Про затвердження змін до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків

Міністерство фінансів України Наказ від 12.07.2022 №196
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 12.07.2022

Номер 196

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.07.2022 м. Київ N 196
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2022 р. за N 842/38178
Про затвердження змін до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 року N 610, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 року за N 902/30770, що додаються.
2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Державній податковій службі України забезпечити розробку програмного забезпечення відповідно до цього наказу протягом шести місяців з дня набрання ним чинності.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниТетяна КІРІЄНКО
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12 липня 2022 року N 196
Зміни
до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків
1. Пункт 3 розділу II викласти в такій редакції:
"3. Протягом періоду оскарження платником податків відповідно до статті 56 Кодексу суми грошових зобов'язань, визначених податковим органом відповідно до Кодексу та інших законодавчих актів, податкова вимога з податку, що оскаржується, не формується та не надсилається, а сума такого грошового зобов'язання вважається неузгодженою.".
2. У розділі III:
у пункті 1 після слів "податкові вимоги" доповнити словами "разом з детальним розрахунком суми податкового боргу";
у першому реченні пункту 2 слово "Сформована" виключити, а слова "податкова вимога" замінити словами "Податкова вимога не формується та";
пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"До податкової вимоги додається детальний розрахунок суми податкового боргу.";
у пункті 5 після слів та цифри "додатку 1 до цього Порядку" доповнити словами та символами "(форма "Ю")", а після слів та цифри "додатку 2 до цього Порядку" доповнити словами та символами "(форма "Ф").".
3. У розділі IV:
у пункті 1 після слів "Податкова вимога" доповнити словами "разом з детальним розрахунком суми податкового боргу";
в абзаці другому пункту 5 після слів "податкового органу та" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня".
4. У пункті 2 розділу V:
в абзаці другому слова та символ "повідомленням про вручення -" замінити словами та символами "повідомленням про вручення / особистого вручення платнику податків (його законному чи уповноваженому представникові) - другий примірник такої вимоги та";
в абзаці третьому після слова "змінюється" доповнити словами та символом "податковим органом та/або", а після слова "рішення" доповнити словами та символом "податкового органу та/або";
в абзаці п'ятому слова "визнання податкового боргу безнадійним" замінити словами "списання безнадійного податкового боргу";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі направлення платнику податків податкової вимоги в електронний кабінет до реєстру вимог автоматично вноситься інформація про її доставку в електронний кабінет з квитанції про доставку, а паперова копія вимоги та квитанції друкується та долучається до справи платника податків.".
5. У розділі VI:
після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
"2. Інформація про відкликання податкової вимоги вноситься податковим керуючим до реєстру податкових вимог.".
У зв'язку з цим пункт 2 вважати відповідно пунктом 3.
6. Додатки 1 та 2 до цього Порядку викласти у новій редакції, що додається.
Директор Департаменту податкової політикиВіктор ОВЧАРЕНКО
Додаток 1
до Порядку направлення податковими
органами податкових вимог платникам податків
(пункт 5 розділу III)
Форма "Ю"
ПОДАТКОВА ВИМОГА
від "___" ____________ 20__ року N _________
__________________________________
(найменування податкового органу та його місцезнаходження)
повідомляє керівника
--
__________________________________
(податковий номер платника податків)
__________________________________
(найменування платника податків)
__________________________________
(податковий номер юридичної особи1)
__________________________________
(найменування юридичної особи1)
__________________________________
(податкова адреса юридичної особи)
про те, що станом на "___" ____________ 20__ року сума його податкового боргу становить ________ гривень.
Детальний розрахунок суми податкового боргу додається.
Керуючись статтею 59 глави 4 розділу II Податкового кодексу України,
__________________________________
(найменування податкового органу)
1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що у платника податків виник податковий борг та починаючи з "___" ____________ 20__ року на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності в майбутньому, розповсюджується право податкової застави, а на суму податкового боргу нараховується пеня та застосовуються штрафні (фінансові) санкції (штрафи), визначені Податковим кодексом України. Податковим органом буде здійснено опис майна в податкову заставу.
2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового боргу.
3. ЗАСТЕРІГАЄ, що у разі несплати суми податкового боргу до платника податків будуть застосовані передбачені Податковим кодексом України заходи стягнення податкового боргу.
4. ПОВІДОМЛЯЄ, що публічні торги з продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, можуть бути проведені не раніше, ніж через 30 календарних днів з дня надсилання (вручення) цієї податкової вимоги.
Виконавець:__________________________________
(власне ім'я та прізвище, тел.)
Керівник (заступник керівника або його уповноважена особа)
__________________________________
(найменування податкового органу)
____________
(підпис)
____________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
М. П. (за наявності)
Податкову вимогу отримав:
__________________________________
(посада)
____________
(підпис)
_____________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
__________________________________
(дата вручення2)
____________
1 Заповнюється у разі, якщо податковий борг обліковується у відокремленого підрозділу юридичної особи / уповноваженої особи за договорами про спільну діяльність / управителя майна за договором управління майном.-
2 У разі надіслання податкової вимоги листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку.
Детальний розрахунок суми податкового боргу до податкової вимоги
__________________________________
(найменування податкового органу)
від "___" ____________ 20__ року N _________
до __________________________________ (найменування платника податків) (податковий номер платника податків)
N з/пКод за КАТОТТГ*Код класифікації доходів бюджетуНазва податку, зборуПодатковий борг, грн
усьогоу тому числі
податкове зобов'язанняштрафні (фінансові) санкції (штрафи)пеня
1
2
3
..
Усьогохх
____________
* Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (в редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3).
Додаток 2
до Порядку направлення податковими
органами податкових вимог платникам податків
(пункт 5 розділу III)
Форма "Ф"
ПОДАТКОВА ВИМОГА
від "___" ____________ 20__ року N _______
__________________________________
(найменування податкового органу та його місцезнаходження)
повідомляє гр.__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків)
__________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта-1)
__________________________________
(місце проживання або останнього відомого місця перебування платника податків)
про наявність у нього станом на "___" ____________ 20__ року податкового боргу у сумі _________ гривень.
Детальний розрахунок суми податкового боргу додається.
Керуючись статтею 59 глави 4 розділу II Податкового кодексу України,
__________________________________
(найменування податкового органу)
1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що у платника податків виник податковий борг та починаючи з "___" ____________ 20__ року на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності в майбутньому, розповсюджується право податкової застави, а на суму податкового боргу нараховуються пеня та застосовуються штрафні (фінансові) санкції (штрафи), визначені Податковим кодексом України. Податковим органом буде здійснено опис майна в податкову заставу.
2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового боргу.
3. ЗАСТЕРІГАЄ, що у разі несплати суми податкового боргу до платника податків будуть застосовані передбачені Податковим кодексом України заходи стягнення податкового боргу.
Виконавець:__________________________________
(власне ім'я та прізвище, тел.)
Керівник (заступник керівника або його уповноважена особа)
__________________________________
(найменування податкового органу)
____________
(підпис)
_________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
М. П. (за наявності)
Податкову вимогу отримав:
__________________________________
(посада)
____________
(підпис)
_________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
__________________________________ (дата2)
____________
1 Серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті;-
2 У разі надіслання податкової вимоги листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку.
Детальний розрахунок суми податкового боргу до податкової вимоги
__________________________________
(найменування податкового органу)
від "___" ____________ 20__ року N _________
до __________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків) (податковий номер платника податків)*
N з/пКод за КАТОТТГ**Код класифікації доходів бюджетуНазва податку, зборуПодатковий борг, грн
усьогоу тому числі
податкове зобов'язанняштрафні (фінансові) санкції (штрафи)пеня
1
2
3
..
Усьогохх
____________
* Серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
** Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (в редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3).
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.07.2022 м. Київ N 196
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2022 р. за N 842/38178
Про затвердження змін до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 року N 610, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 року за N 902/30770, що додаються.
2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Державній податковій службі України забезпечити розробку програмного забезпечення відповідно до цього наказу протягом шести місяців з дня набрання ним чинності.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.
МіністрСергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної податкової служби УкраїниТетяна КІРІЄНКО
Перший заступник Міністра цифрової трансформації УкраїниОлексій ВИСКУБ
ЗАТВЕРДЖЕНО

30 днiв передплати безкоштовно!