Про затвердження Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики Постанова, Угода, Зразок, Порядок від 19.04.2012 №420
Реквізити

Видавник: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Тип Постанова, Угода, Зразок, Порядок

Дата 19.04.2012

Номер 420

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
19.04.2012 № 420
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2012 р.
за № 721/21034
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015 )
Про затвердження Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 № 1722 від 26.12.2013 )
1. Затвердити Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова КомісіїС. Тітенко
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України
Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України


Р.І. Кузьмін

А.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
19.04.2012 № 420
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2012 р.
за № 721/21034
ПОРЯДОК
доступу та приєднання до єдиної газотранспортної системи України
( Заголовок із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
І. Загальні положення
1.2. Дія цього Порядку поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з видобутку, транспортування, розподілу, зберігання та/або постачання природного газу, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, а також використовують природний газ як паливо або сировину (далі - суб'єкти ринку природного газу).
1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
власник газових мереж - юридична або фізична особа або фізична особа - підприємець, якій належать на праві власності або користування мережі газодобувного підприємства, газорозподільні або магістральні мережі та споруди на них;
( Абзац другий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
вимірювання кількості газу - безперервна процедура визначення за допомогою вузлів обліку природного газу кількості газу, що проходить через поперечний перетин газопроводу;
виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати газу - нормативна кількість природного газу, яка витрачається на здійснення технологічних процесів при видобуванні, підготовці до передачі в ЄГТСУ, транспортуванні, розподілі та зберіганні (закачування, зберігання, відбір) природного газу в межах ЄГТСУ;
вільна пропускна потужність газопроводу або його ділянки - різниця між технічно можливою (оптимальною) пропускною потужністю ЄГТСУ чи її певної ділянки в певний період часу і законтрактованими на цей період обсягами транспортування природного газу всіма суб'єктами ринку природного газу;
вузол обліку природного газу (вузол обліку) - сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об'єму природного газу, зведеного до стандартних умов;
дефіцит ресурсів природного газу (дефіцит) - від'ємна різниця між плановими та фактично поставленими обсягами природного газу, що виникла у постачальника протягом календарного місяця;
дисбаланс обсягів газу - обсяг газу, який визначається для окремого замовника послуги з транспортування чи розподілу газу як різниця між фактичними обсягами його передачі до ЄГТСУ та фактичними обсягами його відбору з ЄГТСУ;
доступ до Єдиної газотранспортної системи України - сукупність послуг, які необхідні суб'єктам ринку природного газу для здійснення своєї господарської діяльності, пов'язаної з використанням природного газу;
дублюючий вузол обліку - вузол обліку, призначений для здійснення контролю за обсягом природного газу, що обліковується комерційним вузлом обліку;
дублюючий ЗВТ - засіб вимірювальної техніки, призначений для контролю працездатності аналогічного ЗВТ, що входить до складу комерційного вузла обліку;
експертиза засобів вимірювальної техніки - комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо відповідності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, цілісності пломб, якими опломбовується ЗВТ, та відповідності маркування пломб;
заміщення - процес, пов'язаний з особливостями функціонування ЄГТСУ, при якому постачання природного газу здійснюється незалежно від наявності фізичної можливості транспортування природного газу від точки входу до точки його виходу. При цьому природний газ одного власника (походження) може використовуватись другим власником за умови надходження еквівалентного обсягу природного газу для цього власника в іншій точці входу в ЄГТСУ;
( Абзац чотирнадцятий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;
заява - викладене в письмовій формі звернення суб'єкта ринку природного газу (замовника), передане до Оператора Єдиної газотранспортної системи України (далі - Оператор), ГДП, ГТП (або ГП), що стосується надання замовнику послуг доступу або приєднання до ЄГТСУ, у тому числі або хоча б одна з таких послуг:
( Абзац п'ятнадцятий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
включення до Переліку всіх суб'єктів ринку природного газу (їх об'єктів) та отримання ними права на використання інформації з Переліку;
транспортування природного газу МГ та/або МГДП;
розподіл природного газу ГРМ;
закачування природного газу до ПСГ, його зберігання та відбір з ПСГ;
приєднання об'єктів системи газоспоживання (газопостачання) замовника до магістральних або газорозподільних мереж;
( Абзац двадцятий пункту 1.3 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
комерційний вузол обліку газу - вузол обліку, що застосовується для проведення комерційних розрахунків при здійсненні транспортування, розподілу та постачання природного газу;
комерційний облік газу - визначення в точці комерційного обліку газу обсягу переданого (прийнятого) газу для оформлення сторонами договору (технічної угоди), актів приймання-передачі (надання послуг, звітності) для проведення комерційних взаєморозрахунків;
комерційне балансування - заходи, пов'язані з документальним оформленням фактичного надходження та фактичного розподілу обсягів природного газу в МГ або ГРМ за звітний місяць відповідно до умов укладених договорів між суб'єктами ринку природного газу;
контрольний огляд вузла обліку - виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності ЗВТ (корпусу, скла, кріплення, з'єднання тощо), цілісності встановлених пломб згідно з актом про пломбування та наявності відбитків їх тавр, зняття показів ЗВТ, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень;
коректор об'єму газу - сукупність засобів вимірювальної техніки, яка вимірює тиск та температуру газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, і перетворює вихідні сигнали від лічильника газу та обчислює об'єм газу за стандартних умов;
лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам'ятовування та відображення об'єму газу, що проходить через нього;
межа балансової належності - точка поділу газових мереж між суміжними власниками газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання за ознаками права власності, господарського відання або користування;ансової належності газопроводів - точка розмежування газових мереж між суміжними власниками об'єктів системи газопостачання (газоспоживання);
( Абзац двадцять сьомий пункту 1.3 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1722 від 26.12.2013 )
Оператор - газотранспортне підприємство, на яке рішенням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі покладено функції оперативно-диспетчерського управління з видобутку, транспортування, зберігання та розподілу природного газу з метою забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів України;
обчислювач об'єму газу - засіб вимірювальної техніки, який перетворює вихідні сигнали вимірювальної інформації від вимірювального перетворювача перепаду тиску на звужувальному пристрої та/або від вимірювального перетворювача об'єму газу за робочих умов (лічильника газу тощо), від вимірювальних перетворювачів тиску та температури газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, та обчислює об'єм газу за стандартних умов;
підключення до газових мереж - надання газотранспортним, або газорозподільним, або газодобувним підприємством послуги замовнику щодо фізичного підключення об'єктів системи газопостачання та/або споживання замовника до газових мереж згідно з установленим порядком;
плановий обсяг розподілу/постачання природного газу (планові обсяги газу) - обсяг газу, передбачений для передачі до ЄГТСУ (або відбору з ЄГТСУ) суб'єктом ринку природного газу відповідно до встановленого договором обсягу транспортування, зберігання, розподілу, постачання та/або споживання газу;
плановий розподіл постачання природного газу споживачам - документ, затверджений Оператором на основі планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу відповідно до інформації, що надійшла від постачальників, про обсяги газу, що виділяються постачальниками для споживачів на відповідний період згідно з умовами укладених договорів у межах наявних у постачальника ресурсів газу. Цей документ доводиться до ГП, ГТП і ГДП в установленому порядку;
плановий (розрахунковий) баланс надходження та розподілу природного газу - документ, розроблений Оператором на основі прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, а також інформації, що надійшла від постачальників, про наявність у них ресурсів та прогнозні обсяги реалізації природного газу на відповідний місяць;
приєднання до газових мереж - надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності;
( Абзац тридцять четвертий пункту 1.3 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває в газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа і температура - 20°C) і є товарною продукцією;
прогнозний річний баланс надходження та розподілу природного газу в Україні - розроблений Оператором та погоджений центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі документ, що містить показники річного планового обсягу джерел надходження природного газу до ЄГТСУ (обсяги імпортованого газу, газу власного видобутку та відбору газу з ПСГ) та його розподілення з ЄГТСУ (обсяги постачання газу споживачам України, обсяги закачування газу до ПСГ, обсяги транзиту газу територією України), який затверджується Кабінетом Міністрів України;
пропускна потужність газопроводу - максимально можливе перетікання обсягу газу за одиницю часу через перетин трубопроводу;
пункт входу газу до ЄГТСУ (далі - пункт входу) - пункт ЄГТСУ, який відповідно до законодавства обладнаний вузлом обліку газу, через який газ надходить до ЄГТСУ від газодобувних підприємств України, імпортерів газу та інших суб'єктів ринку природного газу (резидентів або нерезидентів), які замовляють послуги з транзиту газу територією України;
пункт виходу газу з ЄГТСУ (далі - пункт виходу) - пункт ЄГТСУ, який відповідно до законодавства обладнаний вузлом обліку газу, через який газ подається з ЄГТСУ до споживачів України та замовників послуг з транзиту газу;
пункт вимірювання витрати газу (ПВВГ) - об'єкт, призначений для вимірювання кількості газу на газопроводі під час його передачі-приймання, що складається з одного або декількох вимірювальних трубопроводів;
ресурс природного газу - документально підтверджений наявний у постачальника обсяг природного газу;
технічна перевірка вузла обліку - виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану вузла обліку та/або окремих ЗВТ метрологічним характеристикам та умовам їх монтажу і експлуатації, які можуть здійснюватися як на місці встановлення вузла обліку (ЗВТ), так і в територіальних органах Держспоживінспекції;
технічні умови - документ, що визначає комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення приєднання та підключення об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) замовника до газових мереж і містить вихідні дані для проектування зовнішнього та/або внутрішнього газопостачання;
( Абзац сорок третій пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно зПостановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1722 від 26.12.2013 )
точка вимірювання - місце встановлення комерційного (дублюючого) вузла обліку на певній ділянці газопроводу з метою вимірювання обсягу споживання/транспортування природного газу;
точка комерційного обліку газу - межа балансової належності, відносно якої за допомогою комерційного вузла обліку та/або інших регламентованих процедур, передбачених нормативними документами, визначаються та обліковуються значення обсягів споживання/транспортування природного газу за певний період;
( Абзац сорок шостий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
фізичне балансування обсягів природного газу (фізичне балансування) - здійснення відповідних заходів, що впливають на співвідношення обсягів природного газу, які надійшли до ЄГТСУ, і обсягів газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують в ЄГТСУ тиск, який не загрожує безпеці та експлуатаційній ефективності системи.
місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об'єктів газоспоживання замовника відповідної потужності;
( Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об'єктів системи газоспоживання замовника;
( Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об'єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської і 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання;
( Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
схема зовнішнього газопостачання стандартного приєднання - схема газопроводу від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта замовника з шафою вузла обліку з відображенням діаметра та довжини трубопроводу, способу прокладання трубопроводу (підземний/надземний), місця та способу розташування шафи вузла обліку, а також даних про типорозмір газового лічильника та інше технологічне обладнання;
( Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
зовнішнє газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника;
( Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1722 від 26.12.2013 )
внутрішнє газопостачання - газові мережі від місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів).
( Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1722 від 26.12.2013 )
1.4. Скорочення, що застосовуються в цьому Порядку, мають такі значення:
ВГ - власник природного газу;
ГДП - газодобувне підприємство;
ГВС - газовимірювальна станція;
ГЗП - газозберігаюче підприємство;
ГП - газорозподільне підприємство;
ГРМ - газорозподільна мережа;
ГРС - газорозподільна станція;
ГТП - газотранспортне підприємство;
ЄГТСУ - Єдина газотранспортна система України;
ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;
МГ - магістральний газопровід (трубопровід);
МГДП - мережі газодобувного підприємства;
ПВВГ - пункт вимірювання витрат газу;
ПСГ - підземне сховище газу;
ФХП - фізико-хімічні показники газу.
1.5. Доступ суб'єктів ринку природного газу до ЄГТСУ здійснюється на принципах:
забезпечення надання однакових (рівних) прав доступу до ЄГТСУ всім суб'єктам ринку природного газу;
забезпечення надання послуг доступу виключно на договірних засадах;
забезпечення надання ГТП, ГП, ГДП та ГЗП послуг із закачування, зберігання, відбору, транспортування, розподілу природного газу належної якості;
забезпечення суб'єктами ринку природного газу своєчасної та повної оплати наданих послуг;
забезпечення Оператором обліку усіх суб'єктів ринку природного газу та об'єктів ЄГТСУ та надання їм відповідної інформації.
1.6. Доступ до ЄГТСУ передбачає:
облік Оператором усіх суб'єктів ринку природного газу та об'єктів ЄГТСУ шляхом їх включення/виключення до/з переліку суб'єктів та об'єктів ЄГТСУ (далі - Перелік);
транспортування природного газу МГ та/або МГДП;
розподіл природного газу ГРМ;
закачування природного газу до ПСГ, його зберігання та відбір з ПСГ;
( Абзац шостий пункту 1.6 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )( Абзац перший пункту 1.7 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
1.7. Суб'єкт ринку природного газу укладає відповідні договори з ГЗП, ГДП, ГТП та ГП (на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, на розподіл природного газу, на зберігання газу, інші види послуг, якщо такі є).
За відсутності достатньої вільної пропускної потужності МГ, та/або ГРМ, та/або мереж ГДП, вільного активного об'єму ПСГ для задоволення всіх заяв щодо транспортування, розподілу та зберігання газу пріоритет надається:
у першу чергу - суб'єктам ринку природного газу, які забезпечують потребу в газі населення, установ і організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, суб'єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), котелень промислових підприємств, які виробляють теплову енергію зазначеним споживачам;
у другу чергу - суб'єктам ринку природного газу, які замовляють послуги на більш тривалий строк порівняно з іншими суб'єктами ринку природного газу.
За інших рівних умов заяви задовольняються пропорційно заявленим обсягам газу.
ІІ. Завдання, функції і права Оператора ЄГТСУ
2.1. Головним завданням Оператора ЄГТСУ є оперативно-диспетчерське управління ЄГТСУ шляхом балансування обсягами закачування, зберігання, відбору, транспортування та розподілу природного газу з метою забезпечення постачання природного газу споживачам України відповідно до укладених договорів та його транзиту територією України відповідно до умов міжнародних договорів та/або зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
Оператор здійснює балансування обсягів природного газу та функції оперативно-диспетчерського управління газотранспортною системою з транспортування, зберігання та розподілу природного газу з метою здійснення відповідних заходів, що впливають на співвідношення обсягів природного газу, що надійшли до газотранспортної системи, і обсягів природного газу, розподілених та поставлених споживачам, що забезпечують у Єдиній газотранспортній системі України тиск, який не загрожує безпеці та експлуатаційній ефективності системи, забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів України.
2.2. Функції Оператора ЄГТСУ:
унесення до Переліку та актуалізація відповідної інформації по всіх об'єктах ЄГТСУ та суб'єктах ринку природного газу України (крім населення);
формування прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні;
формування місячного планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу;
формування планового розподілу природного газу споживачам;
здійснення балансування між обсягами надходження газу до ЄГТСУ (від ГДП, за міжнародними угодами, за зовнішньоекономічними контрактами та за рахунок відбору газу з ПСГ) та обсягами подачі газу з ЄГТСУ (реалізації газу споживачам України, транзиту територією України та закачування до ПСГ);
облік відбору газу з ПСГ, його закачування до ПСГ та залишків у ПСГ у розрізі власників природного газу згідно з укладеними договорами на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;
обробка та аналіз оперативної інформації щодо надходження, транспортування, розподілу, постачання природного газу;
своєчасне забезпечення інформацією суб'єктів ринку природного газу про всі відхилення технологічних режимів роботи ЄГТСУ, вживання заходів щодо їх ліквідації;
забезпечення максимальної економічності, оптимальних режимів та надійності роботи ЄГТСУ при раціональному використанні потужностей підземних сховищ газу, лінійної частини газопроводів, компресорних станцій;
формування добових, декадних, місячних та квартальних показників планових обсягів постачання газу по споживачах України;
коригування протягом місяця планових обсягів постачання газу по споживачах України та по категоріях споживачів у розрізі регіонів, ГТП та ГП;
розробка оптимальних технологічних режимів роботи ЄГТСУ по транспортуванню газу квартальних, місячних та оперативних технологічних режимів роботи ЄГТСУ;
складання оперативного щодобового балансу потоків газу, що транспортується по ЄГТСУ;
збір, аналіз та узагальнення інформації про фактичне споживання газу споживачами України в розрізі постачальників газу на підставі даних ГТП, ГП та ГДП;
збір та зберігання актів копій приймання-передачі газу на ГВС, ГРС та ПВВГ;
забезпечення імпортерів природного газу необхідними документами для його митного оформлення;
диспетчерський контроль за припиненням (обмеженням) газопостачання споживачів;
диспетчерський контроль за транзитом територією України газу відповідно до обсягів згідно з умовами міжнародних договорів та/або зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
формування оперативних даних стосовно роботи і стану об'єктів ЄГТСУ;
формування планових та фактичних обсягів відбору та закачування газу з/до ПСГ (по кожному замовнику) з урахуванням оформлених актів приймання-передачі газу;
документальне оформлення руху газу замовників до ПСГ;
контроль і оперативно-диспетчерське керівництво планово-профілактичними та аварійно-відновлювальними роботами на об'єктах ЄГТСУ з урахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки.
2.3. Формування прогнозного річного, місячного планового (розрахункового) балансів надходження та розподілу природного газу в Україні, планового розподілу постачання природного газу споживачам здійснюється у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.
2.4. Оператор ЄГТСУ зобов'язаний:
2.4.1. Здійснювати координацію діяльності диспетчерських служб ГТП, ГДП та ГП щодо балансування обсягів транспортування газу споживачам України та його транзиту територією України.
2.4.2. Включати до Переліку необхідну інформацію щодо суб'єкта ринку природного газу за умови дотримання ним цього Порядку.
2.4.3. Здійснювати оформлення руху природного газу до ПСГ тих постачальників, які дотримуються вимог цього Порядку та умов укладених договорів з ГЗП.
2.4.4. Щороку у І та ІІІ кварталах оприлюднювати актуальний Перелік.
2.5. Оператор забезпечує включення до Переліку та актуалізацію відповідної інформації по всіх об'єктах ЄГТСУ та суб'єктах ринку природного газу України (крім населення).
( Абзац другий пункту 2.5 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
Включення до Переліку здійснюється Оператором у 10-денний строк на підставі заяви від заявника або зведеної заяви ГП, ГТП чи ГДП за підписом керівника чи особи, яка виконує його обов'язки, після фактичного приєднання об'єкта до газових мереж.
( Абзац другий пункту 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
2.6. Перелік повинен включати:
усі пункти входу та виходу до ЄГТСУ;
перелік ВГ та замовників, у тому числі ГТП, ГДП, ГП та постачальників, що здійснюють діяльність на ринку газу;
перелік усіх кінцевих споживачів, крім населення.
2.7. Для включення до Переліку суб'єкти ринку природного газу (крім споживачів) подають Оператору відповідну заяву.
Споживачі природного газу подають заяву про включення до Переліку через ГТП/ГП/ГДП, до мереж яких вони підключені. Після закінчення місяця подачі заяв ГТП/ГП/ГДП надають Оператору зведену заяву, яка формується на основі наданих їм заяв споживачів, для включення (актуалізації) останніх до Переліку.
( Абзац третій пункту 2.7 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
До заяви про включення до Переліку суб'єкти ринку природного газу (у тому числі споживачі) додають такі документи:
опис діяльності на ринку газу, місцезнаходження, банківські та податкові реквізити;
копії установчих документів.
( Абзац п'ятий пункту 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )( Абзац перший пункту 2.8 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
2.8. Оператор має право виключити суб'єкта ринку природного газу із Переліку у таких випадках:
ненадання суб'єктом ринку природного газу повідомлення про зміни даних, що надавалися в заяві про включення до Переліку протягом 10 робочих днів з дати виникнення таких змін;
( Абзац другий пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
нездійснення протягом останнього року операцій на ринку природного газу.
( Абзац третій пункту 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
Про виключення суб'єкта ринку природного газу з Переліку Оператор повинен письмово повідомити цього суб'єкта та НКРЕ у тижневий строк з дати виключення.
( Абзац п'ятий пункту 2.8 розділу II виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
2.9. Балансування обсягів природного газу в ЄГТСУ забезпечується:
фізичним балансуванням;
комерційним балансуванням;
заміщенням обсягів газу.
2.9.1. Фізичне балансування є комплексом технічних і технологічних заходів, які вживаються Оператором для утримання тиску газу в ЄГТСУ на рівні, необхідному для безпечного і ефективного транспортування та розподілу газу. Головною метою фізичного балансування є врівноваження кількості газу, що подається до ЄГТСУ та відбирається з ЄГТСУ, шляхом поточного керування роботою ЄГТСУ.
У разі виявлення незбалансованої кількості газу, переданого до ЄГТСУ або одержаного з ЄГТСУ, Оператор здійснює заходи, що мають на меті стабілізувати роботу ЄГТСУ, використовуючи такі інструменти:
регулювання об'єму надходження газу в ЄГТСУ (пунктах входу та/або виходу з ЄГТСУ);
регулювання об'єму природного газу, який зберігається у ПСГ.
2.9.2. Головною метою комерційного балансування є встановлення на підставі документально оформлених даних відповідності між фактичним надходженням і фактичним розподіленням газу за звітний місяць по кожному постачальнику газу.
Перевищення розподілення газу над його надходженням є негативним дисбалансом, а перевищення надходження газу над його розподіленням - позитивним дисбалансом.
Загальний облік дисбалансів проводить Оператор, який інформує постачальників та ГП про наявність дисбалансу за звітний місяць.
2.9.2.1. При позитивному дисбалансі постачальник (за винятком гарантованого постачальника), який не зберігає газ у ПСГ, зобов'язаний до 7 числа місяця, наступного за звітним, закачати газ до ПСГ в обсязі позитивного дисбалансу та документально оформити ці заходи з ГЗП або документально оформити заміщення газу з іншим постачальником та/або ВГ.
2.9.2.2. При негативному дисбалансі постачальник (за винятком гарантованого постачальника) зобов'язаний до 7 числа місяця, наступного за звітним, відібрати з ПСГ газ, який належить йому, у тому числі страховий запас, в обсязі, достатньому для покриття негативного дисбалансу, та документально оформити з ГЗП такий відбір або провести закупівлю газу в обсязі дисбалансу у ВГ та/або у постачальника, що має позитивний дисбаланс, і документально оформити таку закупівлю.
2.9.2.3. У разі невиконання постачальником, що має позитивний або негативний дисбаланс, вимог підпунктів 2.9.2.1 і 2.9.2.2 підпункту 2.9.2 пункту 2.9 цього розділу Оператор здійснює такі заходи:
при позитивному дисбалансі - проводить у звітному місяці закачування газу в обсязі дисбалансу та оформляє в односторонньому порядку закачування газу до ПСГ для постачальника, що має позитивний дисбаланс, в обсязі дисбалансу, у тому числі шляхом заміщення. При цьому постачальник здійснює розрахунки з ГЗП за закачування, зберігання та відбір газу з ПСГ на загальних умовах;
при негативному дисбалансі - здійснює відбір з ПСГ газу постачальника в обсязі дисбалансу та оформляє в односторонньому порядку передачу газу постачальнику в обсязі дисбалансу, у тому числі шляхом заміщення. При цьому постачальник має здійснити розрахунок з ГЗП за відбір газу з ПСГ на загальних умовах.
Якщо при негативному дисбалансі у постачальника відсутній газ у ПСГ або його ресурсу недостатньо для покриття негативного дисбалансу, частка обсягу газу, що перевищує плановий обсяг газу, є обсягом постачання газу гарантованим постачальником, на території здійснення ліцензованої діяльності якого знаходиться споживач постачальника. При цьому споживач зобов'язаний до 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим, оформити з гарантованим постачальником усі необхідні документи, передбачені договором про постачання природного газу, та розрахуватися з ним за вищезазначені обсяги газу.
( Абзац четвертий підпункту 2.9.2.3 підпункту 2.9.2 пункту 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
2.9.3. Заміщення обсягів газу здійснюється в разі:
постачання споживачам України (крім населення) газу власного видобутку безпосередньо з родовищ промисловими газопроводами газодобувних підприємств (МГДП);
постачання населенню газу імпортованого походження;
комерційного балансування;
в інших випадках, передбачених законодавством.
2.9.4. Заміщення обсягів газу власного видобутку здійснюється в разі, якщо імпортований газ фізично не може бути протранспортований споживачам (крім населення).
2.9.5. Заміщення за рахунок обсягів імпортованого газу здійснюється в разі, якщо газ власного видобутку фізично не може бути протранспортований побутовим споживачам.
2.9.6. Незалежно від того, у яких пунктах входу до ЄГТСУ надходять обсяги газу суб'єкта ринку природного газу, газ суб'єкта ринку природного газу може бути протранспортований у будь-яке місце виходу з ЄГТСУ.
2.9.7. Заміщення обсягів газу при комерційному балансуванні здійснюється на умовах, визначених договорами на транспортування/розподіл/зберігання газу.
Такі процедури передбачають заміщення обсягів газу, який фізично транспортується ЄГТСУ та зберігається на користь окремого постачальника в ПСГ, у тому числі страхового запасу газу.
2.10. У випадку, коли споживачами замовника спожито в місяці поставки природного газу більше чи менше, ніж було планово заявлено замовником, останній зобов'язується після закінчення місяця поставки скоригувати обсяги відбору/закачування газу із/до ПСГ у бік збільшення чи зменшення шляхом оформлення актів відбору/закачування газу із/до ПСГ на об'єм газу, який відповідає фактичному надходженню і розподілу газу замовника (ці дії направлені на недопущення дисбалансу природного газу в місяці поставки).
ІІІ. Надання послуг з доступу до магістрального газопроводу (МГ) та мереж газодобувних підприємств (МГДП)
3.1. Транспортування газу здійснюється на підставі договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, умови якого мають відповідати Типовому договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, затвердженому постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року № 1579, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2011 року за № 1154/19892.
3.2. Порядок укладання договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для споживачів (крім населення) визначається правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими НКРЕ.
3.3. Замовники, що здійснюють постачання природного газу, подають до ГТП заяву на транспортування газу магістральними трубопроводами, у якій зазначаються:
плановий обсяг транспортування газу по місяцях;
період транспортування газу;
місцезнаходження та банківські реквізити.
3.4. Заява подається не пізніше ніж за 20 днів до початку транспортування газу магістральними трубопроводами.
3.5. До заяви на транспортування газу додаються такі документи:
копії установчих документів;
( Абзац другий пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
копія довіреності та/або іншого документа, яким представнику замовника надано право підписувати договори;
копія ліцензії на постачання газу.
3.6. Заяви на транспортування газу підлягають розгляду ГТП протягом 10 робочих днів з дати їх реєстрації.
3.7. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів ГТП приймає одне з таких рішень про:
укладення договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами з повним задоволенням заяви щодо обсягу транспортування;
укладення договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами з частковим задоволенням заяви щодо обсягу транспортування;
мотивовану відмову від укладання договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.
3.8. У строк, встановлений для розгляду заяви, ГТП повідомляє заявника про прийняте рішення. У разі прийняття рішення про задоволення заяви ГТП одночасно з повідомленням надає заявнику проект договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами.
3.9. У разі прийняття рішення про відмову або про часткове задоволення заяви ГТП інформує про це відділ (сектор) НКРЕ в області та Автономній Республіці Крим.
3.10. У разі незгоди заявника з прийнятим рішенням ГТП про часткове задоволення заяви або відмови від укладення договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами заявник має право звернутися до НКРЕ. НКРЕ у тридцятиденний строк з дня отримання відповідного звернення надсилає заявнику відповідь за результатами розгляду наданих матеріалів.
3.11. Розрахунки за транспортування газу магістральними газопроводами здійснюються замовниками на умовах укладених договорів за тарифами, установленими НКРЕ.
3.12. Замовники, які замовляють послуги з транзиту природного газу територією України, здійснюють розрахунки за тарифами, які встановлюються міжнародними договорами та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).
3.13. Якщо через газові мережі ГДП іншим суб'єктом ринку природного газу постачається газ власним споживачам, цей суб'єкт ринку природного газу має замовити у ГДП послугу з транспортування газу мережами ГДП.
ІV. Надання послуг з доступу до ГРМ
4.1. Розподіл газу ГРМ до об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) здійснюється ГП за умови:
приєднання та підключення об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) до газорозподільних мереж;
наявності договору на постачання та/або транспортування (розподіл) природного газу на об'єкт системи газопостачання (газоспоживання);
наявності виділених у встановленому порядку для об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу.
4.2. Розподіл газу замовнику (крім розподілу природного газу населенню та споживачам постачальника природного газу за регульованим тарифом) здійснюється на підставі договору на розподіл природного газу, який укладається відповідно до Типового договору на розподіл природного газу, затвердженого постановою НКРЕ від 06 вересня 2012 року № 1164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1654/21966. Порядок укладання цього договору для споживачів та їх постачальників за нерегульованим тарифом визначається Правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за № 1715/22027.4.2. Умови розподілу газу замовнику (крім розподілу природного газу населенню та споживачам гарантованого постачальника) визначаються договором на розподіл природного газу, який укладається відповідно до типового договору, форма якого визначається НКРЕ. Порядок укладання цього договору для споживачів та їх постачальників за нерегульованим тарифом визначається правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими НКРЕ.
( Пункт 4.2 розділу IV в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
4.3. Розподіл газу населенню визначаються договором про надання населенню послуг з газопостачання, який укладається відповідно до Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 липня 2006 року № 938. Порядок укладання цього договору встановлено Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246.
( Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
4.4. Розподіл газу споживачам постачальника природного газу за регульованим тарифом здійснюється на підставі договору на постачання природного газу за регульованим тарифом, який укладається відповідно до Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року № 1580, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2011 року за № 1155/19893. Порядок укладання цього договору встановлюється Правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за № 1715/22027.
( Пункт 4.4 розділу IV в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
4.5. Інші замовники подають до ГП заяву про укладання договору на розподіл природного газу, у якій зазначають період та прогнозний обсяг розподілу газу газорозподільними мережами із розбивкою по місяцях.
4.6. До заяви додаються такі документи:
опис виробничої діяльності, місцезнаходження, банківські та податкові реквізити;
копії установчих документів;
( Абзац третій пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори (у разі необхідності).
4.7. Заяви на розподіл газу підлягають розгляду ГП протягом 10 робочих днів з дати їх реєстрації.
4.8. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів ГП приймає одне з таких рішень про:
укладення договору на розподіл природного газу згідно із заявою;
укладення договору на розподіл природного газу з частковим задоволенням заяви щодо кількості обсягу розподілу газорозподільними мережами;
( Абзац третій пункту 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 75 від 31.01.2013 )
мотивовану відмову від укладення договору на розподіл природного газу.
4.9. У разі прийняття рішення про відмову або про часткове задоволення заяви ГП інформує про це відділ (сектор) НКРЕ в області та Автономній Республіці Крим.
4.10. У разі незгоди заявника з прийнятим рішенням ГП про часткове задоволення заяви або відмови від укладення договору на розподіл природного газу заявник має право звернутися до НКРЕ. НКРЕ у тридцятиденний строк з дня отримання відповідного звернення надсилає заявнику відповідь за результатами розгляду наданих матеріалів.
4.11. Розрахунки за надані послуги з розподілу природного газу здійснюються суб'єктами ринку природного газу згідно з умовами укладених договорів за тарифами, установленими НКРЕ.
V. Надання послуг з доступу до ПСГ
5.1. Зберігання газу здійснюється на підставі договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу за тарифами, установленими НКРЕ.
5.2. Умови договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу мають відповідати типовому договору, форма якого визначається НКРЕ.
5.3. Доступ до підземних сховищ газу забезпечується на таких умовах:
усі діючі ПСГ ГЗП розглядаються як один нероздільний комплексний об'єкт, у якому одночасно забезпечується схоронність природного газу замовника і на який поширюються умови договору на зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу.
5.4. ГЗП здійснює облік:
по кожному окремому ПСГ - приладовий облік обсягів природного газу, що закачується/відбирається до/із ПСГ;
по кожному окремому замовнику - документальний облік обсягів газу, що зберігається, закачується, відбирається замовником та передається/приймається замовником третім особам/від третіх осіб безпосередньо до ПСГ, без зазначення конкретно визначеного ПСГ. Облік страхового запасу газу ведеться окремо.
5.5. Сумарні дані щодо виміряних обсягів закачаного/відібраного до/із ПСГ природного газу мають відповідати сумарним даним документального обліку обсягів газу в розрізі замовників.
5.6. Під час прийняття газу замовника на зберігання та/або створення страхового запасу газу ГЗП не набуває права власності на прийнятий газ замовника.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
ПОСТАНОВА
19.04.2012 № 420
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 травня 2012 р.
за № 721/21034
Про затвердження Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!