Про затвердження Змін до деяких наказів та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства зовнішніх економічних звязків і торгівлі України від 24 червня 1996 року N 349

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Наказ від 16.06.2020 №1130
Остання редакція від 16.06.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Тип Наказ

Дата 16.06.2020

Номер 1130

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.06.2020 N 1130
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2020 р.
за N 905/35188
Про затвердження Змін до деяких наказів та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24 червня 1996 року N 349
Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року N 838), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів, що додаються.
3. Департаменту регуляторної політики та підприємництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.
Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
І. Петрашко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони здоров'я УкраїниМ. Степанов
Заступник Міністра
фінансів України
Ю. Драганчук
Т. в. о. голови Правління УкроопспілкиВ. П. Левицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
16 червня 2020 року N 1130
ЗМІНИ
до деяких наказів
1) у пункті 2.5 глави 2:
в абзаці другому слова ", а також зазначення у документах на товари, що підлягають обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності" виключити;
в абзаці третьому слова "і товарів, що не підлягають обов'язковій сертифікації в державній системі сертифікації," виключити;
в абзаці п'ятому слова ", нормативними документами" виключити;
2) у пункті 5.11 глави 5 слова "книга відгуків та пропозицій," виключити.
1) у пункті 2 слова "Про безпечність та якість харчових продуктів" та "Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення" замінити відповідно словами "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів";
2) у пункті 8:
абзаци четвертий - восьмий виключити.
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;
доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів у дрібнороздрібній торговельній мережі здійснюється відповідно до вимог законодавства.";
3) в абзацах першому і другому пункту 9 слова "нормативних документів та актів" замінити словами "нормативно-правових актів";
4) в абзаці четвертому пункту 11 слова "органів державного контролю і нагляду" замінити словами "органів державного нагляду (контролю)";
5) у пункті 12 слова "органів державного контролю і нагляду" замінити словами "органів державного нагляду (контролю)";
6) у пункті 13 слова ", а також Книга відгуків і пропозицій встановленого зразка, яка надається споживачу на першу його вимогу" виключити;
7) пункт 24 викласти в такій редакції:
"24. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються в торговельній діяльності, повинні бути у справному стані, мати повірочне тавро та проходити періодичну повірку в установленому законодавством порядку.";
8) пункт 28 викласти в такій редакції:
"28. Працівники пунктів дрібнороздрібної торговельної мережі повинні мати документи на товари, одержані для продажу, якщо це передбачено законодавством.
Суб'єкт господарювання, у підпорядкуванні якого є пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, зобов'язаний мати на всі товари, що реалізуються в цих пунктах, документи, передбачені законодавством.";
9) у пункті 35:
в абзаці першому слова "Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення" замінити словами "Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"За рішенням суб'єкта господарювання інформація про товари може містити поряд із текстом, викладеним державною мовою, його переклад мовою національних меншини, іншими мовами.";
10) у тексті Правил слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".
1) у пункті 13 слова ", а також Книгу відгуків та пропозицій встановленої форми" виключити;
2) пункт 22 викласти в такій редакції:
"22. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.";
3) у пункті 23 слова "Про безпечність та якість харчових продуктів" та "Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення" замінити відповідно словами "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів";
4) абзац п'ятий пункту 26 виключити.
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятим;
5) пункт 28 викласти в такій редакції:
"28. Приймання імпортної плодоовочевої продукції (підкарантинних матеріалів) дозволяється тільки в разі наявності фітосанітарного сертифіката, що виданий відповідно до Закону України "Про карантин рослин".";
6) у пункті 60 слова "Куточку споживача" замінити словами "куточку покупця";
7) у тексті Правил слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".
1) у главі 1:
в абзаці четвертому пункту 1.7 слова і цифри "відповідно до вимог Санітарних правил для підприємств громадського харчування, затверджених Міністерством охорони здоров'я СРСР та Міністерством торгівлі СРСР від 19.03.91 N 5777-91 (далі - Санітарні правила)" виключити;
абзац другий пункту 1.8 викласти в такій редакції:
"Торговельно-технологічне обладнання, інвентар та посуд повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених Головним державним санітарним лікарем України.";
у пункті 1.9:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Усі працівники, зайняті в ресторанному господарстві, проходять обов'язковий профілактичний медичний огляд в установленому законодавством порядку, результати якого відображаються в їх особистих медичних книжках. Особиста медична книжка пред'являється для контролю на вимогу органів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог санітарного законодавства.";
в абзаці третьому слова "Санітарні правила," та ", а також книгу відгуків та пропозицій" виключити;
2) у главі 2:
у пункті 2.2:
в абзаці першому слова "нормативною документацією (збірниками рецептур страв, кулінарних, борошняних кондитерських і булочних виробів, затвердженими в установленому порядку, державними стандартами, технічними умовами, а також Санітарними правилами)" замінити словами "збірниками рецептур страв, кулінарних, борошняних кондитерських і булочних виробів";
в абзаці третьому слова "Санітарних правил" виключити;
у пункті 2.4 слова "в терміни, визначені нормативною документацією" замінити словами "протягом термінів їх придатності до споживання";
у пункті 2.6 слова ", нормативного документа, відповідно до якого вона виготовлена" виключити;
у главі 3:
абзаці третьому пункту 3.6 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";
у третьому реченні пункту 3.10 слова "куточку споживача" замінити словами "куточку покупця";
пункт 3.12 викласти в такій редакції:
"3.12. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця, у якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.".
1) у розділі I:
у пункті 11:
в абзаці першому слова "і нормативних документів" виключити;
абзац другий виключити;
в абзаці другому пункту 12 слова "нормативному документі чи" виключити;
у пункті 13:
в абзаці першому слова "Про безпечність та якість харчових продуктів"
замінити словами "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", а слова "нормативним документам та/або" виключити;
в абзаці другому слова "нормативними документами та/або" виключити;
у пункті 14 слова ", що визначені нормативними документами для певних видів продуктів" виключити;
пункт 19 викласти в такій редакції:
"19. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити наявність на видному та доступному місці куточка покупця, у якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.";
у пункті 20 слова "Про безпечність та якість харчових продуктів" та "Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення" замінити відповідно словами "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" та "Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів";
2) у пункті 7.1 глави 7 розділу II:
в абзаці третьому слова ", виготовлені відповідно до чинних нормативних документів" виключити;
в абзаці четвертому слова "; позначення нормативного документа, відповідно до якого виготовлено напій" виключити;
3) у тексті Правил слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".
6. У Правилах продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року N 103, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2007 року за N 1181/14448:
1) у розділі I:
в абзаці другому пункту 1.3 слова "дозвільні документи (ліцензії, торговельний патент тощо)" замінити словами "документи дозвільного характеру та ліцензії";
абзац третій пункту 1.4 виключити.
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;
у пункті 1.19 слова "книга відгуків та пропозицій," виключити;
2) в абзаці першому пункту 2.6 розділу II слова ", нормативними документами" виключити.
1) в абзаці другому пункту 2 слова "дозвільні документи" замінити словами "документи дозвільного характеру";
2) пункт 7 виключити.
У зв'язку з цим пункти 8 - 44 вважати відповідно пунктами 7 - 43;
3) в абзаці другому пункту 13 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";
4) абзац тринадцятий пункту 15 виключити.
У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим;
5) у пункті 27 слова ", нормативними документами" виключити;
6) в абзаці першому пункту 40 слова "книга відгуків та пропозицій," виключити.
Директор департаменту регуляторної
політики та підприємництва
О. Палазов
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.06.2020 N 1130
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 вересня 2020 р.
за N 905/35188
Про затвердження Змін до деяких наказів та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24 червня 1996 року N 349
Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року N 838), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів, що додаються.
3. Департаменту регуляторної політики та підприємництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов'язків.

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +