• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Міністерство фінансів України  | Наказ, Порядок, Форма типового документа, Звіт від 25.08.2022 № 254
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма типового документа, Звіт
 • Дата: 25.08.2022
 • Номер: 254
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Порядок, Форма типового документа, Звіт
 • Дата: 25.08.2022
 • Номер: 254
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.08.2022 № 254
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2022 р.
за № 1219/38555
Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
Відповідно до підпункту 39-2 .5.6 пункту 39-2.5 статті 39-2 розділу І, підпункту 46.6 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму Звіту про контрольовані іноземні компанії;
форму скороченого Звіту про контрольовані іноземні компанії;
Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу.
2. Затвердити Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467), що додаються.
3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної регуляторної
служби України

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
О. Михайлов


О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25 серпня 2022 року № 254
ЗВІТ
про контрольовані іноземні компанії
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25 серпня 2022 року № 254
СКОРОЧЕНИЙ ЗВІТ
про контрольовані іноземні компанії
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25 серпня 2022 року № 254
ПОРЯДОК
заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 39-2 .5.6 пункту 39-2.5 статті 39-2 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та визначає порядок заповнення і подання до контролюючого органуЗвіту про контрольовані іноземні компанії (далі - Звіт) і скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі - скорочений Звіт).
2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб - резидентів та фізичних осіб - резидентів, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії (далі - контролюючі особи).
3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.
4. Для цілей цього Порядку термін "контрольована іноземна компанія", використовується у значенні, визначеному підпунктом 39-2 .1.1 пункту 39-2.1 статті 39-2 розділу I Кодексу .
5. Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період, що закінчується протягом календарного року.
6. Звіт та скорочений Звіт подаються платниками податків до контролюючого органу засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених розділом II Кодексу .
7. Звіт та скорочений Звіт подається щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо.
8. Звіт складається із заголовної частини, загальних відомостей про контролюючу особу, відомостей про контрольовану іноземну компанію та додатків до Звіту.
Заголовна частина Звіту містить загальні відомості про звітний (податковий) період, за який подається Звіт, та звітний (податковий) період, що уточнюється.
У загальних відомостях про контролюючу особу наводяться дані про платника податків, який подає звіт, найменування контролюючого органу, до якого подається документ, вид контролю, який здійснює контролююча особа над контрольованою іноземною компанією.
У відомостях про контрольовану іноземну компанію, зокрема, зазначаються дані про контрольовану іноземну компанію, розмір частки контролюючої особи, структуру володіння часткою, інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) та прибутку до оподаткування, розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії, суми дивідендів, суми прибутку контрольованої іноземної компанії, що були фактично виплачені на користь контролюючої особи, перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами - пов'язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу , кількість працівників контрольованої іноземної компанії, інформація про суму прибутку контрольованої іноземної компанії.
Перелік держав (територій) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045 "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України , та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977".
Перелік організаційно-правових форм затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи".
9. Скорочений Звіт складається із заголовної частини, загальних відомостей про контролюючу особу та відомостей про контрольовану іноземну компанію.
Заголовна частина скороченого Звіту містить загальні відомості про звітний (податковий) період, за який подається звіт, та звітний (податковий) період, що уточнюється.
У загальних відомостях про контролюючу особу наводяться дані про платника податків, який подає скорочений Звіт, найменування контролюючого органу, до якого подається документ, вид контролю.
У розділі відомостей про контрольовану іноземну компанію зазначаються розмір частки, структура володіння часткою.
10. У разі якщо платник податків виявив, що у раніше поданому Звіті / скороченому Звіті інформація надана не в повному обсязі або Звіт / скорочений Звіт містить помилки чи недоліки, такий платник податків має право подати:
новий Звіт / скорочений Звіт (з позначкою "звітний новий") до граничного строку подання Звіту / скороченого Звіту за такий самий звітний період;
уточнюючий Звіт / скорочений Звіт (з позначкою "уточнюючий") після граничного строку подання Звіту / скороченого Звіту за такий самий звітний період.
Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовану іноземну компанію за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту / скороченого Звіту (з позначкою "звітний").
11. Якщо останній день строку подання Звіту / скороченого Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
12. Числові показники у Звіті заповнюються у такому форматі:
скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений в іноземній валюті, підлягає перерахунку в гривні за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за звітний податковий період;
грошові показники зазначаються в гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.
II. Порядок заповнення Звіту
1. Відповідно до типу звіту "звітний", "звітний новий", "уточнюючий" у відповідному розділі проставляється знак "х".
2. У графі 2 зазначається, за який звітний (податковий) період подається Звіт про контрольовану іноземну компанію.
3. У графі 3 зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється, у разі подання уточнюючого Звіту про контрольовану іноземну компанію. При поданні уточнюючого Звіту в графі 3 зазначається звітний (податковий) період, аналогічний графі 2.
4. У графі 4 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.
5. У графі 5 зазначається код платника податку згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (код за ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або серія (за наявності) та номер паспорта (зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті).
Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.
6. У графі 6 зазначається контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.
7. У графі 7 зазначається вид контролю, який здійснює контролююча особа відповідно до контрольованої іноземної компанії.
Формально-юридичний контроль зазначається у разі, якщо контролюючою особою є фізична особа або юридична особа - резиденти, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.
Формально-юридичний контроль визначається відповідно до підпунктів 39-2 .1.1 - 39-2.1.5 пункту 39-2.1 статті 39-2 розділу I Кодексу .
Фактичний контроль, якщо особа вважається такою, що здійснює фактичний контроль над юридичною особою, у разі, якщо така особа має можливість здійснювати суттєвий або вирішальний вплив на рішення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу. Фактичний контроль визначається відповідно до підпункту 39-2 .1.6 пункту 39-2.1 статті 39-2 розділу I Кодексу .
8. У графі 8 зазначається повне найменування контрольованої іноземної компанії українською мовою.
9. У графі 9 зазначається повне найменування контрольованої іноземної компанії англійською мовою.
10. У графі 10.1 зазначається дата початку фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією, щодо якої подається звіт. В цьому елементі повинна вказуватися дата в форматі ДД-ММ-РРРР (день-місяць-рік). Наприклад, якщо звітний період є фінансовим роком контрольованої іноземної компанії, який не дорівнює календарному року і починається з 01 квітня 2022 року, то у графі 10.1 проставляється "01.04.2022".
У графі 10.2 зазначається дата закінчення фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією, щодо якої подається звіт. В цьому елементі повинна вказуватися дата в форматі ДД-ММ-РРРР (день-місяць-рік). Наприклад, якщо звітний період є фінансовим роком контрольованої іноземної компанії, який не дорівнює календарному року і закінчується 31 березня 2023 року, то у графі 10.2 проставляється "31.03.2023".
11. У графі 11 зазначається кількість працівників контрольованої іноземної компанії у звітному (податковому) періоді.
12. У графі 12 зазначається інформація про назву та код відповідної держави (території), в якій здійснює діяльність контрольована іноземна компанія. Для цілей заповнення графи 12.2 використовується двозначний літерний код відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32 (зі змінами) (далі - Перелік кодів країн світу).
13. У графі 13 зазначається адреса контрольованої іноземної компанії українською (графа 13.1) та англійською (графа 13.2) мовами.
14. У графі 14 зазначається організаційно-правова форма контрольованої іноземної компанії, чи є контрольована іноземна компанія юридичною особою (графа 14.1) або утворенням без статусу юридичної особи (графа 14.2).
15. У графі 15 зазначається номер податкової реєстрації, який використовується податковими органами держави (території) податкового резидентства контрольованої іноземної компанії.
16. У графі 16 зазначається номер державної реєстрації або зазначається інформація про будь-які інші ідентифікаційні номери, наприклад, реєстраційний номер компанії або глобальний код ідентифікації юридичної особи.
17. У графі 17.1 зазначається розмір частки (всього), якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії. Розмір зазначається у відсотках.
У графі 17.2 зазначається розмір частки (відсоток) володіння контролюючою особою у контрольованій іноземній компанії в разі безпосереднього володіння.
У графі 17.3 зазначається розмір частки (відсоток) володіння контролюючою особою у контрольованій іноземній компанії в разі опосередкованого володіння.
18. У разі опосередкованого володіння часткою в контрольованій іноземній компанії через інших осіб у графах 18.1, 18.2, 18.3 зазначаються вид особи (осіб) через яких здійснюється опосередковане володіння.
19. У графі 19 позначається одна або декілька підстав фактичного контролю над контрольованою іноземною компанією у відповідних графах (графи 19.1 - 19.5).
20. У графі 20 зазначаються дані номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 глави 10 розділу II Кодексу, а саме:
повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я по батькові (за наявності) фізичної особи;
податковий номер та/або реєстраційний код в країні резидентності контролюючої особи;
податкова адреса.
У разі наявності протягом звітного періоду більше одного номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 глави 10 розділу II Кодексу, які є сторонами контрольованої іноземної компанії, такі особи зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.
21. У графі 21 зазначається код валюти, яка визначена як валюта звітності контрольованої іноземної компанії. Для цього застосовується тризначний літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269).
У графі 21.1 зазначається валюта звітності контрольованої іноземної компанії.
У графі 21.2 зазначається середньозважений офіційний курс Національного банку України за звітний (податковий) період.
22. У графі 22 зазначається сума доходу (виручки) контрольованої іноземної компанії за звітний фінансовий рік. Доходи повинні включати дохід від продажу товарно-матеріальних цінностей та майна, послуг, роялті, відсотки, премії та будь-які інші суми.
23. У графі 23 зазначається прибуток від операційної діяльності контрольованої іноземної компанії.
24. У графі 24 зазначається прибуток до оподаткування контрольованої іноземної компанії відповідно до даних фінансової звітності.
25. У графах 25.1 - 25.3 графи 25 Звіту відображається розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, який здійснюється контролюючою особою на підставі фінансової звітності контрольованої іноземної компанії із застосуванням особливостей, встановлених підпунктом 39-2 .3.2 пункту 39-2.3 статті 39-2 розділу I Кодексу .
Розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії здійснюється окремо по кожній контрольованій іноземній компанії.
У графі 25.1 Звіту зазначається фінансовий результат до оподаткування контрольованої іноземної компанії відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року - за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції.
У разі якщо згідно із законодавством іноземної юрисдикції податкового резидентства контрольованої іноземної компанії не передбачено обов'язку складання фінансової звітності, контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
У графі 25.2 К Звіту зазначається сума коригування фінансового результату до оподаткування контрольованої іноземної компанії, що дорівнює показнику рядка 03 додатка К до Звіту (далі - Додаток К).
При складанні Додатка К також використовуються показники додатка ТЦ до Звіту (далі - Додаток ТЦ) та додатка ЦП до Звіту (далі - Додатку ЦП).
Додаток ЦП складається по контрольованих іноземних компаніях, які здійснювали операції з цінними паперами.
Показник рядка 1.2 К Додатка ЦП переноситься в рядок 1.2 ЦП Додатка К у разі від'ємного значення.
Показник рядка 1.3 К Додатка ЦП переноситься в рядок 1.3 ЦП Додатка К у разі позитивного значення.
Додаток ТЦ складається по контрольованих іноземних компаніях, які здійснювали контрольовані операції, у разі самостійного коригування ціни контрольованої операції у звітному періоді.
Сумарне значення коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів при продажу товарів (робіт, послуг) графи 13 Додатка ТЦ, відображається у рядку 1.10 ТЦ Додатка К.
Сумарне значення коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів при придбанні товарів (робіт, послуг) графи 15 Додатка ТЦ, відображається у рядку 1.11 ТЦ Додатка К.
Сумарне значення коригування по цінних паперах при продажу товарів (робіт, послуг) графи 13 Додатка ТЦ відображається у рядку 01.12 ТЦ Додатка ЦП.
Сумарне значення коригування по цінних паперах при придбанні товарів (робіт, послуг) графи 15 Додатка ТЦ відображається у рядку 02.12 ТЦ Додатка ЦП.
У графі 25.3 Звіту зазначається скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, що є підсумком граф 25.1 та 25.2 К Звіту.
26. У графі 26 Звіту зазначається розмір прибутку, що включається до складу загального оподаткованого доходу контролюючої особи/є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств (графа 25.3 x графу 17.1/100).
27. У графі 27 зазначається прибуток контрольованої іноземної компанії, звільнений від оподаткування.
28. У графі 28 зазначаються умови звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до таких умов:
у графі 28.1 - якщо між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та виконується будь-яка з умов, зазначена у графах 28.1.1, 28.1.2 (зазначається одна або декілька підстав);
у графі 28.2 - якщо частка пасивних доходів контрольованої іноземної компанії становить більше 50 відсотків загальної суми доходів контрольованої іноземної компанії із всіх джерел, але такі доходи визнаються активними, за умови, що контрольована іноземна компанія виконує умови, зазначені у графах 28.2.1, 28.2.2 (зазначається одна або декілька підстав);
у графі 28.3 - якщо скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи, незалежно від виконання умов, передбачених підпунктом 39-2 .4.1 пункту 39-2.4 статті 39-2 розділу I Кодексу , якщо виконується будь-яка з умов, визначена у графах 28.3.1, 28.3.2, 28.3.3 (зазначається одна або декілька підстав).
29. У графі 29 зазначається загальна сума дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб.
Зазначається перелік підконтрольних юридичних осіб, з повним найменуванням такої особи та кодом платника податків, із зазначенням загальної суми дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією, та розбивкою сум, отриманих безпосередньо чи опосередковано по кожній підконтрольній юридичній особі.
30. У графі 30 зазначається сума прибутку контрольованої іноземної компанії, що була фактично виплачена на користь контролюючої особи.
31. У графі 31 зазначається перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу , з повним переліком операцій, проведених з такими нерезидентами (зазначається повне найменування нерезидента, назва держави (території), код країни та код платника податку).
Інформація зазначається по кожній операції окремо.
Перелік держав (територій) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045 "Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України , та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977".
32. У графі 32 зазначається перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами - пов'язаними особами, з повним переліком операцій, проведених з такими нерезидентами (зазначається повне найменування нерезидента, назва держави (території), код країни та код платника податку).
Інформація зазначається по кожній операції окремо.
33. У графі 33 зазначається перелік операцій контрольованої іноземної компанії з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г"підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу , з повним переліком операцій, проведених з такими нерезидентами (зазначається повне найменуванням нерезидента, назва держави (території), код країни та код платника податку).
Інформація зазначається по кожній операції окремо.
Перелік організаційно-правових форм затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2017 року № 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи".
34. У графі 34 зазначається сума прибутку контрольованої іноземної компанії, отриманого від постійного представництва в Україні, з найменуванням постійного представництва та кодом платника податку.
У разі наявності протягом звітного періоду більше одного постійного представництва, від якого отримано суму прибутку, суми таких прибутків зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку по кожному постійному представництву.
35. У графі 35 проставляється відмітка щодо подання копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, завіреної належним чином.
36. У графі 36 проставляється позначка щодо подання заяви про відмову від звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (подається у довільній формі).
37. У графі 37 проставляється позначка щодо наявності Додатка К.
38. У графі 38 проставляється позначка щодо наявності Додатка ТЦ.
39. У графі 39 проставляється позначка щодо наявності Додатка ЦП.
III. Порядок заповнення скороченого Звіту
1. Відповідно до типу звіту "звітний", "звітний новий", "уточнюючий" у відповідному розділі проставляється знак "х".
2. У графі 2 зазначається, за який звітний (податковий) період подається скорочений Звіт про контрольовані іноземні компанії.
3. У графі 3 зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється у разі подання уточнюючого скороченого Звіту про контрольовану іноземну компанію. При поданні уточнюючого Звіту в графі 3 зазначається звітний (податковий) період, аналогічний графі 2.
4. У графі 4 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.
5. У графі 5 зазначається код платника податків за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або серія (за наявності) та номер паспорта (зазначається для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті).
Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.
6. У графі 6 зазначається контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.
7. У графі 7 зазначається вид контролю, який здійснює контролююча особа відповідно до контрольованої іноземної компанії.
Формально-юридичний контроль зазначається у разі володіння контролюючою особою часткою в іноземній юридичній особі, що оформлено юридично.
Ознаки, що вказують на формально-юридичний контроль, визначені у підпунктах 39-2 .1.3 - 39-2.1.5 пункту 39-2.1 статті 39-2 розділу I Кодексу з урахуванням положень підпунктів 39-2 .1.1 та 39-2 .1.2пункту 39-2.1 статті 39-2 розділу I Кодексу .
Фактичний контроль зазначається у разі здійснення суттєвого або вирішального впливу на рішення такої юридичної особи щодо укладення угод, розпорядження активами та прибутком, припинення діяльності незалежно від юридичного оформлення такого впливу.
Ознаки фактичного контролю визначені у підпункті 39-2 .1.6 пункту 39-2.1 статті 39-2 розділу I Кодексу , з урахуванням положень підпунктів 39-2 .1.1 та 39-2 .1.2 пункту 39-2.1 статті 39-2 розділу I Кодексу .
8. У графі 8 зазначається повне найменування контрольованої іноземної компанії українською мовою.
9. У графі 9 зазначається повне найменування контрольованої іноземної компанії англійською мовою.
10. У графі 10.1 зазначається дата початку фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією, щодо якої подається скорочений Звіт. В цьому елементі повинна вказуватися дата в форматі ДД-ММ-РРРР (день-місяць-рік). Наприклад, якщо звітний період є фінансовим роком контрольованої іноземної компанії, який не дорівнює календарному року і починається з 1 квітня 2022 року, то у графі 10.1 проставляється "01.04.2022".
У графі 10.2 зазначається дата закінчення фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією, щодо якої подається скорочений Звіт. В цьому елементі повинна вказуватися дата в форматі ДД-ММ-РРРР (день-місяць-рік). Наприклад, якщо звітний період є фінансовим роком контрольованої іноземної компанії, який не дорівнює календарному року і закінчується 31 березня 2023 року, то у графі 10.2 проставляється "31.03.2021".
11. У графі 11 зазначається інформація про назву та код відповідної держави (території), в якій здійснює діяльність контрольована іноземна компанія. Для цілей заповнення графи 11.2 використовується двозначний літерний код відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32.
12. У графі 12 зазначається адреса контрольованої іноземної компанії українською (графа 12.1) та англійською (графа 12.2) мовами.
13. У графі 13 зазначається організаційно-правова форма контрольованої іноземної компанії, чи є контрольована іноземна компанія юридичною особою (графа 13.1) або утворенням без статусу юридичної особи (графа 13.2).
14. У графі 14 зазначається номер податкової реєстрації, який використовується податковими органами держави (території) податкового резидентства контрольованої іноземної компанії.
15. У графі 15 зазначається номер державної реєстрації або зазначається інформація про будь-які інші ідентифікаційні номери, наприклад, реєстраційний номер компанії або глобальний код ідентифікації юридичної особи.
16. У графі 16.1 зазначається розмір частки (всього), якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії. Розмір зазначається у відсотках.
У графі 16.2 зазначається розмір частки (відсоток) володіння контролюючою особою у контрольованій іноземній компанії в разі безпосереднього володіння.
У графі 16.3 зазначається розмір частки (відсоток) володіння контролюючою особою у контрольованій іноземній компанії в разі опосередкованого володіння.
17. У графі 17 у разі опосередкованого володіння часткою в контрольованій іноземній компанії через інших осіб у графах 17.1, 17.2, 17.3 зазначаються вид особи (осіб), через яких здійснюється опосередковане володіння.
18. У графі 18 позначається одна або декілька підстав фактичного контролю над контрольованою іноземною компанією у відповідних графах (графи 18.1 - 18.5).
19. У графі 19 зазначаються дані номінального утримувача (номінального власника) у розуміння пункту 103.3 статті 103 Кодексу глави 10 розділу II, а саме:
повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;
податковий номер та/або реєстраційний код в країні резидентності контролюючої особи;
податкова адреса.
У разі наявності протягом звітного періоду більше одного номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 глави 10 розділу II Кодексу, які є сторонами контрольованої іноземної компанії, такі особи зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.
IV. Порядок подання Звіту та скороченого Звіту
1. Контролюючі особи зобов'язані подавати Звіт / скорочений Звіт до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
2. До Звіту в обов'язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік.
3. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період.
4. Якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає скорочений Звіт.
5. Після подання скороченого Звіту контролююча особа зобов'язана подати Звіт про контрольовані іноземні компанії до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком.
6. Контролюючі органи відповідно до законодавства зобов'язані не розголошувати інформацію, яка зазначена у Звіті або скороченому Звіті.
7. Після надходження до контролюючого органу Звіту та скороченого Звіту в електронній формі здійснюється обробка Звіту та скороченого Звіту відповідно до вимог абзацу десятого пункту 42.6 статті 42 глави 1 розділу II Кодексу .

Директор Департаменту
податкової політики


В. Овчаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25 серпня 2022 року № 254
ЗМІНИ
до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств
1. Додатки КІК-К до рядка 02 КІК-К додатка КІК до рядка 06.1 КІК, КІК-ТЦ до додатка КІК до рядка 06.1 КІК, КІК-ЦП до рядка 1.2 КІК-ЦП додатка 1.3 КІК-ЦП до рядка 02.1 КІК-К Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року № 467) виключити.
2. Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
податкової політики


В. Овчаренко