Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Міністерство фінансів України Наказ від 02.12.2020 №734
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 02.12.2020

Номер 734

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.12.2020 № 734
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2021 р.
за № 100/35722
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до:
форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року № 763), виклавши її у новій редакції, що додається;
форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 276), виклавши її у новій редакції, що додається;
форми уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 276), виклавши її у новій редакції, що додається;
форми розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 276), замінивши слова "ініціали та прізвище" словами "Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ".
2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.
3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України, Департаменту правової роботи Державної податкової служби України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України Любченка О.М.
МіністрС. Марченко
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України

Голова Державної податкової служби України

В.о. Голови Державної регуляторної
служби УкраїниО. Вискуб

О. Любченко


В. Загородній
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 02 грудня 2020 року № 734)
ПОДАТКОВА НАКЛАДНА
(з додатками)
Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 02 грудня 2020 року № 734)
ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
з податку на додану вартість
(з додатками)
Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 02 грудня 2020 року № 734)
УТОЧНЮЮЧИЙ РОЗРАХУНОК
податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок
Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
02 грудня 2020 року № 734
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2021 р.
за № 100/35722
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
1. У Порядку заповнення податкової накладної, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267:
1) пункт 4 після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим - дев’ятим такого змісту:
"У рядку "код" податкової накладної зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:
1 - Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
2 - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (ДРФО);
3 - реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);
4 - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
Рядок "код" заповнюється у разі заповнення рядка "Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта" податкової накладної.".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати відповідно абзацом десятим;
2) в абзаці третьому підпункту 1 пункту 16 цифри "9999" замінити цифрами "99999";
3) у тексті Порядку слова "Державна фіскальна служба", "Державна фіскальна служба України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна податкова служба України", слово "ДФС" замінити словом "ДПС".
2. У Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289:
1) у розділі II:
заголовок розділу викласти в такій редакції:
"II. Звітний (податковий) період та строки подання декларації";
у пункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Звітний (податковий) період визначається у порядку, встановленому статтею 202 розділу V Кодексу , що дорівнює одному календарному місяцю, з урахуванням таких особливостей:";
у підпункті 2:
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;
абзац другий викласти в такій редакції:
"Декларація за останній звітний (податковий) період подається в строки, встановлені підпунктом 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу II Кодексу.";
пункти 2-4 виключити.
У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 2;
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Відповідно до підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 розділу II та пункту 203.1 статті 203 розділу V Кодексу декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.";
2) у розділі III:
в абзаці другому пункту 9 слова "(у разі заповнення даних у відповідних рядках декларації)" виключити;
у пункті 10:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) (додаток 1);";
підпункт 5 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 6-9 вважати відповідно підпунктами 5-8;
у підпункті 8 слово "товарів" замінити словами "товарів/послуг";
у пункті 12 слово та цифру "Додаток 9" замінити словом та цифрою "Додаток 8";
доповнити розділ новим пунктом 23 такого змісту:
"23. У разі зміни рахунка платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, такий платник має право у складі декларації подати заяву (Д4) (додаток 4), в якій зазначає відомості щодо змінених реквізитів рахунку платника податків, на який необхідно перерахувати суму бюджетного відшкодування.
У разі якщо зміни рахунка платника податків, зазначеного в раніше поданій заяві про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4), на який платник податків виявив бажання отримати бюджетне відшкодування, відбулись в особи, яка виключена з реєстру платників податку на додану вартість, така особа може подати до контролюючого органу за місцем обліку платника податку повідомлення довільної форми щодо зміни реквізитів рахунку, на який необхідно перерахувати суму бюджетного відшкодування, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", підписане керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку.
При цьому, таке повідомлення повинно містити такі реквізити: повне найменування платника (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності)); податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта; за даними Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування дата раніше поданої заяви про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4) та номер податкової декларації або уточнюючого розрахунку; реквізити нового рахунку (номер та дата відкриття рахунку, найменування банку, в якому відкритий такий рахунок).";
3) у розділі V:
у пункті 3:
у підпункті 2:
абзац четвертий виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;
абзац п’ятий виключити;
у підпункті 5:
у абзаці першому слова "та коригування за такими операціями" замінити словами та цифрами "та у рядку 4.1.1 коригування за такими операціями";
у абзаці другому слова "та коригування за такими операціями" замінити словами та цифрами "та у рядку 4.2.1 коригування за такими операціями";
абзац одинадцятий виключити;
у підпункті 6:
абзац четвертий доповнити словами "та коригування за такими операціями";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"У рядку 5.1 (з рядка 5) вказуються обсяги операцій (з урахуванням коригування), які звільнені від оподаткування (розділ V Кодексу , підрозділ 2 розділу XX Кодексу , міжнародні договори (угоди)). Коригування обсягів за такими операціями окремо відображається у рядку 5.1.1.";
у підпункті 8:
абзац перший викласти в такій редакції:
"8) коригування податкових зобов’язань, крім випадків, передбачених цим Порядком, відображається у рядках 7 та 8.";
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами другим - дев’ятим;
в абзаці другому слова та цифри "таблиця 1.1 (Д1) (додаток 1)" замінити словами та цифрами "таблиця 1.2 (Д1) (додаток 1)";
абзаци третій - восьмий виключити.
У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом третім;
у пункті 4:
абзаци четвертий, п’ятий підпункту 5 викласти у такій редакції:
"У рядку 16.3 вказується сума збільшення/зменшення від’ємного значення, узгоджена за результатами перевірки контролюючого органу, у звітному (податковому) періоді, на який припадає день узгодження податкового повідомлення-рішення, враховуючи процедури адміністративного оскарження відповідно до статті 56 розділу II Кодексу .
У рядку 16.3 також вказується узгоджена за результатами документальної перевірки контролюючого органу сума від’ємного значення реорганізованого платника податку, що переноситься до податкового кредиту правонаступника (за умови подання таким правонаступником заяви (таблиця 3 додатка 2) у складі податкової декларації за звітний (податковий) період), на який припадає день узгодження, враховуючи процедури адміністративного оскарження відповідно до статті 56 розділу II Кодексу .";
4) у тексті Порядку посилання на пункт 5 розділу ІІ замінити відповідно посиланнями на пункт 2 розділу II;
5) у тексті Порядку посилання на додатки до декларації (Д5) (додаток 5), (Д6) (додаток 6), (Д7) (додаток 7), (Д8) (додаток 8), (ДС9) (додаток 9) замінити відповідно посиланнями на додатки (Д1) (додаток 1), (Д5) (додаток 5), (Д6) (додаток 6), (Д7) (додаток 7), (ДС8) (додаток 8);
6) у тексті Порядку посилання на додатки 2, 3 замінити відповідно посиланнями на додатки 1, 2;
7) у додатках до Порядку:
додаток 1 виключити.
У зв’язку з цим додатки 2, 3 вважати відповідно додатками 1, 2;
додаток 1 викласти у новій редакції, що додається;
у формі додатка 2:
слова "місяць/квартал" замінити словом "місяць";
слова "ініціали та прізвище" замінити словами "Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ".
Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко
Додаток 1
до Порядку заповнення і подання
податкової звітності з податку
на додану вартість
(пункт 9 розділу III)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування
Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.12.2020 № 734
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2021 р.
за № 100/35722
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України
Відповідно до пунктів 201.2 та 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до:
форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року № 763), виклавши її у новій редакції, що додається;
форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 276), виклавши її у новій редакції, що додається;
форми уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 лютого 2017 року № 276), виклавши її у новій редакції, що додається;

30 днiв передплати безкоштовно!