Щодо порядку відображення у податковій звітності господарських операцій з надання фізичній особі - підприємцю послуг з користування вебсайтом

Державна податкова служба України Індивідуальна податкова консультація від 15.02.2021 №538/ІПК/99-00-21-03-02-06
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Індивідуальна податкова консультація

Дата 15.02.2021

Номер 538/ІПК/99-00-21-03-02-06

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.02.2021 N 538/ІПК/99-00-21-03-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку відображення у податковій звітності господарських операцій з надання фізичній особі - підприємцю послуг з користування вебсайтом, надіслане до ДПС листом ГУ ДПС у м. Києві, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, між Товариством (ліцензіаром) та фізичною особою - підприємцем (ліцензіатом) планується укласти ліцензійний договір.
Згідно з умовами ліцензійного договору Товариство (ліцензіар) як володілець майнових прав інтелектуальної власності на вебсайт надає фізичній особі - підприємцю (ліцензіату) дозвіл на використання такого вебсайту, а фізична особа - підприємець (ліцензіат) виплачує Товариству (ліцензіару) плату за використання вебсайту.
При цьому фізичній особі - підприємцю (ліцензіату) надаються такі права:
право на вільне використання вебсайту у цілому та окремих його частин (веб-сторінок) у будь-який час та без будь-яких обмежень у період дії ліцензійного договору;
право на розміщення і розповсюдження на вебсайті інформаційних матеріалів, які представляють собою графічні або текстово-графічні, анімовані або статичні блоки, а так само статтю або словосполучення, що розміщуються на вебсайтах у мережі Інтернет і що містить гіперпосилання на цільовий вебсайт;
право на забезпечення вільного використання вебсайту як з технічного, так і практичного боку.
Для цілей ліцензійного договору під терміном "вебсайт" розуміється об'єкт авторського права Товариства (ліцензіара) - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси вебсайту і (або) облікового запису власника вебсайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет.
Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) регулюються нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).
Відповідно до статті 418 ЦКУ право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦКУ та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається ЦКУ та іншим законом.
Правила та умови розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності (у тому числі використання об'єкта права інтелектуальної власності) визначено Главою 75 ЦКУ.
Статтею 1107 ЦКУ визначено, що розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності може здійснюватись на підставі таких договорів:
1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
2) ліцензійний договір;
3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
5) інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.
У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.
За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦКУ. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням ЦКУ, є нікчемними (стаття 1109 ЦКУ).
Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).
Відповідно до пункту 5.3 статті 5 розділу І ПКУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.
Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 розділу V ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. N 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 р. за N 1456/26233.
Для цілей оподаткування ПДВ платниками податку є особи, перелік яких визначено підпунктом 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І та пунктом 180.1 статті 180 розділу V ПКУ, зокрема юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі.
Статтями 181 та 182 розділу V ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.
Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V ПКУ під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).
При цьому до загального обсягу оподатковуваних операцій (загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ) для цілей реєстрації особи як платника ПДВ включається обсяг:
операцій, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 відсотків;
операцій, що підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 7 відсотків;
операцій, що підлягають оподаткуванню ПДВ за 0 ставкою;
операцій, що звільняються від оподаткування ПДВ.
Згідно з пунктами 183.1 та 183.2 статті 183 розділу V ПКУ для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ (далі - Заява N 1-ПДВ).
Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.
Підпунктом 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ передбачено, що не є об'єктом оподаткування операції, зокрема, з виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.
При цьому підпунктом 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ визначено, що роялті - це будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо-чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
Не вважаються роялті платежі, отримані:
як винагорода за використання комп'ютерної програми, якщо умови використання обмежені функціональним призначенням такої програми та її відтворення обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання (використання "кінцевим споживачем");
за придбання примірників (копій, екземплярів) об'єктів інтелектуальної власності, у тому числі в електронній формі, для використання за своїм функціональним призначенням для кінцевого споживання або для перепродажу такого примірника (копії, екземпляра);
за придбання речей (у тому числі носіїв інформації), в яких втілені або на яких містяться об'єкти права інтелектуальної власності, визначені в абзаці першому цього підпункту, у користування, володіння та/або розпорядження особи;
за передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, якщо умови передачі прав на об'єкт права інтелектуальної власності надають право особі, яка отримує такі права, продати або здійснити відчуження в інший спосіб права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), крім випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов'язковим згідно із законодавством України;
за передачу права на розповсюдження примірників програмної продукції без права на їх відтворення або якщо їх відтворення обмежено використанням кінцевим споживачем.
Враховуючи викладене, та виходячи із аналізу норм ПКУ та інших нормативно-правових актів зазначених вище, опису питання і фактичних обставин, наявних у зверненні, ДПС повідомляє:
Щодо питання 1
Якщо зазначений у зверненні вебсайт за своєю фактичною сутністю є об'єктом права інтелектуальної власності та право на використання такого об'єкта надається без можливості його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, то отримання Товариством (ліцензіаром) платежу від фізичної особи - підприємця (ліцензіата) як винагороди за надання права на використання такого об'єкта визначатиметься як роялті та відповідно така операція не буде об'єктом оподаткування ПДВ.
Якщо зазначений у зверненні вебсайт за своєю фактичною сутністю є об'єктом права інтелектуальної власності та право на використання такого об'єкта надається з можливістю його продажу або здійснення відчуження в інший спосіб, то отримання Товариством (ліцензіаром) платежу від фізичної особи - підприємця (ліцензіата) як винагороди за надання права на використання такого об'єкта не буде вважатися роялті та відповідно така операція оподатковуватиметься ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.
Щодо питання 2
Слід зазначити, що для цілей обов'язкової реєстрації особи як платника ПДВ та, відповідно, обрахунку загального обсягу оподатковуваних операцій (загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ) включається обсяг операцій, а не сума платежів, отримана як оплата за товари/послуги.
При цьому обсяг операцій, які не є об'єктом оподаткування, не включається до загального обсягу оподатковуваних операцій (загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ) для цілей реєстрації особи як платника ПДВ.
Згідно з підпунктом 112.8.2 пункту 112.8 статті 112 розділу ІІ ПКУ вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою, яка діяла у відповідності до індивідуальної податкової консультації, наданої такому платнику податків у паперовій або електронній формі, за умови, що така консультація зареєстрована в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій, є обставиною, що звільняє від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Разом з тим платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов'язку сплати податкового зобов'язання, визначеного ПКУ (пункт 53.1 статті 53 розділу ІІ ПКУ).
Пунктом 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ визначено, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
15.02.2021 N 538/ІПК/99-00-21-03-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку відображення у податковій звітності господарських операцій з надання фізичній особі - підприємцю послуг з користування вебсайтом, надіслане до ДПС листом ГУ ДПС у м. Києві, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексуУкраїни (далі - ПКУ), повідомляє.
Як зазначено у зверненні, між Товариством (ліцензіаром) та фізичною особою - підприємцем (ліцензіатом) планується укласти ліцензійний договір.
Згідно з умовами ліцензійного договору Товариство (ліцензіар) як володілець майнових прав інтелектуальної власності на вебсайт надає фізичній особі - підприємцю (ліцензіату) дозвіл на використання такого вебсайту, а фізична особа - підприємець (ліцензіат) виплачує Товариству (ліцензіару) плату за використання вебсайту.
При цьому фізичній особі - підприємцю (ліцензіату) надаються такі права:
право на вільне використання вебсайту у цілому та окремих його частин (веб-сторінок) у будь-який час та без будь-яких обмежень у період дії ліцензійного договору;
право на розміщення і розповсюдження на вебсайті інформаційних матеріалів, які представляють собою графічні або текстово-графічні, анімовані або статичні блоки, а так само статтю або словосполучення, що розміщуються на вебсайтах у мережі Інтернет і що містить гіперпосилання на цільовий вебсайт;
право на забезпечення вільного використання вебсайту як з технічного, так і практичного боку.
Для цілей ліцензійного договору під терміном "вебсайт" розуміється об'єкт авторського права Товариства (ліцензіара) - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси вебсайту і (або) облікового запису власника вебсайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет.
Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) регулюються нормами Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).

30 днiв передплати безкоштовно!