• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

ПОРЯДОК інформаційної взаємодії субєктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

Міністерство фінансів України  | Наказ, Довідник, Вимоги, Структура, Порядок від 04.06.2021 № 322 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Довідник, Вимоги, Структура, Порядок
 • Дата: 04.06.2021
 • Номер: 322
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Довідник, Вимоги, Структура, Порядок
 • Дата: 04.06.2021
 • Номер: 322
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
04 червня 2021 року
№ 322
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 серпня 2021 р.
за № 1036/36658
ПОРЯДОК
інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між суб’єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб’єкти) та Держфінмоніторингом щодо забезпечення відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) обміну інформацією щодо фінансового моніторингу, а також вимоги та формати повідомлень такого обміну.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
КЕП - кваліфікований електронний підпис суб’єкта або кваліфікована електронна печатка Держфінмоніторингу;
КЕП суб’єкта:
для юридичної особи - КЕП посадової особи - керівника юридичної особи, або працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, в сертифікаті яких зазначені реєстраційні дані суб’єкта та такої особи;
для фізичної особи - КЕП особи, в сертифікаті якої зазначені реєстраційні дані цієї особи;
реєстраційні дані - ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (далі - Реєстраційний номер ОКПП);
транспортний файл - єдиний підписаний файл-повідомлення (файл-квитанція) разом з КЕП, якому надається розширення.p7s;
тестовий файл-повідомлення - файл інформаційного обміну, що має набір даних та структуру відповідних типів файлів-повідомлень або файлів-квитанцій та використовується для тестування правильності формування та подання інформації, а інформація, що надається таким файлом, не є офіційною та не береться на облік Держфінмоніторингом;
файл-повідомлення - файл інформаційного обміну визначеної структури, що містить інформацію, дані, обмін якими передбачено Законом;
файл-квитанція - файл інформаційного обміну визначеної структури, що містить інформацію про результати обробки відповідного повідомлення та/або інформації в ньому;
PEP - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами та діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.
3. Подання суб’єктами будь-якої інформації до Держфінмоніторингу, а також доведення Держфінмоніторингом до суб’єктів запитів, рішень/доручень, та іншої інформації, визначеної Законом, здійснюється в електронній формі.
4. Електронна інформаційна взаємодія суб’єкта та Держфінмоніторингу здійснюється відповідно до Законів України:
5. У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб’єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб’єкт (крім суб’єкту-банку) подає її в паперовій формі згідно з відповідними візуальними формами повідомлень.
II. Об’єкти інформаційного обміну
1. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб’єктами використовуються наступні повідомлення:
повідомлення про суб’єкта, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить відомості про суб’єкта (відокремлені підрозділи), відповідального працівника суб’єкта та особи, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки, необхідні для взяття суб’єкта на облік, зняття суб’єкта з обліку, а також внесення змін до інформації про суб’єкта, що взята на облік в єдиній інформаційній системі у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
повідомлення про результати обробки інформації про суб’єкта, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб’єкту і містить інформацію про обробку відомостей про суб’єкта, його відокремлені підрозділи і відповідального працівника суб’єкта та особи, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки;
повідомлення про фінансові операції, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про фінансові операції (далі - ФО). Один файл-повідомлення може містити інформацію про декілька фінансових операцій;
повідомлення про взяття (відмову у взятті) інформації про ФО на облік, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб’єкту і містить інформацію про обробку інформації про ФО та про взяття (відмову у взятті) її на облік;
повідомлення про підозрілу діяльність, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про підозрілу діяльність;
повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про підозрілу діяльність, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб’єкту і містить інформацію про обробку інформації про підозрілу діяльність та про взяття (відмову у взятті) її на облік;
повідомлення про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин;
повідомлення про замороження (розмороження) активів, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію про замороження (розмороження) активів клієнта суб’єкта;
повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить інформацію розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників (далі - КБВ), отриманою суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;
повідомлення-запит, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб’єкту і містить запит щодо отримання додаткової інформації (копій документів), необхідної (необхідних) для виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань. Одне повідомлення може містити декілька запитів;
повідомлення-відповідь на запит, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит Держфінмоніторингу. Одне повідомлення може містити декілька відповідей на запити;
повідомлення-додаток, що формується суб’єктом та надсилається Держфінмоніторингу як додаток до одного з типів повідомлень і містить додаткові дані та/або копії документів, іншу інформацію у визначених форматах;
повідомлення про рішення/доручення, що формується Держфінмоніторингом та надсилається суб’єкту і містить інформацію про рішення (доручення) Держфінмоніторингу або запит на відстеження (моніторинг) фінансових операцій;
повідомлення-лист, що використовується під час інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та суб’єктом з питань фінансового моніторингу;
повідомлення про результат обробки, що містить інформацію про результати оброблення відповідного повідомлення та/або інформації в ньому.
2. Надсилання повідомлень в електронній формі здійснюється у формі файлів-повідомлень, які підписані КЕП та шифруються на адресу отримувача.
3. Позначення повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 1 до цього Порядку.
4. Структура, реквізити файлів-повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 2 до цього Порядку.
5. Вимоги до заповнення візуальних форм повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 3 до цього Порядку.
6. Довідники, для заповнення повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 4 до цього Порядку.
Для посилання на довідники у цьому Порядку використовується позначення K_DFM***, де *** - зазначає номер довідника.
7. Візуальні форми повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, наведені у додатку 5 до цього Порядку.
8. Максимальний об’єм одного файлу-повідомлення не може перевищувати 10 мегабайт.
Якщо виникає потреба у передаванні додаткової інформації більшого об’єму, вона повинна бути заархівована програмними засобами, що підтримують формати, наведені у Довіднику типів вкладень K_DFM34, а в разі потреби - розділена на окремі частини, об’єм яких не може перевищувати 10 мегабайт, та надіслана Держфінмоніторингу окремими файлами-повідомленнями.
III. Правила формування найменувань файлів-повідомлень
1. Найменування файлу-повідомлення формується з урахуванням ідентифікаційних даних суб’єкта або його відокремленого підрозділу, типу інформації, дати його формування.
2. Для суб’єктів, які є банками, платіжними організаціями та членами/учасниками платіжних систем, що є банками, філіями іноземних банків (далі - банки), імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:
Xt0RxxMD.Ynn,
де
X - ознака належності файлу фінансового моніторингу банкам (може приймати значення U для тестових файлів);
t - тип файлу згідно з Довідником типів файлів-повідомлень K_DFM25;
0 - константа;
Rxx - ідентифікатор банку, де: R - ідентифікатор адміністративно-територіальної одиниці України, у якому розташований банк, xx - унікальний ідентифікатор банку у межах цієї адмініст-ративно-територіальної одиниці України. Rxx збігається з останніми трьома байтами електронного ідентифікатора банку в системі електронних платежів Національного банку;
M - місяць формування файлу в 36-знаковій системі числення;
D - день формування файлу в 36-знаковій системі числення;
Y - рік формування файлу (указується остання цифра року);
nn - порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня в 36-знаковій системі числення.
Файли нумеруються, починаючи з 1.
Ім’я файлу-квитанції формується з імені файлу-повідомлення, що квитується, шляхом заміни символу "тип файлу" на відповідний тип файлу-квитанції.
3. Для суб’єктів, які не є банками, імена файлів, що використовуються в інформаційному обміні, мають таку структуру:
Zt0XXXXXXXXXXYYYYMMDD.nnn,
де
Z - ознака належності файлу фінансового моніторингу суб’єктів, які не є банками;
t - тип файлу згідно з Довідником типів файлів-повідомлень K_DFM25;
0 - Резерв;
XXXXXXXXXX - Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП, доповнюється зліва символом "0" до 10 символів;
YYYY - рік формування файлу;
MM - місяць формування файлу;
DD - день формування файлу;
nnn - порядковий номер файлу зазначеного типу протягом дня.
Файли нумеруються, починаючи з 1.
Ім’я файлу-квитанції формується з імені файлу повідомлення, що квитується, шляхом заміни символу "тип файлу" на відповідний тип файлу-квитанції.
IV. Формати файлів-повідомлень та типів даних
1. Файли-повідомлення формуються відповідно до опису структури та реквізитів повідомлень, визначених у додатку 2 до цього Порядку та містять елементи (реквізити) структури файлів у специфікації XML.
Візуалізація повідомлень здійснюється відповідно до форм візуалізації повідомлень, визначених у додатку 5 до цього Порядку, які містять поля (реквізити), що відповідають елементам (реквізитам) у структурі відповідних файлів повідомлень.
Значення реквізитів (елементів, полів) повідомлень формуються відповідно до графи "Вимоги до змісту" таблиць, наведених у додатку 3 до цього Порядку.
2. У файлах-повідомленнях допустимі формати вкладень, наведені у Довіднику типів вкладень K_DFM34.
3. Кодування значень елементів файлів-повідомлень виконується згідно зі стандартом UTF-8. Для зазначення такого кодування першим рядком файлу-повідомлення має бути відповідна XML-директива:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.
4. Під час заповнення значень інформаційних елементів (реквізитів) допускаються лише символи, які можуть бути коректно представлені у кодовій сторінці Windows-1251, згідно з переліком, наведеним у Довіднику символів, допустимих у повідомленнях K_DFM22.
5. Файли-повідомлення мають відповідати визначенню типу документа (document type definition, далі - DTD) згідно з файлами-схемами, які оприлюднюються на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.
Для зазначення такого DTD другим рядком файлу-повідомлення має бути відповідна XML-директива:
<!DOCTYPE transport-file SYSTEM "Ім’я файлу-схеми">.
6. Ім’я файлів-схем для відповідних типів файлів-повідомлень наведено в додатку 6 до цього Порядку.
7. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб’єктами у файлах інформаційного обміну допустимі такі формати даних:
CСимвольний тип даних.
Допускаються також символи від 0 о 9, у тому числі і початкові нулі, причому ці нулі є значущими
NЧисловий беззнаковий тип даних.
Допустимі тільки цифри від 0 до 9. Початкові нулі неприпустимі
D (8)Позначення формату даних типу "Дата". Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу "Дата" мають таку структуру:
РРРРММДД, де:
РРРР - чотири цифри року;
ММ - номер місяця (01... 12);
ДД - день місяця (01... 31)
T (4)Позначення формату даних типу "Час". Використання пропусків у цьому типі даних не допускається. Реквізити типу "Час" мають таку структуру:
ГГХХ, де:
ГГ - години (00... 23);
ХХ - хвилини (00... 59)
8. Наявність елементів (реквізитів) у повідомлені та кількість елементів (значень), що можуть бути заповнені для такого реквізиту, визначається у колонці "Кратність" додатка 2 до цього Порядку. Перша цифра визначає мінімальну, а друга - максимальну кількість елементів (реквізитів), що можуть зустрічатись, зокрема:
0-1 - елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим один раз;
0-n - елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим декілька разів;
0-3 - елемент (реквізит) може бути відсутнім або може бути заповненим до трьох разів;
1 - елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим один раз;
1-n - елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим декілька разів;
2-n - елемент (реквізит) не може бути відсутнім та може бути заповненим два та більше разів.
Максимальна кількість значень "n", що може бути заповнена для цього реквізиту, не може перевищувати 100.
Файл-повідомлення не може містити не заповнені (пусті) елементи (реквізити).
9. Для інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та суб’єктами у файлах-квитанціях використовуються довідник помилок інформаційного обміну K_DFM14.
10. Під час заповнення значень полів повідомлень суб’єкти використовують коди відповідних довідників, а при візуалізації форм повідомлень - відображається відповідний код довідника та, через кому, його відповідне значення.
11. Поля, що містять дані, встановлені в результаті ідентифікації осіб, заповнюються тільки на підставі та мовою наданих оригіналів документів (чи належним чином завірених копій). Інші поля, які передбачається заповнювати текстом, заповнюються українською мовою.
V. Порядок підписання повідомлень
1. Держфінмоніторинг, суб’єкти здійснюють накладення/перевірку КЕП / кваліфікованої електронної печатки у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 992 "Про затвердження вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг".
2. КЕП / кваліфікована електронна печатка разом з підписаними даними утворюють єдиний контейнер (файл) з розширенням .p7s. Формат контейнера КЕП повинен містити повний набор даних перевірки, який дозволяє перевірити підпис у довготривалому періоді.
VI. Особливості формування повідомлень уразі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб’єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі
1. У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подання суб’єктами до Держфінмоніторингу інформації в електронній формі, суб’єкт (крім суб’єкту-банку) подає заповнені візуальні форми повідомлень на адресу Держфінмоніторингу: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04050.
2. Візуальні форми повідомлень у форматі PDF розміщуються на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу за електронною адресою: https://fiu.gov.ua.
3. Під час надання інформації до Держфінмоніторингу забороняється змінювати назви та послідовність реквізитів інформації у візуальних формах.
4. Під час заповнення візуальних форм повідомлень, розділ "Загальні відомості про повідомлення" суб’єктами не заповнюється.
5. Під час заповнення значень полів візуальних форм повідомлень, відповідно до інструкції про їх заповнення, суб’єкти повинні використовувати відповідні довідники та зазначати у відповідному полі код.
6. Якщо з будь-яких причин в окремих полях інформація відсутня, у них ставиться символ "-" (прочерк).
VII. Вимоги до захисту інформації
1. Інформаційний обмін між суб’єктами та Держфінмоніторингом здійснюється відповідно до вимог законодавства за умови функціонування системи захисту інформації, яка забезпечує цілісність, доступність, конфіденційність та автентичність документів.
2. Держфінмоніторинг забезпечує захист інформації шляхом впровадження та функціонування комплексної системи захисту інформації Інформаційно-телекомунікаційної системи "е-кабінет системи фінансового моніторингу" відповідно до вимог законодавства у сфері технічного та криптографічного захисту інформації.
3. Суб’єкт самостійно відповідно до вимог законодавства визначає організацію захисту інформації фінансового моніторингу, що ним обробляється та зберігається, та забезпечує захист такої інформації.
Директор
Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової
роботиЮ. Конюшенко
Додаток 1
до Порядку інформаційної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 3 розділ II)
ПОЗНАЧЕННЯ
повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом
ПозначенняНазва повідомлення
12
Повідомлення від суб’єктів первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу
U-FMПовідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингу
A-FMПовідомлення про фінансові операції
N-FMПовідомлення про підозрілу діяльність
D-FMПовідомлення - відповідь на запит Держфінмоніторингу
E-FMПовідомлення - додаток до повідомлення/відповіді
J-FMПовідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин
S-FMПовідомлення про замороження (розмороження) активів
G-FMПовідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників
L-FMПовідомлення лист від суб’єкта Держфінмоніторингу
L-FM-10Повідомлення - лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені, та інші зупинені активи);
L-FM-11Повідомлення - лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про відсутність фінансових операцій за період відстеження);
L-FM-12Повідомлення - лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про збільшення строку подання інформації відстеження (моніторингу) фінансових операції клієнта);
L-FM-13Повідомлення - лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про збільшення строку подання запитуваної інформації);
L-FM-14Повідомлення - лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (для повідомлення - листа суб’єкта з інших питань фінансового моніторингу);
L-FM-15Повідомлення - лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про факт отримання рішення (доручення) та забезпечення його виконання);
L-FM-16Повідомлення - лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про поновлення проведення фінансових операцій);
L-FM-17Повідомлення - лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (для повідомлення про звернення клієнта);
L-FM-18Повідомлення - лист від суб’єкта Держфінмоніторингу (про накладання арешту на рахунки клієнта).
Q-FMПовідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення - запит Держфінмоніторингу
W-FMПовідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу
K-FMПовідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення лист від Держфінмоніторингу до суб’єкта
Повідомлення від Державної служби фінансового моніторингу України до суб’єктів первинного фінансового моніторингу
С-FMПовідомлення - запит Держфінмоніторингу
M-FMПовідомлення про рішення/доручення Держфінмоніторингу
H-FMПовідомлення - лист від Держфінмоніторингу до суб’єкта
H-FM-40Повідомлення - лист від Держфінмоніторингу суб’єкту (про розгляд заяви про збільшення строку надання запитуваної інформації);
H-FM-41Повідомлення - лист від Держфінмоніторингу суб’єкту (про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу фінансових операцій клієнта);
H-FM-42Повідомлення - лист від Держфінмоніторингу суб’єкту (для повідомлень - листа Держфінмоніторингу з інших питань фінансового моніторингу);
H-FM-43Повідомлення - лист від Держфінмоніторингу суб’єкту (про інформування суб’єкта фінансового моніторингу про прийняття процесуального рішення в кримінальному провадженні або прийняті судами рішення);
V-FMПовідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про суб’єкта первинного фінансового моніторингу
B-FMПовідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про ФО
R-FMПовідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення - відповідь на запит Держфінмоніторингу
T-FMПовідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення - додаток до повідомлення/відповіді
F-FMПовідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення лист від суб’єкта Держфінмоніторингу
I-FMПовідомлення (файл-квитанція) про результат обробки Повідомлення про відмову від встановлення/підтримання ділових відносин
X-FMПовідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення про замороження (розмороження) активів
Y-FMПовідомлення (файл-квитанція) про результат обробки повідомлення про розбіжності відомостей про кінцевих бенефіціарних власників файлу типу G
P-FMПовідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про підозрілу діяльність
Додаток 2
до Порядку інформаційної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 4 розділ II)
СТРУКТУРА, РЕКВІЗИТИ
файлів-повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом
Додаток 3
до Порядку інформаційної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 5 розділ II)
ВИМОГИ
до заповнення повідомлень, що використовуються при обміні інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом
Додаток 4
до Порядку інформаційної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 6 розділ II)
ДОВІДНИКИ
для заповнення повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом
Додаток 5
до Порядку інформаційної взаємодії
суб’єктів первинного фінансового
моніторингу та Державної служби
фінансового моніторингу України
(пункт 7 розділ II)
ФОРМИ
візуалізації повідомлень, що використовуються під час обміну інформацією з питань фінансового моніторингу між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом
Форми візуалізації повідомлень інформаційного обміну між суб’єктами фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом наведені нижче.
Під час візуалізації повідомлень КЕП особи суб’єкта, що підписала це повідомлення візуалізується як QR-код (розміром 21 на 21 мм), який містить назву файлу повідомлення, найменування суб’єкта, прізвище ім’я по батькові (за наявності) підписувача (для юридичних осіб) та реквізити КЕП. Зразок візуалізації QR-коду наведено нижче.
QR-кодZt0XXXXXXXXXXYYYYMMDD.nnn
Найменування СПФМ
Прізвище ім’я по батькові (за наявності) підписанта
Сертифікат: 341C050E72C685404000000 A6D05009B940D00
Дійсний: з 12.01.2021 12:38:06 по 12.01.2023 12:38:06;
Під час візуалізації повідомлень КЕП Держфінмоніторингу, візуалізується як QR-код, який містить назву файлу повідомлення, назву електронної печатки спеціально уповноваженого органу, реквізити КЕП.
Зразок візуалізації QR-коду наведено нижче.
QR-кодZt0XXXXXXXXXXYYYYMMDD.nnn
Державна служба фінансового моніторингу України е-кабінет
Сертифікат: 341C050E72C685404000000 A6D05009B940D00
Дійсний: з 12.01.2021 12:38:06 по 12.01.2023 12:38:06;
Повідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингуU-FM
123
1.Загальні відомості про повідомлення
1.1Назва файлу-повідомлення
1.2Дата створення файлу-повідомлення
1.3Час створення файлу-повідомлення
2.Відомості про суб’єкта
2.1Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
2.2Найменування
2.3Тип суб’єкта, відомості про який подаються
2.4Ознака самостійного подання повідомлень відокремленим підрозділом
2.5Код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу
3.Інформація повідомлення
3.1Відомості про реєстрацію повідомлення
3.1.1Номер повідомлення
3.1.2Дата повідомлення
3.1.3Вид повідомлення
3.2Відомості про суб’єкта
3.2.1Повне найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу)
3.2.2Вид суб’єкта
3.2.3Ознака припинення або поновлення діяльності
3.2.4Підстави для припинення або поновлення діяльності
3.3Відомості про місце реєстрації
3.3.1Країна
3.3.2Поштовий індекс
3.3.3Область
3.3.4Населений пункт
3.3.5Вулиця
3.3.6Будинок
3.3.7Корпус (споруда)
3.3.8Офіс (квартира)
3.4Відомості про адреси інформаційного обміну
3.4.1Країна
3.4.2Поштовий індекс
3.4.3Область
3.4.4Населений пункт
3.4.5Вулиця
3.4.6Будинок
3.4.7Корпус (споруда)
3.4.8Офіс (квартира)
3.4.9Номер телефону (з кодом населеного пункту)
3.4.10Адреса e-mail
3.5Відомості про відповідального працівника
3.5.1Відомості про призначення відповідального працівника
3.5.1.1Реєстраційний номер ОКПП
3.5.1.2Прізвище
3.5.1.3Ім’я
3.5.1.4По батькові (за наявності)
3.5.1.5Посада працівника
3.5.1.6Номер документа про призначення
3.5.1.7Дата документа про призначення
3.5.1.8Номер телефону (з кодом населеного пункту)
3.5.1.9Адреса e-mail
3.5.2Відомості про звільнення відповідального працівника
3.5.2.1Реєстраційний номер ОКПП
3.5.2.2Прізвище
3.5.2.3Ім’я
3.5.3.4По батькові (за наявності)
3.5.2.5Номер документа про звільнення
3.5.2.6Дата документа про звільнення
3.6Відомості про особу, яка тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника
3.6.1Відомості про призначення особи, яка тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника
3.6.1.1Реєстраційний номер ОКПП
3.6.1.2Прізвище
3.6.1.3Ім’я
3.6.1.4По батькові (за наявності)
3.6.1.5Посада працівника
3.6.1.6Номер документа про призначення
3.6.1.7Дата документа про призначення
3.6.1.8Номер телефону (з кодом населеного пункту)
3.6.1.9Адреса e-mail
3.6.2Відомості про звільнення особи, яка тимчасово виконує обов’язки відповідального працівника
3.6.2.1Реєстраційний номер ОКПП
3.6.2.2Прізвище
3.6.2.3Ім’я
3.6.2.4По батькові (за наявності)
3.6.2.5Номер документа про звільнення
3.6.2.6Дата документа про звільнення
QR-код
Повідомлення про фінансові операціїА-ФМ
123
1Загальні відомості про повідомлення
1.1Назва файлу-повідомлення
1.2Дата створення файлу-повідомлення
1.3Час створення файлу-повідомлення
1.4Кількість фінансових операцій у файлі-повідомленні
2Відомості про суб’єкта який надає інформацію
2.1Найменування
2.2Тип суб’єкта
2.3Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
3Інформація повідомлення
3.1Порядковий номер фінансової операції у повідомлені (номер структури fm2)
3.2Інформація про фінансову операцію
3.2.1Тип фінансової операції
3.2.2Вид повідомлення
3.2.3Номер реєстрації фінансової операції в реєстрі
3.2.4Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі
3.2.5Кількість учасників фінансової операції
3.2.6Дата фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або дата зупинення проведення, замороження
3.2.7Час фактичного здійснення фінансової операції або відмови в її проведенні або зупинення проведення, замороження
3.2.8Вид активу
3.2.9Коментар до виду активу
3.2.10Кількість активів
3.2.11Валюта фінансової операції/банківський метал/віртуальний актив
3.2.12Сума фінансової операції у валюті проведення/вага банківського металу/кількість віртуального активу
3.2.13Сума фінансової операції у гривневому еквіваленті
3.2.14Опис фінансової операції, призначення платежу
3.2.15Ознака здійснення фінансової операції
3.2.16Підстави відмови
3.2.17Коментар до підстав відмови
3.2.18Напрямок руху активів щодо клієнта фінансової операції
3.2.19Номер фінансової операції в системі автоматизації суб’єкта
3.2.20Ознака (ознаки) порогової фінансової операції
3.2.21Ознаки підозрілої фінансової операції (діяльності)
3.2.22Тип відношення до PEP
3.2.23Вид підозр
3.2.24Коментар до виду підозр
3.2.25Ознака виявлення фінансової операції за результатами перевірки суб’єктами державного фінансового моніторингу
3.2.26Області здійснення операції
3.2.27ІР-адреса ініціатора переказу
3.2.28Відомості щодо фінансової операції, що коригується (виправляється)
3.2.28.1Порядковий номер реєстрації фінансової операції в реєстрі, що корегується (виправляється)
3.2.28.2Дата реєстрації фінансової операції в реєстрі, що корегується (виправляється)
3.2.28.3Назва файлу повідомлення про фінансову операцію, що виправляється
3.2.29Відомості про пов’язану фінансову операцію (пов’язані фінансові операції)
3.2.29.1Порядковий номер реєстрації пов’язаної фінансової операції в реєстрі
3.2.29.2Дата реєстрації пов’язаної фінансової операції в реєстрі
3.2.29.3Коментар до пов’язаної фінансової операції
3.2.30Відомості про рішення, відповідно до якого надається інформація про фінансову операцію
3.2.30.1Вид рішення
3.2.30.2Номер рішення в системі реєстрації Держфінмоніторингу
3.2.30.3Дата рішення
3.3Відомості про зупинені або заморожені активи
3.3.1Вид активу
3.3.2Коментар до виду активу
3.3.3Кількість зупинених або заморожених активів
3.3.4Відомості про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені
3.3.4.1Вид рахунку
3.3.4.2Номер рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені
3.3.4.3Валюта залишку коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені/банківський метал/віртуальний актив
3.3.4.4Вид залишку
3.3.4.5Сума залишку коштів на рахунку фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені, у валюті проведення/вага банківського металу/кількість віртуального активу
3.3.4.6Сума залишку коштів на рахунку фінансові операції (кошти) за якими були зупинені або заморожені, у гривневому еквіваленті
3.4Відомості про файл-додаток (файли-додатки)
3.4.1Ім’я файлу-додатка
3.5Відомості про учасників фінансової операції (політично значущою особу, з якою пов’язаний клієнт)
3.5.1Тип участі у фінансовій операції
3.5.2Статус (тип) учасника
3.5.3Ознака резидентності:
3.5.4Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер ОКПП
3.5.5Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
3.5.6Повне найменування учасника фінансової операції (прізвище)
3.5.7Скорочене найменування учасника фінансової операції (ім’я)
3.5.8По батькові (за наявності)
3.5.9Дата реєстрації/народження
3.5.10Відомості про документ, на підставі якого здійснюється участь у фінансовій операції
3.5.11Відомості про місцезнаходження або місце проживання учасника
3.5.11.1Країна
3.5.11.2Область реєстрації
3.5.11.3Поштовий індекс
3.5.11.4Населений пункт
3.5.11.5Вулиця
3.5.11.6Будинок
3.5.11.7Корпус (споруда)
3.5.11.8Офіс (квартира)
3.5.11.9Місцезнаходження або місце проживання