Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів

Національний банк України Положення, Постанова від 05.11.2014 №705
Документ підготовлено в системі iplex
9. Користувач не несе відповідальності за здійснення платіжних операцій, якщо електронний платіжний засіб було використано без фізичного пред'явлення користувачем та/або електронної ідентифікації самого електронного платіжного засобу і його користувача, крім випадків, якщо доведено, що дії чи бездіяльність користувача призвели до втрати, незаконного використання ПІНу або іншої інформації, яка дає змогу ініціювати платіжні операції.
10. Банк зобов'язаний розглядати заяви (повідомлення) користувача, що стосуються використання електронного платіжного засобу або незавершеного переказу, ініційованого з його допомогою, надати користувачу можливість одержувати інформацію про хід розгляду заяви (повідомлення) і повідомляти в письмовій формі про результати розгляду заяви (повідомлення) у строк, установлений договором, але не більше строку, передбаченого Законом України "Про звернення громадян".
Строки встановлення емітентом правомірності переказу та повернення на рахунок користувача попередньо списаного неналежного переказу визначені пунктом 37.2 статті 37 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні".
11. Правила платіжної системи мають передбачати право платіжної організації ухвалювати рішення про зупинення здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, емітованих певним емітентом.
Порядок зупинення здійснення операцій з використанням електронного платіжного засобу, а також його вилучення і повідомлення про це користувача встановлюється правилами платіжної системи і обумовлюється в договорі платіжної організації з емітентом.
12. Емітент має право прийняти рішення про зупинення здійснення операцій з використанням певного електронного платіжного засобу, а також про вилучення електронного платіжного засобу за наявності обставин, що можуть свідчити про незаконне використання електронного платіжного засобу та/або його реквізитів, значно збільшеного ризику неспроможності платника виконати своє зобов'язання щодо сплати кредиту та процентів за ним, в інших випадках, установлених договором. Зупинення або припинення права користувача використовувати електронний платіжний засіб не припиняє зобов'язань користувача й емітента, що виникли до часу зупинення або припинення зазначеного права.
Емітент зобов'язаний інформувати користувача про зупинення права використовувати електронний платіжний засіб та причини такого зупинення в спосіб, установлений договором, у разі можливості перед тим, як право використовувати електронний платіжний засіб буде зупинено, і негайно після цього, якщо надання такої інформації не скомпрометує об'єктивно виправданих заходів з безпеки або якщо це не заборонено законодавством України.
Емітент має право поновити право користувача використовувати електронний платіжний засіб або надати новий після усунення причини зупинення права використовувати електронний платіжний засіб.
13. Еквайр має право на строк, визначений правилами платіжної системи, зупинити надання послуг торговцю та/або вилучити платіжні пристрої для обслуговування електронних платіжних засобів і розірвати договір у разі неправомірного або непередбаченого договором використання торговцем чи третьою особою електронних платіжних засобів або їх реквізитів, платіжного термінала, імпринтера та інших платіжних пристроїв, наданих еквайром торговцю для обслуговування електронних платіжних засобів, та в інших випадках, установлених договором.
Платіжна організація або еквайр мають право прийняти рішення про зупинення здійснення еквайрингу певним торговцем також і в інших випадках, установлених правилами платіжної системи та/або умовами договору.
14. Емітент має право використовувати ліміти та/або обмеження на суми та кількість платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів. Емітент перед укладенням договору зобов'язаний ознайомити клієнта з лімітами та/або обмеженнями, які застосовуватимуться. Користувач має право змінити встановлений емітентом ліміт та/або обмеження, про що повідомляє емітента в порядку, установленому договором.
15. Залишок коштів на рахунку в разі втрати електронного платіжного засобу або закінчення строку (терміну) його дії, а також розірвання чи припинення дії договору за дорученням власника рахунку перераховується на інші рахунки або видається готівкою з дотриманням строків, установлених правилами платіжної системи та договором.
( Пункт 15 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
VII. Загальні правила документообігу за операціями з використанням електронних платіжних засобів
1. Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів та інші документи, що застосовуються в платіжних системах для платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів, можуть бути в паперовій та/або електронній формі. Вимоги до засобів формування документів за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів і їх оброблення визначаються платіжною системою з урахуванням вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку.
2. Форми документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів установлюються правилами платіжних систем і повинні містити обов'язкові реквізити, визначені цим Положенням.
3. Операції користувачів повинні виконуватися з оформленням квитанції платіжного термінала, чека банкомата, сліпа та інших документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів у паперовій формі, що складаються та друкуються державною мовою за місцем проведення операції в такій кількості примірників, яка потрібна для всіх учасників операції, та/або документів в електронній формі, передбачених правилами платіжної системи.
Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів можуть бути оформлені та/або надруковані іншою мовою за домовленістю сторін відповідно до законодавства України або якщо платіжний пристрій дає користувачу технічну можливість здійснити вибір мови на його замовлення.
Постачальник платіжних послуг зобов'язаний забезпечити відповідність мови паперових документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів мові, яка була вибрана користувачем на екрані платіжного пристрою.
( Абзац четвертий пункту 3 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )( Абзац п'ятий пункту 3 розділу VII виключено на підставі Постанови Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
4. Паперові документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів можуть не оформлятися за місцем проведення операції, якщо:
1) розрахунки за товари (послуги) здійснюються держателем на суму до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
2) таке право передбачене правилами відповідної платіжної системи, або
3) держатель відмовився від їх отримання.
Документи за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів можуть оформлятися в електронній формі під час здійснення операцій у сфері електронної комерції та системах дистанційного обслуговування за умови їх доставки користувачу.
( Розділ VII доповнено новим пунктом 4 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
5. Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів мають статус первинного документа та можуть бути використані під час урегулювання спірних питань.
6. Операції, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів із застосуванням платіжних терміналів, повинні виконуватися з оформленням квитанції платіжного термінала. Інформація щодо здійснених операцій із застосуванням платіжних терміналів може бути передана еквайру в процесі авторизації або збережена в пам'яті термінала у формі журналу (реєстру), який передається еквайру в узгоджені терміни.
7. Операції, що здійснюються з використанням платіжних карток із застосуванням імпринтерів, повинні виконуватися з оформленням сліпа, форма якого визначається платіжною системою. В узгоджені терміни сліпи передаються еквайру для формування й направлення до процесингової установи відповідної інформації для її оброблення та виконання розрахунків за виконані операції.
8. Документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів повинні містити такі обов'язкові реквізити:
1) найменування платіжної системи;
( Пункт 8 розділу VII доповнено новим підпунктом 1 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
2) ідентифікатор еквайра та торговця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;
3) ідентифікатор платіжного пристрою;
4) дату та час здійснення операції;
5) суму та валюту операції;
6) суму комісійної винагороди;
7) реквізити електронного платіжного засобу, які дозволені правилами безпеки платіжної системи;
8) вид операції;
9) код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі.
Правила платіжних систем та/або внутрішньобанківські правила можуть передбачати також інші додаткові реквізити документів за операціями з використанням електронних платіжних засобів.
9. Емітенти зобов'язані в порядку та строки, установлені договором, надавати власникам рахунків виписки про рух коштів на їх рахунках за операціями, що виконані користувачами електронних платіжних засобів. Форма виписки повинна включати всі обов'язкові реквізити, передбачені нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації операційної діяльності в банках України.
Щомісячна виписка про платіжні операції за договором має надаватися безкоштовно.
Виписка про рух коштів за рахунком може надаватися власникові рахунку в банку, надсилатися поштою, електронною поштою, у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон, через банкомат тощо.
10. Якщо власник рахунку має заперечення щодо операцій за рахунком, перелік яких зазначений у виписці, то він має право звернутися до емітента із заявою про розгляд спірного питання або до суду.
11. Емітент у порядку та в строки, установлені правилами платіжної системи та умовами договору, під час розгляду заяви користувача має право одержувати від еквайра документи за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів або їх копії, що підтверджують здійснення користувачем цих операцій.
12. Процесингова або клірингова установа, розрахунковий банк зобов'язані в порядку, установленому законодавством України, надавати учаснику платіжної системи, а також судам та органам досудового слідства послуги для визначення достовірності інформації, яка міститься в електронних документах, що обробляються платіжною системою, яку обслуговує ця процесингова, клірингова установа або розрахунковий банк, якщо учасник платіжної системи бере участь у розгляді спору судом.
Порядок оплати учасником платіжної системи послуг, визначених цим пунктом, здійснюється за тарифами, установленими процесинговою, кліринговою установою або розрахунковим банком, та в порядку, установленому договором.
13. Документи за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, що містять банківську таємницю, під час їх передавання засобами телекомунікаційного зв'язку повинні бути зашифровані згідно з вимогами платіжної системи, а якщо таких вимог немає, то в порядку, установленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.
VIII. Агентська та посередницька діяльність (аутсорсинг), процесинг
1. Платіжні організації платіжних систем і постачальники платіжних послуг відповідно до законодавства України, цього Положення та договору мають право передавати виконання певних своїх функцій юридичним особам-агентам або уповноважувати на виконання частини не притаманних для банків технічних функцій іншу юридичну особу - залучити до агентської та посередницької діяльності (далі - аутсорсинг) агента/посередника.
( Пункт 1 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 382 від 06.09.2016, № 142 від 29.11.2019 )
2. Постачальник платіжних послуг має право передавати на аутсорсинг окремі операційні функції, не погіршуючи матеріально та якісно внутрішнього контролю постачальника платіжних послуг і здатності уповноважених органів державної влади проводити моніторинг виконання ним усіх зобов'язань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
( Пункт 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 382 від 06.09.2016 )
3. Постачальник платіжних послуг, який за договором з агентом/посередником передає на аутсорсинг окремі операційні функції, зобов'язаний забезпечити їх відповідність таким умовам:
( Абзац перший пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
1) передавання на аутсорсинг виконання певних функцій не призводить до делегування керівництвом постачальника платіжних послуг своєї відповідальності;
2) відносини та зобов'язання постачальника платіжних послуг щодо користувачів залишаються незмінними;
3) платіжні та інформаційні послуги, які надаються через агента/посередника користувачам, мають бути не гіршої якості, ніж якби вони надавалися самим постачальником платіжних послуг.
( Підпункт 3 пункту 3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
4. Агент/посередник, який здійснює свою діяльність від імені платіжної організації або постачальника платіжних послуг, зобов'язаний інформувати про цей факт користувачів платіжних послуг.
( Пункт 4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
5. Банки-резиденти, які емітують електронні платіжні засоби, мають право укладати договори з іншими суб'єктами господарювання про розповсюдження емітованих ними електронних платіжних засобів, крім емітованих ними платіжних карток.
6. Емітент для передавання електронних платіжних засобів держателям/представнику держателя має право укладати договори з агентами, яким емітентом надано право здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб.
( Розділ VIII доповнено новим пунктом 6 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
7. Постачальник платіжних послуг має право на підставі договору залучати інформаційно-технічного посередника для здійснення інформаційних та технологічних операцій з електронними платіжними засобами.
Договір має містити такі обов'язкові умови:
1) порядок діяльності інформаційно-технічного посередника, пов'язаний зі здійсненням операцій з використанням електронних платіжних засобів;
2) порядок забезпечення інформаційно-технічним посередником захисту інформації та вжиття інших заходів безпеки під час здійснення користувачами операцій з використанням електронних платіжних засобів, відповідальність за їх порушення;
3) порядок здійснення контролю за діяльністю інформаційно-технічного посередника, пов'язаної зі здійсненням операцій з використанням електронних платіжних засобів;
4) відповідальність інформаційно-технічного посередника та постачальника платіжних послуг;
5) порядок розгляду спорів.
( Розділ VIII доповнено новим пунктом 7 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
8. Постачальник платіжних послуг та/або інформаційно-технічний посередник зобов'язаний проінформувати до початку ініціювання переказу коштів держателя про участь інформаційно-технічного посередника в переказі, якщо переказ ініціюється за допомогою інформаційно-технічного посередника. Держатель після отримання інформації повинен мати змогу відмовитися від уже розпочатої операції.
( Розділ VIII доповнено новим пунктом 8 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
9. Постачальник платіжних послуг, що уклав договір з інформаційно-технічним посередником, зобов'язаний здійснювати контроль за його діяльністю в порядку, визначеному в договорі.
( Розділ VIII доповнено новим пунктом 9 згідно з Постановою Національного банку № 142 від 29.11.2019 )
10. Банки - учасники платіжних систем, якщо це не суперечить правилам відповідної платіжної системи, мають право укладати договори з іншими банками-резидентами, що не є учасниками цих платіжних систем, про видачу останніми готівки за електронними платіжними засобами через власні каси або банкомати.
11. Платіжні організації платіжних систем, створених нерезидентами, у яких функції платіжної організації та емітента одночасно виконує одна юридична особа, можуть укладати з банками-резидентами договори про розповсюдження серед клієнтів таких фінансових установ електронних платіжних засобів, емітованих платіжними організаціями цих систем.
12. Процесинг за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів на території України здійснюється процесинговими установами-резидентами.
13. Платіжна організація платіжної системи не має права ставити умовою участі банку в платіжній системі використання послуг певної процесингової установи.
IX. Міжбанківські перекази за операціями з використанням електронних платіжних засобів
1. Міжбанківський переказ між банками - учасниками платіжних систем за операціями з використанням електронних платіжних засобів, здійсненими їх користувачами в межах України, проводиться виключно в гривнях незалежно від валюти рахунку клієнта.
2. Міжбанківський переказ між банками - учасниками платіжних систем за платіжними операціями з використанням електронних платіжних засобів, здійсненими їх користувачами за межами України, а також за платіжними операціями, проведеними в межах України користувачами-нерезидентами, проводиться у валюті, визначеній у договорах із платіжними організаціями міжнародних платіжних систем.
3. Емітент зобов'язаний у разі виконання користувачем платіжної операції з використанням електронного платіжного засобу у валюті, яка відрізняється від валюти рахунку, здійснювати перерахунок суми за операцією в порядку, визначеному договором.
4. Зобов'язання банку, що виникають у зв'язку з організацією безготівкових розрахунків за електронними платіжними засобами з платіжною організацією платіжної системи, є власними зобов'язаннями банку перед цією платіжною організацією.
Кошти, які списані з рахунку користувача або відшкодовані на користь емітента за здійснені користувачем операції з використанням електронних платіжних засобів, є коштами емітента.
Користувачі мають зобов'язання перед емітентом за здійснені операції з використанням електронних платіжних засобів у валюті рахунку та в порядку, установленому договором.
5. Міжбанківський переказ між учасниками платіжної системи за операціями, що здійснені в межах України з використанням електронних платіжних засобів, емітованих банками-резидентами, проводиться розрахунковим банком-резидентом.
Функції розрахункового банку платіжної системи має право виконувати уповноважений платіжною організацією платіжної системи банк або Національний банк.
6. Міжбанківські перекази між учасниками міжнародних платіжних систем за операції, що здійснені в межах України, з використанням електронних платіжних засобів, емітованих нерезидентами, та за операції, які здійснені за межами України, із використанням електронних платіжних засобів, емітованих резидентами, проводяться через кореспондентські рахунки, відкриті в розрахунковому банку міжнародної платіжної системи або в банку-кореспонденті розрахункового банку міжнародної платіжної системи, у валюті, визначеній у договорі між емітентом або еквайром і платіжною організацією міжнародної платіжної системи.
7. Міжбанківські перекази між учасниками платіжних систем за операціями, що здійснені з використанням електронних платіжних засобів, емітованих банками-резидентами, можуть виконуватися за клірингом.
8. Учасник платіжної системи має право самостійно організовувати і виконувати розрахунки з банками-резидентами, які не є учасниками цієї платіжної системи та здійснюють видачу готівки за електронними платіжними засобами згідно з договором, укладеним з цим учасником платіжної системи.
9. Строки проведення платіжних операцій, ініційованих за допомогою електронних платіжних засобів, визначаються правилами платіжної системи та договорами, що укладаються між учасниками платіжної системи, з дотриманням вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
10. Міжбанківський переказ, що здійснюється на підставі клірингових вимог, виконується в строк до трьох операційних днів.
Внутрішньобанківський переказ виконується в строк, установлений внутрішнім документом банку, але не може перевищувати двох операційних днів.
11. Учасники платіжних систем мають право формувати гарантійні депозити, а також використовувати гарантії, акредитиви та інші документарні форми забезпечення зобов'язань під час здійснення переказів із застосуванням електронних платіжних засобів.
Гарантійні депозити учасників платіжних систем для виконання переказів у межах України формуються в гривнях та розміщуються на рахунках у Національному банку або в банках України відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку.
X. Моніторинг і контроль за операціями з використанням електронних платіжних засобів
1. Еквайр та емітент зобов'язані проводити моніторинг з метою ідентифікації помилкових і неналежних переказів, суб'єктів таких переказів і вживати заходів щодо запобігання або припинення здійснення зазначених переказів.
Моніторинг має здійснюватися постійно за параметрами, установленими правилами платіжної системи.
За результатами моніторингу еквайр та/або емітент має право доручити торговцю здійснити ідентифікацію користувача. В інших випадках еквайр не має права зобов'язувати торговця, а торговець не має права вимагати від користувача пред'явлення документів, що посвідчують його особу, як засобу ідентифікації, якщо це не передбачено правилами платіжної системи та/або умовами використання електронного платіжного засобу, установленими емітентом.
2. Емітент за результатами моніторингу має право ухвалити рішення про:
1) зупинення або припинення здійснення операцій з використанням певного електронного платіжного засобу;
2) вилучення певного електронного платіжного засобу, якщо це передбачено правилами платіжної системи;
3) проведення в разі потреби додаткової перевірки ПІНу;
4) здійснення еквайром та/або торговцем додаткової ідентифікації користувача шляхом перевірки його документів;
5) установлення за погодженням з користувачем лімітів та/або обмежень на певні види операцій.
3. Еквайр за результатами моніторингу або в разі опротестування платіжних операцій користувачем, емітентом чи платіжною організацією платіжної системи має право ухвалити рішення про:
1) зупинення здійснення операцій з використанням певного електронного платіжного засобу або його вилучення, якщо це передбачено правилами платіжної системи;
2) зупинення або припинення здійснення торговцем операцій з використанням електронних платіжних засобів;
3) зупинення завершення переказу коштів на рахунок торговця для встановлення ініціатора та правомірності переказу коштів на строк, установлений правилами відповідної платіжної системи, але не більше ніж на 90 днів;
4) здійснення додаткової ідентифікації користувача шляхом перевірки його документів, про що дає відповідне доручення торговцю щодо кожної перевірки окремо. Додаткова ідентифікація користувача шляхом перевірки його документів не повинна проводитись на підставі рішення касира торговця.
4. Емітент та/або еквайр зобов'язаний для належної ідентифікації суб'єктів помилкових і неналежних переказів та вжиття заходів щодо запобігання або припинення цих переказів надати інформацію про ухвалення таких рішень, про суб'єктів, які здійснили ці перекази, із зазначенням їх обсягів, установлених правилами платіжної системи або договорами між ними, іншим учасникам платіжної системи.
5. Платіжна організація платіжної системи за результатами моніторингу відповідно до правил платіжної системи має право ухвалити рішення про:
1) зупинення наданого певному торговцеві права щодо приймання до обслуговування електронних платіжних засобів цієї платіжної системи;
2) зупинення або припинення здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, емітованих певним емітентом.
Еквайр згідно з правилами платіжної системи зобов'язаний повідомити торговців, а емітент - користувачів про прийняте рішення платіжної організації платіжної системи.
6. Національний банк має право встановлювати обов'язкові вимоги та обмеження щодо діяльності банку як еквайра та/або емітента, якщо діяльність цього банку призвела до порушення безпеки переказів з використанням електронних платіжних засобів, що мало наслідками фінансові втрати користувачів.
У разі порушення банками вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють здійснення розрахунків з використанням електронних платіжних засобів, до них уживаються заходи впливу, установлені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.
7. Контроль за рухом і цільовим використанням коштів за рахунками користувачів з використанням електронних платіжних засобів здійснюється власниками цих рахунків.
8. Спори, пов'язані зі здійсненням банками платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів, розглядаються в судовому порядку.
Директор
Департаменту платіжних
систем та розрахунків


В.М. Кравець
ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови Національного банку України


Я.В. Смолій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
05.11.2014 № 705
Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!