Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності

Міністерство охорони здоровя України Наказ, Інструкція від 14.04.1995 №66
Реквізити

Видавник: Міністерство охорони здоровя України

Тип Наказ, Інструкція

Дата 14.04.1995

Номер 66

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 66 від 14.04.95
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 1995 р.
за N 270/806
Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, що додається.
2. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головному державному санітарному лікарю України прийняти зазначену Інструкцію до керівництва та застосування під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
( Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра,
Головний державний
санітарний лікар України


В.Ф.Марієвський
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України від
14 квітня 1995 року N 66
Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності
( У тексті Інструкції слова "Державний комітет у справах охорони державного кордону України, Національна гвардія України" в усіх відмінках замінено словами "Адміністрація Державної прикордонної служби України, Державна пенітенціарна служба України, Державне управління справами" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція встановлює згідно з Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (надалі - Законом) порядок внесення посадовими особами державної санітарно-епідеміологічної служби України подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності.
1.2. Відстороненню від роботи або іншої діяльності підлягають:
хворі на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби;
особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань;
особи, які були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби;
особи, які відмовляються або ухиляються від обов'язкового медичного огляду;
( Абзац п'ятий пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
особи, які відмовляються або ухиляються від профілактичних щеплень.
( Абзац шостий пункту 1.2 глави 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
1.2.1. Хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби вважаються особи, які хворіють особливо небезпечними та небезпечними інфекційними хворобами.
1.2.2. Особами, які є носіями збудників інфекційних захворювань, вважаються ті, на яких є медичні висновки, що вони носії особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб.
1.2.3. Особами, які були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, визнаються ті, хто знаходилися у діючому епідемічному (епізоотичному) вогнищі та зараження яких припускається за висновком лікаря-епідеміолога.
1.2.4. Особою, яка відмовляється або ухиляється від обов'язкового медичного огляду, визнається працівник, який без поважних причин не пройшов попередній (до прийняття на роботу), періодичний (протягом трудової діяльності) або позачерговий (за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря) медичний огляд відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року N 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" (далі - Постанова) та/або наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року N 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за N 846/14113 (далі - Наказ).
( Підпункт 1.2.4 пункту 1.2 глави 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
1.2.5. Особами, які відмовляються або ухиляються від профілактичних щеплень, визнаються громадяни та неповнолітні діти, а також окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи, які необґрунтовано відмовились від профілактичного щеплення, передбаченого Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року N 595, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1159/19897.
( Підпункт 1.2.5 пунткту 1.2 глави 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
2. Внесення подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності
2.1. Відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, які є носіями збудників інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, осіб, які були в контакті з такими хворими, а також осіб, які ухиляються від обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій (надалі - особи, що підлягають відстороненню), здійснюється за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.2. Право внесення подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності надано головному державному санітарному лікарю України, його заступникам, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя та їх заступникам, головним державним санітарним лікарям водного, залізничного, повітряного транспорту, водних басейнів, залізниць, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державного управління справами, Служби безпеки України та їх заступникам, іншим головним державним санітарним лікарям та їх заступникам, а також іншим посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби, що уповноважені на те керівниками відповідних служб.
2.3. Подання про відсторонення від роботи або іншої діяльності (надалі - подання) - це письмовий організаційно-розпорядчий документ державної санітарно-епідеміологічної служби України, який зобов'язує роботодавців у встановлений термін усунути від роботи або іншої діяльності зазначених у поданні осіб.
( Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
2.4. Підставою для внесення подання можуть бути дані з акта перевірки об'єкта, довідка медичних закладів тощо.
2.5. Подання складають у двох примірниках, один з яких направляється роботодавцю, що зобов'язаний забезпечити його виконання, а другий зберігається у посадової особи, яка внесла подання.
Подання складається за формою (додаток 1 до Інструкції).
( Пункт 2.5 глави 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
2.6. Подання підлягає виконанню в терміни, визначені в ньому.
Термін виконання може бути зазначений або з вказаної в поданні конкретної дати або виразом - "з моменту отримання".
2.7. Термін, на який відсторонюється особа, залежить від епідеміологічних показань та встановлюється згідно з додатком N 2 до цієї Інструкції.
2.8. Умовами, внаслідок яких особа відсторонюється від роботи або іншої діяльності і до виконання яких допуск її до роботи або іншої діяльності заборонений, є непроходження цією особою у встановлених Постановою та/або Наказом обсягу та порядку медичного огляду та/або відсутність у неї Особової медичної книжки (форма первинного обліку N 1-ОМК, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 березня 1998 року N 66, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 березня 1998 року за N 210/2650) з відповідними відмітками про проходження такого медичного огляду.
( Пункт 2.8 глави 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
2.9. Перший примірник подання вручається під розпис роботодавцю, який відповідає за його виконання. При цьому його попереджують про відповідальність за порушення санітарного законодавства.
Перший примірник подання може бути відправлено рекомендованим або цінним листом, передане по телеграфу, телетайпу, телефаксу, телексу або по радіо, що повинно бути засвідчено відповідними документами (поштова картка, опис цінного листа, виписка з реєстру поштових відправлень, виписки з журналу радіограм тощо).
Другий примірник подання зберігається у справах посадової особи, яка його внесла.
( Пункт 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
3. Забезпечення виконання подання
3.1. Відсторонення від роботи або іншої діяльності здійснюється роботодавцем шляхом видання наказу (надання усного розпорядження з подальшим виданням наказу) та вжиття заходів по контролю за його виконанням.
3.2. Особи, які хворіють на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби, є носіями збудників цих хвороб або перебували в контакті з такими хворими чи бактеріоносіями, а також хворі на інші інфекційні хвороби у разі, якщо вони створюють реальну небезпеку зараження оточуючих, підлягають лікуванню, медичному нагляду та обстеженням у стаціонарах відповідних закладів охорони здоров'я чи наукових установ відповідно до статті 22 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
3.3. Відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, які є носіями збудників особливо небезпечних та небезпечних інфекційних хвороб, здійснюється відповідно до вимог статті 23 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".
3.4. Відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, що були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби, здійснюється на термін, зазначений у додатку 2 до Інструкції.
3.5. Під час контролю за виконанням подання перевіряється наявність фактичного відсторонення, а також проведення заходів щодо усунення порушень санітарного законодавства.
3.6. Роботодавець є відповідальним за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів згідно із законодавством.
3.7. У разі необхідності для забезпечення виконання внесеного подання посадові особи органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби можуть залучати працівників органів внутрішніх справ.
( Глава 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
4. Порядок надання допуску до роботи або іншої діяльності
4.1. Допуск до роботи проводиться за рішенням посадової особи, яка внесла подання, або за рішенням органу (посадової особи), який(яка) це подання скасував(ла).
( Пункт 4.1 глави 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
4.2. Рішення про допуск до роботи або іншої діяльності виноситься у письмовій формі протягом одного робочого дня після отримання відомостей, що підтверджують проходження у встановлених Постановою та/або Наказом обсягу та порядку медичного огляду особою, яка була відсторонена від роботи або іншої діяльності згідно з поданням. Рішення складається за формою (додаток 3 до Інструкції).
( Пункт 4.2 глави 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
5. Оскарження подання та дій щодо забезпечення його виконання
5.1. Подання або дії щодо забезпечення його виконання в місячний термін можуть бути оскаржені:
головного державного санітарного лікаря України - до Кабінету Міністрів України або до суду;
головного державного санітарного лікаря Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державного управління справами, Служби безпеки України - головному державному санітарному лікарю України або до суду;
інших головних санітарних лікарів та посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби - вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду.
Розгляд скарги і прийняття по ній рішення проводиться в місячний термін з моменту надходження скарги.
5.2. Оскарження подання не припиняє його дії.
5.3. У разі безпідставного внесення подання винні в цьому посадові особи державної санітарно-епідеміологічної служби України несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок внесення
подання про відсторонення осіб від
роботи або іншої діяльності
Державна санітарно-епідеміологічна служба України
Подання
про відсторонення від роботи або іншої діяльності
до _______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій направлено
подання)
від ______________________________________________________________
(посада особи державної санітарно-епідеміологічної служби)
від "___" ___________ 199__ р. N _____
1. Розглянув ________________________________________________
(перелічити подані матеріали)
встановив ________________________________________________________
(стислий виклад обставин)
__________________________________________________________________
що є порушенням __________________________________________________
(пункти санітарних норм, правил і гігієнічних
__________________________________________________________________
нормативів, стаття Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" або інші законодавчі акти)
На підставі п."е" ст.42 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" вношу подання
про відсторонення від ____________________________________________
(вказати від чого відсторонюється: робота,
______________________:
інша діяльність)
__________________________________________________________________
(вказати посади, прізвища, ім'я та по батькові осіб, яких треба
відсторонити)
з ____________________________ до ____________________________.
(вказати дату, час або інше) (вказати дату, час або інше)
2. Інформацію про виконання прошу надіслати мені до ________.
3. Це подання в місячний термін може бути оскаржено
вищестоящому головному державному санітарному лікарю або до суду.
4. Попереджаю, що за порушення санітарного законодавства
передбачена відповідальність згідно з законодавством.
Подання одержав, про відповідальність попереджений: _________
(підпис
_________________________________________
особи, на яку покладено відповідальність)
"___" ____________ 199__ р.
Відмітка про відправлення подання рекомендованим листом
_________________________________
(число, місяць, рік, N квитанції)
М.П. _________________________________
_________________________________ __________
Посада особи державної Підпис
санітарно-епідеміологічної служби
Додаток N 2
до Інструкції про порядок внесення
подання про відсторонення осіб від
роботи або іншої діяльності
Терміни відсторонення від роботи або іншої діяльності осіб, що були в контакті з хворими на небезпечні для оточуючих інфекційні хвороби
Інфекційна
хвороба
Особа, що відсто-
ронюється
Терміни відсторонення
ХолераДіти і доросліДо отримання триразового нега-
тивного результату дослідження
на холерні вібріони, але не
менше 5 днів з дня контакту
ЧумаДіти і доросліШість днів з дня контакту за
наявністю нормальної темпера-
тури
Епідемічний
паротит
Діти до 10 років,
які не хворіли на
епідемічний паротит
11 днів (з 11 до 21 дня від
початку контакту)
Цереброспи-
нальний ме-
нінгіт
Діти та дорослі, які
обслуговують дитячі
лікарні і дитячі за-
клади
До отримання дворазового нега-
тивного результату дослідження
виділень з носоглотки на ме-
нінгококи
ПоліомієлітДіти віком до 15 ро-
ків, які не хворіли
на поліомієліт;
Дорослі, що працюють
у дитячих закладах,
на харчових підпри-
ємствах
20 днів з дня контакту за умо-
ви нормальної температури та
відсутності симптомів з боку
кишок і катаральних явищ носо-
глотки
КашлюкДіти до 10 років,
які не хворіли на
кашлюк
20 днів з дня контакту за
умови відсутності кашлю
Черевний тиф
і паратиф
Працівники централь-
ного водопостачання,
харчової промисловос
ті, громадського хар
чування, а також сто
совно до персоналу,
який обслуговує ліку
вальні, дитячі закла
ди, санаторії і буди
нки відпочинку, кот-
рі мають безпосеред-
нє відношення до хар
чування і догляду за
хворими і відпочива-
ючими, а також дитя-
чих закладів
До отримання дворазового нега-
тивного результату (з обов'яз-
ковим прийомом послаблюючого
препарату) дослідження калу і
сечі
Віспа вітря-
на
Діти віком до 7 ро-
ків, що не хворіли
на вітряну віспу
11 днів (з 11 до 21 дня від
початку контакту)
ДифтеріяДіти і доросліДо одноразового бактеріологіч-
ного дослідження з негативним
результатом виділень з носог-
лотки при відсутності гострих
запальних явищ носоглотки. У
разі виділення дифтерійних па-
личок відсторонюються на тер-
мін дворазового бактеріологіч-
ного дослідження з негативним
результатом, яке проводиться з
дводенним проміжком часу
СкарлатинаДіти, які відвідують
дитячі дошкільні за-
клади та перші два
класи школи
7 днів з моменту відсторонення
хворого
КірДітиДля неприщеплених з 8 до 17
днів, для прищеплених - з 8 до
21 дня
Додаток 3
до Інструкції про порядок
внесення подання
про відсторонення осіб
від роботи або іншої
діяльності
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
про допуск до роботи або іншої діяльності
"_____" _________________ 20___ року N ________
Я, _____________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла
рішення)
розглянувши матеріали стосовно _________________________________,
_________________________________________________________________
(подання, дія якого припиняється, назва, номер, дата
винесення та ким винесено)
на підставі _____________________________________________________
_________________________________________________________________
(перелік відомостей, що підтверджують проходження медичного
огляду особою, яка була відсторонена від роботи або іншої
діяльності згідно з поданням)
вирішив(ла) допустити ___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
яка допускається до роботи або іншої
діяльності)
з ___________
(дата)
Рішення отримав _________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата,
підпис)
або надіслано рекомендованим листом _____________________________
(дата, номер квитанції)
М.П. ____________________________________ ___________
(посада особи державної (підпис)
санітарно-епідеміологічної служби)
( Інструкцію доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 544 від 30.08.2011 )
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 66 від 14.04.95
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 1995 р.
за N 270/806
Про затвердження Інструкції про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності
З метою забезпечення реалізації положень Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботи або іншої діяльності, що додається.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!