• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 20.03.2022 № 331
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 березня 2022 р. № 331
Київ
Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні
( Із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України  від 6 квітня 2022 року № 415, від 21 червня 2022 року № 735, від 7 липня 2022 року № 784, від 10 січня 2023 року № 33, від 6 червня 2023 року № 568, від 27 грудня 2023 року № 1390 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, що додається.
 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2022 р. № 331
ПОРЯДОК
надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні
( У тексті Порядку слово " гіг-контракту," виключено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2023 року № 568 )
1. Цей Порядок визначає умови, механізм виплати та порядок використання коштів для надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі - компенсація витрат) за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі - Фонд) та інших джерел, не заборонених законодавством.
( пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 06.04.2022 р. № 415, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.01.2023 р. № 33, із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 06.06.2023 р. № 568 )
Для цілей цього Порядку під терміном "внутрішньо переміщена особа" розуміється особа, яка після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану отримала довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296).
( пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 06.06.2023 р. № 568 )
Термін "роботодавець" вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному в Податковому кодексі України, термін "особа з інвалідністю" - у значенні, наведеному в Законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", термін "застрахована особа" - у значенні, наведеному в Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
( пункт 1 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 06.06.2023 р. № 568, абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 р. № 1390 )
2. Компенсація витрат надається роботодавцю, крім роботодавців, які є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування, за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, за таких умов:
( абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з  постановами Кабінету Міністрів України від 06.04.2022 р. № 415, від 07.07.2022 р. № 784 )
роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
подання в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат.
( абзац четвертий пункту 2 у редакції постанови  Кабінету Міністрів України від 06.06.2023 р. № 568 )
Особа з числа внутрішньо переміщених осіб (далі - особа) може бути працевлаштована на умовах, визначених цим Порядком, один раз.
3. Компенсація витрат надається у розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом, або обчисленої з неї відповідної суми у разі, коли особа, визначена пунктом 1 цього Порядку, працювала неповний місяць, щомісяця протягом тривалості надання компенсації витрат, що визначається абзацом третім цього пункту, за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.
У разі коли компенсація витрат надається за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється шляхом ділення розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом, на кількість робочих днів місяця (або кількість годин у разі погодинного обліку робочого часу), встановлених законодавством, та множення отриманого в результаті ділення розміру на кількість робочих днів (або кількість годин), за які надається компенсація витрат.
Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати трьох місяців, а для осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб - шести місяців з дня працевлаштування особи на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку.
Фінансування компенсації витрат здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначені цілі в бюджеті Фонду, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
( пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 р. № 33, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 27.12.2023 р. № 1390 )
4. Для прийняття рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат роботодавець не раніше ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи та не пізніше шести місяців з дня працевлаштування особи подає до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості або філії регіонального центру зайнятості (далі - центри зайнятості) заяву про компенсацію витрат (далі - заява):
( абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 р. № 1390 )
в електронній формі - через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі - Портал Дія);
в паперовій формі - особисто під час відвідування центру зайнятості або на адресу електронної пошти відповідного центру зайнятості.
Заява подається роботодавцем до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.
Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості, крім форми заяви, яка подається засобами Порталу Дія.
5. До заяви, поданої до центру зайнятості в паперовій формі (зокрема на адресу електронної пошти), додаються:
копія наказу про працевлаштування особи або документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;
( абзаци другий і третій пункту 5 замінено абзацом згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 р. № 735, у зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий  вважати відповідно абзацами третім і четвертим )
відомості про працівників, які є застрахованими особами (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
копія документа, в якому зазначена інформація про інвалідність працевлаштованої особи (у разі працевлаштування особи з інвалідністю (форма № 080/о, затверджена наказом МОЗ від 4 грудня 2001 р. № 482, або форма № 157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012 р. № 577).
( пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 р. № 1390 )
Інформація, зазначена в заяві та в додатках до неї, визначених цим пунктом, подається та обробляється на всіх етапах з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
( пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 р. № 1390 )
6. Для подання заяви в електронній формі через Портал Дія роботодавець повинен:
1) створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
2) заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами Порталу Дія і містить такі відомості:
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;
дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку;
розрахунковий рахунок роботодавця.
За наявності технічної можливості формування заяви в електронній формі здійснюється з урахуванням відомостей, отриманих через Портал Дія з інших електронних інформаційних ресурсів або інформаційних систем органів державної влади у порядку інформаційної взаємодії, зокрема:
з Державного реєстру фізичних осіб платників податків - про особу та її реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - про найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;
із реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування - про роботодавців та подані ними відомості про застрахованих осіб відповідно;
з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб - про номер та дату видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери - відомості про осіб з інвалідністю.
( пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою  Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 р. № 1390 )
7. Для визначення та підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, використовуються відомості, подані Пенсійним фондом України.
ДПС протягом одного робочого дня з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331 "Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні" передає Пенсійному фонду України відомості про страхувальників, які перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або звільнені від сплати зазначеного внеску, сформовані ДПС станом на 1 число місяця.
Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб, та на підставі інформації ДПС про страхувальників, яка поновлюється щомісяця до 10 числа, формує та передає Мінцифри інформацію про застрахованих осіб, працевлаштованих у відповідного страхувальника, що містить актуальні відомості на дату та час її формування.
Порядок інформаційної взаємодії між Державним центром зайнятості, ДПС, Пенсійним фондом України та Мінцифри, структура та формат інформації, зазначеної в цьому пункті, що передається, визначаються в договорі інформаційної взаємодії.
( абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 р. № 1390 )
8. Формування та подання заяви припиняється засобами Порталу Дія, якщо роботодавцем зазначені у ній відомості:
надані не в повному обсязі;
не відповідають відомостям, отриманим засобами Порталу Дія з інформаційно-комунікаційних систем, зазначених у пунктах 6 і 7 цього Порядку.
Після підтвердження відомостей, зазначених роботодавцем у заяві, та накладення роботодавцем електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, заява блокується для редагування роботодавцем. Така заява передається на розгляд та прийняття рішення до регіонального центру зайнятості. Порядок надання/блокування доступу (підключення робочих місць) співробітників центру зайнятості до Порталу Дія здійснюється відповідно до вимог законодавства.
Роботодавцю автоматично програмними засобами Порталу Дія надсилається інформаційне повідомлення про подання заяви.
( пункт 8 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 21.06.2022 р. № 735 )
9. Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п'яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця.
Рішення щодо відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості у разі наявності однієї з таких підстав:
невідповідність роботодавця умовам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку;
непідтвердження станом на дату подання заяви факту працевлаштування особи на умовах, передбачених абзацом першим пункту 2 цього Порядку;
відсутність станом на дату подання заяви у працевлаштованої особи довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
отримання особою довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану;
подання роботодавцем неповного пакета документів, передбачених пунктами 4 і 5 цього Порядку;
подання роботодавцем заяви з порушенням строку, передбаченого абзацом першим пункту 4 цього Порядку;
подання роботодавцем у заяві недостовірних відомостей та/або недостовірних документів, визначених пунктом 5 цього Порядку, та/або підтвердження факту невідповідності роботодавця або працевлаштованої ним особи вимогам цього Порядку;
працевлаштування роботодавцем особи, за яку компенсація витрат вже була виплачена або виплачується такому або іншому роботодавцю станом на дату подання заяви;
підтвердження регіональним центром зайнятості за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам цього Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном;
працевлаштована особа станом на дату подання заяви не була застрахованою особою.
Повідомлення про прийняте рішення щодо надання компенсації витрат, відмови у її наданні надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви.
У разі підтвердження за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам цього Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном, після прийняття регіональним центром зайнятості рішення щодо надання компенсації витрат таке рішення скасовується, а кошти, виплачені роботодавцю, підлягають поверненню.
У разі коли на дату прийняття регіональним центром зайнятості рішення трудові відносини з працівником припинено, сума компенсації, що підлягає відшкодуванню, розраховується і виплачується пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.
( пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2022 р. № 735, у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 27.12.2023 р. № 1390 )
10. Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за перший місяць роботи працівника протягом п'яти робочих днів після зарахування коштів на рахунок регіонального центру зайнятості.
( пункт 10 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 21.06.2022 р. № 735 )
11. У разі припинення трудових відносин, зокрема розірвання строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема за сумісництвом, до завершення строку виплати компенсації витрат, роботодавець протягом п'яти робочих днів з дня такого припинення зобов'язаний повернути суму невикористаної компенсації витрат на рахунок регіонального центру зайнятості. Сума, що підлягає поверненню, визначається як різниця між сумою компенсації витрат, встановленою абзацом першим пункту 3 цього Порядку, та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.
( пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановами  Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 р. № 33, від 27.12.2023 р. № 1390 )
12. Для отримання компенсації витрат за другий та наступні місяці протягом тривалості надання компенсації витрат, визначеної абзацом третім пункту 3 цього Порядку, роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, за допомогою Порталу Дія або шляхом подання відомостей про працівників до центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти).
Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за другий та наступні місяці роботи працівника протягом п'яти робочих днів після зарахування коштів на рахунок регіонального центру зайнятості.
У разі подання роботодавцем відомостей про працевлаштування особи після закінчення трьох місяців з дня працевлаштування, а для осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб - шести місяців регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за місяці роботи такої особи в межах тривалості надання компенсації витрат, визначеної абзацом третім пункту 3 цього Порядку.
( пункт 12 у редакції постанов Кабінету  Міністрів України від 21.06.2022 р. № 735, від 27.12.2023 р. № 1390 )
13. Пункт 13 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 10.01.2023 р. № 33 )
14. Погашення кредиторської заборгованості Фонду, утвореної на 1 січня відповідного року, здійснюється у поточному бюджетному періоді в межах обсягу коштів, передбачених в бюджеті Фонду на поточний бюджетний період, за відповідним напрямом.
( пункт 14 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 10.01.2023 р. № 33 )
15. Пункт 15 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 10.01.2023 р. № 33 )
16. Пункт 16 виключено
( згідно з постановою Кабінету  Міністрів України від 10.01.2023 р. № 33 )
17. Роботодавець, працевлаштована особа несуть відповідальність за недостовірність документів і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат, відповідно до законодавства.
У разі подання недостовірних документів та відомостей, передбачених цим Порядком, роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду зобов'язаний повернути Фонду кошти, отримані або використані з порушенням цього Порядку.
( пункт 17 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 27.12.2023 р. № 1390 )
18. Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів, дотримання порядку їх використання роботодавцем.
Перевірка може бути проведена за місцезнаходженням роботодавця або у приміщенні центру зайнятості. Роботодавець зобов'язаний допустити працівників центру зайнятості до проведення перевірки, а в разі її проведення у приміщенні центру зайнятості - подати відповідні документи.
Центр зайнятості контролює використання коштів, що перераховуються роботодавцю як компенсація витрат, та здійснює моніторинг збереження зайнятості працівників шляхом проведення відповідної перевірки протягом 180 календарних днів після останньої виплати такої компенсації та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, зокрема в письмовій формі.
( абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2023 р. № 568 )
19. Спори, що виникають з питань надання компенсації витрат, розглядаються в установленому законодавством порядку.
( пункт 19 у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 27.12.2023 р. № 1390 )
____________