• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати

Міністерство статистики України  | Наказ, Інструкція від 11.12.1995 № 323 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Інструкція
 • Дата: 11.12.1995
 • Номер: 323
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство статистики України
 • Тип: Наказ, Інструкція
 • Дата: 11.12.1995
 • Номер: 323
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 323 від 11.12.95
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1995 р.
за N 465/1001
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету статистики N 5 від 13.01.2004 )
Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати
З метою приведення у відповідність з Законами України "Про оплату праці" та "Про оподаткування прибутку підприємств" і на виконання Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.05.93 N 326, та пункту 23 розділу II Плану статистичних робіт на 1995 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.95 N 252,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію зі статистики заробітної плати і ввести її в дію з 1 січня 1996 року (додається).
2. Дію Інструкції поширити на всі господарюючі суб'єкти, незалежно від форми власності.
3. З введенням в дію цієї Інструкції визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про склад коштів, що направлені на споживання, затверджену наказом Міністерства статистики України від 27.06.94 N 150 та зареєстровану Міністерством юстиції України 05.07.94 за N 144/353.
4. Управлінню демографічної статистики та праці (Григорович Н.В.)
4.1. Забезпечити Інструкцією всі звітуючі суб'єкти з питань праці через Держкомстат Автономної Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління статистики, міністерства, відомства та інші центральні органи державної виконавчої влади.
5. Економічному управлінню (Єрофеєва Н.В., Пишнюк М.І.) передбачити фінансування та виділення необхідної кількості паперу для виговлення Інструкції.
6. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В.Г.) забезпечити до 29 грудня 1995 року виготовлення інструкції в кількості 400 тисяч примірників.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра В.П.Арендар
Затверджено
наказом Міністерства статистики
України
від 11.12.95 р. N 323
Інструкція зі статистики заробітної плати
Інструкцію підготовлено для складання статистичної звітності з праці всіма господарюючими суб'єктами *), незалежно від їх форм власності.
________________________
*) Надалі - підприємства
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
1.2. Структура заробітної плати.
Витрати на оплату праці складаються з:
1. Фонду основної заробітної плати
2. Фонду додаткової заробітної плати
3. Інших заохочувальних та компенсаційних виплат
Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
Додаткова заробітна плата. Це - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.
1.3. Під час складання статистичної звітності з праці показуються грошові суми, нараховані до виплати у відповідності з платіжними документами, за якими з працівниками були проведені розрахунки по заробітній платі (номінальна заробітна плата). Зазначені суми приводяться "брутто", тобто включаючи податки та інші утримання у відповідності з законодавством ("нетто" - грошові суми, нараховані до виплати без прибуткового податку та обов'язкових внесків працівника до фонду соціального страхування і пенсійного фонду).
До складу витрат на оплату праці включаються всі витрати підприємства на оплату праці незалежно від джерела фінансування цих виплат.
1.4. Суми коштів, нараховані за щорічні та додаткові відпустки, включаються в фонд оплати праці звітного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у звітному місяці. Суми, що припадають на дні відпустки в наступному місяці, включаються в фонд оплати праці наступного місяця.
1.5. При натуральній формі оплати праці та наданні соціальних пільг зазначені виплати у звіт з праці включаються у сумі, обрахованій виходячи з середньої ціни реалізації за звітний період.
Якщо продукція надана безкоштовно, то розмір заробітної плати в цьому випадку дорівнює повній вартості цієї продукції; якщо вона надана за зниженими цінами - то різниці між вартістю проданої за зниженими цінами продукції і її повною вартістю.
1.6. Всі види нарахувань у іноземній валюті включаються до фонду оплати праці в національній валюті України в сумі, яка визначається шляхом перерахування іноземної валюти за курсом Національного банку України на дату їх нарахування.
1.7. Дані про фонд оплати праці за відповідний період минулого року при складанні звітів з праці показуються згідно з методологією, яка прийнята у звітному періоді поточного року.
2. Фонд оплати праці
До фонду основної заробітної плати включаються:
2.1. Заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки) за відрядними розцінками, тарифними ставками (окладами) робітників та посадовими окладами, незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві.
2.2. Суми процентних або комісійних нарахувань в залежності від обсягу доходів (прибутку) отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є основною заробітною платою.
2.3. Суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет та журналів, телеграфного агентства, видавництв, радіо, телебачення та інших підприємств і (або) оплата їх праці, що здійснюються за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві.
До фонду додаткової заробітної плати входять:
2.4. Надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством:
- кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність;
- за класність водіям автомобілів, робітникам локомотивних бригад, трактористам-машиністам, робітникам провідних професій та іншим категоріям працівників тих галузей народного господарства, в яких введено такі надбавки та доплати за звання майстра і класи кваліфікації;
- бригадирам з числа робітників, не звільненим від основної роботи, за керівництво бригадами;
- персональні надбавки;
- керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання;
- за знання іноземної мови;
- за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
- доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством;
- за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах; за роботу в багатозмінному та непереривному режимі виробництва (включаючи доплати за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час;
- працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час пересування їх у шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад;
- інші надбавки і доплати, передбачені законодавством.
2.5. Премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів, в тому числі за:
- виконання і перевиконання виробничих завдань;
- виконання акордних завдань у встановлений строк;
- підвищення продуктивності праці, виробітку;
- поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності бригади, дільниці, цеху;
- економію сировини, матеріалів, інструментів та інших матеріальних цінностей;
- зменшення простоїв устаткування та за інші якісні показники в роботі підприємств, а також премії, нараховані робітникам із преміального фонду майстра тощо.
2.6. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), передбачені чинним законодавством.
2.7. Оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємств, за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з працівниками за виконану роботу провадяться безпосередньо цим підприємством. Розмір коштів, спрямованих на оплату праці цих працівників, визначається, виходячи з кошторису на виконання робіт (послуг) за договором, і платіжних документів.
Оплата працівникам, які не перебувають у штаті підприємства, за виконання разових робіт (ремонт інвентаря, побілка і фарбування, робіт з експертизи тощо).
Зазначені суми у статистичній звітності з праці відображаються у фонді оплати праці працівників позаспискового складу і не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати штатних працівників спискового складу підприємства.
2.8. Оплата за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні, в понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими актами.
2.9. Заробітна плата до кінцевого розрахунку по закінченню року (або іншого періоду) обумовлена системами оплати праці на сільськогосподарських підприємствах.
2.10. Суми відшкодування втраченого заробітку внаслідок тимчасової втрати працездатності до фактичного заробітку у випадках, коли працівник продовжує працювати на підприємстві.
2.11. Виплати різниці в окладах працівникам, працевлаштованим із інших підприємств зі збереженням протягом деякого часу (відповідно до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також при тимчасовому заступництві.
2.12. Процентні або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу).
2.13. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством.
2.14. Суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим для роботи на підприємстві згідно із спеціальними договорами з державними організаціями (на надання робочої сили), які видані безпосередньо цим особам.
2.15. Оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, для навчання учнів загальноосвітніх шкіл.
2.16. Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і учнів середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, які працюють на підприємствах у складі студентських загонів.
2.17. Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і учнів середніх спеціальних і професійно-технічних закладів, що проходять виробничу практику на підприємстві, а також оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл у період професійної орієнтації, які залучені на тимчасову роботу до посильної праці на період канікул.
2.18. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників у межах, передбачених чинним законодавством.
2.19. Оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених чинним законодавством.
2.20. Вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей народного господарства (відповідно до законодавства) комунальних послуг, продуктів харчування; витрати на оплату житла, безкоштовно наданого працівникам підприємств відповідно до законодавства (суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовно житла, комунальних послуг та інше).
2.21. Витрати, пов'язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту.
2.22. Вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи формений одяг, обмундирування), що залишаються в особистому постійному користуванні, або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими цінами (крім витрат, зазначених у пункті 4.11 розділу 4 цієї Інструкції).
2.23. Оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку.
2.24. Оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу підліткам.
2.25. Оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства.
2.26. Заробітна плата, яка зберігається відповідно до законодавства за місцем основної роботи за працівниками, залученими на сільськогосподарські та інші роботи, згідно з відповідними рішеннями Уряду.
2.27. Суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, керівникам і спеціалістам підприємств за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.
2.28. Оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, аспірантурах, а також навчаються без відриву від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах.
2.29. Суми, виплачені особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених в дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва.
2.30. Оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові.
Примітка. Фонд додаткової оплати за невідпрацьований час включає суми, визначені пунктами 2.23-2.30.
До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать:
2.31. Оплата простоїв не з вини працівника.
2.32. Суми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці з ініціативи адміністрації з частковим збереженням заробітної плати.
2.33. Суми, що виплачуються працівникам, які брали участь у страйках.
Примітка. Фонд оплати за невідпрацьований час включає суми, визначені пунктами 2.31-2.33.
2.34. Надбавки і доплати, не передбачені законодавством, і понад розміри, встановлені чинним законодавством.
2.35. Винагороди за підсумками роботи за рік.
2.36. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи (надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), не передбачені законодавством, і понад розміри, встановлені чинним законодавством.
2.37. Винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції.
2.38. Премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення, освоєння та впровадження нової техніки, за введення в дію в строк і достроково виробничих потужностей і об'єктів будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт та інші;
премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, в тому числі за:
- створення, організацію виробництва та виготовлення нових товарів народного споживання;
- збирання та здачу окремих видів відходів виробництва для вторинного їх використання (за збирання та здавання відпрацьованих і пошкоджених абразивних інструментів, відходів твердих сплавів та інше);
- за своєчасне здавання, повернення і повторне використання дерев'яної, скляної і картонної тари;
- за збирання, сортування, зберігання і здавання вторинної сировини;
- за скорочення часу перебування вагонів під навантаженням і розвантаженням, їх ущільне навантаження, підвищення рівня маршрутизації перевезення вантажів на залізниці;
- інші премії, виплачені відповідно до спеціальних рішень Уряду.
2.39. Одноразові заохочення (наприклад, окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, заохочень до ювілейних та пам'ятних дат як у грошовій, так і натуральній формі).
2.40. Виплати підвищеної (диференційної) оплати праці працівникам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, оплати додаткової відпустки, виплата різниці між заробітками при переведенні на нижчеоплачувану роботу, видатки по збереженню середньої заробітної плати при звільненні у зв'язку з відселенням, виплата компенсації за час вимушеного простою, що проводяться відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
2.41. Матеріальна допомога (оздоровчі, екологічні та інші виплати).
2.42. Сума наданих підприємством трудових і соціальних пільг працівникам:
- оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад передбачених законодавством) відпусток, в тому числі жінкам, які виховують дітей;
- одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію;
- доплати і надбавки до державних пенсій працюючим пенсіонерам;
- оплата за навчання в учбових закладах дітей працівників підприємства;
- вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок; екскурсії і мандрівки;
- здешевлення вартості харчування працівників як готівкою, так і за безготівковими розрахунками в їдальнях, буфетах, профілакторіях;
- витрати на погашення позик, виданих працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, включаючи кошти для погашення первинних внесків для вступу в житловий кооператив та на індивідуальне будівництво, придбання садових будинків і обзаведення домашнім господарством;
- витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво доріг, енерго- і водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів;
- інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата квартири та найманого житла, крім гуртожитків, продовольчих та непродовольчих товарів, включаючи товари, одержані за бартером, продуктових замовлень, проїзних квитків, абонементів у групи здоров'я, передплати на газети та журнали, протезування, виплати різниці в цінах на паливо або суми компенсації працівникам вартості виданого палива у випадках, не передбачених чинним законодавством, та інші);
- суми прибутку, спрямовані на придбання акцій (для працівників трудового колективу);
- кошти, спрямовані на викуп майна підприємства членами трудового колективу за рахунок коштів підприємства (або коштів, взятих у позику в установах банків, з початку її погашення) з моменту їх персоніфікації;
- витрати у розмірі страхових внесків підприємств (крім випадків, зазначених в пункті 4.19), пов'язаних з добровільним страхуванням працівників (від нещасних випадків, безробіття тощо), якщо договір страхування передбачає виплату обумовленої суми застрахованій фізичній особі незалежно від виникнення страхового випадку по закінченні терміну страхового договору. При цьому вказані суми включаються до фонду оплати праці в тому місяці, в якому провадяться перерахунки страховій компанії.
3. Середня заробітна плата працівників
Середня заробітна плата працівників за місяць (квартал, рік) у цілому по підприємству, установі, організації обчислюється діленням сум, нарахованих із фонду оплати праці працівників як у грошовій, так і натуральній формах, на середньоспискову чисельність працівників, що приймається для розрахунку середньої заробітної плати та інших середніх показників (середньоспискову чисельність всього персоналу в еквіваленті повної зайнятості) за відповідний період.
Для визначення середньомісячної величини за квартал (рік) або будь-який інший період отриману величину заробітної плати за квартал (рік) необхідно розділити на кількість місяців у період.
Примітка. Розрахунки по заробітній платі, пов'язані з оподаткуванням, провадяться відповідно до вказівок органів, на які покладено ці функції.
4. Інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці
До інших виплат, які не входять до фонду оплати праці належать:
4.1 Суми вихідної допомоги, передбачені чинним законодавством.
4.2. Одноразові допомоги та добові, які виплачуються при переведенні, прийманні і направленні на роботу в іншу місцевість, витрати на відрядження.
4.3. Надбавки за пересувний, роз'їзний характер робіт для працівників, безпосередньо зайнятих на будівництві, реконструкції і капітальному ремонті, а також при виконанні робіт вахтовим методом у випадках, передбачених законодавством.
Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) в розмірі тарифної ставки, окладу за дні перебування в дорозі до місця знаходження підприємства (пункту збору) - місця роботи і назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників в дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств.
Надбавки до заробітної плати за кожну добу, які виплачуються з моменту виїзду до повернення на підприємство, де працівник працює; працівникам зв'язку, залізничного, річкового, автомобільного транспорту і шосейного господарства та іншим працівникам, постійна робота яких проходить в дорозі або має роз'їзний характер.
4.4. Суми, які зберігаються за місцем основної роботи замість добових і квартирних за робітниками, відрядженими на вивезення зерна та інших сільськогосподарських продуктів; на збирання врожаю, заготівлю кормів.
4.5. Виплати польового забезпечення.
4.6. Допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, одноразова допомога при народженні дитини, по догляду за дитиною до встановленого законодавством строку, грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років).
4.7. Суми виплат щорічної і щомісячної компенсації сім'ям на дітей, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи або стали інвалідами, одноразові компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю осіб, що стали інвалідами, сім'ям за втрату годувальника та інші компенсації та пільги, що не зазначені у пункті 2.40 і виплачені працівникам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи (в тому числі суми грошової допомоги, наданої працівникам у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсацій по пільговому забезпеченню продуктами харчування; суми, спрямовані підприємством на погашення безпроцентних позик, виданих банками; суми видатків на виплату винагороди за вислугу років тощо).
4.8. Щорічна допомога на оздоровлення дітей. Вартість подарунків дітям до свят. Вартість харчування дітей, які перебувають у дитячих санаторіях, яслах, оздоровчих таборах підприємств. Суми, спрямовані на оплату за утримання дітей в дитячих садках (компенсація батьківської плати).
4.9. Відшкодування заробітку та інших витрат у випадках завданого каліцтва або іншого ушкодження здоров'я працівника.
4.10. Додаткові виплати працівникам, які перебувають на пенсії і не значаться у списках підприємства тощо.
4.11. Вартість виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила та інших миючих засобів, знешкоджувальних засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у випадках невидачі їх адміністрацією.
4.12. Надання шефської допомоги навчальним закладам (школам, ПТУ, інтернатам), дитячим будинкам, будинкам інвалідів, будинкам престарілих, органам внутрішніх справ та інше.
4.13. Витрати на виплату різниці між закупівельними та роздрібними цінами на сільськогосподарську продукцію, що відпускається підсобними господарствами для громадського харчування.
4.14. Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім витрат на заробітну плату, зазначених у пунктах 2.23, 2.24, 2.27, 2.28):
- витрати на оплату навчання у вищих і середніх спеціальних учбових закладах та закладах установ по підвищенню кваліфікації, професійну підготовку та перепідготовку працівників, які перебувають у списковому складі підприємства;
- суми, виплачені підприємствами за час відпустки перед початком роботи випускникам професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили вищі або середні спеціальні навчальні заклади.
- стипендії студентам та учням, направленим підприємствами на навчання у вищі та середні спеціальні навчальні заклади, що виплачуються за рахунок коштів підприємства;
- оплата проїзду до місця знаходження заочного навчального закладу і назад;
- витрати, пов'язані з організацією навчального процесу (придбання учбового матеріалу, оренда і т.ін.).
4.15. Проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів (крім виплат, зазначених у розділі 2 цієї Інструкції):
- оренда приміщень для проведення навчальних, культурно-масових, фізкультурних і спортивних заходів;
- проведення вечорів відпочинку, дискотек, спектаклів, концертів, лекцій, диспутів, зустрічей з діячами науки і мистецтва, спортивних заходів, спортивних свят, зустрічей із спортсменами, дитячих свят;
- витрати на утримання профілакторіїв, санаторіїв, будинків відпочинку та інших оздоровчих установ, що перебувають на балансі підприємства або утримуються на умовах пайової участі (крім оплати праці працівників, які їх обслуговують);
- витрати на утримання гуртожитків, дитячих садків, таборів відпочинку, бібліотек, медпунктів, дитячих кімнат, куточків відпочинку, музеїв тощо (крім оплати праці працівників, які їх обслуговують);
- витрати на придбання театральних костюмів для учасників художньої самодіяльності, спортивної форми, спортивного інвентаря або плату за їх прокат;
- витрати на придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що знаходяться на балансі підприємств або утримуються на умовах пайової участі;
- витрати на організацію гуртків, студій, клубів, народних університетів, факультетів, виставок-продажу виробів самодіяльної творчості, ярмарків, ігрових кімнат для дітей тощо;
- витрати підприємства, яке бере участь на паях у будівництві житлових будинків, пансіонатів, дитячих таборів тощо.
4.16. Витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження.
4.17. Витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв).
4.18. Компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструмента та особистого транспорту.
4.19. Суми матеріальної допомоги, що надається підприємством на поховання.
4.20. Витрати у розмірі страхових внесків підприємства, якщо страховим випадком (ризиком) є фінансова відповідальність підприємства по відшкодуванню збитків у разі смерті працівника при виконанні трудових обов'язків.
Доходи працівників (дивіденди, проценти)
Не включаються до фонду оплати праці (показуються у звітах з праці окремо) доходи (дивіденди, проценти) від акцій та вкладів в майно підприємства, установи, організації, працівникам, які є членами акціонерного товариства та перебувають у їх списковому складі.
* * *
З введенням в дію з 1 січня 1996 року Інструкції зі статистики заробітної плати визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію про склад коштів, що направлені на споживання, затверджену наказом Міністерства статистики України від 27.06.94 N 150 та зареєстровану Міністерством юстиції України 5.07.94 за N 144/353.