Про затвердження Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій

Національний банк України Постанова від 29.12.2020 №171
Остання редакція від 29.12.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 29.12.2020

Номер 171

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.12.2020 № 171
Про затвердження Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій
Відповідно до статей 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 16 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", Закону України від 15 вересня 2020 року № 891-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій", з метою визначення порядку здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій, що додається.
2. Пункт 2 додатка до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 86 "Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань проведення перевірок діяльності учасників ринків фінансових послуг" виключити.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 21 жовтня 2019 року № 2038 "Про затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2019 року за № 1253/34224.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Сологуба.
5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року.
ГоловаК. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29 грудня 2020 року № 171
ПОЛОЖЕННЯ
про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій
1. Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України "Про Національний банк України", "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (далі - Закон) та визначає порядок здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій (далі - Бюро) Національним банком України (далі - Національний банк).
2. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, визначених у Законі.
3. Національний банк здійснює контроль за діяльністю Бюро щодо:
1) відповідності діяльності Бюро вимогам Закону, цього Положення та положення Бюро;
2) цільового використання Бюро інформації згідно із Законом, що міститься в кредитній історії під час реорганізації або ліквідації Бюро.
4. Національний банк здійснює контроль за діяльністю Бюро шляхом моніторингу (без відвідування місцезнаходження Бюро) та аналізу інформації, документів (їх копій), письмових пояснень, наявних у Національного банку у зв'язку з виконанням ним своїх функцій та повноважень, уключаючи одержані Національним банком інформацію та пояснення відповідно до статті 57 Закону України "Про Національний банк України".
5. Національний банк у межах своїх повноважень має право одержувати від Бюро інформацію про його діяльність та пояснення щодо отриманої інформації.
6. Національний банк за результатами здійснення контролю за діяльністю Бюро:
1) оформляє акт контролю за діяльністю бюро кредитних історій (далі - Акт) за формою, установленою в додатку до цього Положення;
2) відповідно до вимог Закону звертається до Бюро з письмовим застереженням щодо припинення порушення, виявленого за результатами здійснення контролю, та вжиття необхідних заходів для його усунення (далі - письмове застереження) у разі встановлення порушень вимог Закону, цього Положення та/або положення Бюро.
7. Акт складається в двох примірниках та підписується працівником/працівниками структурного підрозділу Національного банку, на який покладено здійснення контролю за діяльністю Бюро, який (які) безпосередньо здійснював (здійснювали) контроль, та керівником цього підрозділу.
8. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня складання Акта надсилає або передає Бюро (під підпис керівника Бюро або іншого уповноваженого працівника Бюро) разом із супровідним листом з урахуванням установлених Національним банком вимог щодо надсилання документів Національного банку перший примірник Акта для ознайомлення та підписання керівником Бюро (особою, яка виконує його обов'язки).
Бюро не пізніше п'ятого робочого дня з дня отримання Акта повертає Національному банку підписаний (із зазначенням дати підписання) керівником Бюро (особою, яка виконує його обов'язки) перший примірник Акта. Національний банк після отримання першого примірника Акта надсилає до Бюро другий його примірник.
Акт вважається таким, що доведений до відома Бюро, у разі неповернення Бюро у встановлений згідно з вимогами пункту 8 цього Положення строк першого його примірника або повернення його непідписаним. Національний банк у разі неотримання від Бюро першого примірника Акта у визначений цим Положенням строк до моменту його отримання для подальшої роботи використовує його другий примірник.
9. Бюро разом із першим примірником Акта має право надати Національному банку пояснення чи обґрунтовані заперечення щодо обставин, фактів порушень (за наявності) у письмовій формі з обов'язковим документальним підтвердженням.
10. Національний банк у разі встановлення порушень у діяльності Бюро та з урахуванням пояснень чи заперечень Бюро (за наявності) надсилає Бюро письмове застереження, у якому зазначає строк, протягом якого Бюро:
1) зобов'язане вжити необхідних заходів для усунення порушення, припинити таке порушення;
2) повідомляє Національний банк про вжиті заходи для усунення порушення та щодо припинення порушення.
Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання Бюро письмового застереження Національного банку є підставою для застосування до Бюро фінансової санкції відповідно до вимог Закону.
11. Національний банк звертається до суду з вимогою про застосування до Бюро фінансових санкцій, передбачених частиною третьою статті 16 Закону.
Додаток
до Положення про здійснення контролю
за діяльністю бюро кредитних історій
(підпункт 1 пункту 6)
АКТ
контролю за діяльністю бюро кредитних історій
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.12.2020 № 171
Про затвердження Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій
Відповідно до статей 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 16 Закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій", Закону України від 15 вересня 2020 року № 891-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій", з метою визначення порядку здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про здійснення контролю за діяльністю бюро кредитних історій, що додається.
2. Пункт 2 додатка до постанови Правління Національного банку України від 25 червня 2020 року № 86 "Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань проведення перевірок діяльності учасників ринків фінансових послуг" виключити.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 21 жовтня 2019 року № 2038 "Про затвердження уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2019 року за № 1253/34224.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Сологуба.
5. Постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року.
ГоловаК. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29 грудня 2020 року № 171
ПОЛОЖЕННЯ

30 днiв передплати безкоштовно!

Сюди! Тут -20%
на передплату
Закрити +