• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 14.12.2005 № 868
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 14.12.2005
 • Номер: 868
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 14.12.2005
 • Номер: 868
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.12.2005 N 868
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2005 р.
за N 1515/11795
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Марненко І.І.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Регурецького В.В.
Міністр В.М.Пинзеник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.12. 2005 N 868
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2005 р.
за N 1515/11795
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 751/4044:
2.1. У пункті 3.3 слова "Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства" замінити словами та цифрами "Поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за справедливою вартістю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року N 790 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2005 року за N 1456/11736".
2.2. Абзац сьомий пункту 6 викласти в такій редакції:
"поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим Положенням (стандартом), а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства після її первісного визнання".
2.3. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:
"У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості".
2.4. Пункт 16 після слів "у виробництво" доповнити словами "з виробництва".
2.5. Пункт 21 доповнити реченням третім такого змісту: "Оцінка продукції за нормативними затратами коригується до фактичної виробничої собівартості".
3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року N 412 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 3 червня 2005 року за N 621/10901:
3.1. Пункт 2 доповнити словами:
"якщо підприємство зобов'язано оприлюднювати річну фінансову звітність або підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), або якщо щодо продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін".
3.2. У пунктах 3, 12, 19, 22, 24, 31 та у додатку 1 слова "до річної" замінити словами "до приміток до річної".
3.3. Пункт 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг) або щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, визначають такі види продукції (товарів, робіт, послуг) окремими пріоритетними звітними господарськими сегментами незалежно від того, чи відповідають показники діяльності критеріям, наведеним в абзацах першому - четвертому цього пункту".
Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку


В.М.Пархоменко