі необхідну інформацію для визначення газорозподільним/газотранспортним підприємством величини технологічних втрат природного газу, що пов'язані з доставкою природного газу до об'єктів газоспоживання субспоживачів.
Для визначення обсягу споживання природного газу основним споживачем обсяг технологічних втрат природного газу в газових мережах основного споживача, пов'язаних з доставкою природного газу субспоживачу, віднімається від різниці між обсягом природного газу, що надійшов у газові мережі основного споживача, та обсягом природного газу, переданого в газові мережі субспоживача.
Для визначення обсягу споживання природного газу субспоживачем обсяг технологічних втрат природного газу, пов'язаних з доставкою природного газу субспоживачу, додається до обсягу природного газу, спожитого субспоживачем.
1.15. Після закінчення строку дії будь-якого з договорів, яким регулюється постачання та/або розподіл/транспортування природного газу, користування природним газом припиняється шляхом перекриття запірних пристроїв на ввідному газопроводі та установлення на них пломби чи інвентарної заглушки.
1.16. Укладення, внесення змін, продовження дії чи розірвання будь-якого із договорів, укладення яких передбачено цими Правилами, здійснюється відповідно до вимог законодавства.
1.17. Приєднання та підключення об'єктів газоспоживання споживача регулюється Порядком доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 19 квітня 2012 року № 420, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 7 травня 2012 року за № 721/21034.
1.18. Спірні питання між споживачем та постачальником природного газу або газорозподільним чи газотранспортним підприємством розглядаються у встановленому законодавством порядку.
ІІ. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
2.1. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності між споживачем і газорозподільним (газотранспортним) підприємством або основним споживачем за технічний стан і обслуговування об'єктів газоспоживання фіксуються в акті розмежування балансової належності об'єктів газоспоживання і експлуатаційної відповідальності сторін.
2.2. Межа експлуатаційної відповідальності може не збігатися з межею балансової належності, яка визначається за ознаками права власності споживача і газорозподільного/газотранспортного підприємства або основного споживача на окремі газові прилади, пристрої чи інші елементи газової мережі, про що зазначається в акті розмежування балансової належності об'єктів газоспоживання і експлуатаційної відповідальності сторін.
2.3. Для технічного обслуговування та експлуатації об'єктів газоспоживання суб'єкт господарювання, який згідно з актом розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відповідає за експлуатацію цих об'єктів, може укласти договір з будь-якою організацією, яка має право на виконання таких робіт.
2.4. Якщо до газових мереж газорозподільного підприємства приєднані газові мережі, які на підставі права власності не належать жодній особі та через які природний газ транспортується споживачам, такі газові мережі в установленому законодавством України порядку мають бути передані в господарське відання (власність чи користування) газорозподільного (газотранспортного) підприємства, до газових мереж якого вони приєднані.
ІІІ. Комерційний облік газу
3.1. Об'єкти газоспоживання споживача мають бути забезпечені комерційним вузлом обліку природного газу для визначення обсягів споживання/розподілу/транспортування природного газу в точках вимірювання та складання комерційного обліку газу для проведення розрахунків. Підключення об'єктів газоспоживання, які не забезпечені комерційними вузлами обліку, забороняється.
Комерційні вузли обліку мають бути встановлені таким чином, щоб забезпечити технічну можливість безперешкодного до них доступу для контрольного огляду та/або технічної перевірки та контролю за обсягами споживання/розподілу/транспортування природного газу.
3.2. Обсяг споживання/розподілу/транспортування природного газу визначається за певний період у точках комерційного обліку газу.
У разі розташування комерційного вузла обліку до межі балансової належності об'єкта газоспоживання витрати і втрати газу, які виникають від місця встановлення комерційного вузла обліку до межі балансової належності, віднімаються від загального обсягу споживання (транспортування) природного газу, визначеного за допомогою комерційного вузла обліку.
У разі розташування комерційного вузла обліку після межі балансової належності об'єкта газоспоживання витрати і втрати газу, які виникають від межі балансової належності до місця встановлення комерційного вузла обліку, додаються до загального обсягу споживання (транспортування) природного газу, визначеного за допомогою комерційного вузла обліку.
Розрахунки втрат і витрат проводяться відповідно до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами та Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року № 264, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 9 липня 2003 року за № 570/7891 та № 571/7892 відповідно (із змінами).
Порядок розрахунку витрат і втрат оформлюється окремим додатком до договору.
3.3. Для визначення обсягу споживання/розподілу/транспортування природного газу приймаються дані комерційного вузла обліку газу газорозподільного/ газотранспортного підприємства.
У разі відсутності вузла обліку газу в газорозподільного/газотранспортного підприємства приймаються дані комерційного вузла обліку газу споживача.
Взаємовідносини між газотранспортним підприємством та споживачем (субспоживачем), які виникають при здійсненні приймання-передачі природного газу на газорозподільних станціях (далі - ГРС), регулюються технічною угодою про умови приймання-передачі кількості газу на ГРС (далі - Технічна угода).
3.4. Для підвищення надійності та достовірності вимірювань об'єму газу сторони договору можуть встановлювати дублюючі вузли обліку.
Під час складання актів приймання-передачі газу (актів про надання послуг) використання результатів вимірювань об'єму газу дублюючим вузлом обліку регламентується договором.
У разі встановлення дублюючого вузла обліку з більш високою точністю вимірювань об'єму газу (в однакових діапазонах змін параметрів та витрат газу), ніж у комерційного вузла обліку, то комерційним вузлом обліку вважається дублюючий вузол обліку.
Дублюючий вузол обліку не повинен впливати на роботу комерційного вимірювального комплексу.
3.5. Склад вузлів обліку:
3.5.1. До складу вузлів обліку з використанням методу змінного перепаду тиску входять:
стандартний звужувальний пристрій;
вимірювальний трубопровід з прямими ділянками, розташованими між звужувальним пристроєм і місцевими опорами;
засоби вимірювальної техніки перепаду тиску на звужувальному пристрої та параметрів газу;
обчислювачі об'єму газу;
лінії зв'язку і допоміжні засоби.
3.5.2. До складу вузлів обліку з використанням лічильника газу та коректора входять:
лічильник газу;
коректор об'єму газу, що складається з обчислювача коректора, вимірювальних перетворювачів тиску та/або температури газу;
вимірювальний трубопровід з прямими ділянками, розташованими безпосередньо до і після лічильника газу;
лінії зв'язку між складовими комплексу та допоміжні пристрої до ліній зв'язку.
Монтаж та налагодження вузлів обліку газу здійснюються відповідно до проектної документації, розробленої на підставі наданих замовнику (споживачу) газорозподільним/газотранспортним підприємством технічних умов на проектування об'єкта системи газопостачання.
3.6. Для комерційного обліку газу повинні застосовуватись ЗВТ, типи яких занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки та відповідають вимогам цих Правил.
ЗВТ мають бути повірені або атестовані в установленому порядку.
Вузли обліку мають бути опломбовані пломбою з тавром відповідного органу, уповноваженого на проведення метрологічних робіт, та пломбами заінтересованих сторін (за бажанням).
При пломбуванні оформляється акт про пломбування.
В акті про пломбування мають бути зазначені: місце встановлення кожної пломби, сторона, яка її встановила, сторона, відповідальна за збереження і цілісність вузлів обліку та пломб на них.
Акт про пломбування обліку підписується керівниками або уповноваженими особами сторін, які брали участь у пломбуванні вузла обліку.
3.7. Обстеження вузла обліку газу перед введенням його в експлуатацію здійснюється представниками газорозподільного/газотранспортного підприємства та споживача.
Власник вузла обліку газу має надати іншій стороні договору проектну та виконавчу документацію, документи, що підтверджують повірку або метрологічну атестацію ЗВТ, які встановлені на вузлі обліку газу.
Під час обстеження перевіряється відповідність вузла обліку газу технічним умовам, проектній документації та вимогам цих Правил.
Якщо за результатами перевірки порушень у роботі ЗВТ не виявлено, складається акт обстеження вузла обліку газу.
3.8. Власник комерційного обліку або суб'єкт господарювання, що здійснює його експлуатацію на підставі відповідного договору, забезпечує належний технічний стан ЗВТ та проведення періодичної повірки у визначений строк.
За збереження і цілісність комерційних та дублюючих вузлів обліку та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування відповідає власник (користувач), на території (у приміщенні) якого вони встановлені. В іншому випадку за збереження і цілісність комерційних та дублюючих вузлів обліку та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування відповідає газорозподільне (газотранспортне) підприємство.
У разі виявлення на комерційних вузлах обліку газу несправності ЗВТ, витоків газу з імпульсних ліній диференційних манометрів, манометрів, пошкодження пломб або захисних елементів тощо власник комерційного вузла обліку газу має терміново поінформувати про це іншу сторону договору і, за потреби вжити заходів для забезпечення функціонування комерційного вузла обліку газу в робочому стані.
3.9. Визначення фізико-хімічних показників газу, чисельні значення яких використовуються у розрахунках об'єму газу, здійснюється з використанням хіміко-аналітичних лабораторій газотранспортних/газорозподільних підприємств.
На договірних засадах до проведення таких робіт можуть залучатись акредитовані хіміко-аналітичні лабораторії інших суб'єктів господарювання, у тому числі споживача. Сторони договору можуть здійснювати контроль та бути присутніми під час виконання робіт з визначення фізико-хімічних показників газу. Місця, періодичність відбору проб та час введення чисельних значень фізико-хімічних показників газу до баз даних обчислювачів та/або обчислювачів коректорів визначаються договором.
Під час складання звітної документації розподіленого/ протранспортованого газу за місяць, якщо була затримка (більше ніж на одну добу) введення чисельних значень фізико-хімічних показників газу до баз даних обчислювачів та/або обчислювачів коректорів, сторони договору можуть проводити перерахунки обсягу споживання/розподілу/транспортування газу за чисельними значеннями фізико-хімічних показників газу, які були введені на газорозподільній станції у цей звітний період.
У разі визначення фізико-хімічних показників газу лабораторією споживача споживач до п'ятого числа кожного місяця надає інформацію газотранспортному/газорозподільному підприємству про всі результати вимірювань цих показників, що отримані протягом розрахункового періоду.
3.10. Обчислювачі об'єму газу та обчислювачі коректорів (далі - обчислювачі) повинні забезпечувати можливість введення та реєстрації значень параметрів та фізико-хімічних показників газу як безпосередньо на місці експлуатації, так і дистанційно (за каналами зв'язку).
Індикатори обчислювачів повинні відображати поточні значення температури та тиску газу, коефіцієнта стисливості газу, об'ємну витрату газу за робочих умов (для обчислювача коректора), об'єм та об'ємну витрату газу.
Конструкція обчислювачів повинна забезпечувати можливість передачі інформації про параметри газу та результати вимірювань його об'єму на реєструвальні пристрої та/або на комп'ютер.
Програмне забезпечення обчислювачів/коректорів і накопичені в його пам'яті результати вимірювання об'єму газу повинні бути захищені від несанкціонованого втручання.
Обчислювачі повинні бути обладнані електронним пристроєм індикації результатів вимірювань. Обчислювач та коректор повинні розрізняти аварійні ситуації та зберігати інформацію про такі аварійні ситуації і їх тривалість.
3.11. За підсумками місяця споживач разом зі звітом про обсяги споживання газу надає газорозподільному (газотранспортному) підприємству роздруковану інформацію з обчислювачів про кількість облікованого газу, характер і тривалість аварійних ситуацій, оперативні втручання у його роботу.
3.12. Порядок проведення перевірок вузлів обліку газу:
3.12.1. Сторони договору мають право контролювати правильність експлуатації ЗВТ у будь-який час доби.
Періодична повірка ЗВТ здійснюється газорозподільним (газотранспортним) підприємством або іншою організацією, яка уповноважена на її проведення.
Періодична повірка ЗВТ здійснюється за рахунок власників цих ЗВТ у строки, встановлені нормативними документами.
У разі виникнення спірних питань між сторонами договору щодо результатів вимірювань об'єму газу сторони договору мають право проводити спільні технічні перевірки вузлів обліку.
У разі виникнення між сторонами спірних питань щодо технічних, у тому числі метрологічних, характеристик ЗВТ сторони договору мають право вимагати проведення експертиз або позачергової повірки ЗВТ.
Якщо результати експертизи або повірки ЗВТ не підтверджують відповідність технічних, у тому числі метрологічних, характеристик ЗВТ нормованим, оплата за проведення експертизи або позачергової повірки цих ЗВТ здійснюється їх власником, а у разі отримання висновків про відповідність технічних, у тому числі метрологічних, характеристик ЗВТ нормованим - стороною, яка вимагала проведення їх повірки.
3.12.2. Перерахунки обсягу споживання/розподілу/транспортування природного газу проводяться у випадках:
тимчасової відсутності ЗВТ (зняття ЗВТ на періодичну чи позачергову повірку, ремонт, експертизу);
непридатності до застосування (несправності) ЗВТ за результатами експертизи, повірки та/або технічної перевірки вузла обліку;
наявності аварійних ситуацій, що зареєстровані у роздрукованих звітах обчислювачів та обчислювачів коректорів, інші несправності ЗВТ, що впливають на облік газу;
пропущення строків повірки ЗВТ.
Після закінчення строку дії повірки ЗВТ вважаються непридатними до застосування і перерахунок обсягу спожитого газу проводиться відповідно до вимог нормативних документів, починаючи з дня, наступного після дати закінчення строку повірки.
3.12.3. Перерахунки обсягу споживання/розподілу/транспортування природного газу проводяться за період відсутності (несправності) ЗВТ, починаючи з дати проведення останньої перевірки комерційного вузла обліку газу або з дати зняття ЗВТ до моменту встановлення повірених ЗВТ, з урахуванням кількості годин роботи газового обладнання споживача.
У разі якщо такі перевірки не проводились або немає актів про зняття ЗВТ перерахунки проводяться за період, починаючи з розрахункової доби поточного календарного місяця або з моменту пуску газу після планових та інших відключень у поточному місяці, які здійснювались спільно з газорозподільним/газотранспортним підприємством.
3.12.4. Якщо власником комерційного вузла обліку газу є споживач, перерахунки обсягу споживання/розподілу/транспортування природного газу за період відсутності (несправності) ЗВТ здійснюються газорозподільним/ газотранспортним підприємством за показами дублюючого вузла обліку, а у разі відсутності дублюючого вузла обліку - за проектною номінальною потужністю неопломбованого газового обладнання (до якого здійснюється газопостачання) з урахуванням кількості годин роботи газового обладнання споживача.
Якщо власником комерційного вузла обліку газу є газорозподільне/газотранспортне підприємство, перерахунки обсягу споживання/розподілу/транспортування природного газу за період несправності (відсутності) ЗВТ здійснюються на підставі даних дублюючих вузлів обліку споживача. У разі відсутності дублюючих вузлів обліку - розрахунковим методом відповідно до умов договору. У розрахунках можуть використовуватися дані показів ЗВТ попередніх періодів, режимні карти газоспоживаючого обладнання, питомі витрати газу на одиницю виробленої продукції тощо.
3.12.5. Якщо порушень у роботі ЗВТ за результатами позачергової повірки або експертизи ЗВТ не виявлено у всіх випадках обсяг споживання/розподілу/транспортування природного газу за період відсутності ЗВТ розраховується за середньогодинними або середньодобовими даними попередніх п'яти аналогічних періодів.
За наявності виявлених та документально підтверджених фактів втручання в роботу ЗВТ, що призвело до викривлення результатів вимірювань обсягу споживання/розподілу/транспортування газу, здійснюється відповідний перерахунок згідно з підпунктами 3.12.3, 3.12.4 цього пункту.
У разі виникнення між сторонами спірних питань щодо перерахунку за спожитий природний газ та/або здійснення оплати згідно з проведеним перерахунком сторони можуть звернутися до територіальних підрозділів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, або до суду.
3.12.6. Технічна перевірка комерційних вузлів обліку газу та правильності розрахунків обсягу споживання/розподілу/транспортування природного газу проводиться уповноваженими представниками газопостачального/ газорозподільного/газотранспортного підприємства і споживача у порядку та строки, що передбачені умовами договору або окремою технічною угодою до договору.
3.12.7. До технічної перевірки комерційних вузлів обліку газу допускаються особи, що мають посвідчення про перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 1 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758.
3.12.8. Технічні перевірки комерційних вузлів обліку газу поділяються на планові (за затвердженим газорозподільним/газотранспортним підприємством і споживачем графіком) та позачергові (за наявності розбалансів між кількістю протранспортованого і реалізованого газу або у разі виникнення спірних питань між сторонами договору щодо результатів вимірювань об'єму газу).
Строк проведення технічної перевірки, яка здійснюється на місці встановлення вузла обліку, не може перевищувати двох робочих днів.
Керівник підприємства (організації), на території якого (якої) розташовано комерційний вузол обліку газу, має забезпечити безперешкодний доступ до нього уповноваженим особам для здійснення перевірки комерційних вузлів обліку газу.
Представник сторони, яка здійснює перевірку комерційного вузла обліку газу, має право перевіряти цілісність пломб або захисних елементів, а також цілісність відбитків повірочних тавр або пломб на ЗВТ.
3.12.9. У разі необхідності проведення позачергової перевірки комерційного вузла обліку газу ініціатор перевірки письмово повідомляє про це іншу сторону договору. Перевірка проводиться не пізніше ніж у дводенний строк (вихідні та святкові дні не враховуються) з дня надходження повідомлення до іншої сторони договору. У разі виникнення аварійних ситуацій, що призвели до унеможливлення обліку розподіленого/протранспортованого газу, позачергові перевірки можуть проводитись без попереднього письмового повідомлення власника комерційного вузла обліку газу.
3.12.10. Планові та позачергові технічні перевірки вузлів обліку здійснюються контрольними ЗВТ та/або робочими еталонами підприємства - власника комерційного вузла обліку газу та/або сторони, яка здійснює перевірку технічного стану ЗВТ.
Під час проведення перевірок не допускається пошкодження пломб (відбитків повірочних тавр) на ЗВТ, встановлених повірниками.
3.12.11. За будь-яких перевірок у разі виявлення недоліків, що впливають на результати вимірювань об'єму газу (помилки в розрахунках об'єму розподіленого/протранспортованого газу, відсутність чи вихід з ладу вимірювальних перетворювачів параметрів газу і перепаду тиску, витоки газу в імпульсних лініях до перетворювачів тиску газу та перепаду тиску, виявлення факту несанкціонованого втручання в конструкцію чи в роботу вузла обліку, використання конфігурації обчислювача, яка не відповідає документації на комерційний вузол обліку газу тощо), представник сторони, яка здійснює перевірку комерційного вузла обліку газу, разом з відповідальною за його технічний стан особою складає двосторонній акт про порушення цих Правил.
Акт, підписаний представниками сторін, є підставою для проведення перерахунків об'ємів прийнятого-переданого газу. Перерахунки здійснюються в порядку, передбаченому у підпунктах 3.12.3, 3.12.4 цього пункту або в умовах договору.
У разі виникнення спірних питань щодо змісту акта під час його підписання сторона, яка перевіряється, має право підписати акт із зауваженнями.
У разі відмови представника сторони договору, яка перевіряється, від підписання акта акт підписується тільки представником сторони, яка здійснює перевірку комерційного вузла обліку газу, в односторонньому порядку. В акті робиться відмітка про відмову іншої сторони договору від підписання.
3.12.12. Представник сторони, яка здійснює перевірку комерційного вузла обліку газу, після закінчення перевірки має право опломбувати ЗВТ, допоміжні пристрої та елементи газопроводів у місцях, де несанкціоноване втручання може вплинути на результати вимірювань об'єму газу. Пломбування комерційного вузла обліку газу проводиться в його робочому стані з використанням пломб і захисних елементів, призначених для цих завдань. Застосування захисних елементів самостійного виготовлення з використанням аркушів паперу, мотузок, ниток тощо не дозволяється.
3.12.13. Експертиза вузла обліку в частині дослідження його відповідності нормованим метрологічним характеристикам та умовам експлуатації здійснюється у присутності уповноважених представників власника вузла обліку або суб'єкта, які відповідають за його збереження, постачальника природного газу, газорозподільного підприємства, представника відповідного органу, уповноваженого на проведення метрологічних робіт.
Експертиза вузла обліку в частині дослідження матеріалів, речовин, з яких виготовлені засіб обліку та/або пломби, здійснюється відповідно до вимог законодавства.
3.13. Газорозподільне/газотранспортне підприємство не рідше одного разу на шість місяців повинно здійснювати контрольний огляд вузла обліку.
Технічна перевірка здійснюється газорозподільним/газотранспортним підприємством не рідше одного разу на три роки.
У разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки вузла обліку уповноваженим представником газорозподільного/ газотранспортного підприємства порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача складається акт про порушення. В акті мають бути зазначені зміст виявленого порушення із посиланням на відповідні пункти цих Правил та вихідні дані, необхідні та достатні для визначення недорахованого обсягу газу та/або суми завданих споживачем збитків. У разі необхідності в акті зазначаються заходи, яких необхідно вжити для усунення допущених порушень.
Акт складається в двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві.
3.14. Обсяг споживання/розподілу/транспортування газу підтверджується підписаним сторонами актом приймання-передачі (актом про надані послуги), що оформлюється згідно з даними комерційного обліку природного газу.
Акти приймання-передачі газу (акти про надані послуги) є підставою для остаточних розрахунків.
У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі (акти про надані послуги) розбіжності підлягають врегулюванню відповідно до умов договору або в судовому порядку.
До прийняття рішення судом обсяги споживання/розподілу/ транспортування встановлюються відповідно до даних газорозподільного/ газотранспортного підприємства.
IV. Режим та умови постачання (транспортування/розподілу) природного газу
4.1. Постачання, транспортування та розподіл природного газу споживачам здійснюється відповідно до укладених договорів.
4.2. Відомості про обсяги очікуваного споживання природного газу в наступному році з помісячним та поквартальним розподілом подаються споживачами газопостачальному (газотранспортному/газорозподільному) підприємству у строк, обумовлений договором.
4.3. Підставами для постачання природного газу споживачу є:
наявність договору з газопостачальним підприємством для забезпечення об'єктів газоспоживання споживача природним газом;
наявність договору з газорозподільним/газотранспортним підприємством на розподіл/транспортування природного газу для забезпечення ним об'єктів газоспоживання споживача;
наявність підтвердженого обсягу газу, виділеного для забезпечення об'єктів газоспоживання споживача;
відсутність заборгованості споживача перед іншими газопостачальними підприємствами за поставлений природний газ або наявність згоди постачальника, перед яким виникла заборгованість;
відсутність заборгованості перед газорозподільним/газотранспортним підприємством за послуги з розподілу/транспортування природного газу;
наявність у споживача відповідної служби з технічного обслуговування об'єктів газоспоживання, а за її відсутності - укладений договір на технічне обслуговування об'єктів газоспоживання;
наявність договору на постачання природного газу з гарантованим постачальником, дія якого призупиняється на час дії договору з іншим постачальником природного газу (у разі укладення договору на постачання з газопостачальним підприємством, яке не визначене гарантованим постачальником для цього споживача).
4.4. Газопостачальне підприємство забезпечує споживача необхідним обсягом природного газу на місяць, здійснюючи постачання природного газу в обсягах, підтверджених Оператором.
Газотранспортне підприємство забезпечує транспортування природного газу, належного споживачу або його постачальнику, до газорозподільної станції в обсягах, підтверджених Оператором, де передає газ споживачу або його постачальнику.
Газорозподільне підприємство забезпечує розподіл природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором.
4.5. Споживання підтвердженого обсягу газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми.
Місячний обсяг споживання природного газу споживачем у пунктах призначення не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу.
Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення добової норми (узгодженого графіка) та/або підтвердженого обсягу газу має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні санкції та заходи з боку газопостачального (газорозподільного/ газотранспортного) підприємства, передбачені умовами договорів, у тому числі примусове обмеження (припинення) подачі газу в установленому порядку.
4.6. Споживач та його постачальник мають право на коригування підтверджених обсягів газу в порядку, визначеному договорами, у тому числі впродовж поточного розрахункового місяця.
4.7. Якщо за підсумками місяця фактичний обсяг споживання природного газу споживачем буде перевищувати підтверджений обсяг газу, газопостачальне підприємство (крім гарантованого постачальника) в п'ятиденний строк має збільшити в установленому порядку підтверджений обсяг газу для цього споживача, повідомити про це газорозподільне (газотранспортне) підприємство та оформити із споживачем усі необхідні документи. В іншому разі величина перевищення підтвердженого обсягу газу є обсягом постачання природного газу споживачу гарантованим постачальником, який визначений для цього споживача Кабінетом Міністрів України. При цьому споживач зобов'язаний до 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим, оформити з гарантованим постачальником усі необхідні документи, передбачені договором з гарантованим постачальником, та розрахуватися з ним за вищезазначені обсяги газу.
V. Укладення договорів
5.1. Укладення договору на постачання природного газу за регульованим тарифом.
5.1.1. Договір на постачання природного газу за регульованим тарифом є документом, який регулює відносини між постачальником природного газу за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на території, затвердженій Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, і споживачем, та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
13.09.2012 № 1181
Зареєстровано в Міністерстві
юстиціі України
11 жовтня 2012 р.
за № 1715/22027
Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!