• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Методики верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні

Міністерство фінансів України  | Наказ, Методика від 01.04.2024 № 159
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Методика
 • Дата: 01.04.2024
 • Номер: 159
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Методика
 • Дата: 01.04.2024
 • Номер: 159
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.04.2024 м. Київ № 159
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 травня 2024 р. за № 686/42031
Про затвердження Методики верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні
Відповідно до частини третьої статті 9 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Методику верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Улютіна Д. В.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Міністр
соціальної політики України

Оксана ЖОЛНОВИЧ

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економіки України

Юлія СВИРИДЕНКО

Міністр внутрішніх справ України

Ігор КЛИМЕНКО

Голова Державної міграційної
служби України

Наталія НАУМЕНКО

В. о. Голови Державної податкової
служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Голова Державної казначейської
служби України

Тетяна СЛЮЗ

Директор
Державного центру зайнятості

Юлія ЖОВТЯК

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Дмитро ЛУБІНЕЦЬ

Керівник Секретаріату СПО
роботодавців на національному рівні

Руслан ІЛЛІЧОВ

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

Олександр ШУБІН
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01 квітня 2024 року № 159
Методика
верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні
I. Загальні положення
1. Цю Методику розроблено з метою забезпечення єдиного підходу щодо здійснення верифікації надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі - компенсація витрат), умови та механізм виплати якої передбачено Порядком надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 331.
2. Терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" (далі - Закон) та Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 331.
II. Верифікація компенсації витрат
1. Верифікація компенсації витрат здійснюється Міністерством фінансів України шляхом порівняння даних про роботодавця та кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (далі - працевлаштована особа), наданих роботодавцем під час звернення за компенсацією витрат, та інформації суб'єктів надання інформації.
Регіональні центри зайнятості у разі звернення роботодавця за призначенням компенсації витрат формують запит в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу (далі - інформаційно-аналітична платформа) на відповідність повідомленої роботодавцем інформації даним, що обробляються стосовно нього та працевлаштованої особи в інформаційно-аналітичній платформі, та в режимі реального часу отримують підтвердження відповідності наданої роботодавцем інформації вимогам законодавства, що впливають на визначення його права на отримання та розмір компенсації витрат, або рекомендацію щодо проведення додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, за наявності в інформаційно-аналітичній платформі інформації, передбаченої статтею 13 Закону.
У разі відсутності в інформаційно-аналітичній платформі інформації про роботодавця та/або інформації про працевлаштовану особу, передбаченої статтею 13 Закону, регіональний центр зайнятості розглядає звернення роботодавця і призначає компенсацію витрат відповідно до законодавства.
Доступ до інформації в інформаційно-аналітичній платформі з використанням вебінтерфейсу надається Міністерством фінансів України регіональним центрам зайнятості на безоплатній основі на підставі договору про надання доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу, який укладається відповідно до Порядку доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації та моніторингу органів, що здійснюють державні виплати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1355.
2. Порядок та умови обміну інформацією, що визначена законодавством України для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, між органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, і суб'єктами надання інформації, крім банків, визначаються органом, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, разом із суб'єктами надання інформації, якщо інше не передбачено законом, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
Електронна інформаційна взаємодія між електронними інформаційними ресурсами суб'єктів надання інформації та органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, крім інформації з обмеженим доступом здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта".
Електронна інформаційна взаємодія між електронними інформаційними ресурсами органу, що здійснює верифікацію та моніторинг державних виплат, та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, що є суб'єктами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (далі - ЄІС МВС) здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів "Трембіта" та/або ЄІС МВС.
Дані, отримані від Міністерства внутрішніх справ України, є інформацією функціональних підсистем ЄІС МВС.
3. Для здійснення верифікації компенсації витрат використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, баз даних, зокрема з:
Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба України (щодо дійсності паспортів громадянина України; документів, що підтверджують право на постійне проживання в Україні; відомостей про серію (за наявності), номер, дату видачі паспорта громадянина України та найменування уповноваженого суб'єкта, що його видав (номер, дату видачі паспорта громадянина України у формі картки та код уповноваженого суб'єкта, що його видав), а для іноземців та осіб без громадянства - реквізитів паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні; унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі);
інформаційних систем Державної податкової служби України щодо:
достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків / серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
подання роботодавцем в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат;
Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо смерті працевлаштованої особи);
Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, держателем якої є Міністерство соціальної політики України (щодо інформації про внутрішньо переміщених осіб);
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, держателем якого є Міністерство юстиції України (про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця);
бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, формування та ведення якої здійснює Державна казначейська служба України (щодо розпорядників та одержувачів бюджетних коштів).
4. Верифікація компенсації витрат відбувається за такими етапами:
1) перевірка достовірності персональних даних працевлаштованої особи та реєстраційних даних роботодавця.
Об'єктом перевірки даних про працевлаштовану особу є:
серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні;
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).
Об'єктом перевірки достовірності реєстраційних даних роботодавця є відомості щодо державної реєстрації / припинення діяльності.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння інформації, наданої в запиті центру зайнятості, з інформацією, отриманою від суб'єктів надання інформації, щодо роботодавця та кожної працевлаштованої особи, а саме щодо:
серії (за наявності) та номера паспорта громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця та/або документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, згідно з даними Єдиного державного демографічного реєстру (крім інформації про серію, номер і дату видачі паспорта громадянина України у формі книжечки та найменування уповноваженого суб'єкта, що його видав);
реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) згідно з даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
державної реєстрації / припинення діяльності роботодавця згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
2) перевірка правомірності надання компенсації витрат.
Перевірка здійснюється щодо:
дотримання умов виплати коштів для надання роботодавцю компенсації витрат, під час якої порівнюється інформація щодо:
подання роботодавцем в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат згідно з даними інформаційних систем Державної податкової служби України;
належності роботодавця до бюджетної установи або фондів загальнообов'язкового державного страхування згідно з даними бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
смерті працевлаштованої особи згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи працевлаштованої особи згідно з даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.
 

Директор Департаменту забезпечення
координаційно-моніторингової роботи

Юрій КОНЮШЕНКО