• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України  | Наказ від 17.05.2023 № 256
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 17.05.2023
 • Номер: 256
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 17.05.2023
 • Номер: 256
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.05.2023 м. Київ № 256
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 червня 2023 р. за № 1105/40161
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України, Законів України від 12 січня 2023 року № 2881-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану", від 12 січня 2023 року № 2888-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.
2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 травня 2023 року № 256
Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
1. У примітках 4 та 5 форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463), слова "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають у разі, якщо покупець або продавець - фізична особа, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті" та "серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)" замінити словами "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" та "серія (за наявності) та номер паспорта (для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)" відповідно.
2. У формі податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463):
1) рядок 20.2.1 викласти в такій редакції:
"
20.2.1   на рахунок платника у банку / небанківському надавачу платіжних послуг  
";
2) у додатках:
у додатку 2 після таблиці 1 доповнити текстом такого змісту:
"____________
Графи 2 - 4 таблиці 1 заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум від'ємного значення, починаючи зі звітного (податкового) періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний (податковий) період) (рядок 1), та закінчуючи найбільш давнім звітним (податковим) періодом.";
додаток 4 викласти в новій редакції, що додається;
у додатку 5 таблицю 2 та примітки до неї викласти в такій редакції:
"
N з/п Найменування податкової пільги-3 Код податкової пільги (згідно з довідником пільг)-4 Сума податку на додану вартість, несплачена до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги** Обсяг звільнених від оподаткування операцій з постачання товарів/послуг Обсяги операцій з придбання товарів/послуг***
20 % 7 % 0 % / звільнені 14 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1                
2                
Усього ****            
__________
* Заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.
** У графі 4 зазначається сума податку на додану вартість, несплачена до бюджету у зв'язку з отриманням податкової пільги. У разі, якщо така сума має від'ємне значення, графа 4 не заповнюється.
*** У графах 6 -9 відображаються обсяги операцій з придбання товарів/послуг, які придбані у поточному та попередніх звітних (податкових) періодах, які у поточному звітному (податковому) періоді використані в пільгових операціях із постачання товарів/послуг.
**** Значення графи 5 рядка "Усього****" переноситься до рядків 5 та 5.1 декларації.";
 
у тексті додатка 7 слова "товарних чеків або інших розрахункових" виключити;
3) у примітці 2 цієї форми та додатках до неї слова "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті" замінити словами "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта".
3. У формі уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2022 року № 463):
1) рядок 20.2.1 викласти в такій редакції:
"
20.2.1   на рахунок платника у банку  /небанківському надавачу платіжних послуг      
";
2) у примітці 2 слова "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті" замінити словами "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта".
4. У примітці 2 форми розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року № 131), слова "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної податкової служби України та мають відмітку у паспорті" замінити словами "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта".
5. У Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267:
1) в абзаці восьмому пункту 4 слова "серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)" замінити словами "серія (за наявності) та номер паспорта (для громадян України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)";
2) у пункті 8:
в абзаці сімнадцятому розділовий знак "." замінити розділовим знаком ";";
після абзацу сімнадцятого доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:
"22 - Складена на операції з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою або ставкою 14 відсотків.".
У зв'язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим;
3) пункт 12 після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:
"У разі здійснення операцій з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою або ставкою 14 відсотків, складається окрема податкова накладна, в якій у рядку "Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин" робиться позначка "X" та зазначається тип причини 22. У графі "Отримувач (покупець)" такої податкової накладної зазначаються найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) нерезидента та через кому - країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "300000000000", рядок "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" не заповнюється.".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;
4) абзац другий пункту 14 викласти у такій редакції:
"здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, або через банк, небанківського надавача платіжних послуг чи платіжний пристрій (безпосередньо на рахунок постачальника);";
5) у підпункті 3 пункту 16:
в абзаці п'ятому розділовий знак ";" замінити розділовим знаком ".";
після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:
"У податковій накладній, яка складається за операціями з вивезення товарів за межі митної території України, зазначаються одиниці виміру товарів, які застосовуються при оформленні митної декларації на такі товари;".
У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;
6) в абзаці другому пункту 17 після слів та цифр "ставка 14 відсотків" доповнити словами ", крім випадків, передбачених цим Порядком";
7) в абзаці першому пункту 18 та в абзаці одинадцятому пункту 19 слова "на поточний рахунок" замінити словами "на рахунок у банку/небанківському надавачу платіжних послуг";
8) у тексті цього Порядку слова "електронний підпис", "електронний цифровий підпис" у всіх відмінках і числах замінити словами "кваліфікований електронний підпис" у відповідних відмінках і числах.
6. У Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289:
1) у розділі III:
абзац п'ятий пункту 9 виключити;
в абзаці другому пункту 12 слова "електронного підпису" замінити словами "кваліфікованого електронного підпису";
в абзаці третьому пункту 21 слова "найменування банку, в якому відкритий такий рахунок" замінити словами "найменування банку/небанківського надавача платіжних послуг, у якому відкритий такий рахунок";
2) у розділі V:
в абзаці першому підпункту 3 пункту 3 слова та цифри "у рядку рядку 2.1" замінити словами та цифрами "у рядку 2.1";
в абзаці третьому підпункту 4 пункту 5 слова "на рахунок платника у банку" замінити словами "на рахунок платника у банку/небанківському надавачу платіжних послуг";
3) в абзаці третьому пункту 2 розділу V-1 слова та цифру "у графі 2" замінити словами та цифрою "у графі 3";
4) у розділі VI:
у пунктах 1, 5 слова "в абзаці четвертому" замінити словами "в абзаці п'ятому";
у пункті 7 слова "до абзацу четвертого" замінити словами "до абзацу п'ятого";
пункт 8 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
"Уточнення показників у додатках може здійснюватися у такому порядку:
у рядку додатка, що уточнюється, - зазначаються показники зі знаком "-";
в наступному рядку - зазначаються правильні показники.";
5) у розділі VII:
у пункті 3 слова "визначений абзацом четвертим" замінити словами "визначений абзацом п'ятим";
в абзаці третьому підпункту 3 пункту 4 слова "до абзацу четвертого" замінити словами "до абзацу п'ятого";
6) у додатках до цього Порядку:
у додатку 1 слова "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті" замінити словами "Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають громадяни України, до паспортів яких внесена відмітка, що свідчить про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта";
додаток 2 виключити.
 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО
 
Додаток 4
до податкової декларації з податку на додану вартість
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17.05.2023 № 256)
Заяви
про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)