Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859

Міністерство фінансів України Наказ від 25.04.2019 №177
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 25.04.2019

Номер 177

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.04.2019 № 177
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 728/33699
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859
Відповідно до Законів України від 10 липня 2018 року № 2497-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств", від 06 вересня 2018 року № 2530-VIII "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України", від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375 ,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до:
форми податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556), виклавши її у новій редакції, що додається;
Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556, із змінами), виклавши її у новій редакції, що додається.
2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О.С.
МіністрО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної фіскальної служби України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України


О. Власов

К. Ляпіна


О. Риженко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
02 жовтня 2015 року № 859
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 25 квітня 2019 року № 177)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
про майновий стан і доходи
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
02 жовтня 2015 року № 859
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 25 квітня 2019 року № 177)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 728/33699
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179.9 статті 179 розділу IV Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
3. Фізична особа - платник податку (фізична особа - резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні) подає декларацію за звітний (податковий) період в установлені Кодексом строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання фізичної особи, за яким її взято на облік як платника податку у контролюючому органі).
4. Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:
1) особисто платником податку або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) в електронній формі з урахуванням вимог законодавства з питань документування управлінської діяльності.
5. Декларації відповідно до пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу подаються за звітний (податковий) період, що дорівнює:
1) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Кодексу;
2) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - підприємців - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;
3) календарному кварталу - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
6. У разі надсилання декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу у строки, встановлені пунктом 49.5 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу.
7. Платник податку має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань заповнення його річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.
8. Фізичні особи - підприємці подають річну декларацію у строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 глави 2 розділу II Кодексу, в якій, крім доходів від підприємницької діяльності, має бути зазначено інші доходи з джерел їх походження в Україні та іноземні доходи.
II. Порядок оформлення декларації
1. Декларація складається з восьми розділів, які подаються на одному двосторонньому аркуші формату А4, та трьох додатків до неї (далі - додатки), які подаються на одно-, двосторонніх аркушах формату А4, що містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).
2. Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.
3. У декларації та додатках зазначаються усі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках. Якщо будь-який рядок декларації та/або додатка не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), у разі заповнення декларації в паперовій формі такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках.
4. Показники у розділах II-VII декларації, додатках проставляються у гривнях із копійками.
5. Декларація та додатки заповнюються таким чином, щоб забезпечити вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору). Заповнення олівцем не дозволяється.
6. У декларації та додатках не має бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. У декларації та додатках не повинно бути тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом або іншою рідиною.
7. Достовірність даних декларації та додатків підтверджується підписом фізичної особи - платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.
III. Порядок заповнення декларації
1. У розділі I декларації "Загальні відомості":
1) у рядку 1 вказується позначкою "х" тип декларації (звітна, звітна нова, уточнююча);
2) у рядку 2 вказується арабськими цифрами звітний (податковий) період (календарний рік), а у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації вказується також звітний податковий період, що уточнюється.
Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування, та вказують номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3;
3) у рядку 3 вказуються прізвище, ім’я, по батькові платника податку (згідно з даними паспортного документа). Якщо протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або в наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім’я, по батькові), у рядку 3 слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках - попереднє прізвище (ім’я, по батькові). Реєстраційний номер облікової картки платника податків зазначається відповідно до документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або внесених до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються особою, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті громадянина України у формі книжечки "Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта" або в паспорті громадянина України у формі картки проставлено слово "Відмова";
4) у рядку 4 вказується податкова адреса (місце проживання) платника податку: поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, село, селище), вулиця, номер будинку, корпус, номер квартири, а також за бажанням платника податку - контактні телефони (робочий, домашній, мобільний) та адреса електронної поштової скриньки;
5) у рядку 5 вказується найменування контролюючого органу, до якого подається декларація;
6) у рядку 6 позначкою "х" позначається резидентський статус платника податку (резидент, нерезидент) відповідно до підпункту "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу;
7) у рядку 7 позначкою "х" позначається, ким заповнена декларація (самостійно платником податку або уповноваженою на це особою);
8) у рядку 8 позначкою "х" позначається категорія платника податку.
Категорія "громадянин" обирається громадянином, який не зареєстрований самозайнятою особою в межах підприємницької або незалежної професійної діяльності. Категорія "особа, яка декларує право на податкову знижку" обирається фізичною особою, яка в декларації відображає підстави для нарахування податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Кодексу. Категорія "особа, яка провадить незалежну професійну діяльність" обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність. Категорія "підприємець" обирається фізичною особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить підприємницьку діяльність, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. Категорія "особа, яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного року-3 датою _____._____.__________ " обирається фізичною особою, яка перебувала на обліку як фізична особа - підприємець (крім осіб, які обирали спрощену систему оподаткування) та стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням протягом звітного (податкового) року. При цьому зазначається дата, що відповідає даті державної реєстрації припинення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
9) у рядку 9 вказуються прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи платника податку (згідно з даними паспортного документа); реєстраційний номер облікової картки платника податків уповноваженої особи або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
2. У розділі II декларації "Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу":
1) у рядку 10 вказується загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, що обчислюється як сума рядків декларації:
рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9 + рядок 10.10;
у графі 3 вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів;
у графі 4 вказується сплачена до бюджету сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента, та/або сплачена самостійно протягом звітного (податкового) року під час вчинення нотаріальних дій;
у графі 5 вказується сума військового збору, обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на податкового агента;
у графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;
у графі 7 вказується сума військового збору, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно з нормами розділу IV Кодексу покладається на платника податку;
2) у рядку 10.1 вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат відповідно до умов трудового договору (контракту), що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу;
3) у рядку 10.2 вказуються суми доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно- правового характеру, у тому числі у разі отримання таких доходів від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу;
4) у рядку 10.3 вказується сума доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу, розмір яких визначається згідно зі статтями 172, 173 розділу IV Кодексу;
у графі 3 рядка 10.3 вказується загальний річний дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна.
Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.
Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом.
Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку);
у графі 4 рядка 10.3 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна;
у графі 5 рядка 10.3 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом та/або самостійно сплаченого під час вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна;
у графі 6 рядка 10.3 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.3 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
5) у рядку 10.4 вказується сума доходів від надання рухомого та/або нерухомого майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування.
У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);
у графі 3 рядка 10.4 вказується загальна річна сума доходу, отриманого від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм).
Розмір доходів від надання нерухомого майна в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) визначається згідно з пунктом 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу. Об’єкт оподаткування від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.
Об’єкт оподаткування від надання в оренду інших об’єктів нерухомості визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу обчислюється за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1253, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких вона розташована, та яка оприлюднена у спосіб, найдоступніший для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного (податкового) року, об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди;
у графі 4 рядка 10.4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);
у графі 5 рядка 10.4 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суб­оренду, емфітевзис), житловий найм (піднайм);
у графі 6 рядка 10.4 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.4 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, обчислена за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
6) у рядку 10.4.1 вказується сума доходу, отриманого від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця), відповідно до підпункту "в" підпункту 168.4.5 пункту 168.4 статті 168 розділу IV Кодексу;
у графі 6 рядка 10.4.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку (орендодавцем) самостійно за результатами річного декларування згідно з підпунктом 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу;
у графі 7 рядка 10.4.1 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку (орендодавцем) самостійно за результатами річного декларування згідно з підпунктом 170.1.5 пункту 170.1 статті 170 розділу IV Кодексу, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
7) у рядку 10.5 вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, розмір яких визначається згідно з пунктом 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких прибутків разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф1 до декларації;
у графі 3 рядка 10.5 вказується значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації;
у графах 4 та 5 рядка 10.5 вказується значення рядків 4.1 та 5.1 додатка Ф1 до декларації;
у графах 6 та 7 рядка 10.5 вказується значення рядків 4.2 та 5.2 додатка Ф1 до декларації;
8) у рядку 10.6 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу, розмір якого визначається згідно зі статтею 174 розділу IV Кодексу;
у графі 3 рядка 10.6 вказується сума доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню згідно з розділом IV Кодексу.
Відповідно до пункту 174.7 статті 174 розділу IV Кодексу вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, отриманих у спадщину чи дарунок, які підлягають оподаткуванню згідно зі статтею 174 розділу IV Кодексу, визначається у порядку, встановленому абзацом третім пункту 173.1 статті 173 розділу IV Кодексу.
Відповідно до пункту 174.8 статті 174 розділу IV Кодексу у випадках отримання доходів у вигляді об’єктів спадщини / дарунків, що оподатковуються за ставкою іншою, ніж нульова, об’єктом оподаткування є оціночна вартість таких об’єктів, визначена згідно із законом;
у графі 4 рядка 10.6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, сплаченого (утриманого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно до нотаріального посвідчення договору;
у графі 5 рядка 10.6 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) з таких доходів податковим агентом або платником податку самостійно до нотаріального посвідчення договору;
у графі 6 рядка 10.6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування;
у графі 7 рядка 10.6 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
9) у рядку 10.7 вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу.
Згідно з пунктом 164.4 статті 164 розділу IV Кодексу доходи, отримані у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), перераховуються у гривнях за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів;
у графі 3 рядка 10.7 вказується сума іноземних доходів, перерахована у гривнях, з урахуванням норм пункту 164.4 статті 164 розділу IV Кодексу;
у графі 6 рядка 10.7 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу;
у графі 7 рядка 10.7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу;
10) у рядку 10.8 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації;
у графі 3 рядка 10.8 вказується додатне значення графи 9 рядка 1 "Усього" розділу I додатка Ф2 до декларації;
у графі 6 рядка 10.8 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, та відображена у рядку 1.5 розділу III додатка Ф2 до декларації;
у графі 7 рядка 10.8 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та відображена у рядку 2.3 розділу III додатка Ф2 до декларації;
11) у рядку 10.9 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність згідно зі статтею 178 розділу IV Кодексу. У разі отримання таких доходів разом із декларацією заповнюється та подається додаток Ф2 до декларації;
у графі 3 рядка 10.9 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, отриманого фізичною особою протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності та відображеного як додатне значення графи 9 рядка "Усього" розділу IV додатка Ф2 до декларації;
у графі 6 рядка 10.9 вказується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 18 %, визначеною пунктом 167.1 статті 167 розділу IV Кодексу, та відображена в рядку 3.1 розділу V додатка Ф2 до декларації;
у графі 7 рядка 10.9 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, розрахована за ставкою 1,5 %, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та відображена в рядку 4.1 розділу V додатка Ф2 до декларації;
12) у рядку 10.10 вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації, у тому числі дохід, отриманий платником податку як додаткове благо згідно з підпунктом 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу (крім випадків, передбачених статтею 165 Кодексу);
у графах 3-7 рядка 10.10 вказуються значення сум річного оподатковуваного доходу, не зазначені у попередніх рядках декларації, а також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року;
у графах 3-7 рядка 10.10.1 вказуються значення суми доходу, отриманого у вигляді додаткового блага відповідно до абзаців другого та третього підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Кодексу за кредитом, отриманим на придбання житла (іпотечний кредит), а також суми податку та збору, утриманих (сплачених) податковим агентом, та суми податку та збору, що підлягають сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року.
Для розстрочення такої суми податку платник податку разом із декларацією подає до контролюючого органу заяву в довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення потреби здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання.
3. У розділі III декларації "Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу":
1) у рядку 11.1 вказується загальний обсяг доходу фізичної особи - платника єдиного податку, отриманого від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування згідно з розділом XIV Кодексу, станом на кінець звітного (податкового) року;
2) у рядку 11.2 вказуються доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна, які відповідно до абзацу першого пункту 173.2 статті 173 та пункту 172.1 статті 172 розділу IV Кодексу не підлягають оподаткуванню;
3) у рядку 11.3 вказується загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до статті 165 розділу IV Кодексу.
4. У розділі IV декларації "Загальна сума річного доходу":
у рядку 12 вказується загальна сума річного доходу, до якого включаються доходи, отримані з джерел їх походження в Україні, та іноземні доходи;
значення графи 3 рядка 12 обчислюється як сума рядків декларації:
рядок 10 + рядок 11.
5. У розділі V декларації "Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору":
1) у рядку 13 вказується загальна сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб. Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 рядка 10;
2) у рядку 14 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання з цього податку у зв’язку з використанням права на податкову знижку, що відповідає значенню рядка 7 додатка Ф3 до декларації;
3) у рядку 15 вказується сума сплаченого податку за договором купівлі-продажу (міни) об’єкта нерухомості, нотаріальної дії щодо посвідчення якого не вчинено. Згідно з пунктом 172.6 статті 172 розділу IV Кодексу платник податку має право на повернення такої суми податку на підставі декларації, поданої в установленому порядку, та підтвердних документів про фактичну сплату податку;
4) у рядку 16 вказується сума податків, сплачених за кордоном, на яку платник податку має право зменшити суму річного податкового зобов’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Кодексу, згідно з яким сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суми податку, обчисленої на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.
Значення рядка 16 не повинно перевищувати значення рядка 13 декларації;
5) у рядку 17 зазначається cума податку з доходів, отриманих від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця) (графа 6 рядка 10.4.1);
6) у рядку 18.1 зазначається сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року.
Заповнюється у разі, якщо за результатами обчислення різниці між значеннями рядків 13-17 декларації отримано додатне значення;
7) у рядку 18.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року.
Заповнюється у разі, якщо за результатами обчислення різниці між значеннями рядків 13-17 декларації отримано від’ємне значення, та вказується без знака "-";
8) у рядку 19.1 вказується сума податкових зобов’язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року (графа 7 рядка 10 декларації).
6. У розділі VI декларації "Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах" значення сум податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах відображаються окремо з податку на доходи фізичних осіб та військового збору в графах "податок на доходи фізичних осіб" та "військовий збір" розділу VI декларації:
1) у рядку 20 вказуються сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними раніше поданої декларації за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка;
2) у рядку 21 вказуються уточнені суми податкових зобов’язань або сума до повернення за звітний податковий період, у якому виявлена помилка;
3) у рядку 22.1 вказується сума, на яку збільшується податкове зобов’язання з податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
Рядок 22.1 заповнюється у разі, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов’язань (значення рядка 21 декларації більше, ніж значення рядка 20 декларації).
Значення рядка 22.1 обчислюється як різниця між значеннями рядка 20 та рядка 21.
У разі заповнення рядка 22.1 платник податку зобов’язаний відобразити суму штрафу у рядку 23 декларації;
4) у рядку 22.2 вказується сума, на яку зменшується податкове зобов’язання з податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.
Рядок 22.2 заповнюється у разі, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов’язань (значення рядка 21 декларації менше ніж значення рядка 20 декларації).
Значення рядка 22.2 обчислюється як різниця між значеннями рядка 21 та рядка 20, значення вказується без знака "-";
5) у рядку 23 вказується сума штрафу, яка обчислюється платником податку самостійно у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.
Якщо платник податку надсилає декларацію з відміткою "Уточнююча", у рядку 23 вказується штраф у розмірі 3 відсотків суми недоплати (рядок 22.1 декларації).
Якщо платник податку відображає суму недоплати у складі декларації, яка подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, у рядку 23 декларації вказується штраф у розмірі 5 відсотків суми недоплати (рядок 21.1 декларації).
Розмір штрафу 3 або 5 відсотків зазначається платником податку в рядку 23 декларації самостійно перед символом "%";
6) у рядку 24 вказується сума пені, нарахована платником податку самостійно відповідно до статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.
7. У відомостях про реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі у разі застосування права на податкову знижку, у рядку 25 вказуються номер рахунку, найменування банку, МФО банку та ідентифікаційний код банку.
8. У відомостях про власне майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду, емфітевзис):
1) зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.
Кожній категорії об’єктів майна призначається окремий номер: 1 - земельні ділянки; 2 - житлові будинки; 3 - квартири; 4 - садові (дачні) будинки; 5 - гаражі; 6 - водойми; 7 - автомобілі легкові; 8 - автомобілі вантажні (спеціальні); 9 - водні транспортні засоби; 10 - повітряні судна; 11 - мотоцикли (мопеди); 12 - інше нерухоме (рухоме) майно;
2) кожний об’єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі:
1 - коду рядка;
2 - номера категорії об’єктів;
3 - місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;
4 - року набуття права власності / року випуску (для рухомого майна);
5 - загальної площі нерухомого майна (значення вказується у квадратних метрах);
6 - значення власної частки в загальній площі нерухомого майна;
7 - відмітки про надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) (вказується позначкою "х").
9. У разі подання доповнення до декларації за довільною формою у випадках, визначених пунктом 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу, платник позначкою "х" вказує на наявність доповнень, які подаються разом із декларацією, та у графі "Зміст доповнення" описує зміст доповнення до декларації й мотиви його подання.
10. У разі подання доповнення до податкової декларації відповідно до підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу платник податків позначкою "х" вказує на наявність заяви, поданої в довільній формі з метою розстрочення суми податкового зобов’язання, нарахованої на суму боргу (кредиту та/або відсотків), прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, за кредитом, отриманим на придбання житла (іпотечний кредит), протягом трьох років, починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання. Така заява подається разом із декларацією на паперовому носії, а також у графі "Зміст доповнення" зазначається стислий зміст такої заяви.
У разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою "х" позначаються відповідні форми поданих додатків до декларації (Ф1, Ф2, Ф3) та проставляється дата подання декларації.
11. У кінці декларації проставляється підпис платника податку або особи, уповноваженої на заповнення декларації.
IV. Порядок заповнення додатків до декларації
1. У вступній частині додатків до декларації зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).
Значення вказаних полів вступної частини додатків до декларації мають збігатися зі значеннями відповідних рядків 1-3 розділу I декларації.
Усі додатки підписуються фізичною особою - платником податку або уповноваженою особою.
2. У додатку Ф1 до декларації "Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами":
1) зазначається розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку або інвестиційного збитку) операцій за окремими інвестиційними активами, що відображається у відповідних рядках розділу I додатка Ф1 "Розрахунок інвестиційного прибутку" із зазначенням переліку операцій з інвестиційними активами.
Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.
У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів і витрат на придбання таких інвестиційних активів;
2) у графі 2 рядка 1 зазначається вид інвестиційних активів відповідно до обраного переліку операцій з інвестиційними активами:
1 - корпоративні права (інші, ніж цінні папери);
2 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі;
3 - цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу не на фондовій біржі;
3) у графі 3 рядка 1 зазначаються найменування та характеристика інвестиційних активів;
4) у графі 4 рядка 1 зазначається сума доходу, отриманого платником податку від продажу інвестиційних активів. Дохід обчислюється за кожним окремим видом інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності);
5) у графі 5 рядка 1 зазначається сума витрат на придбання окремого інвестиційного активу;
6) у графі 6 рядка 1 зазначається фінансовий результат за операціями з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-)) за окремими інвестиційними активами відповідно до їх видів, зазначених у графі 2.
Інвестиційний прибуток обчислюється як додатна різниця між значеннями графи 4 та графи 5.
Інвестиційний збиток обчислюється як від’ємне значення різниці між значеннями графи 4 та графи 5.
У рядку "Усього" графи 6 вказується сума інвестиційних прибутків або інвестиційних збитків поточного звітного року, яка обчислюється як сума значень графи 6 рядка 1 за видами інвестиційних активів, з урахуванням норм підпункту 170.2.5 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу;
7) у рядку 2 зазначається сума від’ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду.
Значення рядка 2 розділу I переноситься з відповідного додатка до декларації за попередній звітний (податковий) рік у разі, якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами попереднього звітного року мав від’ємне значення;
8) у рядку 3 зазначається загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами, який обчислюється як різниця між значеннями графи 6 "Усього" рядка 1 та рядка 2 розділу I.
Якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами має від’ємне значення, його сума переноситься на зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до повного погашення;
у рядку 3.1 зазначається сума додатного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток);
у рядку 3.2 зазначається сума від’ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (інвестиційний збиток), що вказується без знака "-";
9) у розділі II додатка Ф1 "Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб / військового збору від операцій з інвестиційними активами" здійснюється розрахунок податкових зобов’язань за результатами операцій з інвестиційними активами:
у рядку 4 зазначається загальна сума податку на доходи фізичних осіб.
Розрахунок значення податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб:
рядок 3.1 х на ставку податку 18 %, встановлену підпунктом 167.5.1 пункту 167.5 статті 167 розділу IV Кодексу;
у рядку 4.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами;
у рядку 4.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно до бюджету за результатами річного декларування, яка обчислюється як додатне значення різниці між значеннями рядка 4 та рядка 4.1;
10) у рядку 5 вказується загальна сума військового збору.
Розрахунок значення податкових зобов’язань з військового збору:
рядок 3.1 х на ставку збору 1,5 %, встановлену підпунктом 1.3 пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.
У рядку 5.1 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом із доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами.
У рядку 5.2 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року, яка обчислюється як додатне значення різниці між значеннями рядка 5 та рядка 5.1.
3. У додатку Ф2 "Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою" до декларації:
1) у розділі I "Доходи від провадження господарської діяльності", який заповнюється фізичними особами - підприємцями, зазначаються:
номер відповідного кварталу арабською цифрою від 1 до 3 фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування;
останнім базовим податковим (звітним) періодом для фізичних осіб, якими проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, є період із дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду, до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;
доходи, отримані від провадження кожного виду економічної діяльності, що відображаються в окремому рядку розділу I із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 - коду виду економічної діяльності згідно з КВЕД, за провадження якого одержано дохід;
у графі 4 - сума одержаного доходу від провадження окремого виду економічної діяльності;
у графах 5-7 - сума документально підтверджених витрат, пов’язаних із провадженням господарської діяльності (вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, реалізованих або використаних у виробництві продукції, витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату, інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, амортизаційні відрахування).
Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, зазначають результати провадження господарської діяльності за звітний квартал (доходи, отримані від провадження господарської діяльності, вартість документально підтверджених витрат, пов’язаних із господарською діяльністю, сума чистого оподатковуваного доходу).
Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, відображають винятково доходи від проведення підприємницької діяльності за останній базовий податковий (звітний) період;
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.04.2019 № 177
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2019 р.
за № 728/33699
Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!