• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

Міністерство аграрної політики України  | Наказ, Форма типового документа від 26.12.2011 № 772
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.12.2011 м. Київ № 772
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2012 р. за № 510/20823
Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва
( Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 березня 2013 року № 205,  від 2 грудня 2015 року № 461,  від 29 березня 2016 року № 108, від 17 травня 2017 року № 245, від 16 березня 2018 року № 142, від 29 листопада 2022 року № 955, від 9 листопада 2023 року № 1935 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства аграрної політики  та продовольства України від 27 листопада 2023 року № 2059 )
Відповідно до абзацу четвертого пункту 308.1 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу України для визначення частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік з метою набуття і підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку та з метою забезпечення єдиної методології під час визначення платників цього податку
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, що додається.
2. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення забезпечити:
2.1. Подання наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
2.2. Доведення наказу до відома Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації, галузевих формувань, державних підприємств та організацій, що входять до сфери управління Мінагрополітики України, та забезпечити опублікування наказу на офіційному сайті міністерства.
3. Управлінню взаємодії із засобами масової інформації, громадськістю та публічної інформації після державної реєстрації наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мельника С. І.
 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної податкової
служби України

О. В. Клименко

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
26 грудня 2011 року № 772
(в редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29 листопада 2022 року № 955)
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)
 
Розрахунок
частки сільськогосподарського товаровиробництва за 20__ рік
1. Найменування платника податку _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________
3. Код виду економічної діяльності (КВЕД) ________________________________________________
4. Код організаційно-правової форми господарювання ______________________________________
5. Місцезнаходження платника податку ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Найменування контролюючого органу за основним місцем обліку платника податку
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(гривень (з двома десятковими знаками))
N з/п Найменування показника Джерела інформації Сума
1 Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції, а також за винятком електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлювальних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб'єкта господарювання) та від надання супутніх послуг розрахунково:
р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 +
+ р. 1.5 + р. 1.6 + р. 1.7 + р. 1.8
 
1.1 Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також від реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті кредитові обороти за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки продукції рослинництва (без податку на додану вартість) та кредитові обороти за субрахунком 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без податку на додану вартість), що обліковуються за первісною вартістю  
1.2 Доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва і птахівництва кредитові обороти за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки продукції тваринництва (без податку на додану вартість) та кредитові обороти за субрахунком 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів", аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без податку на додану вартість), що обліковуються за первісною вартістю  
1.3 Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах) кредитові обороти за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки продукції рибництва (без податку на додану вартість)  
1.4 Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва та рибництва, що вироблені на власних підприємствах або на орендованих виробничих потужностях кредитові обороти за субрахунком 701 "Дохід від реалізації готової продукції", аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) (без податку на додану вартість)  
1.5 Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва на закритому ґрунті, що вироблені на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях  
1.6 Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції тваринництва і птахівництва, що вироблені на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях  
1.7 Доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства  
1.8 Доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг* кредитові обороти за субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" (відповідно до переліку супутніх послуг, зазначених у підпункті 298.8.3 пункту 298.8 статті 298 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) (без податку на додану вартість)  
2 Загальна сума доходу сільськогосподарського товаровиробника кредитові обороти за субрахунками:
791 "Результат операційної діяльності";
792 "Результат фінансових операцій";
793 "Результат іншої діяльності"
 
3 Величина, на яку зменшують загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника розрахунково:
р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6 + р. 3.7 + р. 3.8
 
3.1 Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки кредитові обороти за рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" (відповідні субрахунки) та кредитові обороти за субрахунком 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів", на який зараховується бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"  
3.2 Сума доходу, отримана від продажу іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва кредитові обороти за субрахунком 711 "Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти" в частині продажу іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо)  
3.3 Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю кредитові обороти за субрахунком 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю"  
3.4 Сума доходу, отримана від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж кредитові обороти за субрахунком 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" у частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж**  
3.5 Сума доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченні строку позовної давності кредитові обороти за субрахунком 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості"  
3.6 Сума доходу від курсової різниці за зобов'язаннями по кредитах (позиках), відсотках в іноземній валюті кредитові обороти за субрахунком 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці"  
3.7 Сума доходу від курсових різниць за залишками грошових коштів на валютних рахунках, дебіторською заборгованістю за реалізовану сільськогосподарську продукцію власного виробництва та продуктів її переробки кредитові обороти за субрахунком 714 "Дохід від операційної курсової різниці"  
3.8 Сума доходу від визнання доходів при врегулюванні сумнівної (безнадійної) заборгованості кредитові обороти за субрахунком 716 "Відшкодування раніше списаних активів" або за субрахунком 719 "Інші доходи від операційної діяльності"  
4 Скоригований дохід сільськогосподарського товаровиробника розрахунково:
р. 2 - р. 3
 
5 Частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, % розрахунково:
р. 1 / р. 4 х 100
 
Дата заповнення Розрахунку (число, місяць, рік)  
 
.
 
 
.
 
 
 
 
Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник) ________________________
(підпис)
___________________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія (за наявності) та номер паспорта***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) ________________________
(підпис)
___________________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія (за наявності) та номер паспорта***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________
* Рядок 1.8 заповнюють тільки сільськогосподарські товаровиробники, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.
** Не коригується дохід на суму перевищення ціни реалізації (без податку на додану вартість) над залишковою вартістю основних засобів.
*** Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
 

Директор Фінансово-економічного
департаменту Мінагрополітики

Баграт АХІДЖАНОВ
( Розрахунок із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства  аграрної політики та продовольства України від 22.03.2013 р. № 205,  від 02.12.2015 р. № 461,  від 29.03.2016 р. № 108, від 17.05.2017 р. № 245, від 16.03.2018 р. № 142, у редакції наказу Міністерства аграрної політики  та продовольства України від 29.11.2022 р. № 955, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства аграрної  політики та продовольства України від 09.11.2023 р. № 1935, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства аграрної  політики та продовольства України від 27.11.2023 р. № 2059 )