Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 01.08.2022 №167
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 01.08.2022

Номер 167

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 01.08.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
01.08.2022 № 167
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", пункту 11 розділу VIII Закону України "Про платіжні послуги", з метою актуалізації нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
постановляє:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Інструкцію про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті (додається).".
2. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), що додаються.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги".
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
01 серпня 2022 року № 167
Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті
1. Заголовок викласти в такій редакції:
"Інструкція про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті".
2. У преамбулі:
1) в абзаці першому слова ""Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"" замінити словами ""Про платіжні послуги"";
2) в абзаці другому слова "міжбанківського переказу коштів" замінити словами "міжбанківських платіжних операцій".
3. У розділі І:
1) у главі 1: у пункті 1: в абзаці другому:
у першому реченні слова "кореспондентських рахунках банків" замінити словами та літерами "рахунках учасників СЕП";
у другому реченні слова та літери "міжбанківський переказ через СЕП здійснюється" замінити словами та літерами "міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються";
у третьому реченні слова "кореспондентських рахунках банків" замінити словами та літерами "рахунках учасників СЕП";
абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:
"внутрішньобанківська міжфілійна система (далі - ВМС) - автоматизована система банку, яка забезпечує проведення платіжних операцій між його філіями та взаємодію із СЕП для виконання міжбанківських платіжних операцій самим банком і філіями банку, що працює за моделлю 3 обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку;
внутрішньобанківська платіжна операція через ВМС (далі -внутрішньобанківська операція) - платіжна операція між банком та його філіями або між філіями банку, що здійснюється засобами ВМС;";
пункт після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту: "договірне списання - дебетовий переказ, що здійснюється з рахунку платника (банк/філія іноземного банку/інша установа) на підставі наданої отримувачем платіжної інструкції та за умови отримання згоди платника на виконання дебетового переказу, наданої ним отримувачу та банку, в якому відкритий рахунок платника;".
У зв'язку з цим абзаци шостий - тридцять дев'ятий уважати відповідно абзацами сьомим - сороковим;
в абзаці сьомому слова "несе інформацію щодо переказу коштів" замінити словами "містить інформацію щодо міжбанківської платіжної інструкції"; абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"інша установа - фінансова установа/надавач платіжних послуг, яка/який не є банком, право участі в СЕП якої/якого передбачено законодавством України та яка/який забезпечує виконання вимог Національного банку щодо участі в СЕП;";
в абзаці шістнадцятому слова "платежів, які банк (філія)" замінити словами та літерами "міжбанківських платіжних операцій, які учасник СЕП";
в абзаці сімнадцятому слова "банку (філії)" замінити словом та літерами "учасника СЕП";
абзаци вісімнадцятий, дев'ятнадцятий викласти в такій редакції: "міжбанківська платіжна інструкція - електронна платіжна інструкція, сформована банком (філією банку)/філією іноземного банку/іншою установою на підставі власних платіжних інструкцій, платіжних інструкцій користувачів платіжних послуг для виконання міжбанківської платіжної операції;
міжбанківська платіжна операція (далі - міжбанківська операція) - переказ коштів між банками (філіями банків)/філіями іноземних банків/іншими установами, що зумовлений потребою виконання платіжних операцій користувачів платіжних послуг або власних зобов'язань банків (філій банків)/філій іноземних банків/інших установ;";
в абзацах двадцятому, двадцять першому слова "за яким" замінити словами "за якою";
абзац двадцять третій виключити.
У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - сороковий уважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять дев'ятим;
в абзаці двадцять третьому слова та літери "банку (далі - САБ) відправника" замінити словами та літерами "учасника СЕП-відправника";
в абзаці двадцять четвертому слово "відправника" замінити словами та літерами "учасника СЕП-відправника";
пункт після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом двадцять п'ятим такого змісту:
"рахунок учасника СЕП у Національному банку (далі - рахунок учасника СЕП) - рахунок, що відкривається банку/філії іноземного банку/іншій установі в Національному банку для здійснення міжбанківських операцій через СЕП;".
У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - тридцять дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцять шостим - сороковим; в абзаці двадцять шостому: слово та літери "банку (САБ)" виключити;
слова "внутрішньобанківську діяльність" замінити словами та літерами "внутрішню діяльність учасника СЕП";
перше речення абзацу двадцять сьомого викласти в такій редакції: "система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна платіжна система міжбанківських розрахунків, що забезпечує проведення міжбанківських операцій між учасниками СЕП із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у файловому режимі або режимі реального часу.";
в абзаці тридцять другому: слово "банківський" виключити;
слова "переказу коштів" замінити словами "міжбанківської операції"; в абзаці тридцять четвертому слова та літери "кореспондентського рахунку учасника СЕП безпосереднього", "кореспондентського рахунку" замінити словами та літерами "рахунку учасника СЕП";
в абзаці сороковому слова "кореспондентських рахунків учасників", "їх" замінити відповідно словами "рахунку учасника", "його";
у пункті 2 слова ""Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"" замінити словами ""Про платіжні послуги"";
2) у главі 2: пункт 1 виключити.
У зв'язку з цим пункти 2-6 уважати відповідно пунктами 1-5; пункти 1 -3 викласти в такій редакції:
"1. Банки (філії), інші установи здійснюють міжбанківські операції за міжбанківськими платіжними інструкціями, що формуються ними на підставі:
1) платіжних інструкцій користувачів платіжних послуг;
2) власних платіжних інструкцій (за власними зобов'язаннями);
3) платіжних інструкцій небанківських надавачів платіжних послуг;
4) платіжних інструкцій, сформованих за результатами клірингу в платіжній системі;
5) платіжних інструкцій, отриманих засобами інших платіжних систем, телекомунікаційних систем, іншими засобами зв'язку, за умови забезпечення цілісності та конфіденційності інформації.
2. Міжбанківська платіжна інструкція повинна обов'язково містити реквізити платіжної інструкції, на підставі якої вона сформована.
Обов'язковими реквізитами міжбанківської платіжної інструкції є:
1) назва та номер;
2) дата складання (число, місяць, рік);
3) дата надходження до банку платника платіжної інструкції;
4) код платника, найменування платника, рахунок платника;
5) ознака дебет/кредит;
6) сума;
7) код отримувача, найменування отримувача, рахунок отримувача;
8) призначення платежу.
Електронний підпис є обов'язковим реквізитом міжбанківської платіжної інструкції.
3. Міжбанківська операція виконується банками та іншими установами протягом операційного дня, в який платіжна інструкція прийнята до виконання, якщо інший строк не встановлено договором або законодавством України.";
абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
"Списання оформляється і виконується відповідно до нормативноправового акта Національного банку про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг щодо дебетування рахунку за згодою платника, якщо договором передбачено здійснення договірного списання.";
у пункті 5 слова і цифри "глави 1 розділу IV," виключити.
4. У розділі ІІ:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Розділ II. Загальні вимоги щодо виконання міжбанківських операцій через СЕП";
2) у главі 1:
заголовок викласти в такій редакції:
"Глава 1. Відкриття/закриття рахунку учасника СЕП у Національному банку";
у пункті 1:
в абзаці першому слова "на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок" замінити словами та літерами "або рахунок іншій установі на підставі договору про рахунок учасника СЕП";
у підпункті 1 слова "кореспондентського рахунку в" замінити словами та літерами "рахунку учасника СЕП у"; у пункті 2:
абзац перший після слів "рахунку банку" доповнити словами "або рахунку іншій установі";
абзац другий виключити;
у підпункті 1 пункту 3 слова "кореспондентського рахунку в" замінити словами та літерами "рахунку учасника СЕП у"; у пункті 4:
абзац перший після слів "Банк", "зобов'язаний" доповнити відповідно словами "/інша установа", "/зобов'язана";
абзац другий після слова "банку" доповнити словами "/іншої установи"; у пункті 6:
в абзаці першому підпункту 1 слова "кореспондентським рахунком" замінити словами та літерами "рахунком учасника СЕП"; у підпункті 2:
підпункт після слів "службових осіб" доповнити словами "банку/філії іноземного банку/іншої установи";
слова "кореспондентським рахунком банку" замінити словами та літерами "рахунком учасника СЕП";
пункти 6, 7 викласти в такій редакції:
"6. Під час оформлення картки зі зразками підписів слід керуватися таким:
1) у картку включаються зразки підписів службових осіб, яким відповідно до законодавства та установчих документів банку/філії іноземного банку/іншої установи надано право розпоряджання рахунком учасника СЕП і підпису платіжних інструкцій, а саме:
право першого підпису належить керівнику банку/філії іноземного банку/іншої установи та уповноваженим службовим особам;
право другого підпису належить головному бухгалтеру банку/філії іноземного банку/іншої установи та службовим особам, уповноваженим керівником банку/філії іноземного банку/іншої установи;
зразки підписів керівника та головного бухгалтера банку/філії іноземного банку/іншої установи включаються до картки обов'язково;
право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису;
право другого підпису не може бути надано особам, які мають право першого підпису;
2) у разі змін у складі службових осіб банку/філії іноземного банку/іншої установи, яким надано право розпоряджання рахунком учасника СЕП і підпису платіжних інструкцій, подається нова картка зі зразками підписів усіх осіб, які мають право першого та другого підписів;
3) у разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника та/або головного бухгалтера банку/філії іноземного банку/іншої установи осіб, зразка підписів яких немає в картці, банк/філія іноземного банку/інша установа подає тимчасову картку лише зі зразками підписів цих осіб. Якщо особа, яка призначена тимчасово виконувати обов'язки керівника та/або головного бухгалтера банку/філії іноземного банку/іншої установи, має право першого чи другого підпису, то подається лише належним чином засвідчена копія відповідного документа, що підтверджує повноваження тимчасово уповноваженої особи на відповідний строк;
4) у разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису, а також тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених керівником банку/філії іноземного банку/іншої установи, нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка лише зі зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження. Ця тимчасова картка підписується керівником банку/філії іноземного банку/іншої установи;
5) у картку зі зразками підписів може включатися зразок відбитка печатки банку/філії іноземного банку/іншої установи (за наявності). Використання печаток, призначених для спеціальних цілей ("Для пакетів", "Для перепусток"), не допускається.
7. Банк/інша установа в разі реорганізації шляхом перетворення, зміни найменування зобов'язаний/зобов'язана подати такі самі документи, що і під час відкриття рахунку учасника СЕП, а також унести зміни до договору про рахунок учасника СЕП у Національному банку або укласти новий договір. Номер рахунку учасника СЕП залишається без змін.";
друге речення пункту 8 викласти в такій редакції: "Номер рахунку учасника СЕП залишається без змін.";
у пункті 9:
в абзаці першому слова та цифру "кореспондентського рахунка банку/філії іноземного банку в", "кореспондентського рахунка", "(додаток 4)" замінити відповідно словами та літерами "рахунку учасника СЕП у", "рахунку", "(у разі ліквідації банку та відкликання банківської ліцензії за рішенням Національного банку)";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Заява про закриття рахунку учасника СЕП у Національному банку України (додаток 4) може надаватися в електронній формі. У цьому разі заява про закриття рахунку учасника СЕП у Національному банку має містити кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП) уповноваженої особи власника рахунку учасника СЕП або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та кваліфіковану електронну печатку відповідної установи (за наявності).";
в абзаці третьому слова "Кореспондентський рахунок банку/філії іноземного банку" замінити словами та літерами "Рахунок учасника СЕП";
у пункті 10 слова "кореспондентського рахунку банку/філії іноземного банку", "кореспондентським", "осіб, або" замінити відповідно словами та літерами "рахунку учасника СЕП", "цим", "осіб (у разі ліквідації банку та відкликання банківської ліцензії за рішенням Національного банку), або";
пункти 11, 12 викласти в такій редакції:
"11. Національний банк зобов'язаний в установленому законодавством України порядку надіслати повідомлення контролюючому органу про відкриття/закриття рахунку учасника СЕП.
Національний банк зобов'язаний перевірити наявність інформації про внесення банку/філії іноземного банку/іншої установи до Єдиного реєстру боржників під час відкриття/закриття рахунку учасника СЕП.
Національний банк зобов'язаний у день відкриття/закриття рахунку учасника СЕП, якого внесено до Єдиного реєстру боржників, повідомити про це зазначений в Єдиному реєстрі боржників орган державної виконавчої служби або приватного виконавця в установленому законодавством України порядку.
12. Документи, про які йдеться в главі 1 розділу ІІ цієї Інструкції, мають зберігатися в Національному банку протягом строку, установленого нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує строки зберігання документів, що утворюються в діяльності Національного банку та банків України, у порядку, визначеному відповідними розпорядчими актами Національного банку.";
у пункті 13:
в абзаці першому слова "кореспондентського рахунку в" замінити словами та літерами "рахунку учасника СЕП у";
в абзаці другому:
слова "кореспондентського рахунку в" замінити словами та літерами "рахунку учасника СЕП у";
абзац доповнити словами "/іншої установи";
в абзаці третьому слова "кореспондентським рахунком" замінити словами та літерами "рахунком учасника СЕП";
підпункт 2 доповнити словами "/іншої установи"; у пункті 14:
абзац перший після слів "іноземного банку" доповнити словами "/іншої установи";
абзац шостий доповнити словами та літерами "або на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку nbu@bank.gov.ua";
3) у главі 2:
у підпункті 2 пункту 1 слова "відкриття кореспондентського рахунку в" замінити словами та літерами "рахунок учасника СЕП у";
у пункті 3 слова та літери ", а також підключення до системи ЕП" виключити;
главу після пункту 3 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
"4. Інша установа включається до Довідника учасників СЕП у порядку, визначеному в главі 1 розділу VI цієї Інструкції.".
У зв'язку з цим пункти 4-11 уважати відповідно пунктами 5-12; абзац другий пункту 5 після слова "(філії)" доповнити словами "/іншої установи";
у пункті 6 слова "; надання послуг системою електронної пошти Національного банку; надання в користування засобів захисту інформації Національного банку або укладених на ці послуги окремих договорів" виключити;
у першому реченні абзацу першого пункту 7 слова "Банк (філія) зобов'язаний" замінити словами "Банк (філія)/інша установа зобов'язаний (зобов'язана)/зобов'язана";
пункт 8 після слова "(філії)", "(філією)" доповнити відповідно словами "/іншої установи", "/іншою установою";
у пункті 11 слово та літери "учасника СЕП" замінити словами "банку (філії)";
4) у главі 3:
у пункті 3 слова "кореспондентського рахунку банку" замінити словами та літерами "рахунку учасника СЕП"; у пункті 4:
в абзаці першому цифру "3" замінити цифрою "2"; абзац третій викласти в такій редакції:
"заповнення обов'язкових реквізитів шляхом перенесення їх значень із платіжної інструкції, на підставі якої вона формується;";
пункт після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"у реквізиті "назва документа" зазначається умовний числовий код платіжної інструкції "01";".
У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим; в абзаці п'ятому слово "внутрішньобанківського" замінити словами "свого внутрішнього";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Вимоги щодо заповнення реквізитів міжбанківської платіжної інструкції та прийняття її до виконання у СЕП встановлюються технологічною документацією щодо функціонування СЕП."; пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. ЦОСЕП здійснює оброблення міжбанківських платіжних інструкцій, службових повідомлень СЕП та електронних розрахункових повідомлень у порядку їх надходження до СЕП. Міжбанківська платіжна інструкція, прийнята СЕП, не може бути відкликана. Результати оброблення міжбанківських платіжних інструкцій у СЕП відображаються на технічному рахунку учасника СЕП.";
у пункті 7 слова "банку (філії)" замінити словом та літерами "учасника СЕП";
у пункті 8 слова "виконаним", "його" замінити відповідно словами "виконаною", "її";
у пункті 9 слова "кореспондентських", "структурного підрозділу" виключити;
в абзаці третьому пункту 10 слово та літери ", системи ЕП" виключити;
5) у главі 4:
в абзаці п'ятому пункту 4 слова "кореспондентського рахунку банку" замінити словами та літерами "рахунку учасника СЕП"; у пункті 6 слово "ними" замінити словом "ним";
у пункті 7 слова "проведений за кореспондентським рахунком банку-отримувача" замінити словами та літерами "проведена за рахунком учасника СЕП-отримувача";
6) у главі 5:
у пункті 2 слова "платежів банку" замінити словами та літерами "платежів учасника СЕП";
у пункті 4 слова "міжбанківських переказів" замінити словами "міжбанківських платіжних інструкцій";
7) у главі 6: у пункті 2:
в абзаці третьому слова "внутрішньобанківського переказу" замінити словами "внутрішньобанківських операцій"; абзац п'ятий виключити;
в абзаці третьому пункту 3 слово "операційного" замінити словом "банківського";
пункт 4 виключити.
У зв'язку з цим пункт 5 уважати пунктом 4;
в абзаці третьому пункту 4 слово "операційного" замінити словом "банківського";
8) у главі 7:
в абзаці першому підпункту 2 пункту 2 слова "переказу коштів" замінити словами "міжбанківських операцій"; у пункті 3:
в абзаці першому слова "переказу коштів", "міжбанківського переказу коштів" замінити словами "міжбанківських операцій"; підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) опис технологічних етапів здійснення міжбанківських операцій із зазначенням бухгалтерських проводок, що відповідають стадіям оброблення міжбанківських платіжних інструкцій;";
у підпункті 2 слова "розрахункових документів" замінити словами "платіжних інструкцій";
в абзаці другому пункту 4 слова "внутрішньобанківського переказу" замінити словами "внутрішньобанківських операцій"; пункт 5 виключити.
У зв'язку з цим пункти 6-14 уважати відповідно пунктами 5-13; у пункті 5:
в абзаці першому цифри "2-5" замінити цифрами "2-4"; в абзаці другому слова "підписаний електронним підписом, прирівняним відповідно до закону до власноручного підпису" замінити словами та літерами "який містить КЕП";
у пункті 6 цифри "2-6" замінити цифрами "2-5";
у першому реченні пункту 10, пункті 11 цифри "2-5" замінити цифрами "24";
9) у главі 8: у пункті 1:
у першому реченні:
речення після слів "та їх філії," доповнити словами "філії іноземних банків, інші установи,";
слово "зовнішніх", "зовнішні" замінити відповідно словом "електронних", "електронні";
друге речення викласти в такій редакції: "Інформація має зберігатися на електронних носіях у формі, що дає змогу перевірити її ідентичність через перевірку цілісності."; у пункті 3: у підпункті 1:
в абзаці першому слова "банків та їх філій" замінити словом та літерами "учасників СЕП";
абзац четвертий виключити; абзац п'ятий підпункту 2 виключити; пункт 4 виключити.
5. У розділі ІІІ:
1) у главі 1: у пункті 1:
в абзаці другому слова та цифру "він сформований, відповідно до вимог пункту 3" замінити словами та цифрою "вона сформована, відповідно до вимог пункту 2";
пункт доповнити новим абзацом такого змісту:
"Форма міжбанківської платіжної інструкції та порядок її надання визначаються в договорі про встановлення кореспондентських відносин, якщо інше не передбачено законодавством України.";
2) у главі 2:
у заголовку слова "платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження)" замінити словами "платіжної інструкції"; у пункті 1:
в абзаці першому слова "платіжну вимогу на примусове списання", "платіжну вимогу" замінити словами "платіжну інструкцію на примусове списання";
у підпункті 1 слово "вимогою" замінити словом "інструкцією"; у підпункті 2:
слова "вимогою в", "Україні в національній валюті", "платіжної вимоги" замінити відповідно словами "інструкцією на примусове списання коштів у", "національній валюті користувачів платіжних послуг", "цієї платіжної інструкції";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Банк приймає і виконує платіжну інструкцію на стягнення коштів з кореспондентського рахунку банку-кореспондента у випадках, передбачених Податковим кодексом України, у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в національній валюті
користувачів платіжних послуг, з урахуванням особливостей, обумовлених у пункті 1 глави 2 розділу ІІІ цієї Інструкції."; пункт 4 виключити.
У зв'язку з цим пункти 5, 6 уважати відповідно пунктами 4, 5; у пункті 4:
в абзаці дванадцятому слова "підписаний електронним підписом уповноваженої особи, прирівняним відповідно до закону до власноручного" замінити словами та літерами "який містить КЕП уповноваженої особи";
в абзаці тринадцятому слова "за меморіальним ордером, сформованим" замінити словами "за платіжною інструкцією, сформованою"; у пункті 5:
в абзаці четвертому слово "вимогою" замінити словом "інструкцією"; в абзаці п'ятому слова "вимогою", "міжбанківського переказу коштів, унаслідок якого" замінити відповідно словами "інструкцією", "міжбанківської операції, унаслідок якої"; в абзаці шостому:
абзац після слова "списання" доповнити словами "на підставі платіжної інструкції обтяжувача";
абзац доповнити словами "користувачів платіжних послуг щодо дебетування рахунку за згодою платника".
6. Розділ IV виключити.
У зв'язку з цим розділи уважати відповідно розділами IV-VII.
7. У розділі IV:
1) у заголовку слова "внутрішньобанківського переказу" замінити словами і літерами "внутрішньобанківської операції у ВМС";
2) у главі 1:
в абзаці третьому пункту 2 слова "електронних розрахункових документів" замінити словами "міжбанківських платіжних інструкцій, електронних розрахункових повідомлень";
у підпункті "г" пункту 3 слова "системи розрахунків" замінити літерами "ВМС";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Транспортні засоби ВМС забезпечуються власними чи загального користування засобами телекомунікації.";
главу доповнити новим пунктом такого змісту:
"5. ВМС повинна забезпечувати формування міжбанківських платіжних інструкцій, електронних розрахункових повідомлень із заповненням реквізитів відповідно до пункту 2 глави 2 розділу I цієї Інструкції.";
3) главу 2 виключити.
У зв'язку з цим главу 3 уважати главою 2;
4) у пункті 1 глави 2:
у другому реченні підпункту "а" слова "розрахункового документа" замінити словами "платіжної інструкції"; підпункт "б" виключити.
У зв'язку з цим підпункт "в" уважати підпунктом "б".
8. У розділі V:
1) у заголовку слова "платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження) на примусове списання" замінити словами "примусового списання";
2) у главі 1:
у заголовку слова "вимоги/інкасового доручення (розпорядження)" замінити словом "інструкції"; у пункті 6:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
"1) структурний підрозділ Національного банку формує засобами системи автоматизації міжбанківську платіжну інструкцію (за якою визначена сума списання має бути зарахована на відповідний транзитний рахунок у Національному банку) і надсилає її ЦОСЕП;";
у підпункті 4 слово "ним" замінити словом "якою"; пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Національний банк приймає і виконує платіжну інструкцію на стягнення коштів із кореспондентського рахунку банку у випадках, визначених Податковим кодексом України, у порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, з урахуванням особливостей, обумовлених у пунктах 2-6, 8, 9 глави 1 розділу V цієї Інструкції."; у пункті 9:
в абзаці першому слова "вимоги/інкасового доручення (розпорядження) на примусове списання/стягнення коштів, що наді йшла/наді йшло" замінити словами "інструкції на примусове списання/стягнення коштів, що надійшла";
у підпункті 1 слова "вимоги/інкасового доручення (розпорядження), що надійшла/надійшло" замінити словами "інструкції на примусове списання/стягнення коштів, що надійшла"; підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) повертає платіжну інструкцію на примусове списання/стягнення коштів та повідомляє стягувача, який надіслав платіжну інструкцію на примусове списання/стягнення коштів, про запровадження тимчасової адміністрації в банку.";
у пункті 10 слова "вимоги/інкасові доручення (розпорядження)" замінити словами "інструкції на примусове списання/стягнення коштів";
3) у главі 3:
абзац другий пункту 1 доповнити словами "користувачів платіжних послуг щодо дебетування рахунку за згодою платника";
в абзаці десятому пункту 9 слова ", підписаний електронним підписом уповноваженої особи (уповноважених осіб), прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону" замінити словами та літерами "та має містити КЕП уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";
4) у главі 4:
в абзаці другому підпункту 3 пункту 2 та в абзаці другому підпункту 3 пункту 3 слова "міжбанківського переказу коштів, унаслідок якого" замінити словами "міжбанківської операції, унаслідок якої";
пункт 4 після слова "валюті" доповнити словами "користувачів платіжних послуг щодо дебетування рахунку за згодою платника".
9. У розділі V!:
1) главу 1 викласти в такій редакції:
"Г лава 1. Загальні вимоги щодо участі інших установ у СЕП
1. Інша установа повинна забезпечити готовність до здійснення міжбанківських операцій через СЕП відповідно до вимог Національного банку, визначених у главі 1 розділу VI цієї Інструкції (далі - готовність до роботи в СЕП).
2. Інша установа для визначення її готовності до роботи в СЕП зобов'язана подати до Національного банку такі документи:
1) заяву про включення іншої установи до учасників СЕП (додаток 7);
2) внутрішні документи іншої установи, які визначають:
схему виконання платіжних операцій, в якій визначатиметься порядок ініціювання, виконання та завершення платіжних операцій;
план дій щодо забезпечення безперервної діяльності іншої установи відповідно до нормативно-правового акта Національного банку щодо забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем;
порядок відновлення роботи в СЕП у разі порушення роботи іншої установи або виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до пункту 11 глави 3 розділу ІІ цієї Інструкції;
систему управління ризиками і процедури для оцінки та запобігання ризикам (за кожним ризиком окремо);
3) повідомлення про наявні комп'ютерну техніку, програмне забезпечення та комунікаційні засоби, потрібні для захисту інформації/документів від підроблення, викривлення та знищення, ведення бухгалтерського обліку та для проведення розрахунків і участі в СЕП, що відповідають вимогам законодавства України щодо захисту електронних банківських документів із використанням засобів захисту інформації Національного банку.
Документи, що подаються до Національного банку, мають бути викладені українською мовою, не містити виправлень або неточностей та мають бути оформлені в паперовій формі або у формі електронних копій, з урахуванням вимог, визначених у пунктах 13, 14 глави 1 розділу ІІ цієї Інструкції.
3. Національний банк приймає рішення щодо включення іншої установи до учасників СЕП за умови дотримання таких вимог:
1) наявність у законі України норми, що дає право іншій установі бути учасником СЕП;
2) наявність інформації щодо іншої установи, яка є фінансовою установою (крім банку), у Державному реєстрі фінансових установ/щодо іншої установи, яка є надавачем платіжних послуг (крім банку), у Реєстрі платіжної інфраструктури;
3) відсутність протягом року, що передує даті надходження документів, фактів порушення іншою установою вимог законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, валютного законодавства та/або застосованих до неї заходів впливу за порушення вимог зазначеного законодавства України;
4) отримання від органу, що здійснює регулювання діяльності іншої установи, інформації про те, що підстав, які унеможливлюють або обмежують право іншої установи на участь у СЕП, немає;
5) підтвердження факту наявності комп'ютерної техніки, програмного забезпечення та комунікаційних засобів, потрібних для захисту інформації/документів від підроблення, викривлення та знищення, ведення бухгалтерського обліку та для проведення розрахунків і участі в СЕП, що відповідають вимогам законодавства України щодо захисту електронних банківських документів із використанням засобів захисту інформації Національного банку.
4. Національний банк має право відмовити в розгляді документів іншої установи за таких умов:
1) подання неповного пакета документів, визначених у главі 1 розділу VI цієї Інструкції;
2) недостовірність відомостей у документах, поданих іншою установою відповідно до глави 1 розділу VI цієї Інструкції;
3) недотримання вимог, зазначених у пункті 3 глави 1 розділу VI цієї Інструкції;
4) наявність інформації про те, що інша установа включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (крім санкцій, застосованих державою-агресором), у встановленому законодавством України порядку.
5. Національний банк має право перевірити відповідність приміщення, комп'ютерної техніки, програмно-технічних засобів іншої установи вимогам нормативно-правових актів Національного банку щодо захисту електронних банківських документів із використанням засобів захисту інформації Національного банку.
6. Національний банк зобов'язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих іншою установою для визначення її готовності до роботи в СЕП, розглянути ці документи та повідомити іншу установу про прийняте рішення.
Національний банк має право запитувати та отримувати додаткові документи, інформацію або пояснення з метою уточнення інформації, зазначеної в поданих до Національного банку документах.
Національний банк має право надати зауваження та пропозиції до документів, поданих іншою установою для визначення її готовності до роботи в СЕП.
Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета-документів іншої установи, але не більше ніж на 30 робочих днів, за потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації, отримання додаткових та/або доопрацьованих документів/інформації, потрібних для прийняття рішення. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про продовження строку розгляду документів у письмовій формі повідомити іншу установу про таке рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).
Національний банк установлює строк подання іншою установою інформації, документів і пояснень. Перебіг строку розгляду пакета документів іншої установи зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових/доопрацьованих документів, інформації та пояснень.
7. Рішення щодо включення іншої установи до учасників СЕП приймає Правління Національного банку.
Національний банк має право визначити особливості роботи іншої установи в СЕП, що зазначаються в рішенні Правління Національного банку.
8. Національний банк повідомляє іншу установу про прийняте рішення протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення Правління Національного банку про включення іншої установи до учасників СЕП та розміщує інформацію про прийняте рішення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
9. Інша установа на підставі прийнятого Національним банком рішення, зазначеного в пункті 7 глави 1 розділу VI цієї Інструкції, і до включення інформації про неї до Довідника учасників СЕП зобов'язана:
1) успішно опрацювати взаємодію з СЕП на стенді СЕП у Національному банку;
2) забезпечити відповідну адаптацію програмно-технічних засобів до технології роботи СЕП, потрібну для взаємодії з СЕП та іншими інформаційними системами Національного банку (за потреби);
3) відкрити рахунок учасника СЕП у Національному банку відповідно до глави 1 розділу ІІ цієї Інструкції;
4) приєднатися до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України для отримання таких видів послуг Національного банку: розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку; надання послуг системою електронної пошти Національного банку; надання в користування засобів захисту інформації Національного банку.
Інша установа, яка фінансується з державного або місцевого бюджету, має укласти договір про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України (додаток 5) і приєднатися до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком для отримання послуги Національного банку щодо надання в користування засобів захисту інформації Національного банку.
10. Інша установа після виконання вимог, зазначених у пункті 9 глави 1 розділу VI цієї Інструкції, має визначити дату включення інформації про іншу установу до Довідника учасників СЕП і надіслати до Національного банку електронне повідомлення щодо внесення інформації про іншу установу в Довідник учасників СЕП за формою, що наведена в додатку 6 до цієї Інструкції.
11. Інша установа як учасник СЕП зобов'язана:
1) дотримуватися технологічного регламенту роботи СЕП та вимог нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання функціонування СЕП, безперервного функціонування інформаційних систем;
2) адаптувати своє програмне забезпечення до вимог Національного банку щодо зміни технології взаємодії з СЕП;
3) акумулювати на своєму рахунку, відкритому в Національному банку, кошти в сумі, потрібній для виконання платіжних операцій;
4) забезпечити міжбанківські операції через СЕП з/на рахунків(и) у форматі IBAN відповідно до вимог Національного банку щодо нумерації рахунків аналітичного обліку;
5) підтримувати в актуальному стані план дій щодо забезпечення безперервної діяльності іншої установи і здійснювати періодичне тестування заходів із забезпечення безперервної діяльності;
6) мати порядок відновлення роботи в СЕП у разі порушення роботи або виникнення надзвичайних ситуацій;
7) дотримуватися вимог щодо інформаційної безпеки, установлених Національним банком;
8) негайно повідомляти Національний банк про обставини, що перешкоджають штатній роботі іншої установи в СЕП.
12. На іншу установу поширюються вимоги глав 2-8 розділу II цієї Інструкції.
13. Національний банк має право зупинити платіжні операції від іншої установи в СЕП, якщо цей учасник СЕП порушує технологію роботи СЕП, не виконує вимоги щодо захисту інформації в СЕП. Платіжні операції від іншої установи в СЕП можуть бути відновлені після усунення іншою установою виявлених порушень.
14. Національний банк має право прийняти рішення про виключення іншої установи з учасників СЕП, якщо:
1) інша установа не розпочала роботу в СЕП протягом шести місяців із дня прийняття рішення про включення її до учасників СЕП;
2) норма закону України, яка надає право іншій установі бути учасником СЕП, втратила чинність;
3) інша установа виключена з Державного реєстру фінансових установ/Реєстру платіжної інфраструктури;
4) небанківський надавач фінансових платіжних послуг визнаний банкрутом;
5) іншою установою та/або Національним банком розірвано Єдиний договір у частині послуги розрахунково-інформаційного обслуговування в системі електронних платежів Національного банку;
6) інша установа не усунула виявлені порушення технології роботи СЕП та/або вимоги щодо захисту інформації.
15. Рішення щодо виключення іншої установи з учасників СЕП приймає Правління Національного банку.
Національний банк не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення виключає іншу установу з Довідника учасників СЕП та розміщує інформацію про виключення іншої установи з учасників СЕП на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.";
2) у главі 2: у заголовку:
слова "платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження) на примусове" замінити словом "примусового";
заголовок після слів "арешт коштів" доповнити словами "/повідомлення про обтяження коштів"; у пункті 1:
слова "вимогу/інкасове доручення (розпорядження)" замінити словом "інструкцію";
пункт після слова "валюті" доповнити словами "користувачів платіжних послуг";
у пункті 2 слова "відповідно до порядку, що визначений нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" замінити словами "якщо накладання такого арешту не заборонено законом України, у порядку, що визначений нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг";
пункт 6 після слова "валюті" доповнити словами "користувачів платіжних послуг щодо дебетування рахунку за згодою платника";
у пункті 7 цифри та слова "2-4 глави 4 розділу VI" замінити цифрами та словами "3-5 глави 2 розділу VI".
10. У розділі VII:
1) у главі 1: у пункті 3:
у підпункті 1 слова "(серверів) у географічно розподіленому віртуальному обчислювальному середовищі центрів" замінити словами "у різних центрах"; підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) організації реплікації та збереження даних ЦОСЕП;"; у пункті 5 слова "електронних платежів", "проходження електронних платежів" замінити відповідно словами "міжбанківських платіжних інструкцій", "оброблення міжбанківських платіжних інструкцій"; у пункті 8:
у підпунктах 1, 2 слова "в м. Києві" виключити;
у підпункті 3 слова "у віддаленому резервному" замінити словами "в іншому";
2) у главі 2:
у пункті 1 слова та літери ", у разі неможливості продовження роботи в будівлі, в якій функціонує основний ЦОД, або неможливості доступу до цієї будівлі за умови збереження баз даних ЦОСЕП" виключити;
пункти 2, 3 виключити.
У зв'язку з цим пункти 4, 5 уважати відповідно пунктами 2, 3; у пункті 3: в абзаці першому:
слова "або переміщення до іншої будівлі" виключити; слово "платіжною" замінити словами "міжбанківськими платіжними інструкціями";
абзац другий виключити.
У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом другим; у другому реченні абзацу другого слова "(наприклад, на переміщення обслуговуючого персоналу до іншої будівлі)" виключити;
3) у главі 3:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Відновлення функціонування ЦОСЕП за другим рівнем резервування застосовується в разі пошкодження інформації у ЦОСЕП протягом банківського дня і неможливості відновлення цієї інформації в повному обсязі.";
у другому реченні абзацу другого пункту 3 слова "тільки у файловому режимі" виключити; у пункті 4:
в абзаці першому слова "електронних розрахункових документів та інформаційних повідомлень", "платежів" замінити словами "міжбанківських платіжних інструкцій, електронних розрахункових повідомлень";
в абзаці п'ятому слова "кореспондентського рахунку в" замінити словами та літерами "рахунку учасника СЕП у";
друге речення пункту 5 викласти в такій редакції: "Міжбанківські платіжні інструкції, електронні розрахункові повідомлення і технологічна інформація, що надходитимуть до учасників СЕП після цього повідомлення, є сформованими після відновлення роботи ЦОСЕП і підлягають обов'язковому прийманню в системі автоматизації.";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Відновлення бази даних станом на кінець попереднього банківського дня та скасування всіх міжбанківських платіжних інструкцій та електронних розрахункових повідомлень, проведених (до руйнування) через СЕП поточного банківського дня, здійснюється в разі повної неможливості відновити інформацію з бази даних СЕП поточного банківського дня. Учасники СЕП зобов'язані скасувати всі міжбанківські платіжні інструкції та електронні розрахункові повідомлення від/до СЕП поточного банківського дня відповідно до пункту 4 глави 3 розділу VII цієї Інструкції.";
4) у главі 4:
у пункті 1 слова та літери "налаштування реплікації даних ЦОСЕП засобами систем управління базами даних для відновлення функціонування ЦОСЕП у віддаленому резервному" замінити словами та літерами "збереження даних ЦОСЕП для відновлення функціонування ЦОСЕП в іншому"; у пункті 2 слово "віддаленим" замінити словом "іншим"; у пункті 3:
абзац перший виключити.
У зв'язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами першим, другим;
в абзаці другому слова та літери "Причини, що унеможливили роботу ЦОСЕП у м. Києві," замінити словами "Таке рішення"; абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
"Учасники СЕП виконують налаштування параметрів АРМ-СЕП на взаємодію з резервним пунктом ЦОСЕП."; пункт 6 виключити.
Офіційно опубліковано 01.08.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
01.08.2022 № 167
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", пункту 11 розділу VIII Закону України "Про платіжні послуги", з метою актуалізації нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України
постановляє:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Інструкцію про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті (додається).".
2. Затвердити Зміни до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами), що додаються.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги".
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО

30 днiв передплати безкоштовно!