Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП

Державна податкова служба України Регламент, Положення, Наказ від 30.09.2020 №537
Реквізити

Видавник: Державна податкова служба України

Тип Регламент, Положення, Наказ

Дата 30.09.2020

Номер 537

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.09.2020 № 537
Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП
З метою виконання вимог Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI "Про адміністративні послуги" щодо якісного надання адміністративних послуг та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1200 "Про утворення Державної податкової служби України та Державної митної служби України" та від 06 березня 2019 року № 227 "Про затвердження положень про Державну податкову службу України та Державну митну службу України"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Примірне положення центру обслуговування платників (далі - Примірне положення);
1.2. Примірний регламент центру обслуговування платників (далі - Примірний регламент).
2. Керівникам головних управлінь ДПС в областях та м. Києві:
2.1. забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку власних положень та регламентів про Центри обслуговування платників (далі - ЦОП) на підставі Примірного положення та Примірного регламенту.
Термін - 09.10.2020;
2.2. забезпечити надання послуг платникам у ЦОП відповідно до вимог цього наказу.
Термін - постійно.
3. Організаційно-розпорядчому департаменту (Злакоман Сергій) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебпорталі ДПС.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
ГоловаО. Любченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
служби України
30.09.2020 № 537
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
центру обслуговування платників
1. Загальні положення
Це положення визначає єдині організаційні принципи роботи працівників, які залучаються до роботи у центрі обслуговування платників (далі - ЦОП).
ЦОП створюється безпосередньо при головних управліннях ДПС в областях та м. Києві (далі - ГУ ДПС) та державних податкових інспекціях (далі - ДПІ), які є їх структурними підрозділами, з метою забезпечення зручних та доступних умов для отримання послуг і сервісів громадянами, самозайнятими та юридичними особами, поліпшення іміджу органів ДПС, підвищення ефективності та оптимізації умов роботи.
Рішення щодо утворення ЦОП приймається начальником ГУ ДПС, та надсилається Департаменту електронних сервісів ДПС.
Рішення щодо ліквідації ЦОП приймається начальником ГУ ДПС за погодженням з Департаментом електронних сервісів ДПС.
ЦОП - постійно діючий робочий орган ГУ ДПС, в якому надаються послуги посадовими особами ГУ ДПС та посадовими особами кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі - кваліфікований надавач ЕДП ІДД ДПС), відповідальними згідно з функціональними обов'язками за надання адміністративних послуг, консультацій, прийняття звітності, кореспонденції щодо отримання адміністративних послуг, інших документів (звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, тощо), та надання електронних довірчих послуг.
Працівники залучаються до роботи ЦОП на підставі графіка роботи працівників ГУ ДПС у ЦОП, затвердженого наказом ГУ ДПС.
Основними завданнями ЦОП є:
надання адміністративних послуг та консультацій у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень;
приймання податкової та іншої звітності;
надання електронних довірчих послуг;
інформування суб'єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг, впроваджені електронні сервіси ДПС.
Під час створення та функціонування ЦОП має бути забезпечено захист інформації відповідно до вимог чинного законодавства України.
Надання адміністративних послуг у ЦОП забезпечується шляхом взаємодії між структурними підрозділами ГУ ДПС, які відповідно до функціональних обов'язків є відповідальними за надання таких послуг.
Надання електронних довірчих послуг працівниками кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС здійснюється відповідно до Регламенту кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС.
2. Основні вимоги до організації роботи ЦОП
2.1. Керівництво ЦОП та їх повноваження
Загальне керівництво ЦОП здійснює начальник ГУ ДПС або його заступник, який координує роботу підрозділу електронних сервісів, відповідно до розподілу обов'язків (далі - координатор ЦОП).
Координатор ЦОП забезпечує:
контроль за організацією роботи та діяльністю ЦОП;
затвердження організаційно-розпорядчих документів щодо діяльності ЦОП;
забезпечення затвердження графіків роботи фахівців, які працюватимуть у ЦОП, та у разі необхідності змін до них;
взаємодію ЦОП із структурними підрозділами ГУ ДПС, кваліфікованим надавачем ЕДП ІДД ДПС;
оперативне реагування на проблемні питання, що виникають під час роботи ЦОП, та вживає заходів щодо їх вирішення;
організацію та проведення навчання працівників, задіяних у роботі ЦОП;
визначення відповідальних за дотримання протипожежних норм та техніку безпеки.
Керівником ЦОП, утвореного при ГУ ДПС, є керівник підрозділу електронних сервісів ГУ ДПС (далі - керівник ЦОП).
Керівником ЦОП, утвореного при ДПІ, є начальник ДПІ (далі - керівник ЦОП).
Керівник ЦОП:
розробляє та забезпечує затвердження наказом ГУ ДПС положення та регламент ЦОП (за погодженням з підрозділом електронних сервісів ГУ ДПС);
організовує та координує роботу працівників, залучених до роботи у ЦОП;
забезпечує надання підрозділу електронних сервісів пропозицій до графіків роботи працівників у ЦОП;
забезпечує оперативне реагування на проблемні питання, що виникають під час роботи ЦОП, вживає заходів щодо їх вирішення, та інформування про них координатора ЦОП;
надає координатору ЦОП пропозиції щодо залучення, у разі необхідності, додаткової кількості працівників для роботи у ЦОП;
забезпечує ведення журналу обліку робочого часу працівників у ЦОП та візування табеля обліку використання робочого часу структурних підрозділів ГУ ДПС, працівники яких залучені до роботи у ЦОП;
забезпечує підготовку пропозицій щодо оформлення покажчиків напрямку руху, табличок, стендів та їх розміщення;
забезпечує розміщення інформації у ЦОП, зокрема на стендах;
забезпечує підготовку вимог до меню автоматизованої системи керування чергою та у разі необхідності внесення змін до нього.
Модератори ЦОП - працівники підрозділу електронних сервісів, ДПІ, на яких наказом начальника ГУ ДПС покладено відповідні обов'язки.
Модератори відповідають за ситуацію в ЦОП, надання допомоги відвідувачам безпосередньо у ЦОП.
Модератор забезпечує:
контроль ситуації в ЦОП (керування чергою, вжиття заходів запобігання та ліквідації конфліктних ситуацій, здійснення контролю за порядком у ЦОП тощо);
надання суб'єктам звернень інформації щодо надання адміністративних послуг, роботи електронних сервісів ДПС та ЦОП загалом;
надання допомоги відвідувачам у користуванні місцями для платників з доступом до мережі Інтернет, електронними сервісами ДПС, автоматизованою системою керування чергою, інфоматами (за необхідності);
оперативне інформування керівника підрозділу електронних сервісів та координатора ЦОП про поточну ситуацію в ЦОП.
2.2. Структурні підрозділи, які залучаються до роботи у ЦОП
До роботи у ЦОП при ГУ ДПС на постійній основі залучаються працівники підрозділів:
електронних сервісів;
податкового адміністрування;
контролю за підакцизними товарами;
організаційно-розпорядчого (крім ЦОП, утвореного при ГУ ДПС у м. Києві);
документального забезпечення та електронного документообігу (у ЦОП, утвореного при ГУ ДПС у м. Києві);
по роботі з податковим боргом;
кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС.
До роботи у ЦОП при ДПІ на постійній основі залучаються працівники ДПІ, та у разі необхідності, за рішенням керівника ГУ ДПС можуть залучатись працівники підрозділів ГУ ДПС, а саме:
організаційно-розпорядчого;
податкового адміністрування;
по роботі з податковим боргом;
контролю за підакцизними товарами;
електронних сервісів;
кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС.
Доступ до інформаційних ресурсів у ЦОП надається відповідно до наказу ДПС від 15.05.2020 № 216 "Про затвердження Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Державної податкової служби України"
Доступ до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків забезпечується відповідно до Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2015 № 210, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.03.2015 за № 278/26723, та наказу ДФС від 30.04.2015 № 329 "Про забезпечення вимог Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних ДРФО".
Адміністрування робочих станцій працівників, які надають електронні довірчі послуги, здійснюється виключно Інформаційно-довідковим департаментом ДПС.
2.3. Адміністративні послуги, за отриманням яких платники можуть звернутись до ЦОП
1. Видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.
2. Внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
3. Видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.
4. Реєстрація реєстратора розрахункових операцій.
5. Реєстрація книг обліку розрахункових операцій.
6. Реєстрація розрахункових книжок.
7. Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку.
8. Реєстрація книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.
9. Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).
10. Видача довідки про сплату податкових зобов'язань платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань.
11. Видача довідки про доходи.
12. Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи).
13. Підтвердження статусу податкового резидента України.
14. Реєстрація платника єдиного податку.
15. Надання витягу з реєстру платників єдиного податку.
16. Включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
17. Внесення змін до відомостей, що містяться у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.
18. Надання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
19. Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.
20. Видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання.
21. Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
22. Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту).
23. Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
24. Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
25. Видача ліцензії на право зберігання пального.
26. Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
27. Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту).
28. Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
29. Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
30. Видача дубліката ліцензії на право зберігання пального.
31. Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
32. Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту).
33. Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
34. Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
35. Переоформлення ліцензії на право зберігання пального.
36. Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.
37. Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту).
38. Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
39. Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
40. Анулювання ліцензії на право зберігання пального.
2.4. Інші послуги та сервіси
1. Приймання кореспонденції щодо отримання адміністративних послуг.
2. Приймання податкової та іншої звітностей.
3. Облік платників:
3.1. взяття на облік платників податків, платників єдиного внеску, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;
3.2. надання витягів з реєстру платників податку на додану вартість;
3.3. надання витягів з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового;
3.4. видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків.
4. Проведення звірки за письмовою заявою платників податку на майно з фізичних осіб (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю (у т. ч. заява для застосування пільги)).
5. Погодження довідок-розрахунків та підписання довідок про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску.
6. Надання платникам безкоштовного програмного забезпечення для формування та подання податкової, фінансової та іншої звітностей платників в електронному вигляді.
7. Надання консультацій з питань:
7.1. електронних сервісів;
7.2. податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС.
8. Надання електронних довірчих послуг.
9. Приймання звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації в межах Законів України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР "Про звернення громадян" (зі змінами) та від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" (зі змінами).
2.5. Супутні послуги
У приміщеннях, в яких розміщено ЦОП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо), у тому числі сторонніми організаціями.
Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов'язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.
Надання платних супутніх послуг органом ДПС забороняється.
3. Вимоги до працівників, залучених до роботи в ЦОП
Працівники, які залучаються до роботи у ЦОП, у своїй роботі керуються Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну з питань, що належать до компетенції ДПС, наказами (розпорядженнями) ДПС та ГУ ДПС, цим положенням, положенням про підрозділ, посадовою інструкцією.
Працівники, залучені до роботи у ЦОП, повинні дотримуватись ділового стилю в одязі та носити бейдж.
Працівники, залучені до роботи у ЦОП, повинні бути висококваліфікованими спеціалістами, комунікабельними, доброзичливими, толерантними, принциповими та дисциплінованими у роботі, вміти працювати в команді, дотримуватись правил ділового етикету.
4. Навчання працівників, залучених до роботи в ЦОП
Навчання працівників, залучених до роботи в ЦОП, проводиться відповідними підрозділами один раз на півроку або у зв'язку зі змінами у порядку надання послуг (у тому числі зі змінами у законодавстві) у формі семінарів (у т. ч. відеосемінарів) за участі працівників ГУ ДПС та за дистанційною або дистанційно-очною (комбінованою) формами навчання за участі фахівців ДПС.
У разі встановлення у ЦОП автоматизованої системи керування чергою працівники органів ДПС допускаються до роботи у ньому лише після ознайомлення з інструкцією користувача системи, проведення з ними практичного заняття щодо її використання та демонстрації ними керівнику або модератору ЦОП вміння користуватися системою.
5. Відповідальність
За несвоєчасне та неналежне надання послуг у ЦОП керівники підрозділів, відповідальних за їх надання, керівник ЦОП і координатор ЦОП у межах повноважень несуть відповідальність, передбачену законодавством.
В.о. директора
Департаменту електронних
сервісів


Л. Булковська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
податкової служби України
30.09.2020 № 537
ПРИМІРНИЙ РЕГЛАМЕНТ
центру обслуговування платників
1. Загальні положення
Цей регламент (далі - Регламент) визначає порядок організації роботи центру обслуговування платників (далі - ЦОП), порядок дій керівників ЦОП та їх взаємодії із підрозділами ГУ ДПС, відповідальними за надання послуг в ЦОП.
Надання послуг у ЦОП здійснюється з дотриманням таких принципів:
верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
стабільності;
рівності перед законом;
відкритості та прозорості;
оперативності та своєчасності;
доступності інформації про надання адміністративних послуг;
захищеності персональних даних;
дотримання процедурних дій для отримання адміністративних послуг;
неупередженості та справедливості;
доступності та зручності для суб'єктів звернення.
ЦОП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, наказами (розпорядженнями) ДПС та ГУ ДПС, дорученнями Голови ДПС, начальника ГУ ДПС, іншими актами законодавства.
2. Підрозділи, відповідальні за дотримання вимог Регламенту
За дотримання вимог Регламенту відповідають підрозділи:
електронних сервісів - у частині організаційного забезпечення виконання Регламенту, приймання звітності, надання адміністративних послуг та консультацій у межах компетенції; доступу до баз даних, необхідних для роботи з платниками та безперебійної роботи мережевих сервісів, облаштування робочих місць працівників ЦОП комп'ютерною та оргтехнікою та їх технічною підтримкою (забезпечення комплектуючими та витратними матеріалами), облаштування місць для відвідувачів з доступом до мережі Інтернет, виведення інформації з камер відеоспостереження посадовим особам ГУ ДПС, забезпечення налагодження та функціонування їх та автоматизованих систем керування чергою, забезпечення можливості постійного користування електронним зв'язком з ГУ ДПС (у т. ч. засобами АІС "Управління документами" та системи "Foss Mail"), системою "Ліга Закон", Загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом (далі - ЗІР);
підрозділи, які, відповідно до функціональних повноважень, відповідають за надання адміністративних та інших послуг в ЦОП;
інфраструктури та бухгалтерського обліку - відповідно до повноважень, у тому числі в частині прогнозування, планування та фінансування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності; матеріально-технічної підтримки (зокрема облаштування приміщень ЦОП офісними меблями, забезпечення витратними матеріалами (папір, канцелярське приладдя тощо); організації публічних закупівель; забезпечення укладання договорів про надання послуг із встановлення охоронної та протипожежної сигналізації, камер відеоспостереження, автоматизованих систем керування чергою, інформаційних стендів, табличок, покажчиків руху, пандусів, забезпечення безпеки відвідувачів та працівників, забезпечення чистоти у приміщеннях ЦОП;
організаційно-розпорядчий (крім ГУ ДПС у м. Києві) - у частині організації роботи з приймання та реєстрації кореспонденції щодо отримання адміністративних послуг, інших документів (звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, тощо); розробки та погодження із структурними підрозділами тематичної друкованої продукції, відеосюжетів з питань застосування окремих положень податкового законодавства та ЄСВ, роликів соціальної реклами з податкової тематики;
документального забезпечення та електронного документообігу (ГУ ДПС у м. Києві) - у частині організації роботи з приймання та реєстрації кореспонденції щодо отримання адміністративних послуг, інших документів (звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, тощо);
комунікацій (ГУ ДПС у м. Києві) - у частині організації роботи з розробки та погодження із структурними підрозділами тематичної друкованої продукції, відеосюжетів з питань застосування окремих положень податкового законодавства та ЄСВ, роликів соціальної реклами з податкової тематики.
Дотримання вимог Регламенту є обов'язковим до виконання працівниками, які залучаються до роботи у ЦОП, та керівниками структурних підрозділів ГУ ДПС.
3. Режим роботи ЦОП
Прийом суб'єктів звернень у ЦОП здійснюється відповідно до Правил внутрішнього службового розпорядку територіального органу, затверджених у встановленому порядку.
Час прийому суб'єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх послуг та сервісів, що надаються у ЦОП.
З урахуванням регіональних особливостей начальником ГУ ДПС (або особою, яка виконує його обов'язки) може бути встановлено інший режим роботи ЦОП, зокрема можливе встановлення часу прийому відвідувачів у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., з перервою або без неї.
У останній день граничного строку подання звітності, визначеного пунктом 49.18 статті 49 Податкового кодексу України (з урахуванням вимог пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу України ), час роботи ЦОП подовжується до 20 год. 00 хвилин.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину.
Час технічної перерви робочого місця - раз на дві години не більше 15 хвилин.
Для систем, які потребують проведення регламентних робіт (наприклад, ДРФО), час технічної перерви може бути збільшено за необхідності на час проведення регламентних робіт.
З метою забезпечення безпеки відвідувачів та працівників, залучених до роботи в ЦОП, у разі виникнення позаштатних ситуацій та за наявності достатніх підстав керівником ЦОП, за погодженням з координатором ЦОП, може бути прийнято рішення про тимчасову зміну графіка роботи ЦОП, про що повідомляється на відповідному субсайті територіального органу ДПС вебпорталу ДПС та безпосередньо у ЦОП.
4. Складання графіків роботи працівників у ЦОП
Для забезпечення безперебійного функціонування ЦОП щомісяця складається графік роботи працівників ГУ ДПС у ЦОП (далі - Графік), який затверджується наказом ГУ ДПС до початку місяця, на який складено Графік.
Графік формується підрозділом електронних сервісів за пропозиціями керівника ЦОП та структурних підрозділів ГУ ДПС, що відповідають за надання послуг та сервісів у ЦОП, з урахуванням взаємозамінності працівників.
Підрозділ електронних сервісів готує та забезпечує підготовку розпорядчого документа про затвердження Графіка у порядку, встановленому регламентом ГУ ДПС.
Внесення змін до Графіка здійснюється на підставі пропозицій керівника ЦОП, погоджених координатором ЦОП, та структурних підрозділів ГУ ДПС, що відповідають за надання послуг у ЦОП.
Пропозиції надаються керівниками структурних підрозділів ГУ ДПС та ЦОП у письмовому вигляді не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку місяця.
Графік повинен розроблятися з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України, статті 56 Закону України "Про державну службу" , статті 6 Закону України "Про адміністративні послуги" та режиму роботи ЦОП, зокрема тривалість робочого часу державного службовця не повинна перевищувати норми, встановленої статтею 50 КЗпП України .
Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці у порядку, визначеному статтею 56 Закону № 889, та з урахуванням особливостей та обмежень, передбачених частиною четвертою статті 56 Закону № 889, на підставі наказу (розпорядження) начальника ГУ ДПС (або особи, яка виконує його обов'язки) зобов'язані з'явитися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час.
Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час не повинна перевищувати для кожного державного службовця чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
Графік складається з двох розділів:
працівники ДПІ, які постійно залучені до роботи у ЦОП;
працівники ГУ ДПС, які відповідно до своїх функціональних обов'язків можуть залучатись до роботи у ЦОП.
У разі відсутності (з поважних причин) працівника, який має приймати відвідувачів у ЦОП, та особи, яка на період його відсутності відповідно до Графіка заміняє його, керівник відповідного структурного підрозділу повинен, не пізніше початку роботи ЦОП, визначити посадову особу, яка працюватиме в ЦОП, та оперативно повідомити про це керівника та координатора ЦОП.
Керівник ЦОП забезпечує ведення журналу обліку робочого часу працівників у ЦОП.
У структурних підрозділах ГУ ДПС, працівники яких залучені до роботи у ЦОП, ведеться облік робочого часу шляхом складання табеля обліку використання робочого часу відповідальною за це особою. Завізований керівником ЦОП табель обліку використання робочого часу до 25 числа кожного місяця надається до підрозділу інфраструктури та бухгалтерського обліку ГУ ДПС.
Оплата праці проводиться згідно з чинним законодавством про оплату праці на підставі наказу, Графіка та табеля обліку використання робочого часу.
5. Технічні вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦОП
5.1. Загальні вимоги до облаштування ЦОП
Проєктування нових або реконструкції існуючих будинків, споруд та комплексів, а також вбудовано-прибудованих приміщень, призначених для обслуговування платників, здійснюється згідно з вимогами, встановленими державними будівельними нормами ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення", ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".
На прилеглій до ЦОП території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб'єктів звернення, на яких слід виділяти не менше 10 % місць (але не менше одного місця) для транспорту осіб з інвалідністю. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування ЦОП.
На фасаді будівлі над вхідною групою розміщується вивіска з назвою ЦОП, поряд із вхідною групою - вивіска з графіком роботи ЦОП.
Вхід до ЦОП повинен бути окремим від входу до інших приміщень органу ДПС.
У разі неможливості облаштування окремого входу до ЦОП передбачити окремий прохід до інших приміщень органу ДПС з ЦОП, обладнаний системою допуску.
Забороняється розташовувати при вході до ЦОП охорони (охоронців), які обмежуватимуть доступ громадян. Вхід має бути вільним. Охорона може перебувати в приміщенні ЦОП, але виключно для спостереження за громадським порядком.
Вхідний майданчик перед входом повинен мати: навіс, водовідвід та підігрів.
У разі розміщення ЦОП на 1-му поверсі вікна повинні бути ззовні захищені металевими решітками або захисними ролетами.
Поверхні покриття вхідних майданчиків і тамбурів повинні бути твердими, не допускати ковзання при намоканні і мати поперечний нахил у межах 1-2 %.
Приміщення ЦОП обладнується:
охоронною сигналізацією;
автоматичною пожежною сигналізацією, системою водяного спринклерного пожежогасіння (за наявності технічних можливостей) та вогнегасниками у необхідній кількості;
кондиціонером;
системою опалення секторів очікування і робочих місць працівників, залучених до роботи в ЦОП;
електричною мережею з урахуванням нормативів для комп'ютерного обладнання, яке встановлюється для забезпечення функціонування ЦОП;
камерами відеоспостереження із виведенням інформації охороні (за наявності), підрозділу електронних сервісів ГУ ДПС, координатору ЦОП для забезпечення оперативного реагування, порядку на території ЦОП та контролю за діяльністю працівників, залучених до роботи в ЦОП.
Розміщення мереж має бути прихованим.
Мережа повинна забезпечувати стабільну роботу при максимальному навантаженні.
При облаштуванні ЦОП слід передбачити окремі електромережі для внутрішнього та зовнішнього освітлення, аварійне освітлення.
Перепад освітленості між сусідніми приміщеннями і зонами не повинен бути більший 1:4.
Охоронна і пожежна системи сигналізації повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з питань впровадження та експлуатації технічних засобів охорони і пожежної безпеки.
Внутрішній простір ЦОП оснащується табличками та покажчиками напрямку руху. Система засобів інформації зон і приміщень, доступних для відвідувачів ЦОП, а також доступних для них вхідних вузлів і шляхів руху, повинна забезпечувати безперервність інформації, своєчасне орієнтування й однозначне впізнання об'єктів і місць відвідування. Вона повинна передбачати можливість одержання інформації про перелік послуг, що надаються в ЦОП, розміщення і призначення функціональних елементів, розташування шляхів евакуації, попереджати про небезпеку в екстремальних ситуаціях тощо. Візуальна інформація повинна розташовуватися на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані огляду і бути ув'язана з художнім рішенням інтер'єру.
У приміщенні біля або навпроти вхідних дверей встановлюється електронне табло або вивіска (стенд), де розміщується довідкова інформація загального характеру (номери кабінетів, операційних "вікон", інших робочих місць з обслуговування платників із зазначенням переліку основних питань).
Для висловлення суб'єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг та організації роботи ЦОП у ньому встановлюється відповідна скринька.
5.2. Вимоги до внутрішнього облаштування ЦОП
Приміщення, в яких розміщується ЦОП, мають знаходитися в одній будівлі.
До їх складу мають входити такі зали:
приймання звітності та кореспонденції;
надання адміністративних послуг;
обслуговування платників (надання консультацій).
У разі неможливості виокремлення у ЦОП таких залів, приміщення в яких розміщено ЦОП розділяються на відповідні секції.
Також у ЦОП має бути облаштовано:
сектор/сектори очікування;
сектор/сектори розміщення інформації;
кімнату відокремленого пункту реєстрації користувачів кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі - кваліфікований надавач ЕДП ІДД ДПС);
кімнату (місце) для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями;
місце/місця для платників з доступом до мережі Інтернет;
робоче місце модератора;
кімната для приймання їжі працівниками ЦОП (окрема кімната у приміщенні органу ДПС з відповідною технікою та меблями) (за можливості).
У ЦОП можуть облаштовуватися місця для надання супутніх послуг (розміщено платіжні термінали, філії банку тощо).
За наявності місця для дітей виділяється куточок, де розміщується дитячий столик та стілець, книжечки, розмальовки, олівці тощо.
5.3. Вимоги до облаштування залів/секцій ЦОП.
Зал/секція має дві зони - внутрішню, де перебуває працівник ДПС, та зовнішню, де обслуговуються відвідувачі.
5.3.1. Загальні вимоги до облаштування робочих місць працівників.
Внутрішня зона складається з робочих місць працівників, кількість яких вираховується залежно від середньої кількості платників - відвідувачів на день.
Розташування робочого місця повинно забезпечувати працівнику вільний вхід та вихід.
Між внутрішньою та зовнішньою зонами встановлюються металопластикові перегородки з прозорим склом та операційними вікнами для приймання відвідувачів.
У залах, в яких встановлення перегородок не є обов'язковим, робочі місця розміщуються в такий спосіб, що унеможливлює ознайомлення сторонніх осіб з інформацією, яка виводиться на монітори працівників, та документами, що знаходяться на робочому столі працівників.
Робоче місце повинно бути обладнано необхідною комп'ютерною та офісною технікою, телефонами, меблями, а також забезпечено канцелярським приладдям та папером.
Комп'ютерна техніка повинна забезпечувати роботу з інформаційними системами ДПС та програмним забезпеченням, необхідним для виконання працівниками, залученими до роботи у ЦОП, функціональних повноважень, пов'язаних із обслуговуванням платників.
Кожне робоче місце повинно мати інформаційні таблички із зазначенням номера місця, прізвища, імені та посади працівника, що приймає відвідувачів.
Доступ до корпоративної мережі та необхідних баз даних ДПС працівникам, залученим до роботи у ЦОП, надається у встановленому ДПС порядку.
В обов'язковому порядку на комп'ютерну техніку всіх користувачів має бути встановлено антивірусне програмне забезпечення, яке має чинний позитивний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації та ліцензійний сертифікат компанії. Повинно регулярно здійснюватися оновлення бази даних сигнатур вірусів.
5.3.2. Окремі вимоги до залу (секції).
1) приймання звітності та кореспонденції:
зал (секція) повинен бути обладнаний "вікнами" для приймання звітності (за можливості з розподілом за видами платників податків - наприклад, "Приймання звітності фізичних осіб", "Приймання звітності юридичних осіб") та "вікнами" для приймання кореспонденції, а робочі місця працівників - технікою, необхідною для її реєстрації.
Робочі місця працівників повинні бути оснащені офісною та комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням, необхідною для приймання звітності, а також забезпечені необхідним канцелярським приладдям та папером;
2) надання адміністративних послуг:
зал (секція) повинен бути обладнаний "вікнами" для прийому осіб, що звертаються за отриманням адміністративних послуг;
у залі (секції) встановлюються "вікна" для прийняття заяв на отримання адміністративних послуг та видачі результатів таких послуг (вікна можуть бути поділені за видами послуг та за категоріями платників, також для швидкого обслуговування суб'єктів звернень робочі місця працівників можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів);
3) обслуговування платників (надання консультацій):
робочі місця працівників мають бути обладнані комп'ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет, необхідним програмним забезпеченням та обов'язковим доступом до Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі - ЗІР) ДПС.
У залі/секції обслуговування платників встановлення перегородок не обов'язкове.
5.3.3. Вимоги до облаштування робочого місця модератора.
Робоче місце модератора повинно бути доступним для спілкування з відвідувачами та обладнано стійкою або столом, стільцем, канцелярським приладдям, комп'ютером з необхідним програмним забезпеченням, принтером та копіювальним апаратом або багатофункціональним пристроєм.
5.3.4. Вимоги до облаштування приміщення/місця відокремленого пункту реєстрації (далі - ВПР) кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС.
Характеристики приміщення/місця мають відповідати таким вимогам:
окрема ізольована кімната (частина кімнати), що має обмежений доступ та пристрій опечатування на дверях, без можливості доступу сторонніх осіб, крім персоналу ВПР;
площа приміщення з розрахунку на одне робоче місце має становити не менше 6,0 кв. м на кожного адміністратора реєстрації + 1 робоче місце не менше 6,0 кв. м для станції генерації ключів;
приміщення має бути обладнане системами вентиляції, кондиціонування повітря та опалення;
вікна приміщення мають бути обладнані надійними металевими гратами, якщо вони зовнішні та розташовані на першому чи останньому поверсі будівлі або до яких можливе проникнення сторонніх осіб з дахів сусідніх будівель, із розташованих поруч пожежних сходів, труб водостоків тощо;
безперешкодний доступ осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення;
приміщення повинно мати необхідну кількість розеток для підключення до електричної мережі та повинно бути оснащене системою автоматичної пожежної сигналізації.
У приміщенні ВПР мають знаходитись такі офісні меблі:
письмові столи з тумбами для персоналу ВПР (1 для кожного адміністратора реєстрації + 1 для станції генерації ключів);
шафи, що зачиняються на ключ для зберігання особових справ клієнтів (2 шт.);
стільці на колесах (по 2 на кожного адміністратора реєстрації + 1 для станції генерації ключів);
сейф із двома відсіками та пристроєм опечатування.
Приміщення, у якому розташовано ВПР, повинно охоронятися у неробочий час.
Технічні характеристики робочих станцій, що входять до складу ВПР, повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.
Таблиця 1. Вимоги до технічних характеристик робочих станцій ВПР

з/п
ВимогаРС адміністратора реєстраціїРС генерації ключів користувачів
1МоніторРідкокристалічний не менше 17 дюймівРідкокристалічний не менше 17 дюймів
2ПроцесорНе менше двоядерного процесора з частотою 2,4 GHzНе менше двоядерного процесора з частотою 2,4 GHz
3Об'єм оперативної пам'яті4 Гб (або більше)4 Гб (або більше)
4Об'єм жорсткого диска80 Гб (або більше)40 Гб (або більше)
5ВідеоадаптерВимог не висуваєтьсяВимог не висувається
6Мережний адаптерБудь-який мережний адаптер, сумісний з технологією передачі даних від ВПР до кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПСВимог не висувається
7Підключення до телекомунікаційних мережНаявність підключення до мережі Інтернет (пропускна здатність каналів зв'язку, що забезпечують обмін інформацією між ІТС ВПР та кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, має бути не менше 10 Мбіт/с)Категорично заборонено будь-яке підключення до телекомунікаційних мереж (у т. ч. локальної обчислювальної чи корпоративної мережі)
8Необхідна кількість робочих станцій21
Крім робочих станцій, у приміщенні ВПР має бути встановлено таке додаткове обладнання:
USB носії не менше 2 од. для запису службових ключів;
принтер та копіювальний апарат (або багатофункціональний пристрій);
телефонний апарат міського зв'язку;
телефонний апарат корпоративної мережі ДПС;
електронний ключ "Кристал-1", що має чинний експертний висновок Адміністрації Держспецзв'язку України у сфері криптографічного захисту інформації, не менше 3 од. для запису особистих ключів адміністраторів реєстрації та для станції генерації ключів.
Вимоги до програмного забезпечення робочих станцій ВПР та станції генерації ключів користувачів повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.
Таблиця 2. Вимоги до програмного забезпечення робочих станцій ВПР та станції генерації ключів користувачів

з/п
Програмне забезпеченняВимоги до програмного забезпечення
1Операційна системаMicrosoft Windows 7 або вище
2Системне ПЗПЗ засобу антивірусного захисту
На робочих станціях ВПР та станції генерації ключів користувачів має бути встановлено антивірусне програмне забезпечення, яке має чинний позитивний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації та ліцензійний сертифікат компанії. Повинно регулярно здійснюватися оновлення бази даних сигнатур вірусів.
5.3.5. Вимоги до облаштування робочих місць працівників, відповідальних за надання послуг з питань реєстрації та обліку фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
Окреме приміщення з обмеженим доступом, де розміщуються технічні засоби для обробки персональних даних в ІС "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків", та створення окремих робочих місць для обслуговування фізичних осіб (п. 4.6 наказу ДФС від 30.04.2015 № 329 "Про забезпечення вимог Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних ДРФО").
Робочі місця оснащуються необхідною комп'ютерною та офісною технікою, забезпечуються необхідним канцелярським приладдям та папером, різаком шабельним для паперу, великим сейфом з пристроєм опечатування, ламінатором.
Працівники, відповідальні за реєстрацію та облік фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, забезпечують ведення журналів:
видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків;
обліку Повідомлень за формою № 1П / Заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;
надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків.
Форми журналів затверджені наказом Мінфіну від 29.09.2017 № 822 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за № 1306/31174.
5.3.6. Вимоги до сектору очікування
У зовнішній зоні слід облаштувати сектори очікування та розміщення інформації.
У цьому секторі розміщуються місця для відвідувачів, які повинні враховувати потреби громадян з дітьми, похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Сектор очікування включає місця для очікування та місця для заповнення документів. Він облаштовується відповідними меблями (диванчики, стільці, столи), кулером з питною водою, інформаційними стендами, інформаційними кіосками (інфомати). Для заповнення документів можуть встановлюватися стійки.
Відвідувачі безоплатно забезпечуються кульковими ручками, папером, бланками заяв для отримання адміністративних послуг та декларацій, передбачених ПКУ.
Бланки декларацій та заяв розміщуються у секторі на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них відвідувачів.
Місця для заповнення документів повинні розташовуватися поблизу стелажа з бланками заяв та декларацій, а також інформаційними стендами із зразками їх заповнення.
У разі обладнання ЦОП автоматизованою системою керування чергою у секторі очікування встановлюються табло (монітори) з інформацією щодо просування черги.
На столах або полицях у секторі за необхідності розміщується тематична друкована продукція для платників (буклети, листівки, брошури тощо).
Кімната (місце) для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями має бути обладнана відповідною оргтехнікою.
Місця для платників з доступом до мережі Інтернет обладнуються комп'ютерною технікою, яка має доступні для використання порти USB, із встановленим програмним забезпеченням для подання документів в електронній формі.
Біля такого місця може облаштовуватися інформаційний стенд з розміщенням на ньому порядку роботи на такому місці, інструкцій подання документів в електронній формі, користування сервісом "Електронний кабінет платника", ЗІР, інформації про інші ресурси та сервіси вебпорталу ДПС та Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал дія".
За можливості встановлюються 1 - 3 плазмові екрани (залежно від розміру приміщення), на екранах яких (за наявності) транслюються відеосюжети з питань застосування окремих положень податкового, митного законодавства та ЄСВ, ролики соціальної реклами з податкової тематики тощо.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.09.2020 № 537
Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!