Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України Наказ від 01.06.2020 №260
Остання редакція від 01.06.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 01.06.2020

Номер 260

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.06.2020 № 260
Зареєстровано
у Міністерстві ю стиції України
15 липня 2020 р.
за № 661/34944
Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Міністерства фінансів України
Відповідно до статті 8 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", статті 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою України інформації про доходи фізичних осіб
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Міністерства фінансів України, що додається.
3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов'язків та Голову Державної податкової служби України Любченко О. М.
МіністрС. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
01 червня 2020 року № 260
ПОРЯДОК
надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Міністерства фінансів України
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (далі - Державний реєстр) про доходи фізичних осіб на запити Міністерства фінансів України, а також автоматизації процесу взаємодії між Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу (далі - Інформаційно-аналітична платформа) та Державним реєстром відповідно до пункту 40 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, статті 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, статті 8 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606, підпункту 24-1 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, підпункту 61 пункту 4 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227, Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 лютого 2015 року № 210, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 березня 2015 року за № 278/26723.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України та Законі України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".
3. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Мінфін та ДПС.
4. Цей Порядок регламентує обмін інформацією між суб'єктами інформаційних відносин, правила складання та подання Мінфіном до ДПС запитів щодо отримання з Державного реєстру інформації про доходи фізичних осіб, а також формування та надання відповідей на такі запити.
5. В інформаційній взаємодії задіяні системи:
Мінфіну - Інформаційно-аналітична платформа;
ДПС - Державний реєстр;
Міністерства цифрової трансформації України - Система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
6. Інформаційна взаємодія між Інформаційно-аналітичною платформою та Державним реєстром здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
Структура та формати запитів і відповідей на запити, що передаються та приймаються в процесі інформаційної взаємодії між Інформаційно-аналітичною платформою та Державним реєстром встановлюються, шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються протоколами та/або договорами про інформаційну взаємодію.
7. Визначений цим порядком механізм надання ДПС інформації з Державного реєстру про доходи фізичних осіб на запити Мінфіну, діє виключно до запровадження інформаційної взаємодії через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
II. Регламент інформаційної взаємодії між Мінфіном та ДПС
1. Інформаційна взаємодія між Мінфіном та ДПС здійснюється на центральному рівні в електронній формі з використанням телекомунікаційних мереж, засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації шляхом автоматизованого обміну інформацією між Інформаційно-аналітичною платформою та Державним реєстром.
2. Мінфін та ДПС забезпечують ведення електронних журналів обліку запитів та відповідей на запити.
3. Надання запитів та відповідей на запити здійснюється з дотриманням вимог законодавства щодо електронних довірчих послуг.
4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення цих обставин.
III. Порядок формування запитів та надання відповідей на запити
1. Формування запитів
1. Мінфін формує та подає до ДПС в електронній формі запит про фізичних осіб, які є одержувачами державних виплат.
2. Запит формується щодо однієї або декількох фізичних осіб. Одній фізичній особі відповідає один запис. Запит може містити такі дані:
реєстраційний номер та дату (число, місяць, рік) запиту;
унікальний ідентифікатор запису;
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) фізичної особи;
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи;
дату народження фізичної особи;
період, за який запитується інформація;
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної за подання запитів до ДПС особи.
2. Надання відповідей на запити
1. ДПС забезпечує обробку запитів та надає відповіді на запити Мінфіну протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання.
2. Відповідь на запит містить такі відомості:
реєстраційний номер (відповідає номеру запиту, на який надається відповідь) та дату (число, місяць, рік) відповіді на запит;
унікальний ідентифікатор запису;
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) фізичної особи;
результат обробки запиту.
Якщо фізичну особу ідентифіковано та в Державному реєстрі наявна інформація про доходи за запитуваний період, відповідь на запит містить такі відомості:
код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру чи серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті), назву або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) податкового агента;
суму доходу, нарахованого податковим агентом на користь фізичної особи, у розрізі ознак доходу та звітних періодів;
розмір утриманого податку з доходів фізичної особи;
дату прийняття на роботу фізичної особи;
дату звільнення з роботи фізичної особи (за наявності);
загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи,
суму утриманого податку, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (для фізичних осіб, які є самозайнятими особами);
загальну суму доходу та суму податку за звітний період, задекларованих фізичною особою - підприємцем в податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця;
період, за який надається інформація.
3. Інформація з Державного реєстру не надається, якщо:
інформація про податкового агента та суми доходу, нарахованого на користь фізичних осіб податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, чи суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, за визначений період в Державному реєстрі відсутня;
у запиті вказано недійсний (помилковий) реєстраційний номер облікової картки платника податків, або фізична особа за серією (за наявності) та номером паспорта, що зазначені у запиті, на обліку в Державному реєстрі не перебуває;
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру закрито або фізичну особу за вказаними у запиті серією (за наявності) та номером паспорта знято з обліку в Державному реєстрі;
не заповнено або некоректно заповнено поля, що є обов'язковими для заповнення;
реквізити, зазначені у запиті, зокрема реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), не відповідають інформації, яка наявна в Державному реєстрі;
запит містить більше одного запису щодо однієї фізичної особи;
неправильно зазначено період, за який запитується інформація;
некоректно заповнено поля про відповідальну за подання до ДПС запитів особу;
за даними, надісланими у запиті, неможливо однозначно ідентифікувати фізичну особу.
3. Обробка запитів та відповідей в електронній формі
1. Після отримання запитів або відповідей суб'єкти інформаційних відносин проводять їх перевірку на відповідність вимогам щодо їх заповнення, встановленим пунктом 2 глави 1 та пунктом 2 глави 2 цього розділу, вимогам щодо формату та структури, встановленим у протоколах та/або договорах про інформаційну взаємодію відповідно до пункту 6 розділу I цього Порядку.
2. Запити або відповіді вважаються неприйнятими та не обробляються, якщо такі запити або відповіді не пройшли перевірки згідно з пунктом 1 цієї глави або надані повторно.
3. Про виявлені помилки суб'єкти інформаційних відносин протягом одного робочого дня інформують один одного в електронній формі шляхом направлення повідомлення про неприйняття запиту або відповіді із зазначенням причини неприйняття.
Суб'єкт інформаційних відносин, якого повідомлено про неприйняття запиту чи відповіді до оброблення, зобов'язаний протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання відповідного повідомлення, подати коректно сформований файл замість раніше поданого.
IV. Захист інформації при інформаційній взаємодії
1. Під час обміну інформацією згідно з цим Порядком суб'єкти інформаційних відносин впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, відповідно до ступеня обмеження доступу (конфіденційної) до неї згідно із Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".
2. Для захисту інформації під час її передавання відповідно до цього Порядку застосовуються засоби криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
3. Мінфін забезпечує захист отриманої інформації в Інформаційно-аналітичної платформі та встановлює порядок доступу користувачів до інформації в цій системі, а також повідомляє ДПС про виявлені факти несанкціонованих дій щодо інформації в системі відповідно до законодавства.
4. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується Мінфіном виключно з метою виконання обов'язків, покладених на Мінфін відповідно до Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
Директор Департаменту моніторингу
баз даних та верифікації виплат
І. Москалевська
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.06.2020 № 260
Зареєстровано
у Міністерстві ю стиції України
15 липня 2020 р.
за № 661/34944
Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Міністерства фінансів України
Відповідно до статті 8 Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", статті 70 глави 6 розділу II Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою реалізації механізму надання Державною податковою службою України інформації про доходи фізичних осіб
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Міністерства фінансів України, що додається.
3. Департаменту моніторингу баз даних та верифікації виплат забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов'язків та Голову Державної податкової служби України Любченко О. М.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!